Európska komisia > EJS > Právna pomoc > Írsko

Posledná úprava: 10-10-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Právna pomoc - Írsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Aké sú trovy súdneho konania a kto by ich mal obvykle zaplatiť? 1.
2. Čo je právna pomoc? 2.
3. Môžem využiť právnu pomoc? 3.
4. Je možné získať právnu pomoc v prípade všetkých sporov? 4.
5. Existuje osobitný postup v prípade naliehavej potreby? 5.
6. Kde môžem získať formulár žiadosti o právnu pomoc? 6.
7. Ktoré dokumenty by som mal pripojiť k svojej žiadosti o právnu pomoc? 7.
8. Kde mám podať svoju žiadosť o právnu pomoc? 8.
9. Akým spôsobom ma budú informovať o tom, či som alebo nie som oprávnený získať právnu pomoc? 9.
10. Ak som oprávnený získať právnu pomoc, čo by som mal urobiť? 10.
11. Ak som oprávnený získať právnu pomoc, kto vyberie môjho právneho zástupcu? 11.
12. Ak som oprávnený získať právnu pomoc, pokryje táto pomoc všetky trovy môjho súdneho konania? 12.
13. Ak som oprávnený získať čiastočnú právnu pomoc, kto zaplatí ostatné trovy? 13.
14. Ak som oprávnený získať právnu pomoc, bude sa táto pomoc vzťahovať na akékoľvek preskúmanie, o ktoré by som mohol požiadať po súdnom konaní? 14.
15. Ak som oprávnený získať právnu pomoc, je možné túto pomoc odvolať pred skončením súdneho konania? 15.
16. Ak nie som oprávnený získať právnu pomoc, môžem sa odvolať proti tomuto rozhodnutiu? 16.

 

1. Aké sú trovy súdneho konania a kto by ich mal obvykle zaplatiť?

2. Čo je právna pomoc?

Rada pre právnu pomoc poskytuje právne poradenstvo a právnu pomoc v občianskoprávnych veciach osobám, ktoré spĺňajú požiadavky zákona o právnej pomoci v občianskoprávnych veciach z roku 1995 a jeho vykonávacích predpisov.

Právna pomoc znamená zastupovanie právnym zástupcom alebo advokátom v občianskoprávnych konaniach na okresnom, obvodnom, vyššom a najvyššom súde. Konania pred tribunálmi sú vylúčené, s výnimkou prípadov žiadostí o azyl. Poradenstvo a pomoc sa však môžu poskytovať osobám, ktoré uvažujú o začatí konania pred akýmkoľvek tribunálom.

Pod právnym poradenstvom sa rozumie akákoľvek písomná alebo ústna rada poskytnutá právnym zástupcom rady alebo právnym zástupcom alebo advokátom najatým radou v oblasti uplatňovania írskych právnych predpisov na akékoľvek konkrétne okolnosti, ku ktorým došlo vo vzťahu k osobe, ktorá žiada o právne služby.

3. Môžem využiť právnu pomoc?

Náklady na súdne konanie sa líšia v závislosti od súdu, druhu konania a zložitosti prípadu.

Ak vyhoviete testu majetkových pomerov a ste závislý od sociálnych dávok alebo váš čistý príjem je nižší ako 8 300 eur, potom sa váš príspevok vypočíta takto:

 • Ak žiadate o právne poradenstvo - jedna desatina rozdielu medzi vašim čistým príjmom a sumou 8 300 eur, pričom minimálny príspevok je 6 eur a maximálny 100 eur.
 • Ak žiadate o právnu pomoc - 35 eur plus jedna štvrtina rozdielu medzi vašim čistým príjmom a sumou 8 300 eur.

Ak požiadate o právnu pomoc a váš disponibilný majetok predstavuje sumu vyššiu ako 3 200 eur, budete pravdepodobne musieť zaplatiť odvod z majetku. Odvod z majetku sa v prípade právneho poradenstva neplatí.

HoreHore

4. Je možné získať právnu pomoc v prípade všetkých sporov?

Za predpokladu, že konanie spadá do pôsobnosti írskych súdov, žiadatelia zo zahraničia, ktorí spĺňajú podmienky oprávnenosti z finančného hľadiska a testu majetkových pomerov stanovené v zákone a predpisoch, budú spĺňať podmienky na získanie právnej pomoci v Írsku.

Hoci väčšina žiadateľov o právnu pomoc má bydlisko v Írsku, o právnu pomoc a/alebo poradenstvo v Írsku môže požiadať aj osoba, ktorá má bydlisko mimo Írska, či už ide o írskeho štátneho príslušníka alebo nie, za predpokladu, že uvedená osoba žiada o právnu pomoc alebo poradenstvo v právnej veci, ktorá sa riadi írskymi právnymi predpismi a obvykle ak sa právna pomoc poskytuje osobe s bydliskom mimo Írska, v prípadoch, keď nehnuteľný alebo osobný majetok osoby, ktorý je predmetom sporu, sa nachádza v Írsku. Rovnako ako írski žiadatelia aj osoby s bydliskom mimo Írska sa musia podrobiť testu finančných a majetkových pomerov za účelom stanovenia oprávnenosti získať právnu pomoc.

Právna pomoc sa poskytuje bez uplatnenia kritérií testu finančných a majetkových pomerov v prípade súdnych konaní, ktoré sa začali na základe zákona o únose detí a výkone príkazov na opatrovanie detí z roku 1991 a na základe zákona o príkazoch na výživné z roku 1994 (ktorý sa týka vymáhania výživného recipročným súdnym orgánom v inom štáte).

4.a. Je možné získať právnu pomoc v prípade všetkých sporov?

Právne poradenstvo sa obyčajne neposkytuje v prípadoch, keď si žiadateľ môže bez problémov zabezpečiť právne poradenstvo mimo pôsobnosti uvedeného zákona. Ide obvykle o prípady, keď sú k dispozícii služby z iného zdroja, napríklad, od poradenských organizácií alebo iného štátneho orgánu.

HoreHore

Poradenstvo vo veciach trestného práva nespadá do pôsobnosti uvedeného zákona s výnimkou poradenstva poskytovaného navrhovateľom v prípadoch „znásilnenia“.

Rada sa musí pred povolením právnej pomoci presvedčiť, či je primerané byť v konaní žalobcom alebo obhajcom, pričom zohľadňuje, napríklad, právne aspekty prípadu a pravdepodobný výsledok konania. Medzi kritériá patria: vyhliadky na úspech; primerané dôvody na podanie žaloby alebo prevzatie obhajoby v konaní; dostupnosť akéhokoľvek iného spôsobu úspešného vyriešenia problému ako súdneho konania (napríklad, mediácia alebo rokovanie o urovnaní sporu); schopnosť osoby, ktorej sa má poskytnúť právna pomoc, získať právne zastúpenie mimo pôsobnosti uvedeného zákona (napríklad, možnosť, aby náklady uhradila poisťovňa, atď.).

5. Existuje osobitný postup v prípade naliehavej potreby?

Posudzuje sa, či by sa so žiadateľmi malo zaobchádzať inak, ako v súlade so všeobecným pravidlom, podľa ktorého sa žiadateľom stanovujú termíny konzultácie s právnymi zástupcami, to znamená, v prísnom poradí dátumu, kedy boli mená žiadateľov zapísané do poradovníka právnych služieb. Prednosť majú noví žiadatelia o právne služby v týchto kategóriách prípadov:

 • konanie vo veci únosu dieťaťa,
 • ak existuje skutočné nebezpečenstvo, že deti budú vyňaté zo súdnej právomoci bez súhlasu žiadateľa,
 • konanie vo veci starostlivosti o dieťa,
 • domáce násilie,
 • ak na základe zákona o premlčaní existuje nebezpečenstvo, že by lehoty na začatie konania mohli uplynúť, ak sa okamžite neprijmú opatrenia,
 • ak existuje nebezpečenstvo, že uplynú lehoty v dôsledku uplynutia platnosti iných právnych predpisov,
 • ak existuje nebezpečenstvo premrhania majetku, ktorý by potom nebol k dispozícii na uspokojenie nárokov žiadateľa.

6. Kde môžem získať formulár žiadosti o právnu pomoc?

Osoba žiadajúca o právne služby sa môže obrátiť na ktorékoľvek centrum právnych služieb osobne, telefonicky alebo písomne, najlepšie však na centrum právnych služieb, ktoré sa nachádza najbližšie k miestu bydliska žiadateľa.

HoreHore

V prípade telefonických otázok je nutné, aby sa žiadateľ zastavil v uvedenom centre právnych služieb, aby osobne vyplnil formulár žiadosti a aby sa posúdili majetkové pomery žiadateľa a stanovilo sa, či je žiadateľ z finančného hľadiska oprávnený získať právnu pomoc. Žiadosť sa môže podať aj poštou a obvykle je tento spôsob vhodný, ak sa žiadateľ nemôže bez problémov dostaviť do centra právnych služieb osobne.

Právna pomoc sa poskytuje bez uplatnenia kritérií testu majetkových pomerov žiadateľa v prípade súdnych konaní, ktoré sa začali na základe zákona o únose detí a výkone príkazov na starostlivosť o deti z roku 1991 a na základe zákona o príkazoch na výživné z roku 1994 (ktorý sa týka vymáhania výživného recipročným súdnym orgánom v inom štáte).

Zoznam adries a telefónnych čísel centier právnych služieb s úplnou a čiastočnou prevádzkou je k dispozícii na internetovej stránke English rady.

7. Ktoré dokumenty by som mal pripojiť k svojej žiadosti o právnu pomoc?

Žiadateľ by mal vyplniť a podpísať formulár žiadosti o právne služby LAA3, vrátane popisu „podstaty“ právneho problému, v prípade ktorého žiadateľ žiada o právne služby.

Žiadateľ by mal tiež vyplniť a podpísať formulár dotazníka o majetkových pomeroch.

8. Kde mám podať svoju žiadosť o právnu pomoc?

Zoznam adries a telefónnych čísel všetkých centier právnych služieb s úplnou a čiastočnou prevádzkou je k dispozícii na internetovej stránke English rady.

HoreHore

9. Akým spôsobom ma budú informovať o tom, či som alebo nie som oprávnený získať právnu pomoc?

Žiadateľom, ktorí z finančného hľadiska spĺňajú podmienky oprávnenosti získať právnu pomoc, sa ponúkne termín konzultácie s právnym zástupcom v súlade s postupom platným pre poradovník alebo na základe stanovených kategórií prioritných prípadov. Žiadateľovi sa obvykle ponúkne stretnutie s jedným z právnych zástupcov, ktorého zamestnáva rada pre právnu pomoc a ktorý sídli v jednej z jej kancelárií.

Žiadateľ zaplatí pred prvou schôdzkou poplatok za právne poradenstvo a dostane potvrdenie o zaplatení.

Právny zástupca na prvej schôdzke vysvetlí, že ak bude žiadateľ vyžadovať zastupovanie právnym zástupcom pri začatí konania alebo pri obhajobe v rámci konania, potom sa poplatok za právnu pomoc stane splatným na základe udelenia osvedčenia o právnej pomoci.

Žiadosti o osvedčenia o právnej pomoci môžu viesť k vyžiadaniu ďalších informácií. V závislosti od povahy prípadu môže ísť o tieto doplňujúce informácie:

 1. lekárske záznamy/správy;
 2. kópie vyhlásení a/alebo správ získaných alebo vypracovaných írskou políciou;
 3. kópie akýchkoľvek zmlúv.

Ak sa po získaní všetkých potrebných informácií dospeje k záveru, že žiadosť o právnu pomoc nespĺňa ustanovenia zákona o právnej pomoci v občianskoprávnych veciach z roku 1995 a predpisov z roku 1996, právny zástupca zašle žiadateľovi list o zamietnutí pomoci.

V tomto liste budú uvedené dôvody, na základe ktorých bola žiadosť zamietnutá, a príslušný(é) oddiel(y) zákona o právnej pomoci v občianskoprávnych veciach a/alebo predpisov. Žiadateľ bude v liste informovaný aj o práve na preskúmanie rozhodnutia a/alebo na podanie odvolania odvolaciemu výboru rady.

HoreHore

10. Ak som oprávnený získať právnu pomoc, čo by som mal urobiť?

Ak žiadateľ o právnu pomoc spĺňa požiadavky zákona a ďalších predpisov, vydá sa mu osvedčenie o právnej pomoci, pokiaľ ide o zastúpenie právnym zástupcom, a ak je to nutné, advokátom v určitých občianskoprávnych konaniach na okresnom, obvodnom, vyššom a najvyššom súde.

Osvedčenie o právnej pomoci sa obmedzuje na právne služby iba v konaní alebo vo veci uvedenej v tomto osvedčení. Vydanie osvedčenia o právnej pomoci žiadateľovi neznamená, že žiadateľovi sa poskytuje právna pomoc v iných veciach. Ak žiadateľ žiada o právnu pomoc vo viacerých prípadoch, musí pre každý prípad podať samostatnú žiadosť.

Žiadosť o osvedčenie o právnej pomoci podáva právny zástupca v centre právnych služieb po porade so žiadateľom.

Oddiel 29 ods. 1 zákona stanovuje, že osoba nemá nárok na právnu pomoc alebo poradenstvo, pokiaľ nezaplatí poplatok. Tento poplatok sa stanovuje na základe finančného hodnotenia založeného na informáciách, ktoré poskytol žiadateľ vo vyhlásení o majetkových pomeroch. Pokiaľ osoba nemá žiadny majetok, minimálna suma, ktorú musí žiadateľ zaplatiť za právnu pomoc je 35 eur a maximálna suma je 1210 eur.

Poplatok by sa mal v plnej výške zaplatiť pri vydaní osvedčenia o právnej pomoci a pred poskytnutím právnych služieb. Rada môže vo výnimočných prípadoch povoliť žiadateľovi zaplatiť poplatok v splátkach. Celá suma sa však musí zaplatiť do dvanástich mesiacov a pred ukončením konania.

HoreHore

11. Ak som oprávnený získať právnu pomoc, kto vyberie môjho právneho zástupcu?

Ak žiadateľ v žiadosti uvedie, že by chcel, aby ho zastupoval konkrétny právny zástupca z centra právnych služieb, vedúci právny zástupca zohľadní želanie žiadateľa pri rozhodovaní o pridelení právneho zástupcu žiadateľovi. Vedúci právny zástupca bude pri rozhodovaní o pridelení právneho zástupcu zohľadňovať aj iné okolnosti, napríklad, či právny zástupca, ktorého si žiada žiadateľ, bude k dispozícii klientovi v konkrétny deň súdneho konania. Ak má právny zástupca, ktorého si žiadateľ žiada, v deň prejednávania prípadu na súde povinnosti voči inému klientovi na inom mieste, potom vedúci právny zástupca musí žiadateľovi prideliť iného právneho zástupcu, ktorého si žiadateľ vybral.

Ak žiadateľa zastupoval právny zástupca centra právnych služieb už predtým, potom je obvyklé, že vedúci právny zástupca pridelí tomu istému klientovi toho istého právneho zástupcu, aj keď ide o nový prípad. Žiadateľ nemá právo posledného slova pri voľbe právneho zástupcu alebo zastupovaní právnym zástupcom, ktorého si vybral, ale vedúci právny zástupca pri rozhodovaní o pridelení právneho zástupcu žiadateľovi obvykle zohľadní jeho želanie. Ak by žiadateľ chcel, aby ho zastupoval právny zástupca rovnakého pohlavia, potom sa vedúci právny zástupca bude v čo najväčšej možnej miere snažiť zabezpečiť, aby sa toto želanie žiadateľa zohľadnilo.

12. Ak som oprávnený získať právnu pomoc, pokryje táto pomoc všetky trovy môjho súdneho konania?

Poplatok za právnu pomoc uvedený na osvedčení pokryje všetky náklady konania. Trovy a všeobecné odškodnenie, ktoré vám boli priznané v dôsledku súdneho konania alebo mimosúdneho urovnania sporu, však znáša rada pre právnu pomoc. Rada je oprávnená odpočítať vzniknuté náklady od akýchkoľvek finančných čiastok, ktoré dostanete, až na určité obmedzené výnimky. To platí aj v prípade úhrad zaplatených osobe prijímajúcej právnu pomoc v prípade konaní vo veci manželských sporov, dohôd o odluke manželov alebo súdnej odluky. Ak celkové náklady, ktoré vznikli rade pri poskytovaní právnych služieb, sú nižšie ako celková suma, ktorú ste zaplatili, alebo vo vašom mene prostredníctvom poplatku a na základe vymáhania nákladov alebo náhrad škôd, alebo ak sa zohľadňuje bremeno na majetku, rozdiel vám bude zaplatený.

HoreHore

13. Ak som oprávnený získať čiastočnú právnu pomoc, kto zaplatí ostatné trovy?

14. Ak som oprávnený získať právnu pomoc, bude sa táto pomoc vzťahovať na akékoľvek preskúmanie, o ktoré by som mohol požiadať po súdnom konaní?

Osvedčenie o právnej pomoci sa vzťahuje na právne služby poskytované v konaní alebo v prípade, ktoré sú uvedené v tomto osvedčení. Ak sa konanie alebo prípad uvedený v osvedčení ukončí, osvedčenie stráca platnosť. Žiadateľ žiadajúci o ďalšie služby, ktoré sa môžu týkať pôvodného prípadu, môže požiadať o doplnenie osvedčenia o právnej pomoci alebo o nové osvedčenie. O tom, či je potrebné doplniť osvedčenie alebo či je potrebné nové osvedčenie, sa rozhodne na základe jednotlivých okolností prípadu a v tejto veci poradí právny zástupca.

15. Ak som oprávnený získať právnu pomoc, je možné túto pomoc odvolať pred skončením súdneho konania?

Ak poskytnete nesprávne informácie alebo neuvediete akúkoľvek vecnú skutočnosť (napríklad, pokiaľ ide o zmenu vašich finančných pomerov), alebo ak sa správate neprimerane, právne poradenstvo alebo právnu pomoc alebo obidve sa môžu odvolať a na vás sa môže preniesť povinnosť zaplatiť všetky náklady, ktoré vznikli kvôli vám.

16. Ak nie som oprávnený získať právnu pomoc, môžem sa odvolať proti tomuto rozhodnutiu?

Žiadateľ, ktorý nie je spokojný s akýmkoľvek rozhodnutím rady, môže požiadať o preskúmanie rozhodnutia. Ak žiadateľ chce dať rozhodnutie preskúmať, musia sa na účely posúdenia predložiť ďalšie písomné informácie spolu so stanoviskom právneho zástupcu žiadateľa, či sa má rozhodnutie pripustiť. Žiadatelia môžu požiadať o preskúmanie rozhodnutia prostredníctvom centra právnych služieb.

Žiadateľ, ktorý nie je spokojný s akýmkoľvek rozhodnutím rady alebo preskúmaním akéhokoľvek rozhodnutia rady, sa môže odvolať proti uvedenému rozhodnutiu na výbore rady. Ak sa chce žiadateľ odvolať proti rozhodnutiu, odvolanie sa musí podať odvolaciemu výboru rady. Žiadatelia môžu podať odvolanie proti rozhodnutiu buď prostredníctvom centra právnych služieb alebo priamo rade.

Ďalšie informácie na účely preskúmania rozhodnutia alebo podania odvolania proti rozhodnutiu sa musia poskytnúť do jedného mesiaca odo dňa, keď bol žiadateľ informovaný o tom, že nemá právo na službu, o ktorú požiadal.

Odvolací výbor tvorí predseda a štyria ďalší členovia, z ktorých dvaja pred vymenovaním do rady vykonávali buď prax advokáta alebo právneho zástupcu. Výbor majú tvoriť osoby, ktoré neboli zainteresované na pôvodnom rozhodnutí.

Bližšie informácie

Ďalšie informácie, vrátane zoznamu adries a telefónnych čísel všetkých centier právnych služieb, sú k dispozícii na internetovej stránke English rady.

« Právna pomoc - Všeobecné informácie | Írsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 10-10-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo