Komisja Europejska > EJN > Pomoc sądowa > Irlandia

Ostatnia aktualizacja: 06-11-2007
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Pomoc sądowa - Irlandia

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Trwa przygotowywanie zaktualizowanej wersji, która będzie dostępna w europejskim portalu e-Sprawiedliwość.


 

SPIS TRESCI

1. Jakie są koszty procesu sądowego i kto je zazwyczaj ponosi? 1.
2. Na czym polega pomoc prawna? 2.
3. Kiedy można skorzystać z pomocy prawnej? 3.
4. Czy pomoc prawna przysługuje w przypadku wszystkich sporów? 4.
5. Czy istnieje odrębna procedura odnosząca się do sytuacji wyjątkowych? 5.
6. Gdzie można uzyskać formularze wniosków o pomoc prawną? 6.
7. Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o pomoc prawną? 7.
8. Gdzie należy zgłosić wniosek o pomoc prawną? 8.
9. Jak sprawdzić, czy osoba kwalifikuje się do uzyskania pomocy prawnej? 9.
10. Co powinna zrobić osoba, której przysługuje pomoc prawna? 10.
11. Kto wybiera radcę prawnego dla osoby, której przyznano pomoc prawną? 11.
12. Czy przyznanie pomocy prawnej jest równoznaczne z pokryciem wszystkich kosztów postępowania wnioskodawcy? 12.
13. Kto, w razie przyznania częściowej pomocy prawnej, ponosi pozostałe koszty? 13.
14. Czy, w razie przyznania pomocy prawnej, obejmuje ona również koszty wszelkich odwołań (apelacji) po zakończeniu postępowania? 14.
15. Czy, w razie przyznania pomocy prawnej, może ona zostać cofnięta przed zakończeniem postępowania (lub nawet po jego zakończeniu)? 15.
16. Czy, w razie decyzji o nieprzyznaniu pomocy prawnej, można się od niej odwołać? 16.

 

1. Jakie są koszty procesu sądowego i kto je zazwyczaj ponosi?

2. Na czym polega pomoc prawna?

Rada Pomocy Prawnej zapewnia doradztwo prawne i pomoc prawną w sprawach cywilnych osobom, które spełniają wymagania ustawy o pomocy prawnej w sprawach cywilnych z 1995 r. i rozporządzeń ustanowionych na jej podstawie.

Pomoc prawna oznacza reprezentowanie przez adwokata lub radcę prawnego w postępowaniu cywilnym w sądach rejonowych, okręgowych, sądach wyższej instancji i Sądzie Najwyższym. Nie dotyczy to postępowania przed trybunałami, z wyjątkiem spraw dotyczących azylu. Doradztwo i pomoc mogą być jednak świadczone na rzecz osób, które rozważają wszczęcie powództwa przed dowolnym trybunałem.

Doradztwo prawne to każda pisemna lub ustna porada udzielona przez adwokata z Rady lub też radcę prawnego lub adwokata zatrudnionego przez Radę w sprawie stosowania prawa irlandzkiego do szczególnych okoliczności, które pojawiły się w związku z osobą poszukującą usług prawnych.

3. Kiedy można skorzystać z pomocy prawnej?

Wysokosć kosztów związanych z procesem sądowym różni się w zależnosci od sądu, prowadzonego postępowania oraz złożonosci sprawy.

Jeżeli wnioskodawca spełnia kryteria dotyczące wysokosci dochodów i otrzymuje zasiłek z ubezpieczenia społecznego lub dochód, który ma do dyspozycji, jest niższy niż 8 300 EUR, to jego wkład oblicza się w następujący sposób:

 • Jeżeli wnioskodawca ubiega się o poradę prawną - to jego wkład stanowi jedną dziesiątą różnicy między dochodem, który ma do dyspozycji, a 8 300 EUR, z zastrzeżeniem, że wkład minimalny wynosi 6 EUR a maksymalny - 100 EUR.
 • Jeżeli wnioskodawca ubiega się o pomoc prawną - to jego wkład stanowi 35 EUR plus jedna czwarta różnicy między dochodem, który ma do dyspozycji, a 8 300 EUR.

Jeżeli wnioskodawca ubiega się o pomoc prawną, a kapitał, którym dysponuje, przekracza 3 200 EUR, to istnieje możliwosć, że będzie on musiał wniesć wkład kapitałowy. Wkładu takiego nie wnosi się w przypadku porad prawnych.

Do góryDo góry

4. Czy pomoc prawna przysługuje w przypadku wszystkich sporów?

Jeżeli postępowanie toczy się na terytorium należącym do własciwosci sądów irlandzkich, to wnioskodawcom z zagranicy, którzy spełniają kryteria finansowe oraz przedmiotowe okreslone w ustawie i rozporządzeniu, przysługuje pomoc prawna w Irlandii.

Chociaż większosć wnioskodawców ubiegających się o pomoc prawną mieszka w Irlandii, to o pomoc i/lub poradę prawną może także ubiegać się osoba, która mieszka poza granicami Irlandii, niezależnie od tego czy jest ona obywatelem irlandzkim. Warunkiem do uzyskania pomocy jest chęć uzyskania pomocy prawnej lub zasięgnięcia porady prawnej w kwestii prawnej regulowanej prawem irlandzkim oraz chęć uzyskania pomocy prawnej swiadczonej na rzecz osoby mieszkającej poza granicami Irlandii, jesli nieruchomosć lub majątek osobisty będący przedmiotem sporu znajduje się w Irlandii. W celu okreslenia kwalifikowalnosci do otrzymania pomocy prawnej, wnioskodawca mieszkający poza granicami Irlandii podlega tej samej ocenie sytuacji finansowej, co wnioskodawcy irlandzcy.

Pomoc prawna udzielana jest bez zastosowania kryterium dotyczącego wysokosci dochodów w postępowaniu sądowym wszczętym na mocy ustawy o uprowadzeniu dzieci i wykonywania nakazów opieki z 1991 r. oraz ustawy o nakazach alimentacji z 1994 r. (które dotyczą sciągania alimentów na obszarach podlegających wzajemnej własciwosci sądów).

4.a. Czy pomoc prawna przysługuje w przypadku wszystkich sporów?

Ogólnie rzecz biorąc doradztwo prawne nie przysługuje, jeżeli wnioskodawca może bez znacznych trudnosci uzyskać poradę prawną w inny sposób niż na mocy ustawy. Dotyczy to zazwyczaj sytuacji, gdy możliwe jest uzyskanie usług z innego źródła np. agencji doradczej lub innego organu państwowego.

Do góryDo góry

Porady w sprawach karnych nie wchodzą w zakres ustawy. Jedyny wyjątek stanowią tutaj porady na rzecz powodów w sprawach o gwałt.

Przed zezwoleniem na udzielenie pomocy prawnej Rada musi upewnić się, że wszczęcie postępowania lub obrona w sprawie jest uzasadniona, biorąc pod uwagę, na przykład, podstawy prawne danej sprawy oraz jej prawdopodobny wynik. Do kryteriów tych należą: perspektywa wygrania sprawy; rozsądne podstawy wszczęcia postępowania lub obrony w sprawie; dostępnosć metody udanego rozwiązania problemu innej niż postępowanie sądowe (np. mediacja lub negocjowanie ugody); zdolnosć osoby, której swiadczona jest pomoc prawna, do uzyskania przedstawicielstwa prawnego w sposób inny niż przewidziany ustawą (np. możliwosć pokrycia kosztów przez towarzystwo ubezpieczeniowe itp.).

5. Czy istnieje odrębna procedura odnosząca się do sytuacji wyjątkowych?

Rozważyć należy, czy wnioskodawców powinno się traktować inaczej niż przewiduje zasada ogólna, zgodnie z którą wnioskodawcom wyznacza się termin spotkania z radcami prawnymi, scisle według kolejnosci wpisów wnioskodawców na listę oczekujących na usługi prawne. Pierwszeństwo będzie należeć do nowych wnioskodawców ubiegających się o usługi prawne w poniższych przypadkach:

 • postępowanie o uprowadzenie dziecka
 • realne niebezpieczeństwo wywiezienia dzieci poza obszar jurysdykcji bez zgody wnioskodawcy
 • postępowanie o opiekę nad dzieckiem
 • przemoc domowa
 • ryzyko upływu terminu wszczęcia postępowania (na mocy przepisów o przedawnieniu) przed podjęciem natychmiastowego działania
 • ryzyko upływu terminu na podstawie innych przepisów
 • ryzyko rozproszenia aktywów, a przez to ryzyko ich niezdatnosci do zaspokojenia roszczeń wnioskodawcy.

6. Gdzie można uzyskać formularze wniosków o pomoc prawną?

Osoba ubiegająca się o usługi prawne może złożyć wniosek w jednym z biur pomocy prawnej osobiscie, telefonicznie lub też w formie pisemnej, wysyłając wniosek do biura pomocy prawnej znajdującego się najbliżej miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Do góryDo góry

W przypadku zapytania telefonicznego, wnioskodawca jest proszony o osobiste udanie się do biura pomocy prawnej w celu złożenia wypełnionego formularza wniosku na pismie i umożliwienia oceny srodków celem ustalenia czy wnioskodawcy przysługuje pomoc prawna. Wniosek można wysłać pocztą i taka forma jego złożenia jest zazwyczaj odpowiednia, jeżeli udanie się do biura pomocy prawnej wiąże się dla wnioskodawcy ze znacznymi trudnosciami.

Pomoc prawna udzielana jest bez zastosowania kryterium wyboru w postaci procedury badania srodków w postępowaniu sądowym wszczętym na mocy ustawy o uprowadzeniu dzieci i wykonywaniu nakazów opieki z 1991 r. oraz ustawy o nakazach alimentacji z 1994 (które dotyczą sciągania alimentów na obszarach podlegających wzajemnej własciwosci sądów).

Lista adresów i numerów telefonów biur pomocy prawnej działających w pełnym i niepełnym wymiarze godzina jest dostępna na stronie internetowej English Rady.

7. Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o pomoc prawną?

Należy dokładnie wypełnić formularz wniosku o usługi prawne LAA3, w tym oświadczenie w zakresie „przedmiotu sporu”, czyli problemu prawnego, w związku z którym wnioskodawca ubiega się o usługi prawne. Ponadto formularz musi być opatrzony podpisem wnioskodawcy.

Wnioskodawca powinien także wypełnić i podpisać formularz procedury badania środków.

8. Gdzie należy zgłosić wniosek o pomoc prawną?

Lista adresów i numerów telefonów biur pomocy prawnej działających w pełnym i niepełnym wymiarze godzin jest dostępna na stronie internetowej English Rady.

Do góryDo góry

9. Jak sprawdzić, czy osoba kwalifikuje się do uzyskania pomocy prawnej?

Wnioskodawcom kwalifikującym się do uzyskania pomocy prawnej proponuje się spotkanie z radcą prawnym, zgodnie z procedurą dotyczącą listy oczekujących lub według ustalonej kolejnosci przedmiotów sporu. Wnioskodawcy proponuje się zazwyczaj spotkanie z radcą prawnym zatrudnionym przez Radę Pomocy Prawnej i pracującym w jednym z jej biur.

Przed pierwszym spotkaniem wnioskodawca wnosi wkład z tytułu porady prawnej i otrzymuje stosowny rachunek.

Podczas pierwszego spotkania radca prawny wyjasnia, iż w przypadku, gdy wnioskodawcy niezbędne jest zastępstwo prawne radcy prawnego w celu wszczęcia postępowania lub obrony w sprawie, wkład z tytułu pomocy prawnej staje się wymagalny z chwilą przyznania zaswiadczenia o przysługującej pomocy prawnej.

Wnioski o zaswiadczenie o przysługującej pomocy prawnej mogą wymagać podania dodatkowych informacji. W zależnosci od charakteru sprawy te informacje dodatkowe mogą obejmować:

 1. dokumentację medyczną/opinie medyczne
 2. kopie oswiadczeń i/lub raportów uzyskanych lub przygotowanych przez policję (Gardai)
 3. kopie wszelkich umów.

Jeżeli po uzyskaniu wszelkich niezbędnych informacji wniosek o pomoc prawną zostanie uznany za niespełniający wymagań ustawy o pomocy prawnej w sprawach cywilnych z 1995 r. oraz regulaminu z 1996 r., radca prawny sporządzi pismo odmowne.

W pismie tym zostaną podane podstawy odmowy uznania wniosku i własciwy artykuł/własciwe artykuły ustawy o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i/lub regulaminu. Ponadto pismo zawierać będzie informację o uprawnieniu wnioskodawcy do wniesienia o ponowne rozpatrzenie lub odwołanie od tej decyzji do Komisji Odwoławczej Rady.

Do góryDo góry

10. Co powinna zrobić osoba, której przysługuje pomoc prawna?

Jeżeli wnioskodawca ubiegający się o pomoc prawną spełnia wymagania ustawy i regulaminu, to uzyskuje zaświadczenie o przysługującej pomocy prawnej, które zapewni mu zastępstwo prawne w postaci radcy prawnego oraz, jeżeli jest to konieczne, adwokata w niektórych postępowaniach cywilnych w sądach rejonowych, okręgowych, sądach wyższej instancji i Sądzie Najwyższym.

Zaświadczenie o przysługującej pomocy prawnej uprawnia jedynie do korzystania z usług prawnych w zakresie wskazanego postępowania lub przedmiotu sporu. Wydanie wnioskodawcy zaświadczenia o przysługującej pomocy prawnej nie oznacza, iż wnioskodawcy przysługuje pomoc prawna w innych sprawach. Jeżeli wnioskodawcy potrzebna jest pomoc prawna w więcej, niż jednej sprawie musi on złożyć oddzielne wnioski dla każdej ze spraw.

Wnioski o zaświadczenie o przysługującej pomocy prawnej sporządza radca prawny w biurze pomocy prawnej po konsultacji z wnioskodawcą.

Artykuł 29 ustęp 1 ustawy stanowi, że dana osoba nie kwalifikuje się do otrzymania pomocy prawnej, jeżeli nie wniesie stosownego wkładu. Wysokość wkładu określa się po przeprowadzeniu oceny finansowej na podstawie informacji przekazanych przez wnioskodawcę w oświadczeniu dotyczącym środków i kapitału. Jeżeli osoba ta nie posiada aktywów, minimalna wysokość wkładu z tytułu pomocy prawnej wynosi 35 EUR, a maksymalna – 1 210 EUR.

Pełny wkład należy wnieść w chwili zwrotu zaświadczenia o przysługującej pomocy prawnej, a przed świadczeniem usług prawnych. W wyjątkowych okolicznościach Rada może zezwolić wnioskodawcy na zapłatę w ratach. Cały przypadający do zapłaty wkład musi być jednak uiszczony w ciągu dwunastu miesięcy i przed zakończeniem postępowania.

Do góryDo góry

11. Kto wybiera radcę prawnego dla osoby, której przyznano pomoc prawną?

Jeżeli wnioskodawca na wniosku określi swoje preferencje w odniesieniu do konkretnego radcy prawnego w biurze pomocy prawnej, to zarządzający radca prawny, podejmując decyzję o przydzieleniu wnioskodawcy danego radcy, bierze pod uwagę życzenie wnioskodawcy. Zarządzający radca prawny, podejmując decyzję o przydzieleniu radcy, bierze pod uwagę także inne okoliczności, na przykład czy radca, o którego wnioskuje wnioskodawca, będzie w stanie reprezentować klienta w danym terminie wyznaczonym przez sąd. Jeżeli radca, o którego wnioskuje wnioskodawca miałby już zobowiązania w stosunku do innego klienta w innym miejscu i w terminie, na który wyznaczona jest sprawa wnioskodawcy, zarządzający radca prawna musiałby przydzielić do reprezentowania wnioskodawcy innego radcę, niż ten wybrany przez wnioskodawcę.

Jeżeli wnioskodawca był uprzednio reprezentowany przez radcę z biura pomocy prawnej, zarządzający radca prawny przydziela zazwyczaj tego samego radcę, który świadczy usługi prawne na rzecz tego samego klienta w zakresie nowego przedmiotu sporu. Wnioskodawcy nie przysługuje bezwzględne prawo konsultowania się lub bycia reprezentowanym przez wybranego przez siebie radcę, ale zarządzający radca prawny, podejmując decyzję o przydzieleniu wnioskodawcy danego radcy, bierze zazwyczaj pod uwagę życzenie wnioskodawcy. Jeżeli wnioskodawca wyrazi życzenie bycia reprezentowanym przez radcę tej samej płci, zarządzający radca prawny, o ile to będzie tylko możliwe, podejmie starania, aby preferencje wnioskodawcy w tym względzie zostały uwzględnione.

Do góryDo góry

12. Czy przyznanie pomocy prawnej jest równoznaczne z pokryciem wszystkich kosztów postępowania wnioskodawcy?

Uiszczenie wkładu z tytułu przysługującej pomocy prawnej określonego na zaświadczeniu obejmuje wszystkie wydatki związanie z postępowaniem. Jednakże koszty i odszkodowanie ogólne przyznane wnioskodawcy w wyniku postępowania sądowego lub ugody pozasądowej podlegają zapłacie na rzecz Rady Pomocy Prawnej. Rada ma prawo odliczyć poniesione przez siebie koszty od otrzymanych przez wnioskodawcę środków pieniężnych z zastrzeżeniem pewnej ograniczonej liczby wyjątków. Dotyczy to ugód zawartych w wyniku postępowania w sprawach małżeńskich z osobą, której przyznano pomoc prawną, umów w przypadku ustanowienia separacji lub separacji sądowej. Jeżeli koszty całkowite poniesione przez Radę w związku ze świadczeniem usług prawnych są niższe niż kwota zapłacona przez wnioskodawcę lub w jego imieniu, poprzez wniesienie stosownego wkładu, to na mocy zwrotu kosztów lub odszkodowania lub też w wyniku wzięcia pod uwagę obciążenia majątku, wnioskodawcy przysługuje zwrot różnicy.

13. Kto, w razie przyznania częściowej pomocy prawnej, ponosi pozostałe koszty?

14. Czy, w razie przyznania pomocy prawnej, obejmuje ona również koszty wszelkich odwołań (apelacji) po zakończeniu postępowania?

Zaświadczenie o przysługującej pomocy prawnej gwarantuje usługi prawne na czas prowadzenia postępowania i w związku ze wskazanym przedmiotem sporu. W chwili zakończenia postępowania lub prowadzonego sporu zaświadczenie wygasa. Wnioskodawca, który wyraża potrzebę dodatkowych usług, które mogą być związane z pierwotnym przedmiotem sporu, może złożyć wniosek o wprowadzenie poprawki do zaświadczenia o przysługującej pomocy prawnej lub wydanie nowego zaświadczenia. O tym, czy wystarczy wprowadzenie poprawki do zaświadczenia czy też niezbędne jest wydanie nowego zaświadczenia decydują indywidualne okoliczności sprawy i opinia radcy prawnego.

Do góryDo góry

15. Czy, w razie przyznania pomocy prawnej, może ona zostać cofnięta przed zakończeniem postępowania (lub nawet po jego zakończeniu)?

Jeżeli wnioskodawca przedstawi błędne informacje lub nie wyjawi istotnych faktów (na przykład dotyczących zmiany sytuacji finansowej), lub też jego zachowanie jest niewłaściwe, to możliwe jest wycofanie pomocy prawnej lub zaprzestanie udzielania porad prawnych, a wnioskodawca może być obciążony pełnymi kosztami, które zostały poniesione w jego imieniu.

16. Czy, w razie decyzji o nieprzyznaniu pomocy prawnej, można się od niej odwołać?

Wnioskodawca, który czuje się pokrzywdzony decyzją Rady może wnieść o ponowne rozpatrzenie tej decyzji. Jeżeli wnioskodawca pragnie wnieść o ponowne rozpatrzenie decyzji, musi przedstawić do rozpatrzenia dalsze informacje na piśmie wraz z opinią radcy prawnego wnioskodawcy na temat tego, czy decyzja powinna być podtrzymana. Wnioskodawcy mogą wnieść o ponowne rozpatrzenie decyzji za pośrednictwem biura pomocy prawnej.

Wnioskodawca, który czuje się pokrzywdzony decyzją Rady lub ponownym rozpatrzeniem decyzji Rady może wnieść odwołanie od tej decyzji do komisji Rady. Jeżeli wnioskodawca pragnie wnieść odwołanie od decyzji, odwołanie należy wnieść do komisji odwoławczej Rady. Wnioskodawcy mogą wnieść odwołanie od decyzji za pośrednictwem biura pomocy prawnej lub bezpośrednio do Rady.

Przedstawienie dalszych informacji dla celów ponownego rozpatrzenia lub wniesienia odwołania musi nastąpić w ciągu jednego miesiąca od daty poinformowania wnioskodawcy o tym, iż nie był on uprawniony do otrzymania pomocy prawnej, o którą wnioskował.

Komisja odwoławcza składa się z przewodniczącego i czterech członków, z których dwóch przed powołaniem do Rady było praktykującymi adwokatami lub radcami prawnymi. W skład komisji wchodzą osoby, które nie były zaangażowane w wydanie pierwotnej decyzji.

Dalsze informacje

Pozostałe informacje, w tym lista adresów i numerów telefonicznych wszystkich biur pomocy prawnej, są dostępne na stronie internetowej English Rady.

« Pomoc sądowa - Informacje ogólne | Irlandia - Informacje ogólne »

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 06-11-2007

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania