Euroopa Komisjon > EGV > Õigusabi > Iirimaa

Viimati muudetud: 30-10-2007
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Õigusabi - Iirimaa

EJN logo

Käesolevat lehekülge ei eksisteeri enam. See on praegu ajakohastamisel ning selle võib hiljem leida Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist.


 

SISUKORD

1. Millised on menetluskulud ja kes peab need tavaliselt tasuma? 1.
2. Mis on menetlusabi? 2.
3. Kes võib menetlusabi saada? 3.
4. Kas menetlusabi on võimalik saada igasuguste kohtuvaidluste puhul? 4.
5. Kas kiireloomuliste asjade jaoks on olemas erimenetlus? 5.
6. Kuhu ma pean pöörduma, et saada menetlusabi taotlemise vorm? 6.
7. Millised dokumendid tuleb lisada menetlusabi taotlusele? 7.
8. Kus ma peaksin oma menetlusabi taotluse registreerima? 8.
9. Kuidas ma saan teada, kas mul on õigus menetlusabi saada? 9.
10. Kui mul on õigus saada menetlusabi, mida ma peaksin tegema? 10.
11. Kui mul on õigus saada menetlusabi, siis kes valib mulle õigusnõustaja? 11.
12. Kui mul on õigus saada menetlusabi, kas see katab kõik mu kohtukulud? 12.
13. Kui mul on õigus saada osalist menetlusabi, kes maksab ülejäänud kulud? 13.
14. Kui mul on õigus saada menetlusabi, kas see katab apellatsioonkaebuse või määruskaebuse esitamisega kaasnevad kulud pärast asja läbivaatamist esimese astme kohtus? 14.
15. Kui mulle otsustatakse anda menetlusabi, kas see võidakse ka enne kohtuprotsessi lõppu tagasi võtta? 15.
16. Kui mulle ei anta menetlusabi, kas ma saan selle otsuse edasi kaevata? 16.

 

1. Millised on menetluskulud ja kes peab need tavaliselt tasuma?

2. Mis on menetlusabi?

Tsiviilasjades annab õigusnõu ja menetlusabi isikutele, kes vastavad tsiviilasjades antavat menetlusabi käsitleva 1995. aasta seaduse ning sellele järgnevate määruste tingimustele, Tasuta Õigusabi Amet (Legal Aid Board).

Menetlusabi tähendab esindamist õigusnõustaja või vandeadvokaadi poolt piirkonna, ringkonna ja kõrgema kohtu ning ülemkohtu tsiviilmenetluses. Seda ei anta erikohtu menetluste puhul, välja arvatud varjupaigamenetlus. Isikutele, kes kaaluvad aga menetluse algatamist erikohtus, võib anda nõu ja abi.

Menetlusabi on õigusabiameti õigusnõustaja või ameti palgal oleva õigusnõustaja või vandeadvokaadi mis tahes kirjalik või suuline nõuanne Iiri seaduste kohaldamise kohta kõigi konkreetsete asjaolude suhtes, mis on seotud õigusteenuseid taotleva isikuga.

3. Kes võib menetlusabi saada?

Kohtuprotsessiga kaasnevad kulud olenevad kohtust, menetlusest ja asja keerukusest.

Kui isik vastab elatusvahenditega seotud tingimustele ning sõltub sotsiaaltoetusest või tema kasutada jääv sissetulekuosa on väiksem kui 8300 eurot, siis arvutatakse tema panus järgmiselt.

 • Kui isik taotleb õigusnõu, siis on tema panus üks kümnendik tema kasutada jääva sissetulekuosa ning 8300 euro suuruse summa vahest, kusjuures miinimumpanus on 6 eurot ning maksimaalne panus 100 eurot.
 • Kui isik taotleb menetlusabi, siis on tema panus 35 eurot, millele liidetakse üks neljandik tema kasutada jääva sissetulekuosa ja 8300 euro suuruse summa vahest.

Kui isik taotleb menetlusabi ning tema kasutada jääv sissetulek ületab 3200 eurot, peab ta tõenäoliselt kandma osa kuludest. Seda (capital contribution) ei tule maksta õigusnõu saamise eest.

ÜlesÜles

4. Kas menetlusabi on võimalik saada igasuguste kohtuvaidluste puhul?

Kui asja menetletakse Iiri seaduste kohaselt, võivad Iirimaal saada menetlusabi ka välisriigi kodanikud, kes vastavad seaduses ning määrustes majandusliku olukorra ning menetlusabi vajalikkuse kohta sätestatud tingimustele.

Kuigi enamik menetlusabi taotlejaid elab Iirimaal, võivad Iirimaal taotleda menetlusabi ja/või õigusnõu ka muudes riikides elavad isikud, nii Iirimaa kui ka välisriikide kodanikud, eeldusel et nad taotlevad menetlusabi või õigusnõu Iiri seadustega reguleeritud õigusküsimustes. Kinnisvara või isiklikku vara käsitlevates vaidlustes antakse menetlusabi väljaspool Iirimaad elavatele isikutele tavaliselt tingimusel, et vaidlusalune vara asub Iirimaal. Sarnaselt Iirimaalt pärit taotlejatega, kes peavad menetlusabi saamiseks vastama elatusvahendite kohta sätestatud tingimustele, hinnatakse ka väljaspool Iirimaad elavate isikute majanduslikku olukorda.

Õigusabi antakse ilma elatusvahendite tingimusi kohaldamata kohtumenetluste puhul, mis on algatatud lapserööve ja eestkostemääruste täitmisele pööramist käsitleva 1991. aasta seaduse ning ülalpidamist käsitleva 1994. aasta seaduse (milles käsitletakse elatise sissenõudmist vastastikuse pädevuse korral) alusel.

4.a. Kas menetlusabi on võimalik saada igasuguste kohtuvaidluste puhul?

Õigusnõu üldiselt ei anta, kui taotlejale ei valmista raskusi õigusnõu saamine ilma kõnealust seadust kohaldamata. See kehtib reeglina juhul, kui teenuseid võib saada ka muust allikast, nt nõustamisasutusest või mõnest muust riigiasutusest.

Kõnealuse seaduse reguleerimisalast jääb välja nõustamine kriminaalasjades, välja arvatud kaebuse esitaja nõustamine vägistamisasjades.

ÜlesÜles

Enne menetlusabi andmist peab õigusabiamet veenduma, et menetluse algatamine või kaitsmine on kohtuasja väljavaateid ning tõenäolist tulemust arvesse võttes mõistlik. Tingimuste hulka kuuluvad eduväljavaated, mõistlik alus menetluse algatamiseks või kaitsmiseks, probleemi kohtuväliste lahendamise mõistlike võimaluste olemasolu (nt vahendamine või läbirääkimised), menetlusabi saava isiku võimalus saada õigusesindaja väljaspool kõnealust seadust (nt võimalus, et kulud kannab kindlustusfirma jne).

5. Kas kiireloomuliste asjade jaoks on olemas erimenetlus?

Kaalutakse, kas taotlejaid tuleks kohelda erinevalt üldreeglist, mille kohaselt antakse taotlejatele õigusnõustajaga kohtumiseks ajad, s.t taotlejate nimed lisatakse konkreetsetele kuupäevadele vastavalt nende õigusteenuste ootejärjekorda lisamisele. Eesõigus on uutel taotlejatel, kes soovivad õigusteenust järgmistes valdkondades:

 • lapseröövi menetlemine;
 • reaalne oht, et laps viiakse ilma taotleja nõusolekuta jurisdiktsiooni alt välja;
 • vanemlikku vastutust käsitlevad menetlused;
 • koduvägivald;
 • ohu korral, et tähtaegu sätestava seaduse järgi võib menetluse algatamise tähtaeg ilma viivitamatute meetmete võtmiseta aeguda;
 • ohu korral, et muudes õigusaktides sätestatud tähtajad võivad aeguda;
 • ohu korral, et taotleja nõuet ei ole võimalik varade raiskamise tõttu täita.

6. Kuhu ma pean pöörduma, et saada menetlusabi taotlemise vorm?

Õigusteenuse saamiseks võib taotluse esitada taotleja elukohale kõige lähemale õiguskeskusele seda külastades, sellega telefoni teel ühendust võttes või sinna kirjutades.

ÜlesÜles

Kui taotlus esitatakse telefoni teel, palutakse taotlejal isiklikult kohale ilmuda kirjaliku taotlusvormi täitmiseks ning selleks, et teha kindlaks, kas taotleja on oma elatusvahendite poolest menetlusabi saamiseks kõlblik. Kui taotlejal ei ole võimalik isiklikult õiguskeskusesse ilmuda, võib taotluse saata ka posti teel.

Õigusabi antakse ilma elatusvahendite kohta sätestatud tingimusi kohaldamata kohtumenetluste puhul, mis on algatatud lapserööve ja eestkostemääruste täitmisele pööramist käsitleva 1991. aasta seaduse ning ülalpidamist käsitleva 1994. aasta seaduse (milles käsitletakse elatise sissenõudmist vastastikuse pädevuse korral) alusel.

Kõikide täis- ning osalise tööajaga õiguskeskuste aadressid ning telefoninumbrid võib leida õigusabiameti kodulehelt English.

7. Millised dokumendid tuleb lisada menetlusabi taotlusele?

Õigusteenuse täielikult täidetud ning taotleja poolt allkirjastatud taotlusvorm LAA3, kus on täidetud ka osa „hagi ese”, s.t õigusküsimus, millega seoses õigusteenuseid taotletakse.

Taotleja peab täitma ning allkirjastama ka elatusvahendeid käsitleva vormi.

8. Kus ma peaksin oma menetlusabi taotluse registreerima?

Kõikide täis- ning osalise tööajaga õiguskeskuste aadressid ning telefoninumbrid võib leida õigusabiameti kodulehelt English.

ÜlesÜles

9. Kuidas ma saan teada, kas mul on õigus menetlusabi saada?

Menetlusabi saamiseks kõlblikele taotlejatele antakse ootejärjekorras või mõne hagikategooria korral eelisjärjekorras õigusnõustajaga kohtumise aeg. Tavaliselt pakub taotlejale aja üks Tasuta Õigusabi Ameti õigusnõustajatest, kes töötab ühes ameti kontoritest.

Enne esmakordset kohtumist maksab taotleja õigusnõu eest nõutava osa ning saab selle kohta kviitungi.

Esimesel kohtumisel teeb õigusnõustaja selgeks, kas taotleja vajab menetluse algatamisel või kaitsmisel esindamist õigusnõustaja poolt, ja selgitab, et menetlusabi saamise õigus tekib menetlusabi sertifikaadi saamisel.

Menetlusabi sertifikaadi taotlemise käigus võidakse küsida lisateavet. Olenevalt kohtuasja olemusest võib lisateave sisaldada järgmist:

 1. tervisekontrolli kaart/aruanne;
 2. Iiri politsei saadud või ette valmistatud tõendite ja/või aruannete koopiad;
 3. lepingute koopiad.

Kui kogu vajaliku teabe saamise järel leitakse, et menetlusabi taotlus ei vasta tsiviilasjades antavat menetlusabi käsitleva 1995. aasta seaduse ning 1996. aasta määruste sätetele, saadab õigusnõustaja keeldumise kohta kirja.

Kirjas tuuakse ära keeldumise alus ning viidatakse tsiviilasjades antavat menetlusabi käsitleva seaduse ja/või määruste asjakohastele osadele. Samuti teavitatakse kirjaga taotlejat õigusest lasta otsus läbi vaadata ja/või see Tasuta Õigusabi Ameti kaebuste komisjoni edasi kaevata.

10. Kui mul on õigus saada menetlusabi, mida ma peaksin tegema?

Kui menetlusabi taotleja vastab seaduse ja määruste nõuetele, antakse talle menetlusabi sertifikaat, et teda saaks esindada õigusnõustaja või teatavate piirkonna, ringkonna ja kõrgema kohtu ning ülemkohtu tsiviilmenetluste puhul vajaduse korral vandeadvokaat.

ÜlesÜles

Menetlusabi sertifikaat annab loa kasutada õigusteenuseid ainult asjaomase menetluse või selleks esitatud hagi jaoks. Menetlusabi sertifikaadi väljastamine taotlejale ei tähenda, et taotleja võib saada menetlusabi teistes asjades. Kui taotleja soovib menetlusabi enam kui ühe kohtuasja jaoks, peab ta selleks esitama eraldi taotluse.

Menetlusabi sertifikaadi taotluse esitab õiguskeskuse õigusnõustaja pärast taotlejaga konsulteerimist.

Kõnealuse seaduse artikli 29 lõige 1 näeb ette, et isikule ei anta menetlusabi ega nõu enne, kui ta maksab oma osamakse. Osamakse suurus otsustatakse taotleja majandusliku olukorra alusel ning see otsus põhineb taotleja elatusvahendite ja vara deklaratsioonis esitatud teabel. Kui isikul põhivara puudub, on väikseim menetlusabi eest makstav summa 35 eurot ning suurim 1210 eurot.

Kogu summa tuleb maksta menetlusabi sertifikaadi tagastamisel ja enne õigusteenuste osutamist. Õigusabiamet võib erandjuhul lubada taotlejal maksta ka osaliste maksetena. Kogu summa peab aga olema makstud 12 kuu jooksul ning enne menetluse lõppu.

11. Kui mul on õigus saada menetlusabi, siis kes valib mulle õigusnõustaja?

Kui taotleja väljendab taotluses soovi saada oma esindajaks üks konkreetne õigusnõustaja, võtab juhtiv õigusnõustaja seda talle õigusnõustaja määramisel arvesse. Õigusnõustaja määramisel võtab juhtiv õigusnõustaja arvesse ka teisi asjaolusid, nt seda, kas taotleja soovitud õigusnõustaja on kohtus esindamise kuupäeval vaba. Kui taotleja soovitud õigusnõustaja esindab taotleja kohtuasjaga samal kuupäeval, kuid teises kohas teist klienti, määrab juhtiv õigusnõustaja taotlejat esindama teise õigusnõustaja.

ÜlesÜles

Kui taotlejat on varem esindanud üks õiguskeskuse õigusnõustajatest, määrab juhtiv õigusnõustaja taotlejale uues asjas õigusteenuste osutamiseks tavaliselt sama õigusnõustaja. Taotlejal ei ole absoluutset õigust saada konsulteerijaks ja esindajaks enda valitud õigusnõustajat, kuid juhtiv õigusnõustaja võtab tavaliselt tema soovi arvesse. Kui taotleja soovib oma esindajaks endaga samast soost õigusnõustajat, püüab juhtiv õigusnõustaja teha kõik, et tagada võimalusel selle soovi täitmine.

12. Kui mul on õigus saada menetlusabi, kas see katab kõik mu kohtukulud?

Sertifikaadil määratud menetlusabi summa sisaldab kõiki menetluskulusid. Kuid Tasuta Õigusabi Ametile tuleb maksta kulud ja üldised kahjutasud, mis on määratud teie maksta kohtumenetluse käigus või kohtuvälise lahenduse tulemusena. Ametil on mõne erandiga õigus arvata teile makstavast summast maha ameti poolt kantud kulud. See kehtib ka abieluõiguse menetluses õigusabi saavatele isikutele pakutud lahendite, lahuselukokkulepete ja kohtuliku lahuselu puhul. Kui Tasuta Õigusabi Ameti kogukulud, mida ta on kandnud õigusteenuseid osutades, on väiksemad, kui kulude või kahjutasude sissenõudmise tõttu või varalt arvestatavat maksu arvesse võttes kogu teie poolt või teie nimel osamaksena makstav summa, makstakse vahe teile kinni.

13. Kui mul on õigus saada osalist menetlusabi, kes maksab ülejäänud kulud?

14. Kui mul on õigus saada menetlusabi, kas see katab apellatsioonkaebuse või määruskaebuse esitamisega kaasnevad kulud pärast asja läbivaatamist esimese astme kohtus?

Menetlusabi sertifikaat annab õiguse saada õigusteenuseid sertifikaadil nimetatud menetluses või kohtuasjas. Kui nimetatud menetlus või asi on lõpetatud, sertifikaat aegub. Esialgse kohtuasjaga seotud lisateenuste saamiseks võib taotleda menetlusabi sertifikaadi muutmist või uut sertifikaati. Selle, kas vaja läheb muutmist või uut sertifikaati, määravad konkreetse kohtuasja asjaolud ning õigusnõustaja annab selles suhtes nõu.

15. Kui mulle otsustatakse anda menetlusabi, kas see võidakse ka enne kohtuprotsessi lõppu tagasi võtta?

Valeteabe esitamise või oluliste faktide varjamise korral (nt muutused teie majanduslikus olukorras) või kui teie käitumine ei ole mõistlik, võidakse õigusnõu või menetlusabi tagasi võtta ning te peate kandma kõik teie heaks tehtud kulud ise.

16. Kui mulle ei anta menetlusabi, kas ma saan selle otsuse edasi kaevata?

Taotleja, kes ei ole Tasuta Õigusabi Ameti tehtud otsusega rahul, võib taotleda selle edasikaebamist. Kui taotleja soovib lasta otsuse läbi vaadata, peab ta esitama kaalumiseks kirjalikku lisateavet ning oma õigusnõustaja arvamuse selle kohta, kas otsus jääb jõusse. Taotlejad võivad paluda otsuse läbivaatamist õiguskeskuse kaudu.

Taotleja, kes ei ole rahul õigusabiameti tehtud otsusega või selle läbivaatamisega, võib selle kaevata edasi ameti kaebuste komisjoni. Kui taotleja soovib otsuse edasi kaevata, peab ta esitama kaebuse õigusabiameti kaebuste komisjonile. Taotlejad võivad seda teha kas õiguskeskuse kaudu või esitada kaebuse otse õigusabiametile.

Lisateave otsuse läbivaatamiseks või kaebus tuleb esitada ühe kuu jooksul alates taotleja teavitamisest sellest, et talle taotletud teenust ei võimaldata.

Kaebuste komisjon koosneb esimehest ning neljast liikmest, kellest kaks tegutsesid enne õigusabiameti määramist kas vandeadvokaadi või õigusnõustajana. Komisjon koosneb isikutest, kes ei osalenud algse otsuse tegemisel.

Täiendav informatsioon

Lisateabe koos kõikide õiguskeskuste aadresside ja telefoninumbritega leiab õigusabiameti kodulehelt English.

« Õigusabi - Üldteave | Iirimaa - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 30-10-2007

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik