Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Νομική συνδρομή > Ιρλανδία

Τελευταία ενημέρωση: 23-03-2005
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Νομική συνδρομή - Ιρλανδία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Τι είναι τα δικαστικά έξοδα και ποιος είναι κατά κανόνα υπόχρεος για την καταβολή τους; 1.
2. Τι είναι το ευεργέτημα πενίας: 2.
3. Ποιος δικαιούται ευεργετήματος πενίας; 3.
4. Το ευεργέτημα πενίας παρέχεται για όλες τις διαφορές; 4.
5. Υπάρχει ειδική διαδικασία για επείγουσες περιπτώσεις; 5.
6. Που διατίθεται το έντυπο της αίτησης για παροχή ευεργετήματος πενίας; 6.
7. Ποια έγγραφα πρέπει να επισυνάψω στην αίτησή μου για παροχή ευεργετήματος πενίας; 7.
8. Πού πρέπει να καταθέσω την αίτηση ευεργετήματος πενίας; 8.
9. Πώς θα ενημερωθώ αν δικαιούμαι ευεργετήματος πενίας; 9.
10. Εάν έχω τις προϋποθέσεις παροχής ευεργετήματος πενίας, τι πρέπει να κάνω; 10.
11. Εάν έχω τις προϋποθέσεις παροχής ευεργετήματος πενίας, ποιος θα επιλέξει τον δικηγόρο μου; 11.
12. Εάν πληρώ τις προϋποθέσεις χορήγησης ευεργετήματος πενίας, θα καλύπτει όλα τα δικαστικά μου έξοδα; 12.
13. Εάν πληρώ τις προϋποθέσεις για μερική παροχή ευεργετήματος πενίας, ποιος θα πληρώσει τα υπόλοιπα έξοδα; 13.
14. Εάν πληρώ τις προϋποθέσεις χορήγησης ευεργετήματος πενίας, θα καλύπτει κάθε ένδικο μέσο που μπορεί να ασκήσω μετά τη δίκη; 14.
15. Εάν πληρώ τις προϋποθέσεις ευεργετήματος πενίας, μπορεί να ανακληθεί πριν από το τέλος της δίκης: 15.
16. Εάν κριθεί ότι δεν πληρώ τις προϋποθέσεις του ευεργετήματος πενίας, μπορώ να ασκήσω προσφυγή κατά της απόφασης αυτής; 16.

 

1. Τι είναι τα δικαστικά έξοδα και ποιος είναι κατά κανόνα υπόχρεος για την καταβολή τους;

2. Τι είναι το ευεργέτημα πενίας:

Η Legal Aid Board (Υπηρεσία Νομικής Συνδρομής) παρέχει νομικές συμβουλές και νομική συνδρομή σε αστικές υποθέσεις στα πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος του 1995 περί ευεργετήματος πενίας (Civil Legal Aid Act) και οι κανονισμοί εφαρμογής του.

Η νομική συνδρομή καλύπτει την εκπροσώπηση από δικηγόρο σε πολιτικές δίκες στα δικαστήρια District Court, Circuit Court, High Court και Supreme Court. Δεν περιλαμβάνει διαδικασίες ενώπιον των «tribunals», εκτός από τις περιπτώσεις που αφορούν αιτήσεις παροχής ασύλου. Ωστόσο, είναι δυνατή η παροχή συμβουλών και συνδρομής σε πρόσωπα που εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσφύγουν ενώπιον οποιουδήποτε tribunal.

Οι νομικές συμβουλές παρέχονται υπό οποιαδήποτε γραπτή ή προφορική μορφή, από δικηγόρο που ανήκει στην Board ή που έχει προσληφθεί από αυτήν, για την εφαρμογή της ιρλανδικής νομοθεσίας στην υπόθεση του αιτούντος.

3. Ποιος δικαιούται ευεργετήματος πενίας;

Τα έξοδα της δίκης ποικίλουν ανάλογα με το δικαστήριο, τη διαδικασία και το περίπλοκο της υπόθεσης.

Εάν πληροίτε τα κριτήρια όσον αφορά τα μέσα διαβίωσης και εξαρτάστε από την καταβολή κοινωνικού επιδόματος ή το διαθέσιμο εισόδημά σας δεν υπερβαίνει το ποσό των 8.300 ευρώ, η συμμετοχή σας θα υπολογιστεί ως ακολούθως:

 • για την παροχή νομικών συμβουλών: το ένα δέκατο της διαφοράς μεταξύ του διαθέσιμου εισοδήματός σας και του ποσού των 8.300 ευρώ, με ελάχιστο όριο τα 6 ευρώ και ανώτατο τα 100 ευρώ.
 • για την παροχή νομικής συνδρομής - 35 ευρώ συν το ένα τέταρτο της διαφοράς μεταξύ του διαθέσιμου εισοδήματος σας και του ποσού των 8.300 ευρώ.
Αν ζητάτε νομική συνδρομή και το διαθέσιμο κεφάλαιό σας υπερβαίνει τα 3.200 εύρο, μπορεί επίσης να υποχρεωθείτε να καταβάλλετε μια χρηματική συνεισφορά. Αντίθετα, δεν απαιτείται καμία συνεισφορά με βάση το διαθέσιμο κεφάλαιο για την παροχή νομικών συμβουλών.

4. Το ευεργέτημα πενίας παρέχεται για όλες τις διαφορές;

Εφόσον η διαδικασία διεξάγεται ενώπιον των ιρλανδικών δικαστηρίων, οι αλλοδαποί αιτούντες που πληρούν τις οικονομικές προϋποθέσεις και τα κριτήρια όσον αφορά την ουσία της διαφοράς που προβλέπει ο νόμος και οι σχετικοί κανονισμοί, μπορεί να τύχουν ευεργετήματος πενίας στην Ιρλανδία.

Παρόλο που οι περισσότεροι από τους αιτούντες ευεργέτημα πενίας είναι κάτοικοι της Ιρλανδίας, είναι δυνατόν ένα πρόσωπο που διαμένει εκτός της Ιρλανδίας, είτε είναι ιρλανδός πολίτης είτε όχι, να ζητήσει την παροχή νομικής συνδρομής και/ή συμβουλών στην Ιρλανδία, υπό την προϋπόθεση ότι η νομική συνδρομή ή οι συμβουλές αφορούν νομικό ζήτημα που διέπεται από το ιρλανδικό δίκαιο· εάν η νομική συνδρομή παρέχεται σε πρόσωπο που κατοικεί εκτός της Ιρλανδίας για διαφορά της οποίας το αντικείμενο είναι κινητό ή ακίνητο περιουσιακό στοιχείο, αυτό το τελευταίο πρέπει κατά κανόνα να βρίσκεται στην Ιρλανδία. Επίσης, όπως οι ιρλανδοί αιτούντες πρέπει να πληρούν τα κριτήρια όσον αφορά τα μέσα διαβίωσης για να δικαιούνται ευεργετήματος πενίας, τα πρόσωπα που διαμένουν εκτός Ιρλανδίας πρέπει επίσης να πληρούν τις ίδιες οικονομικές προϋποθέσεις.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Η νομική συνδρομή παρέχεται χωρίς εφαρμογή του κριτηρίου όσον αφορά τα μέσα διαβίωσης κατά τις διαδικασίες που κινούνται βάσει του νόμου περί απαγωγής παιδιών και εκτέλεσης διαταγών σχετικά με την επιμέλεια (Child Abduction and Enforcement of Custody Orders Act) ή δυνάμει του νόμου περί υποχρεώσεων διατροφής του 1994 (Maintenance Orders Act) (για την είσπραξη απαιτήσεων που απορρέουν από υποχρεώσεις διατροφής στις χώρες που αναγνωρίζουν αμοιβαιότητα).

Κατά κανόνα, οι νομικές συμβουλές δεν παρέχονται στις περιπτώσεις που ο αιτών έχει τη δυνατότητα, χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία, να επιτύχει την παροχή συμβουλών εκτός του πλαισίου του νόμου του 1995. Αυτό ισχύει κατά κανόνα στις περιπτώσεις που οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται και από άλλες πηγές, π.χ. υπηρεσίες παροχής συμβουλών ή κρατικούς φορείς.

Η παροχή συμβουλών για θέματα ποινικού δικαίου δεν εμπίπτει στο πεδίο του νόμου αυτού, εκτός από τις συμβουλές που αφορούν καταγγελίες για υποθέσεις βιασμών.

Πριν από την παροχή του ευεργετήματος πενίας, η Board πρέπει να βεβαιωθεί ότι είναι εύλογη η άσκηση αγωγής ή η απάντηση σ' αυτήν, έχοντας υπόψη, για παράδειγμα, τη νομική βάση της αγωγής και την πιθανή έκβασή της. Ως κριτήρια χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων: οι προοπτικές επιτυχίας· η ύπαρξη βάσιμων λόγων για την άσκηση αγωγής ή την απάντηση σ' αυτήν· η ύπαρξη άλλων τρόπων, εκτός από την ενώπιον δικαστηρίου διαδικασία, για την αποτελεσματική διευθέτηση του προβλήματος (π.χ. διαμεσολάβηση ή διαπραγμάτευση για την επίτευξη διακανονισμού)· η δυνατότητα του ενδιαφερόμενου να εξασφαλίσει δικαστική εκπροσώπηση εκτός των πλαισίων του νόμου του 1995 (π.χ. δυνατότητα ανάληψης των δαπανών από ασφαλιστική εταιρεία κλπ.).

5. Υπάρχει ειδική διαδικασία για επείγουσες περιπτώσεις;

Εξετάζεται εάν υπάρχει δυνατότητα παρέκκλισης από τον γενικό κανόνα σύμφωνα με τον οποίο οι συναντήσεις με τους δικηγόρους οργανώνονται τηρώντας αυστηρά τη σειρά εγγραφής των αιτούντων στη σχετική λίστα αναμονής. Παρέχεται προτεραιότητα στις νέες αιτήσεις που αφορούν νομικές υπηρεσίες στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 • απαγωγή παιδιών·
 • ύπαρξη πραγματικού κινδύνου απομάκρυνσης των παιδιών από το έδαφος της δικαιοδοσίας των ιρλανδικών δικαστηρίων χωρίς τη συναίνεση του αιτούντος
 • επιμέλεια τέκνων
 • οικογενειακή βία
 • ύπαρξη κινδύνου για εκπνοή των προθεσμιών άσκησης αγωγής σύμφωνα με τις διατάξεις περί παραγραφής
 • κίνδυνος εκπνοής προθεσμιών σύμφωνα με άλλες νομοθεσίες
 • κίνδυνος ανάλωσης περιουσιακών στοιχείων με αποτέλεσμα να μην μπορούν πλέον να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του αιτούντος.

6. Που διατίθεται το έντυπο της αίτησης για παροχή ευεργετήματος πενίας;

Οι επιθυμούντες την παροχή νομικής συνδρομής μπορούν να υποβάλουν αίτηση μεταβαίνοντας προσωπικά, τηλεφωνώντας ή γράφοντας στο νομικό κέντρο (Law Centre) που βρίσκεται πλησιέστερα στην κατοικία τους.

Σε περίπτωση τηλεφωνικής επικοινωνίας, ζητείται από τον ενδιαφερόμενο να προσέλθει στο συγκεκριμένο νομικό κέντρο για να συμπληρώσει το ειδικό έντυπο αιτήσεως και να γίνει μια εκτίμηση των μέσων διαβίωσής τους ώστε να εξακριβωθεί εάν πληροί τις οικονομικές προϋποθέσεις για την παροχή ευεργετήματος πενίας. Μπορεί επίσης να υποβάλει αίτηση ταχυδρομικά, πράγμα που συνήθως είναι πιο ενδεδειγμένο, εάν ο αιτών δεν είναι εύκολο να παρουσιαστεί αυτοπροσώπως στο νομικό κέντρο.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Η νομική συνδρομή παρέχεται χωρίς εφαρμογή του κριτηρίου όσον αφορά τα μέσα διαβίωσης σε δίκες που αφορούν υποθέσεις του νόμου περί απαγωγής παιδιών και εκτέλεσης διαταγών σχετικά με την επιμέλεια του 1991 και του νόμου περί υποχρεώσεων διατροφής του 1994 (για την είσπραξη απαιτήσεων που αφορούν υποχρεώσεις διατροφής σε χώρες που αναγνωρίζουν αμοιβαιότητα).

Κατάλογος των διευθύνσεων και των αριθμών τηλεφώνων όλων των Law Centres, που λειτουργούν με πλήρες ή περιορισμένο ωράριο υπάρχουν στον δικτυακό τόπο της Board στο Internet (Website).

7. Ποια έγγραφα πρέπει να επισυνάψω στην αίτησή μου για παροχή ευεργετήματος πενίας;

Ο αιτών πρέπει να συμπληρώσει το έντυπο LAA3 και να επισυνάψει δήλωση σχετικά με το "αντικείμενο της διαφοράς" δηλ. το νομικό πρόβλημα για το οποίο ζητά νομική συνδρομή.

Πρέπει επίσης να συμπληρώσει και να υπογράψει τα έντυπα σχετικά με τις προϋποθέσεις όσον αφορά τα μέσα διαβίωσης.

8. Πού πρέπει να καταθέσω την αίτηση ευεργετήματος πενίας;

Κατάλογοι των διευθύνσεων και των αριθμών τηλεφώνων όλων των Law Centres, που λειτουργούν με πλήρες ή περιορισμένο ωράριο, υπάρχουν στον δικτυακό τόπο της Board στο Internet (Website).

9. Πώς θα ενημερωθώ αν δικαιούμαι ευεργετήματος πενίας;

Σε όσους από τους αιτούντες πληρούν τις προϋποθέσεις ορίζεται συνάντηση με δικηγόρο ανάλογα με τη θέση τους στη λίστα αναμονής ή με τη σειρά προτεραιότητας που έχουν οι διάφορες κατηγορίες υποθέσεων. Συνήθως πρόκειται για συνάντηση με έναν από τους δικηγόρους που απασχολούνται στο Legal Aid Board και είναι εγκατεστημένοι σε ένα από τα γραφεία του.
Ο αιτών καταβάλλει μια συμμετοχή για την αμοιβή του δικηγόρου πριν από την πρώτη αυτή συνάντηση και του δίνεται σχετική απόδειξη.

Κατά την πρώτη συνάντηση, ο δικηγόρος εξηγεί στον αιτούντα ότι εάν επιθυμεί να τον εκπροσωπήσει δικηγόρος σε διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου, θα πρέπει να καταβάλει μια συμμετοχή στα δικαστικά έξοδα κατά τη χορήγηση πιστοποιητικού ευεργετήματος πενίας.
Κατά την υποβολή αιτήσεως για χορήγηση πιστοποιητικού ευεργετήματος πενίας μπορεί να ζητηθούν πρόσθετες πληροφορίες. Ανάλογα με το είδος της υπόθεσης, στις πληροφορίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

 1. Ιατρικοί φάκελοι ή εκθέσεις
 2. Αντίγραφα καταθέσεων που υποβλήθηκαν στην Gardai (αστυνομία) και /ή πρακτικών που συντάχθηκαν από την τελευταία
 3. Αντίγραφα συμβάσεων.
Εάν μετά την υποβολή όλων των αναγκαίων πληροφοριών θεωρηθεί ότι η αίτηση ευεργετήματος πενίας δεν ανταποκρίνεται στις διατάξεις του νόμου περί ευεργετήματος πενίας του 1995 και των κανονισμών του 1996, ο δικηγόρος στέλνει αρνητική απάντηση.

Στη σχετική επιστολή αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους απορρίφθηκε η αίτηση και τα σχετικά άρθρα του νόμου και των κανονισμών. Στην επιστολή επίσης ενημερώνεται ο αιτών για το δικαίωμα αναθεώρησης της απόφασης και/ή προσφυγής στην επιτροπή προσφυγών της Board.

10. Εάν έχω τις προϋποθέσεις παροχής ευεργετήματος πενίας, τι πρέπει να κάνω;

Εφόσον ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις για παροχή ευεργετήματος πενίας σύμφωνα με τον σχετικό νόμο και κανονισμό, του χορηγείται ένα πιστοποιητικό ευεργετήματος πενίας που του επιτρέπει να εκπροσωπηθεί ενώπιον δικαστηρίου από δικηγόρο (solicitor) και ενδεχομένως barrister σε ορισμένες διαδικασίες ενώπιον District, Circuit, High και Supreme Court.

Το πιστοποιητικό ευεργετήματος πενίας αφορά μόνο τις νομικές υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας ή της υπόθεσης η οποία αναφέρεται σ' αυτό. Η χορήγηση του πιστοποιητικού αυτού δεν σημαίνει ότι ο δικαιούχος τυγχάνει του ευεργετήματος και σε άλλες υποθέσεις. Εάν ο αιτών ζητά ευεργέτημα πενίας για περισσότερες υποθέσεις, πρέπει να υποβάλλει χωριστή αίτηση για κάθε μια από αυτές.

Αιτήσεις ευεργετήματος πενίας υποβάλλονται από δικηγόρο (solicitor) σε ένα law centre, αφού ζητηθεί η γνώμη του αιτούντος.

Σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 1 του νόμου, το ευεργέτημα πενίας χορηγείται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει συμμετοχή στα έξοδα. Η συμμετοχή αυτή καθορίζεται μετά από οικονομική αξιολόγηση βάσει των πληροφοριών που παρέχει ο αιτών στις δηλώσεις εισοδήματος και περιουσίας. Για τα πρόσωπα που δεν έχουν κανένα περιουσιακό στοιχείο, το ελάχιστο ποσό συμμετοχής είναι 35 ευρώ και το ανώτατο1.210 ευρώ.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Το ποσό της συμμετοχής πρέπει να καταβληθεί εξ ολοκλήρου κατά την επιστροφή του πιστοποιητικού ευεργετήματος πενίας και πριν την παροχή των σχετικών νομικών υπηρεσιών. Η Board μπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις να επιτρέψει στον αιτούντα να προβεί στην πληρωμή αυτή με δόσεις, αλλά εντός δώδεκα μηνών και πριν την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας πρέπει να έχει καταβληθεί ολόκληρο το ποσό.

11. Εάν έχω τις προϋποθέσεις παροχής ευεργετήματος πενίας, ποιος θα επιλέξει τον δικηγόρο μου;

Εάν ο αιτών εκφράσει στην αίτησή του προτίμηση να εκπροσωπηθεί από συγκεκριμένο δικηγόρο του Law Centre, ο υπεύθυνος δικηγόρος (Managing Solicitor) λαμβάνει υπόψη του την επιθυμία αυτή καθώς και άλλες περιστάσεις, όπως για παράδειγμα κατά πόσον ο δικηγόρος που ζητά ο αιτών θα είναι διαθέσιμος να εκπροσωπήσει τον πελάτη του κατά τη συγκεκριμένη δικάσιμο. Εάν ο δικηγόρος που ζητά ο αιτών έχει ήδη δεσμευθεί κατά τη δικάσιμο του αιτούντος από άλλο πελάτη, ο υπεύθυνος δικηγόρος ορίζει άλλο δικαστικό πληρεξούσιο.

Εάν ο αιτών είχε εκπροσωπηθεί προηγουμένως από δικηγόρου του Κέντρου, ο υπεύθυνος δικηγόρος συνήθως ορίζει τον ίδιο δικαστικό πληρεξούσιο για την παροχή νομικών υπηρεσιών στον ίδιο πελάτη και σ' αυτή τη νέα υπόθεση. Ο αιτών δεν έχει απόλυτο δικαίωμα να συμβουλεύεται ή να εκπροσωπείται από το δικηγόρο της επιλογής του, αλλά συνήθως ο υπεύθυνος δικηγόρος λαμβάνει υπόψη του τις επιθυμίες του κατά τον ορισμό του δικηγόρου. Εάν ο αιτών έχει προτίμηση να εκπροσωπηθεί από δικηγόρο του ιδίου φύλου, ο υπεύθυνος δικηγόρος θα προσπαθήσει στο μέτρο του δυνατού να ληφθεί υπόψη αυτή η προτίμηση του αιτούντος.

12. Εάν πληρώ τις προϋποθέσεις χορήγησης ευεργετήματος πενίας, θα καλύπτει όλα τα δικαστικά μου έξοδα;

Η καταβολή της συμμετοχής στο ευεργέτημα πενίας που ορίζει το σχετικό πιστοποιητικό καλύπτει όλα τα έξοδα της δίκης. Ωστόσο, οι δαπάνες και οι αποζημιώσεις που επιδικάζονται στο πλαίσιο δίκης ή εξώδικου διακανονισμού πρέπει να καταβληθούν στην Legal Aid Board, η οποία δικαιούται να αφαιρέσει τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε από τα χρηματικά ποσά που εισπράττει ο δικαιούχος, εκτός από ορισμένες εξαιρέσεις. Αυτό ισχύει και για τους οικονομικούς διακανονισμούς του οποίους εξασφάλισε ο δικαιούχος του ευεργετήματος πενίας κατά την επίλυση γαμικών διαφορών ή χωρισμού με ιδιωτική συμφωνία (Separation Agreements) ή δικαστική απόφαση (Judicial Separation). Εάν οι συνολικές δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκε η Board για την παροχή των σχετικών νομικών υπηρεσιών είναι μικρότερες από το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε από τον δικαιούχο ή για λογαριασμό του ως συμμετοχή ή κατά την ανάκτηση δαπανών ή αποζημιώσεων ή κατά τον υπολογισμό βαρών επί της περιουσίας του, του επιστρέφεται η διαφορά.

13. Εάν πληρώ τις προϋποθέσεις για μερική παροχή ευεργετήματος πενίας, ποιος θα πληρώσει τα υπόλοιπα έξοδα;

14. Εάν πληρώ τις προϋποθέσεις χορήγησης ευεργετήματος πενίας, θα καλύπτει κάθε ένδικο μέσο που μπορεί να ασκήσω μετά τη δίκη;

Το πιστοποιητικό ευεργετήματος πενίας παρέχει δικαίωμα για νομικές υπηρεσίες που αφορούν τη δίκη ή την υπόθεση που αναφέρεται σε αυτό. Μετά την ολοκλήρωση της δίκης ή της υπόθεσης αυτής, το πιστοποιητικό παύει να ισχύει. Ο αιτών που επιθυμεί την παροχή και άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται ενδεχομένως με την αρχική υπόθεση μπορεί να ζητήσει την τροποποίηση του πιστοποιητικού του ή τη χορήγηση νέου, ανάλογα με τις συγκεκριμένες συνθήκες της υπόθεσης, πράγμα για το οποίο θα δοθούν συμβουλές από το δικηγόρο.

15. Εάν πληρώ τις προϋποθέσεις ευεργετήματος πενίας, μπορεί να ανακληθεί πριν από το τέλος της δίκης:

Η παροχή ανακριβών πληροφοριών ή η απόκρυψη ουσιώδους πραγματικού δεδομένου (για παράδειγμα μεταβολή στην οικονομική σας κατάσταση), ή η απερίσκεπτη συμπεριφορά, μπορεί να επιφέρουν την άρση του ευεργετήματος πενίας ή της παροχής νομικών συμβουλών και να υποχρεωθείτε στην καταβολή όλων των σχετικών δαπανών.

16. Εάν κριθεί ότι δεν πληρώ τις προϋποθέσεις του ευεργετήματος πενίας, μπορώ να ασκήσω προσφυγή κατά της απόφασης αυτής;

Εάν ο αιτών θεωρεί ότι θίγεται από οποιαδήποτε απόφαση της Board, μπορεί να ζητήσει επανεξέταση της απόφασης. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να υποβάλει γραπτώς συμπληρωματικές πληροφορίες, καθώς και γνωμοδότηση του δικηγόρου του κατά πόσον πρέπει να διατηρηθεί η εν λόγω απόφαση. Οι αιτήσεις επανεξέτασης μπορούν να υποβληθούν μέσω του Law Centre.
Ο αιτών που θεωρεί ότι θίγεται από απόφαση της Board ή από την επανεξέταση μιας τέτοιας απόφασης, μπορεί να ασκήσει προσφυγή σε επιτροπή προσφυγών (Appeal Committee) της Board. Οι προσφυγές αυτές μπορούν να υποβληθούν είτε στο law centre είτε απευθείας στην Legal Aid Board.

« Νομική συνδρομή - Γενικές Πληροφορίες | Ιρλανδία - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 23-03-2005

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο