Europeiska Kommissionen > ERN > Rättshjälp > Internationell rätt

Senaste uppdatering: 09-07-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Rättshjälp - Internationell rätt

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


Rättshjälp är en grundläggande rättighet som har erkänts av Europarådet

Enligt artikel 6 i Europeiska konventionen English - français om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna ska var och en vara berättigad till en rättvis rättegång. Konventionen har undertecknats av alla EU:s medlemsstater.

Där sägs vidare att var och en har rätt att försvara sig personligen eller genom rättegångsbiträde som han själv utsett eller att, när han saknar tillräckliga medel för att betala ett rättegångsbiträde, erhålla ett sådant utan kostnad, om rättvisans intresse så fordrar.

Bestämmelsen gäller egentligen brottmål, men Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna English - français har funnit att denna rättighet även gäller i tvistemål.

Om du anser att din rätt till rättshjälp har kränkts, kan du alltså under vissa omständigheter vända dig till Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna.

Internationella konventioner som är till för dig

Om du vill få rättshjälp i ett annat land än det där du bor, kan det vara bra att veta att det finns internationella konventioner som kan vara till hjälp.

Alla EU:s medlemsstater (utom Tyskland) har undertecknat Europarådets europeiska överenskommelse om översändande av ansökningar om rättshjälp English - français (Strasbourg 1977).

Genom den här överenskommelsen kan en person som bor stadigvarande i en stat och vill ansöka om rättshjälp i en annan stat lämna in sin ansökan i den stat där han eller hon är stadigvarande bosatt. Den sistnämnda staten måste överlämna ansökan gratis till den andra staten med iakttagande av vissa bestämmelser.

Till börjanTill början

Det finns en lista över myndigheter dit du kan vända dig.

Det finns också en Haagkonvention English - français om internationell rättshjälp (undertecknad 1980). Även där finns regler om översändande av ansökningar om rättshjälp mellan de avtalsslutande staterna och en gemensam blankett. Enligt konventionen ska personer som är medborgare eller bosatta i en avtalsslutande stat få rättshjälp i alla de andra avtalsslutande staterna som om de bodde där.

Den konventionen har emellertid inte ratificerats av alla EU:s medlemsstater.

Referensdokument

 • Europeiska konventionen English - français om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (artikel 6) - Europarådet
 • Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna English - français (villkor för att väcka talan och blankett)
 • 1977 års europeiska överenskommelse English - français om översändande av ansökningar om rättshjälp (Europarådet)
 • Haagkonventionen English - français om internationell rättshjälp (nr XXIX) - Haagkonferensen om internatione

« Rättshjälp - Allmän information | Internationell rätt - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 09-07-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket