Európska komisia > EJS > Právna pomoc > Medzinárodné právo

Posledná úprava: 09-07-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Právna pomoc - Medzinárodné právo

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


Právna pomoc patrí medzi základné práva uznávané Radou Európy.

Článok 6 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd English - français, ktorý podpísali všetky členské štáty Únie, ustanovuje, že každý má právo na spravodlivé súdne konanie.

Uvádza, že každý, kto je obvinený z trestného činu, má právo obhajovať sa osobne alebo prostredníctvom obhajcu podľa vlastného výberu, alebo pokiaľ nemá dostatok prostriedkov na zaplatenie obhajcu, aby sa mu poskytol bezplatne, ak to záujmy spravodlivosti vyžadujú.

Toto ustanovenie sa týka trestných vecí, ale Európsky súd pre ľudské práva English - français rozhodol, že táto zásada platí aj pre občianskoprávne veci.

Ak má niekto pocit, že jeho právo na právnu pomoc bolo porušené, môže za určitých podmienok predložiť svoju vec na rozhodnutie Európskemu súdu pre ľudské práva.

Medzinárodné dohovory, ktorých cieľom je pomáhať občanom

Ak chcete získať právnu pomoc v krajine, inej ako je krajina, v ktorej máte bydlisko, mali by ste poznať medzinárodné dohovory, ktorých cieľom je uľahčovať život.

Všetky členské štáty Únie, s výnimkou Nemecka, sú zmluvnými stranami Európskej dohody o postupovaní žiadostí o právnu pomoc English - français prijatej Radou Európy (a podpísanej v Štrasburgu v roku 1977).

Dohoda zaviedla postup, podľa ktorého, ak máte obvyklé bydlisko na území jednej zo zmluvných strán a chcete požiadať o právnu pomoc na území inej zmluvnej strany, môžete podať žiadosť v štáte, v ktorom máte obvyklé bydlisko. Tento štát postúpi žiadosť za určitých podmienok druhému štátu .

HoreHore

Existuje zoznam orgánov, na ktoré sa môžete obrátiť.

Dohovor English - français o medzinárodnom prístupe k spravodlivosti, ktorý bol podpísaný v Haagu v roku 1980, taktiež obsahuje ustanovenie o postupovaní žiadostí o právnu pomoc medzi zmluvnými stranami v podobe modelu, na ktorom sa dohodli všetky zmluvné strany. Dohovor vyžaduje, aby štátnym príslušníkom zmluvných strán a osobám, ktoré majú trvalý pobyt na území zmluvných strán, bola poskytnutá právna pomoc v ostatných zmluvných štátoch za rovnakých podmienok, ako keby mali trvalý pobyt na ich území.

Tento dohovor však zatiaľ neratifikovali všetky členské štáty Únie.

Referenčné dokumenty

 • Európsky dohovor English - français o ľudských právach (článok 6) – Rada Európy
 • Európsky súd pre ľudské práva English - français (podmienky pre podanie žaloby a forma).
 • Európska dohoda English - français o postupovaní žiadostí o právnu pomoc, 1977 (Rada Európy)
 • Dohovor English - français o medzinárodnom prístupe k spravodlivosti (Haagska konferencia o medzinárodnom práve súkromnom)

« Právna pomoc - Všeobecné informácie | Medzinárodné právo - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 09-07-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo