Komisja Europejska > EJN > Pomoc sądowa > Prawo międzynarodowe

Ostatnia aktualizacja: 09-07-2007
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Pomoc sądowa - Prawo międzynarodowe

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Trwa przygotowywanie zaktualizowanej wersji, która będzie dostępna w europejskim portalu e-Sprawiedliwość.


Pomoc prawna jest podstawowym prawem uznawanym przez Radę Europy.

Artykuł 6 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności English - français, podpisanej przez wszystkie Państwa Członkowskie Unii stanowi, że każda osoba ma prawo do uczciwej rozprawy sądowej.

Stwierdza on, że każda osoba oskarżona o przestępstwo karne ma prawo do obrony osobiście lub za pośrednictwem wybranego przez siebie obrońcy, natomiast w przypadku nieposiadania wystarczających środków na opłacenie obrońcy, pomoc taka przysługuje jej bezpłatnie, jeśli wymagają tego interesy sprawiedliwości.

Przepis ten dotyczy spraw karnych, jednakże Europejski Trybunał Praw Człowieka English - français orzekł, że zasada ta stosuje się również do spraw cywilnych.

Jeżeli osoba czuje, że doszło do naruszenia jej praw, może ona pod pewnymi warunkami skierować sprawę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Konwencje międzynarodowe mające ułatwiać życie obywatelom

Jeśli pragniemy uzyskać pomoc prawną w państwie, w którym zamieszkujemy, powinniśmy wiedzieć o konwencjach międzynarodowych, które mają ułatwiać nam życie.

Wszystkie Państwa Członkowskie Unii, z wyjątkiem Niemiec, są stronami Porozumienia Europejskiego w sprawie przekazywania wniosków o przyznanie pomocy sądowej English - français Rady Europejskiej, (podpisanego w Strasburgu w 1977 r.).

Porozumienie to wprowadza procedurę, na mocy której w przypadku jeśli zwyczajowo zamieszkujemy na terytorium jednej z Umawiających się Stron i pragniemy zwrócić się o pomoc prawną na terytorium innej Umawiającej się Strony, możemy złożyć wniosek w Państwie, w którym zwyczajowo zamieszkujemy. Państwo to na określonych warunkach przekaże wniosek do innego Państwa.

Do góryDo góry

Istnieje lista władz, do których możemy się zwrócić.

Konwencja English - français o ułatwieniu dostępu do wymiaru sprawiedliwości w stosunkach międzynarodowych, podpisana w Hadze w 1980 r., również zawiera postanowienie dotyczące przekazywania wniosków o przyznanie pomocy prawnej pomiędzy Umawiającymi się Stronami, w formie uzgodnionego przez wszystkie strony modelu. Konwencja ta wymaga, aby pomoc prawna była przyznawana obywatelom i rezydentom Umawiających się Stron na terytorium innych Umawiających się Państw na tych samych zasadach, jak gdyby zamieszkiwali tamże.

Jednakże Konwencji tej nie ratyfikowały wszystkie Państwa Członkowskie Unii.

Dokumenty źródłowe

 • Europejska Konwencja English - français Praw Człowieka (art. 6) – Rada Europy
 • Europejski Trybunał Praw Człowieka English - français (warunki wytaczania powództwa i formularz)
 • Porozumienie Europejskie English - français w sprawie przekazywania wniosków o przyznanie pomocy sądowej z 1977 r. (Rada Europy)
 • Konwencja English - français o ułatwieniu dostępu do wymiaru sprawiedliwości w stosunkach międzynarodowych (Haska Konferencja Prawa Prywatnego Międzynarodowego)

« Pomoc sądowa - Informacje ogólne | Prawo międzynarodowe - Informacje ogólne »

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 09-07-2007

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania