Euroopan komissio > EOV > Oikeusapu > Kansainvälinen oikeus

Uusin päivitys: 09-07-2007
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Oikeusapu - Kansainvälinen oikeus

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Päivityksen jälkeen sivu on saatavilla Euroopan oikeusportaalissa.


Oikeus saada oikeusapua on Euroopan neuvoston tunnustama perusoikeus.

Kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet Euroopan ihmisoikeussopimuksen English - français, jonka 6 artiklassa määrätään, että jokaisella on oltava oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin.

Artiklassa täsmennetään, että jokaisella rikoksesta syytetyllä on oikeus puolustautua henkilökohtaisesti tai itse valitsemansa oikeudenkäyntiavustajan välityksellä, ja jos hän ei pysty itse maksamaan saamastaan oikeusavusta, hänen on saatava se korvauksetta oikeudenmukaisuuden niin vaatiessa.

Tämä määräys koskee rikosoikeutta, mutta Euroopan ihmisoikeustuomioistuin English - français on todennut, että periaatetta on sovellettava myös siviilioikeuden alalla.

Henkilö, joka katsoo, että hänen oikeusapua koskevia oikeuksiaan on loukattu, voi siis tietyin edellytyksin viedä asian Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käsiteltäväksi.

Kansainväliset yleissopimukset helpottavat asioiden käsittelyä

Jos haluaa pyytää oikeusapua muusta kuin kotivaltiostaan, asiaa koskevat kansainväliset yleissopimukset voivat olla avuksi.

Kaikki EU:n jäsenvaltiot Saksaa lukuun ottamatta ovat Euroopan neuvoston kautta sopimuspuolina maksutonta oikeudenkäyntiä tarkoittavien hakemusten toimittamista koskevassa eurooppalaisessa sopimuksessa English - français (allekirjoitettu Strasbourgissa 1977).

Sopimuksen mukaan jossakin sopimusvaltiossa pysyvästi asuva henkilö, joka haluaa saada oikeusapua toisessa sopimusvaltiossa, voi esittää tätä koskevan pyynnön asuinvaltiossaan. Asuinvaltion on toimitettava pyyntö maksutta toiseen jäsenvaltioon tiettyjen sääntöjen mukaisesti.

Sivun alkuunSivun alkuun

Tätä varten on laadittu luettelo asiaa hoitavista yhteysviranomaisista.

Lisäksi on vuonna 1980 allekirjoitettu Haagin yleissopimus English - français kansainvälisluonteisten oikeudenkäyntien helpottamisesta, jossa määrätään oikeusapupyyntöjen siirtämisestä sopimusvaltioiden välillä yhteisen lomakkeen avulla. Yleissopimuksessa määrätään, että sopimusvaltioiden kansalaisten ja niissä vakinaisesti asuvien henkilöiden on saatava oikeusapua muissa sopimusvaltioissa samoin edellytyksin kuin jos heidän kotipaikkansa olisi kyseisessä valtiossa.

Kaikki EU:n jäsenvaltiot eivät kuitenkaan ole ratifioineet tätä yleissopimusta.

Referenssidokumentteja

 • Euroopan ihmisoikeussopimus English - français (6 artikla) - Euroopan neuvosto
 • Euroopan ihmisoikeustuomioistuin English - français (kanteen nostamisen edellytykset, lomake)
 • Maksutonta oikeudenkäyntiä tarkoittavien hakemusten toimittamista koskeva eurooppalainen sopimus, tehty vuonna 1977 English - français (Euroopan neuvosto)
 • Haagin yleissopimus nro XXIX English - français (Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälisen kauppaoikeuden toimikunta)

« Oikeusapu - Yleistä | Kansainvälinen oikeus - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 09-07-2007

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta