Euroopa Komisjon > EGV > Õigusabi > Rahvusvaheline õigus

Viimati muudetud: 09-07-2007
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Õigusabi - Rahvusvaheline õigus

EJN logo

Käesolevat lehekülge ei eksisteeri enam. See on praegu ajakohastamisel ning selle võib hiljem leida Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist.


Õigusabi on Euroopa Nõukogu poolt tunnustatud põhiõigus.

Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni English - français, millele on alla kirjutanud kõik Euroopa Liidu liikmesriigid, artikkel 6 näeb ette, et igaühel on õigus õiglasele asja arutamisele.

Säte täpsustab, et igal kuriteos süüdistataval on õigus kaitsta end ise või enda poolt valitud kaitsja abil või saada tasuta õigusabi juhul, kui õigusemõistmise huvid seda nõuavad ja süüdistataval pole piisavalt vahendeid õigusabi eest tasumiseks.

Käesolev säte kehtib kriminaalasjade kohta, ent Euroopa Inimõiguste Kohus English - français on otsustanud, et see põhimõte laieneb ka tsiviilasjadele.

Kui isik leiab, et tema õigust tasuta õigusabile on rikutud, võib see isik teatud tingimustel pöörduda Euroopa Inimõiguste Kohtusse.

Rahvusvahelised konventsioonid, mille eesmärk on muuta kodanike elu lihtsamaks

Kui Te soovite saada tasuta õigusabi riigis, kus ei ole Teie alaline elukoht, peaksite teadma rahvusvahelisi konventsioone, mille eesmärk on elu lihtsamaks muuta.

Kõik Euroopa Liidu liikmesriigid, välja arvatud Saksamaa, on Euroopa Nõukogu õigusabi taotluste edastamise Euroopa kokkuleppe English - français (alla kirjutatud 1977. aastal Strasbourgis) osapooled.

Kokkuleppega luuakse menetluskord, mis võimaldab Teil juhul, kui Teie alaline elukoht on ühe lepinguosalise territooriumil ja Te soovite taotleda tasuta õigusabi teise lepinguosalise territooriumil, esitada oma taotlus riigis, kus Te alaliselt elate. See riik edastab teatud tingimustel taotluse teisele riigile.

ÜlesÜles

Lisatud on ametiasutuste nimekiri, mille poole Te võite antud taotlusega pöörduda.

1980. aastal Haagis alla kirjutatud rahvusvahelise kohtumenetluse lihtsustamise konventsioonis English - français nähakse samuti ette tasuta õigusabi taotluste edastamine lepinguosaliste vahel kõigi poolt heakskiidetud mudeli järgi. Nimetatud konventsioon nõuab, et lepinguosaliste riikide kodanikele ja alalistele elanikele antaks teistes lepinguosalistes riikides tasuta õigusabi samadel tingimustel nagu oma riigi kodanikele ja alalistele elanikele.

Nimetatud konventsiooni ei ole aga kõik Euroopa Liidu liikmesriigid ratifitseerinud.

Viidatud dokumendid

 • Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon English - français (artikkel 6) – Euroopa Nõukogu
 • Euroopa Inimõiguste Kohus English - français (hagi esitamise tingimused ja vorm)
 • Õigusabi taotluste edastamise Euroopa kokkulepe English - français, 1977 (Euroopa Nõukogu)
 • Rahvusvahelise kohtumenetluse lihtsustamise konventsioon English - français (Haagi rahvusvahelise eraõiguse konverents)

« Õigusabi - Üldteave | Rahvusvaheline õigus - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 09-07-2007

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik