Europa-Kommissionen > ERN > Retshjælp > International ret

Seneste opdatering : 09-07-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Retshjælp - International ret

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


Retshjælp er en grundlæggende ret anerkendt af Europarådet.

Den europæiske konvention om beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder English - français, som alle EU-medlemsstaterne har undertegnet, foreskriver i artikel 6, at enhver person har ret til en retfærdig rettergang.

Det understreges i konventionen, at enhver anklaget har ret til at forsvare sig personligt eller ret til at blive bistået af en advokat efter eget valg, og hvis vedkommende ikke har tilstrækkelige midler til at betale advokatbistand, at modtage denne bistand uden betaling, når retfærdighedens interesser kræver det.

Denne bestemmelse vedrører straffesager, men Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol English - français har fastslået, at dette princip også gælder for civile sager. Hvis De mener, at Deres rettigheder med hensyn til retshjælp er blevet krænket, har De således mulighed for på visse betingelser at klage til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Internationale konventioner, der gør livet lettere

Hvis De ønsker at søge om retshjælp i et andet land end der, hvor De bor, findes der internationale konventioner, der kan gøre livet lettere for Dem.

Inden for rammerne af Europarådet har samtlige EU-medlemsstater, med undtagelse af Tyskland, således undertegnet en Europæisk overenskomst om formidling af ansøgninger om retshjælp English - français (undertegnet i 1977 i Strasbourg).

Med denne overenskomst blev der indført en mekanisme, der giver enhver person med sædvanlig bopæl i en af de kontraherende stater, som ønsker at ansøge om retshjælp i en anden stat, mulighed for at indgive ansøgningen i det land, hvor vedkommende har sin sædvanlige bopæl. Bopælslandet skal gratis videresende ansøgningen til det andet land ifølge nærmere angivne retningslinjer.

TopTop

Der findes også en liste over myndigheder, som De kan henvende Dem til.

Endvidere findes Haager-konventionen English - français, der tager sigte på at lette den internationale adgang til domstolsprøvelse. Konventionen blev undertegnet i 1980 og indfører et system til formidling af ansøgninger om retshjælp mellem de kontraherende parter samt en fælles formular. I denne konvention kræves det, at statsborgere og personer, der er bosat i de kontraherende stater, får adgang til retshjælp i de andre kontraherende stater på samme betingelser, som hvis de faktisk havde deres bopæl der.

Konventionen er imidlertid ikke ratificeret af alle EU-medlemsstaterne.

Referencedokumenter

 • Den Europæiske Menneskerettighedskonvention English - français (artikel 6) - Europarådet
 • Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol English - français (betingelser for indgivelse af klage og formular).
 • Europæisk overenskomst English - français om formidling af ansøgninger om retshjælp fra 1977 (Europarådet)
 • XXIX Haager-konvention English - français (Haagerkonferencen om international privatret)

« Retshjælp - Generelle oplysninger | International ret - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 09-07-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige