Европейска комисия > ЕСМ > Правна помощ > Международно право

Последна актуализация: 28-03-2007
Версия за печат Прибавете към предпочитани

Правна помощ - Международно право

EJN logo

Тази страница вече не е актуална. В момента се работи по нейното актуализиране, след което тя ще бъде достъпна на Европейския портал за електронно правосъдие.


Правната помощ е основно право, признато от Съвета на Европа.

Член 6 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи English - français, подписана от всички страни-членки на Съюза, гласи, че всеки има право на справедлив съдебен процес.

Той предвижда, че всяко лице, обвинено в извършване на престъпление, има право да се защитава лично или да ползва адвокат по свой избор, а ако не разполага със средства за заплащане на адвокат, да му бъде предоставена безплатно служебна защита, когато го изискват интересите на правосъдието.

Тази разпоредба се отнася за наказателните дела, но Европейският съд по правата на човека English - français постанови този принцип да се прилага и при гражданските дела.

Ако дадено лице смята, че неговото/нейното право на правна помощ е нарушено, това лице има право при определени условия да отнесе въпроса към Европейския съд по правата на човека.

Международни конвенции, предназначени да улеснят гражданите

Ако желаете да получите правна помощ в държава, различна от тази, в която живеете, трябва да познавате международните конвенции, създадени, за да ви улеснят.

Всички страни-членки на Съюза с изключение на Германия са страни по Европейското споразумение за предаване на молби за правна помощ English - français на Съвета на Европа (подписано в Страсбург през 1977 г.)

НагореНагоре

Споразумението въвежда процедура, чрез която, ако постоянното ви местожителство е на територията на някоя от страните по споразумението и желаете да кандидатствате за правна помощ на територията на друга страна по споразумението, можете да подадете молбата си в държавата по постоянното ви местожителство. Тази държава ще предаде вашата молба в другата държава при определени условия.

Има списък от органи, към които можете да се обърнете.

Конвенцията English - français за международен достъп до правосъдие, подписана в Хага през 1980 г., също предвижда предаване на молбите за правна помощ между страните по конвенцията по договорения от всички модел. Тази Конвенция изисква на всички граждани и лица, обичайно пребиваващи в дадена договаряща държава, да бъде гарантирана правна помощ във всяка от останалите договарящи държави при същите условия, както ако тези лица имат обичайно пребиваване в нея.

Тази Конвенция обаче не е ратифицирана от всички страни-членки на Съюза.

Документи за справка

 • Европейска конвенция English - français за правата на човека (Чл. 6) – Съвет на Европа
 • Европейски съд по правата на човека English - français (условия за завеждане на дело и формуляр).
 • Европейско споразумение English - français за предаване на молби за правна помощ, 1977 г. (Съвет на Европа)
 • Конвенция English - français за международен достъп до правосъдие (Хагска конференция по международно частно право)

« Правна помощ - Обща информация | Международно право - Обща информация »

НагореНагоре

Последна актуализация: 28-03-2007

 
 • Право на Общността
 • Международно право

 • Белгия
 • България
 • Чешка република
 • Дания
 • Германия
 • Естония
 • Ирландия
 • Гърция
 • Испания
 • Франция
 • Италия
 • Кипър
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Унгария
 • Малта
 • Холандия
 • Австрия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словения
 • Словакия
 • Финландия
 • Швеция
 • Обединено кралство