Európska komisia > EJS > Právna pomoc > Mad'arsko

Posledná úprava: 22-08-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Právna pomoc - Mad'arsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Aké sú trovy súdneho konania a kto by ich mal obvykle zaplatiť? 1.
2. Čo je právna pomoc? 2.
3. Môžem využiť právnu pomoc? 3.
4. Je možné získať právnu pomoc v prípade všetkých sporov? 4.
5. Existuje osobitný postup v prípade naliehavej potreby? 5.
6. Kde môžem získať formulár žiadosti o právnu pomoc? 6.
7. Ktoré dokumenty by som mal pripojiť k svojej žiadosti o právnu pomoc? 7.
8. de mám zaregistrovať svoju žiadosť o právnu pomoc? 8.
9. Akým spôsobom ma budú informovať o tom, či som alebo nie som oprávnený získať právnu pomoc? 9.
10. Ak som oprávnený získať právnu pomoc, čo by som mal urobiť? 10.
11. Ak som oprávnený získať právnu pomoc, kto vyberie môjho právnika? 11.
12. Ak som oprávnený získať právnu pomoc, pokryje táto pomoc všetky trovy môjho súdneho konania? 12.
13. Ak som oprávnený získať čiastočnú právnu pomoc, kto zaplatí ostatné trovy? 13.
14. Ak som oprávnený získať právnu pomoc, bude sa táto pomoc vzťahovať na akékoľvek preskúmanie, o ktoré by som mohol požiadať po súdnom konaní? 14.
15. Ak som oprávnený získať právnu pomoc, je možné túto pomoc odvolať pred skončením súdneho konania (alebo dokonca po súdnom konaní)? 15.
16. Ak nie som oprávnený získať právnu pomoc, môžem sa odvolať proti tomuto rozhodnutiu? 16.

 

1. Aké sú trovy súdneho konania a kto by ich mal obvykle zaplatiť?

Trovy súdneho konania sú všetky náklady, ktoré vzniknú v súvislosti so súdnym konaním, buď pri prejednávaní na súde alebo pri prejednávaní právnych prípadov mimo súdu. Možné druhy trov súdneho konania a pravidlá uhrádzania týchto trov sa riadia odlišne v prípade občianskoprávneho a trestného konania.

a) Trovy súdneho konania v prípade občianskoprávneho konania:

Základné pravidlá týkajúce sa trov v prípade občianskoprávneho súdneho konania obsahuje zákon III. z roku 1952 o občianskom súdnom poriadku. Tento zákon vymenúva možné druhy trov súdneho konania citovaním príkladov. Takýmito trovami môžu byť, napríklad, náklady na predbežné šetrenie a výmenu listov, poplatky za konanie, odmeny pre svedkov a znalcov, odmeny pre poručníkov a tlmočníkov, náklady na miestne súdne konanie a šetrenie. Do trov súdneho konania sa musia zahrnúť aj hotovostné výdavky a náklady právnika zastupujúceho stranu, právneho poradcu a patentového zástupcu.

Súd stanoví výšku trov v konečnom rozhodnutí o podstate veci, v ktorom je spravidla strana, ktorá prehrala spor, povinná zaplatiť trovy strane, ktorá spor vyhrala. Súd môže podľa uvedeného zákona vo výnimočných prípadoch nenariadiť strane, ktorá prehrala spor, zaplatenie trov súdneho konania alebo ich časti, ale môže zaviazať príslušné osoby, aby okamžite uhradili trovy (napríklad, ak sa svedkovi, znalcovi alebo akejkoľvek inej osobe, ktorá nie je zapojená do konania, musí nariadiť zaplatenie trov súdneho konania). Súd môže prijať podobné opatrenie, ak jedna zo strán konania znáša náklady na akýkoľvek úkon súdneho konania bez ohľadu na rozhodnutie v súdnom konaní (napríklad, ak je strana v konaní neúspešná alebo sa bezdôvodne oneskorí s určitými úkonmi konania, ak sa nedostaví v stanovenom čase alebo lehote alebo iným spôsobom spôsobí zbytočné náklady). Ak náklady, ktoré má znášať jedna zo strán, vzniknú pred rozhodnutím o podstate veci, musia sa tieto náklady zaplatiť za túto strane vopred. Ak súd rozhodne, že tieto náklady sa majú zaplatiť vopred, potom musí preukazujúca strana alebo strana, ktorej konanie viedlo k vzniku nákladov, uhradiť tieto vzniknuté náklady, ale súd v rozhodnutí o podstate veci rozhodne, kto by mal nakoniec znášať tieto náklady.

HoreHore

b) Trovy súdneho konania v prípade trestného konania:

Na základe zákona XIX z roku 1998 o trestnom konaní medzi trovy súdneho konania v prípade trestného konania patria tieto náklady:

 • náklady, ktoré štát v danej veci vopred zaplatil od začiatku konania až do ukončenia výkonu rozsudku a počas mimoriadneho odvolacieho konania a osobitného konania,
 • hotovostné náklady obvinenej osoby, obete, občianskej strany, zástupcu súkromného žalobcu alebo právneho zástupcu obvinenej osoby a obete, ktoré vzniknú v súvislosti s prípadom, a to aj vtedy, ak ich štát neuhradil vopred,
 • hotovostné náklady a odmeny určeného právneho zástupcu a zástupcu obvinenej osoby, občianskej strany a zástupcu súkromného žalobcu, a to aj vtedy, ak ich štát neuhradil vopred.

V trestnom konaní nariadi súd obvinenej osobe uhradiť výdavky v trestnom konaní v prípade uznania viny. Obvinená osoba je povinná uhradiť náklady v trestnom konaní, ktoré vznikli v súvislosti s činmi, iba vtedy, ak je uznaná za vinnú. Obvinená osoba však nie je povinná uhradiť náklady v trestnom konaní, ktoré vznikli zbytočne a nesúvisia s jej konaním. Časť výdavkov v trestnom konaní, ktoré nie je obvinená osoba povinná uhradiť, znáša štát. Štát znáša aj náklady, ktoré vzniknú v súvislosti so skutočnosťou, že obvinená osoba je hluchá, nemá, nevidomá, nehovorí maďarsky alebo počas procesu používa regionálny jazyk alebo jazyk menšín. Aj keď je obvinená osoba zbavená viny alebo sa konanie ukončí, musí uhradiť náklady, ktoré vznikli v dôsledku jej nevhodného konania.

2. Čo je právna pomoc?

Právna pomoc je inštitucionálny systém zabezpečujúci, aby osoby právne kvalifikované ako osoby bez finančných prostriedkov mohli získať odborné právne poradenstvo, zastúpenie v konaní a príspevky na náklady pri uplatňovaní svojich práv a riešení svojich právnych sporov.

HoreHore

3. Môžem využiť právnu pomoc?

Zákon LXXX z roku 2003 o právnej pomoci nadobudne platnosť v dvoch fázach: pravidlá týkajúce sa právnej pomoci v právnych prípadoch neprejednávaných súdom už nadobudli platnosť 1. apríla 2004, zatiaľ čo nové pravidlá o právnej pomoci v súdnych konaniach nadobudnú platnosť 1. januára 2008. S ustanoveniami zákona, ktoré už nadobudli platnosť, je už možné využívať formy právnej pomoci, ktoré nie sú spojené so súdnym konaním (právne poradenstvo a vypracovanie dokumentov). Právna pomoc v právnych prípadoch neprejednávaných na súde znamená, že odmenu právneho odborníka poskytujúceho strane právne služby vymedzené zákonom platí alebo vopred uhrádza za danú stranu štát.

4. Je možné získať právnu pomoc v prípade všetkých sporov?

Podľa súčasných pravidiel je právna pomoc k dispozícii v občianskoprávnych aj trestných konaniach. Počas konania riadia systém právnej pomoci najmä súdy (v prípade trestného konania vyšetrovacie orgány, prokuratúra a súdy). Skutočnosť, či v danom súdnom spore je možné poskytnúť právnu pomoc, ovplyvňuje niekoľko faktorov; druh daného právneho sporu je iba jedným z nich. V závislosti od druhu právneho sporu nie je možné právnu pomoc poskytnúť v prípade občianskoprávnych konaní, ktoré sa týkajú, napríklad, zápisu spoločnosti do obchodného registra, notárskych formalít, atď.

Právna pomoc v prípade trestných konaní závisí v podstate od pomerov obvinenej osoby. Preto ak je obvinená osoba kvalifikovaná ako osoba bez finančných prostriedkov na základe jej finančných pomerov, potom sa jej môže poskytnúť právna pomoc bez ohľadu na trestný čin, z ktorého je obvinená. Právna pomoc sa musí poskytnúť bez ohľadu na finančné pomery, ak takouto osobou je, napríklad, neplnoletá osoba, zadržaná osoba, atď.

HoreHore

5. Existuje osobitný postup v prípade naliehavej potreby?

Ak je v trestných konaniach na súdoch obvinenou osobou alebo zástupcom súkromného žalobcu cudzinec a získavaním osvedčení by sa zdržalo konanie, súd rozhodne o žiadosti bez ohľadu na požiadavky týkajúce sa osvedčení, ak na základe okolností prípadu je pravdepodobné, že obvineným je osoba bez finančných prostriedkov.

V prípade právnej pomoci v právnych prípadoch neprejednávaných na súde existuje možnosť, aby mal žiadateľ okamžitý prístup k pomoci. Príslušný právny predpis stanovuje: „Ak právna služba trvá maximálne dve hodiny alebo strana potrebuje využiť právnu službu okamžite na maximálne štyri hodiny, môže táto strana obrátiť na osobu poskytujúcu právnu pomoc priamo“. V tomto prípade bude právna pomoc schválená dodatočne.

6. Kde môžem získať formulár žiadosti o právnu pomoc?

Formulár žiadosti o právnu pomoc v súdnych konaniach môže strana získať na súde (v prípade trestných konaní nielen na súde, ale aj od vyšetrovacieho orgánu, prokuratúry a v mieste zadržania). V prípade súdnych konaní, ktoré nie sú spojené so súdnym procesom, možno formulár získať v miestnej kancelárii Úradu spravodlivosti podľa bydliska danej strany a je možné ju stiahnuť z internetovej stránky ministerstva spravodlivosti (www.im.hu Deutsch - English - français - magyar). Ak sa žiadosť podáva priamo osobe poskytujúcej právnu pomoc, aby sa právna služba mohla poskytnúť okamžite (bod 5), potrebné formuláre žiadosti poskytne osoba poskytujúca právnu pomoc.

HoreHore

7. Ktoré dokumenty by som mal pripojiť k svojej žiadosti o právnu pomoc?

V prípade súdneho konania musí žiadateľ k žiadosti o právnu pomoc pripojiť dokumenty potrebné na stanovenie oprávnenosti získať právnu pomoc. Sú to tieto dokumenty:

 • prehľad osobných údajov o žiadateľovi a o osobách závislých od neho,
 • vyhlásenie o finančných pomeroch žiadateľa a osôb závislých od neho,
 • ak je žiadateľ/osoba závislá od neho zamestnaný/zamestnaná, potvrdenie od zamestnávateľa o ich príjmoch ku dňu podania žiadosti,
 • potvrdenie o zdaniteľnom príjme získanom v kalendárnom roku, ktorý predchádzal podaniu žiadosti,
 • ak žiadateľ dostáva dôchodok, poslednú poštovú potvrdenku, na ktorej je uvedená výška dôchodku,
 • ak žiadateľ a/alebo osoba závislá od neho dostáva dávky v nezamestnanosti alebo inú pravidelnú sociálnu pomoc, potvrdenie, v ktorom je uvedené obdobie oprávnenosti a výška vyplácanej sumy.

K žiadosti o právnu pomoc v prípadoch neprejednávaných na súde sa musia pripojiť tieto dokumenty:

 • prehľad osobných údajov o žiadateľovi a finančných pomeroch žiadateľa a osobách žijúcich v spoločnej domácnosti,
 • ak je žiadateľ alebo osoba závislá od neho zamestnaný/zamestnaná, potvrdenie od zamestnávateľa o jeho/jej príjme ku dňu podania žiadosti,
 • ak žiadateľ dostáva dôchodok, mesačnú poštovú potvrdenku z mesiaca, ktorý predchádzal podaniu žiadosti, alebo kópiu posledného výpisu z účtu,
 • ak žiadateľ alebo osoba závislá od neho dostáva dávky v nezamestnanosti alebo inú pravidelnú sociálnu pomoc, potvrdenie, v ktorom je uvedené obdobie oprávnenosti a výška vyplácanej sumy.

8. de mám zaregistrovať svoju žiadosť o právnu pomoc?

Žiadosti o právnu pomoc v prípade súdneho konania sa musia podať na súde v priebehu konania na súde (v prípade trestného konania sa žiadosť pred obžalobou podáva vyšetrovaciemu orgánu, potom na súde). Žiadosti o právnu pomoc, ktoré nie sú spojené so súdnym konaním, sa podávajú na Úrade spravodlivosti alebo v miestnej okresnej kancelárii podľa miesta bydliska strany, alebo v naliehavých prípadoch osobe poskytujúcej právnu pomoc.

HoreHore

9. Akým spôsobom ma budú informovať o tom, či som alebo nie som oprávnený získať právnu pomoc?

Podmienky oprávnenosti získať právnu pomoc sú stanovené v príslušných právnych predpisoch. Informácie v prípade súdneho konania poskytuje súd a v prípadoch neprejednávaných na súde kancelárie Úradu spravodlivosti.

10. Ak som oprávnený získať právnu pomoc, čo by som mal urobiť?

Ak počas súdneho konania súd alebo prokurátor žiadosť schváli (vymenuje právneho zástupcu, obhajcu alebo prizná oslobodenie od platenia nákladov), nie je nutná ďalšia spolupráca zo strany žiadateľa.

Ak kancelária ministerstva spravodlivosti schváli právnu pomoc na prípady neprejednávané na súde, žiadateľ sa potom môže obrátiť na osoby poskytujúce právnu pomoc, aby využil ich služby.

11. Ak som oprávnený získať právnu pomoc, kto vyberie môjho právnika?

Ak bolo schválené zastupovanie alebo obhajoba v súdnom procese, právneho zástupcu alebo obhajcu určí súd. V prípade právnej pomoci v prípadoch neprejednávaných na súde môžu služby právnej pomoci poskytovať právnici, notári, občianske organizácie, ktoré si najali právnikov, a univerzitné právne kliniky, a žiadatelia si ich môžu vybrať z registra vedeného Ústredným úradom spravodlivosti.

12. Ak som oprávnený získať právnu pomoc, pokryje táto pomoc všetky trovy môjho súdneho konania?

To závisí najmä od druhu výhody, ktorý žiadateľ dostane:

HoreHore

a) V prípade občianskoprávneho konania môže ísť o tieto výhody v závislosti od ich obsahu:

 • oslobodenie od nákladov je najširšou kategóriou: zahŕňa oslobodenie od súdnych poplatkov, oslobodenie od platenia preddavku a nákladov, ktoré sa majú uhradiť počas konania a možnosť požiadať o pridelenie súdom vymenovaného právnika,
 • oslobodenie od súdnych poplatkov je užšou kategóriou ako oslobodenie od nákladov: prostredníctvom neho sa strana oslobodzuje od povinnosti zaplatiť súdne poplatky, ale nemá nárok získať ďalšie výhody súvisiace s oslobodením od nákladov,
 • v prípade práva uložiť registráciu sa môže strana využívajúca toto právo oslobodiť od platenia poplatkov vopred a v takomto prípade musí strana zaviazaná súdom zaplatiť poplatky po skončení konania.

Oslobodenie od nákladov, oslobodenie od poplatkov a právo uložiť registráciu sa nevzťahuje na trovy súdneho konania, ktoré má znášať odporca, a povinnosť uhradiť poplatky a náklady zaplatené vopred (náklady na výkon rozhodnutia) stranami v procese výkonu rozhodnutia.

b) V priebehu trestného konania, ak je pravdepodobné, že v dôsledku príjmu alebo finančných pomerov obvineného, nebude obvinený schopný zaplatiť trovy konania a potvrdí túto skutočnosť, súd alebo prokurátor rozhodne na žiadosť obvineného alebo jeho obhajcu o povolení osobného oslobodenia od nákladov obvineného. Ak sa osobné oslobodenie od nákladov povolí:

 • na žiadosť obvineného, súd, prokurátor alebo vyšetrovací orgán vymenuje obhajcu,
 • pri jednej príležitosti nie je nutné platiť súdne poplatky za poskytnutie kópií dokumentov trestného prípadu pre obvineného a jeho vymenovaného obhajcu,
 • odmeny a doložené hotovostné náklady právnika vymenovaného súdom znáša štát.

13. Ak som oprávnený získať čiastočnú právnu pomoc, kto zaplatí ostatné trovy?

Keďže súčasné právne predpisy nerozlišujú medzi čiastočným alebo úplným oslobodením od nákladov súdneho konania, ak súd povolí oslobodenie od súdnych trov, potom sa to týka všetkých nákladov súdneho konania – okrem výnimiek v bode 12.

HoreHore

14. Ak som oprávnený získať právnu pomoc, bude sa táto pomoc vzťahovať na akékoľvek preskúmanie, o ktoré by som mohol požiadať po súdnom konaní?

Ak sa právna pomoc schváli, vzťahuje sa na všetky fázy konania, vrátane odvolacieho konania a výkonu súdneho rozhodnutia.

15. Ak som oprávnený získať právnu pomoc, je možné túto pomoc odvolať pred skončením súdneho konania (alebo dokonca po súdnom konaní)?

a) V prípade občianskoprávneho konania súd kontroluje, či sú naďalej splnené podmienky oprávnenosti získať právnu pomoc, takto:

 • až do prijatia rozhodnutia v konaní, každý rok na základe dátumu povolenia,
 • pred vydaním vykonateľného dokumentu, pokiaľ od vydania konečného rozhodnutia v konaní už uplynul rok, a
 • kedykoľvek počas konania – vrátane rozhodnutia týkajúceho sa žiadosti o preskúmanie – ak sa ukáže, že v čase schválenia alebo neskôr počas konania neboli splnené stanovené podmienky.

Počas preskúmania súd zruší takúto pomoc, ak strana nespĺňa podmienky stanovené vo výzve súdu, alebo ak súd v priebehu preskúmania zistí, že žiadateľ už nespĺňa stanovené podmienky.

b) Počas trestného konania musí obvinený prijímajúci právnu pomoc alebo zástupca súkromného žalobcu oznámiť všetky zmeny v príjme a finančných pomeroch obvineného alebo osoby závislej od neho – okrem prípadov, keď sa príjem zníži alebo sa už nezískava – a všetky zmeny v jeho osobných pomeroch, ktoré sa týkajú podmienok schválenia právnej pomoci. Súd a prokurátor overujú na základe vyhlásenia, ale minimálne raz za rok, či podmienky osobného oslobodenia od nákladov sú naďalej splnené. Súd alebo v prípade obvineného prokurátor môže pred obžalobou preskúmať oprávnenosť získať právnu pomoc z vlastnej iniciatívy, ak sa ukáže, že v čase schválenia alebo neskôr počas súdneho konania neboli splnené stanovené podmienky.

Ak z preskúmania vyplynie, že podmienky na poskytnutie právnej pomoci neboli splnené, prokurátor pred podaním žaloby alebo súd v prípade zástupcu súkromného prokurátora zruší túto pomoc.

16. Ak nie som oprávnený získať právnu pomoc, môžem sa odvolať proti tomuto rozhodnutiu?

Žiadateľ sa môže odvolať proti rozhodnutiu súdu alebo rozhodnutiu prokurátora o zamietnutí žiadosti o právnu pomoc v súdnom konaní. V prípade foriem právnej pomoci, ktoré sa nespájajú so súdnym konaním, je možné odvolať sa proti rozhodnutiu zodpovednej okresnej kancelárie o zamietnutí žiadosti na Ústrednom úrade spravodlivosti. Je možné požiadať o súdne preskúmanie konečného rozhodnutia Ústredného úradu spravodlivosti druhého stupňa.

Bližšie informácie

Najdôležitejšie informácie a zdroje informácií týkajúce sa maďarského systému právnej pomoci možno nájsť na internetovej stránke ministerstva spravodlivosti (www.im.hu Deutsch - English - français - magyar).

« Právna pomoc - Všeobecné informácie | Mad'arsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 22-08-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo