Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Νομική συνδρομή > Ουγγαρία

Τελευταία ενημέρωση: 19-04-2007
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Νομική συνδρομή - Ουγγαρία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Τί είναι τα δικαστικά έξοδα και ποιος είναι κατά κανόνα υπόχρεος για την καταβολή τους; 1.
2. Τί σημαίνει ο όρος νομική συνδρομή; 2.
3. Μπορώ να τύχω νομικής συνδρομής; 3.
4. Η νομική συνδρομή παρέχεται για όλες τις διαφορές; 4.
5. Προβλέπεται ειδική διαδικασία για κατεπείγουσες περιπτώσεις; 5.
6. Πού διατίθεται το έντυπο της αίτησης για την παροχή νομικής συνδρομής; 6.
7. Ποια έγγραφα πρέπει να επισυνάψω στην αίτησή μου για παροχή νομικής συνδρομής; 7.
8. Πού πρέπει να υποβάλω την αίτηση παροχής νομικής συνδρομής; 8.
9. Πώς να ενημερωθώ για το αν δικαιούμαι νομική συνδρομή; 9.
10. Αν δικαιούμαι νομική συνδρομή, τι πρέπει να κάνω; 10.
11. Αν δικαιούμαι νομική συνδρομή, ποιος θα επιλέξει το δικηγόρο μου; 11.
12. Αν δικαιούμαι νομική συνδρομή, θα καλύπτει όλα τα δικαστικά μου έξοδα; 12.
13. Αν δικαιούμαι μερική νομική συνδρομή, ποιος θα καταβάλει τα υπόλοιπα έξοδα; 13.
14. Αν δικαιούμαι νομική συνδρομή, θα καλύπτει κάθε ένδικο μέσο που μπορεί να ασκήσω μετά τη δίκη; 14.
15. Αν δικαιούμαι νομική συνδρομή, μπορεί αυτή να ανακληθεί πριν το τέλος της δίκης (ή ακόμη και μετά τη δίκη); 15.
16. Αν κριθεί ότι δεν δικαιούμαι νομική συνδρομή, μπορώ να ασκήσω προσφυγή κατά της απόφασης αυτής; 16.

 

1. Τί είναι τα δικαστικά έξοδα και ποιος είναι κατά κανόνα υπόχρεος για την καταβολή τους;

Ως έξοδα μιας δίκης νοούνται όλα τα έξοδα που ανακύπτουν σε σχέση με την εκάστοτε δίκη, είτε κατά την εκδίκαση της υπόθεσης από δικαστήριο είτε σε σχέση με νομικές υποθέσεις οι οποίες δεν υποβάλλονται στην κρίση δικαστηρίου. Τα πιθανά είδη εξόδων μιας δίκης και οι κανόνες σχετικά με το ποιος βαρύνεται με τα έξοδα αυτά διαφέρουν αναλόγως του αν πρόκειται για αστική ή για ποινική διαδικασία.

α) Τα έξοδα μιας διαδικασίας κατά το αστικό δίκαιο:

Προκειμένου για τις διαδικασίες κατά το αστικό δίκαιο, ο νόμος III. του 1952 περί του κώδικα πολιτικής δικονομίας περιέχει τους βασικούς κανόνες σχετικά με τα έξοδα μιας δίκης. Στον εν λόγω νόμο απαριθμούνται τα πιθανά είδη εξόδων για μια δίκη, με την παράθεση παραδειγμάτων. Τα έξοδα αυτά είναι, για παράδειγμα, δυνατό να περιλαμβάνουν έξοδα για προκαταρκτικές έρευνες ή για την ανταλλαγή επιστολών, τα δικαστικά τέλη, τις αποζημιώσεις μαρτύρων και εμπειρογνωμόνων, τις αμοιβές καταπιστευματοδόχων και διερμηνέων, το κόστος για τη διεξαγωγή τοπικής δίκης και διερεύνησης. Τα άμεσα έξοδα και η δαπάνη για τις υπηρεσίες συνηγόρου, νομικού συμβούλου και συμβούλου σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας πρέπει επίσης να συνυπολογίζονται στα έξοδα μιας δίκης.

Το δικαστήριο επιδικάζει τα έξοδα στο πλαίσιο της οριστικής απόφασης που εκδίδει επί της ουσίας της υπόθεσης. Ο γενικός κανόνας είναι ότι ο ηττημένος διάδικος υποχρεούται να καταβάλει τα έξοδα του διαδίκου που κέρδισε τη δίκη. Σύμφωνα με τον προαναφερθέντα νόμο, το δικαστήριο δύναται κατ’ εξαίρεση να μη διατάξει τον ηττημένο διάδικο να καταβάλει τα έξοδα της δίκης ή να τον διατάξει να πληρώσει μόνο ένα μέρος τους, αλλά επίσης δύναται να υποχρεώσει τα οικεία πρόσωπα να αναλάβουν αμέσως τα έξοδα (π.χ. σε περίπτωση που ένας μάρτυρας, εμπειρογνώμονας ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που δεν εμπλέκεται στη δίκη πρέπει να κληθεί να καταβάλει το κόστος μιας διαδικαστικής πράξης). Το δικαστήριο μπορεί να λάβει παρεμφερή μέτρα σε περίπτωση που ένας εκ των διαδίκων βαρύνεται με το κόστος κάποιας διαδικαστικής πράξης ανεξαρτήτως της απόφασης που θα εκδοθεί επί της ουσίας της υπόθεσης (π.χ. όταν ένας διάδικος προβαίνει σε ατελέσφορες διαδικαστικές πράξεις ή προβαίνει σε ορισμένες διαδικαστικές πράξεις με αδικαιολόγητη καθυστέρηση ή αφήσει να παρέλθει άπρακτη συγκεκριμένη ημερομηνία ή προθεσμία ή προκαλεί περιττά έξοδα με οποιονδήποτε άλλο τρόπο). Εάν πριν από την έκδοση απόφασης επί της ουσίας της υπόθεσης ανακύψει στο πλαίσιο της διαδικασίας ένα έξοδο το οποίο βαρύνει έναν εκ των διαδίκων, το έξοδο αυτό πρέπει να καταβληθεί εκ των προτέρων για λογαριασμό του διαδίκου τον οποίο βαρύνει. Αν το δικαστήριο λάβει απόφαση για την προκαταβολή των εξόδων, ο αποδεικνύων διάδικος ή ο διάδικος του οποίου οι ενέργειες προκάλεσαν τα εκάστοτε έξοδα υποχρεούται προσωρινά να τα επωμισθεί, αλλά το δικαστήριο, στο πλαίσιο της απόφασης που εκδίδει επί της ουσίας της υπόθεσης, αποφαίνεται για το ποιος βαρύνεται εν τέλει με τα έξοδα αυτά.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

β) Τα έξοδα μιας διαδικασίας κατά το ποινικό δίκαιο:

Σύμφωνα με τον νόμο XIX του 1998 περί ποινικής δικονομίας, τα έξοδα μιας ποινικής δίκης συμπεριλαμβάνουν τα εξής:

 • τα έξοδα που το κράτος κατέβαλε εκ των προτέρων για την υπόθεση, από την κίνηση της διαδικασίας μέχρι τη λήξη της εκτέλεσης της καταδικαστικής απόφασης, καθώς και στο πλαίσιο της τυχόν έκτακτης κατ’ έφεση διαδικασίας και ειδικής διαδικασίας·
 • τα άμεσα έξοδα του κατηγορουμένου, του θύματος, της πολιτικής αγωγής, του υποκατάστατου ιδιώτη κατηγόρου (εγκαλούντος), του ιδιώτη κατηγόρου ή του νόμιμου αντιπροσώπου του κατηγορουμένου και του θύματος τα οποία ανακύπτουν σε σχέση με την υπόθεση, ακόμη και αν αυτά δεν έχουν προκαταβληθεί από το κράτος·
 • τα άμεσα έξοδα και την αμοιβή του διορισθέντος συνηγόρου και του αντιπροσώπου του κατηγορουμένου, της πολιτικής αγωγής και του υποκατάστατου ιδιώτη κατηγόρου, ακόμη και αν αυτά δεν έχουν προκαταβληθεί από το κράτος.

Στις ποινικές δίκες, το δικαστήριο διατάσσει τον κατηγορούμενο να καταβάλει τα έξοδα της δίκης εφόσον καταδικασθεί. Ο κατηγορούμενος επιτρέπεται να υποχρεωθεί να καταβάλει μόνο έξοδα ποινικής δίκης τα οποία ανέκυψαν εξαιτίας πράξεων για τις οποίες εκρίθη ένοχος. Αντιθέτως, ο κατηγορούμενος δεν μπορεί να υποχρεωθεί να καταβάλει έξοδα ποινικής δίκης τα οποία ανέκυψαν άνευ λόγου και τα οποία δεν έχουν σχέση με την επιλήψιμη συμπεριφορά του. Το μέρος των εξόδων ποινικής δίκης το οποίο δεν βαρύνει τον κατηγορούμενο καταβάλλεται από το κράτος. Το κράτος αναλαμβάνει επίσης τα έξοδα που προκύπτουν ενίοτε λόγω του ότι ο κατηγορούμενος είναι κουφός, μουγγός, τυφλός ή ανίκανος να ομιλήσει την ουγγρική γλώσσα ή λόγω του ότι ο κατηγορούμενος χρησιμοποιεί κάποια περιφερειακή ή μειονοτική γλώσσα κατά τη διεξαγωγή της δίκης. Ακόμη και αν ο κατηγορούμενος αθωωθεί ή η διαδικασία περατωθεί, ο κατηγορούμενος οφείλει να καταβάλει τα τυχόν έξοδα τα οποία προέκυψαν εξαιτίας της επιλήψιμης συμπεριφοράς του.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

2. Τί σημαίνει ο όρος νομική συνδρομή;

Με τον όρο «νομική συνδρομή» νοείται το θεσμικό σύστημα με το οποίο διασφαλίζεται ότι τα πρόσωπα που θεωρούνται άπορα σύμφωνα με το νόμο έχουν τη δυνατότητα να λάβουν νομικές συμβουλές, να εκπροσωπηθούν σε δίκη ή να λάβουν κάποια συμμετοχή στα έξοδα κατά τη διεκδίκηση δικαιωμάτων τους ή την επίλυση νομικών τους διαφορών.

3. Μπορώ να τύχω νομικής συνδρομής;

Η θέση σε εφαρμογή του νόμου LXXX του 2003 περί νομικής συνδρομής προβλέπεται να γίνει σε δύο στάδια: οι διατάξεις για την παροχή νομικής συνδρομής για μη εκδικασθείσες νομικές υποθέσεις τέθηκαν ήδη σε ισχύ την 1η Απριλίου 2004, ενώ οι νέες διατάξεις περί νομικής συνδρομής για διαδικασίες ενώπιον δικαστηρίου θα τεθούν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2008. Με τις διατάξεις του υπόψη νόμου οι οποίες έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ κατέστη δυνατή η αξιοποίηση των μορφών εκείνων νομικής συνδρομής οι οποίες δεν συνδέονται με νομική διαδικασία (παροχή νομικών συμβουλών και σύνταξη εγγράφων). Η παροχή νομικής συνδρομής για μη εκδικασθείσα νομική υπόθεση σημαίνει ότι η αμοιβή που οφείλεται σε νομικό εμπειρογνώμονα για την παροχή νομικής υπηρεσίας στον διάδικο βάσει νομοθετικής ρύθμισης καταβάλλεται ή προκαταβάλλεται για λογαριασμό του διαδίκου από το κράτος.

4. Η νομική συνδρομή παρέχεται για όλες τις διαφορές;

Βάσει της τρέχουσας νομοθεσίας, υπάρχει δυνατότητα λήψης νομικής συνδρομής τόσο για αστικές όσο και για ποινικές υποθέσεις. Κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας, αρμόδια για το θέμα της νομικής συνδρομής είναι κυρίως τα δικαστήρια (στην περίπτωση των ποινικών διαδικασιών αρμόδιες είναι οι ανακριτικές αρχές, η εισαγγελία και τα δικαστήρια). Η δυνατότητα λήψης νομικής συνδρομής για την εκάστοτε νομική διαφορά εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, ένας από τους οποίους είναι η φύση της αντιδικίας. Αναλόγως του είδους της νομικής διαφοράς, δεν προβλέπεται δυνατότητα λήψης νομικής συνδρομής, επί παραδείγματι, για αστικές υποθέσεις οι οποίες αφορούν την εγγραφή εταιρειών σε μητρώο, συμβολαιογραφικές διατυπώσεις, κ.λπ..

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Στις ποινικές διαδικασίες, η παροχή νομικής συνδρομής εξαρτάται κατά βάση από την οικονομική κατάσταση του κατηγορουμένου. Ειδικότερα, αν ο κατηγορούμενος λόγω της οικονομικής του κατάστασης θεωρείται άπορος βάσει του νόμου, τότε είναι πιθανό να του χορηγηθεί νομική συνδρομή, ανεξαρτήτως της κατηγορίας που του έχει απαγγελθεί. Ο αιτών δικαιούται να λάβει οπωσδήποτε νομική συνδρομή, ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης, εάν, για παράδειγμα, είναι ανήλικος ή εάν κρατείται.

5. Προβλέπεται ειδική διαδικασία για κατεπείγουσες περιπτώσεις;

Όταν πρόκειται για ποινική διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου, αν ο κατηγορούμενος ή ο ιδιώτης κατήγορος (εγκαλών) είναι αλλοδαπός και η συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών θα καθυστερούσε τη διαδικασία, το δικαστήριο αποφαίνεται επί της αίτησης για τη χορήγηση νομικής συνδρομής χωρίς να λάβει υπόψη τις απαιτήσεις του νόμου για την προσκόμιση δικαιολογητικών, εφόσον, με γνώμονα τα δεδομένα της υπόθεσης, πιθανολογείται ότι ο κατηγορούμενος είναι άπορος.

Για τις νομικές υποθέσεις που δεν υποβάλλονται στην κρίση δικαστηρίου, υπάρχει δυνατότητα άμεσης χορήγησης νομικής συνδρομής. Η σχετική κανονιστική διάταξη ορίζει τα εξής: «Αν η διάρκεια της νομικής υπηρεσίας που παρέχεται στον αιτούντα δεν υπερβαίνει τις δύο ώρες ή αν ο ενδιαφερόμενος πρέπει να λάβει άμεσα κάποια νομική υπηρεσία μέγιστης διάρκειας τεσσάρων ωρών, τότε δύναται να αποταθεί απευθείας στο πρόσωπο που παρέχει νομική υποστήριξη προκειμένου να κάνει χρήση της νομικής υπηρεσίας». Σε τέτοιες περιπτώσεις, η άδεια για τη χρήση νομικής συνδρομής χορηγείται εκ των υστέρων.

6. Πού διατίθεται το έντυπο της αίτησης για την παροχή νομικής συνδρομής;

Το έντυπο αίτησης για τη χορήγηση νομικής συνδρομής σε σχέση με διαδικασίες ενώπιον δικαστηρίου διατίθεται από το ίδιο το δικαστήριο (για τις ποινικές διαδικασίες, το έντυπο αίτησης διατίθεται επιπλέον από την αρχή που διεξάγει την ανάκριση, την εισαγγελία και το κατάστημα κράτησης). Για τις δικαστικές διαδικασίες που δεν σχετίζονται με δίκη, το έντυπο διατίθεται από το γραφείο του Υπουργείου Δικαιοσύνης στην κομητεία στην οποία υπάγεται η διεύθυνση κατοικίας του ενδιαφερομένου και μπορεί επίσης να τηλεφορτωθεί από τον δικτυακό τόπο του ουγγρικού Υπουργείου Δικαιοσύνης (www.im.hu Deutsch - English - français - magyar). Αν η αίτηση υποβάλλεται απευθείας στο πρόσωπο που παρέχει νομική υποστήριξη με σκοπό τη δυνατότητα άμεσης αξιοποίησης της απαραίτητης νομικής υπηρεσίας (σημείο 5), τα αναγκαία έντυπα αίτησης παρέχονται από το εν λόγω πρόσωπο.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

7. Ποια έγγραφα πρέπει να επισυνάψω στην αίτησή μου για παροχή νομικής συνδρομής;

Για τις διαδικασίες ενώπιον δικαστηρίου, ο αιτών πρέπει να επισυνάψει στην αίτηση παροχής νομικής συνδρομής τα έγγραφα που απαιτούνται για τη θεμελίωση της επιλεξιμότητάς του. Τα έγγραφα αυτά είναι τα εξής:

 • δήλωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τον αιτούντα και για τα τυχόν συντηρούμενα από αυτόν πρόσωπα·
 • δήλωση σχετικά με την οικονομική κατάσταση του αιτούντος και των τυχόν συντηρούμενων από αυτόν προσώπων·
 • αν ο αιτών ή το συντηρούμενο από αυτόν πρόσωπο είναι μισθωτός, βεβαίωση του εργοδότη του σχετικά με το εισόδημά του κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης·
 • βεβαίωση σχετικά με το φορολογητέο εισόδημα που εισεπράχθη κατά το ημερολογιακό έτος πριν από την υποβολή της αίτησης·
 • αν ο αιτών είναι συνταξιούχος, το τελευταίο ταχυδρομικό πιστοποιητικό στο οποίο να αναγράφεται το ποσό της σύνταξης·
 • αν ο αιτών ή τα συντηρούμενα από αυτόν πρόσωπα εισπράττουν επίδομα ανεργίας ή άλλου είδους κοινωνική ενίσχυση σταθερού χαρακτήρα, βεβαίωση στην οποία να διευκρινίζεται η χρονική περίοδος επιλεξιμότητας και το χορηγούμενο ποσό.

Για τις αιτήσεις παροχής νομικής συνδρομής σε υποθέσεις που δεν υποβάλλονται στην κρίση δικαστηρίου πρέπει να επισυνάπτονται τα εξής έγγραφα:

 • δήλωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δήλωση σχετικά με την οικονομική κατάσταση όσον αφορά τον αιτούντα και τα τυχόν συγκατοικούντα με αυτόν πρόσωπα·
 • αν ο αιτών ή το συντηρούμενο από αυτόν πρόσωπο είναι μισθωτός, βεβαίωση του εργοδότη του σχετικά με το φορολογητέο εισόδημά του κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης·
 • αν ο αιτών είναι συνταξιούχος, το μηνιαίο ταχυδρομικό πιστοποιητικό του μήνα προ της υποβολής της αίτησης ή το τελευταίο σχετικό απόσπασμα κίνησης λογαριασμού (αντίγραφο)·
 • αν ο αιτών ή τα συντηρούμενα από αυτόν πρόσωπα εισπράττουν επίδομα ανεργίας ή άλλου είδους κοινωνική ενίσχυση σταθερού χαρακτήρα, βεβαίωση στην οποία να διευκρινίζεται η χρονική περίοδος επιλεξιμότητας και το χορηγούμενο ποσό.

8. Πού πρέπει να υποβάλω την αίτηση παροχής νομικής συνδρομής;

Οι αιτήσεις για την παροχή νομικής συνδρομής για διαδικασίες ενώπιον δικαστηρίου πρέπει να υποβάλλονται στο δικαστήριο στο πλαίσιο της διαδικασίας (αν πρόκειται για ποινική διαδικασία, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί στην ανακριτική αρχή πριν από την απαγγελία κατηγορίας ή στο δικαστήριο μετά την απαγγελία κατηγορίας). Οι αιτήσεις παροχής νομικής συνδρομής που δεν σχετίζονται με δικαστική διαδικασία πρέπει να υποβάλλονται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ή στο τοπικό γραφείο της κομητείας στην οποία υπάγεται η διεύθυνση κατοικίας του ενδιαφερομένου ή, σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, στο πρόσωπο που παρέχει τη νομική υποστήριξη.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

9. Πώς να ενημερωθώ για το αν δικαιούμαι νομική συνδρομή;

Οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για τη λήψη νομικής συνδρομής καθορίζονται στους συναφείς νόμους. Σχετική πληροφόρηση παρέχουν τα δικαστήρια για τις διαδικασίες ενώπιον δικαστηρίου και τα γραφεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τις υποθέσεις που δεν υποβάλλονται στην κρίση δικαστηρίου.

10. Αν δικαιούμαι νομική συνδρομή, τι πρέπει να κάνω;

Αν κατά τη διάρκεια δικαστικής διαδικασίας το δικαστήριο ή ο εισαγγελέας εγκρίνει την αίτηση (με τον αυτεπάγγελτο διορισμό δικηγόρου ή συνηγόρου υπεράσπισης ή τη χορήγηση απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής των εξόδων), δεν είναι αναγκαία καμία περαιτέρω συνεργασία από την πλευρά του αιτούντος.

Αν το γραφείο του Υπουργείου Δικαιοσύνης έχει εγκρίνει την παροχή νομικής συνδρομής για μία υπόθεση η οποία δεν τίθεται στην κρίση δικαστηρίου, ο αιτών πρέπει ακολούθως να αναζητήσει πρόσωπα τα οποία παρέχουν νομική υποστήριξη ούτως ώστε να κάνει χρήση των υπηρεσιών που αυτά παρέχουν.

11. Αν δικαιούμαι νομική συνδρομή, ποιος θα επιλέξει το δικηγόρο μου;

Σε περίπτωση που έχει παρασχεθεί άδεια για την εκπροσώπηση ή την υπεράσπιση ενός διαδίκου στη δίκη, το δικαστήριο προβαίνει στον διορισμό του νομίμου αντιπροσώπου ή του δικηγόρου. Όταν η νομική συνδρομή αφορά υπόθεση που δεν πρόκειται να τεθεί στην κρίση δικαστηρίου, υπηρεσίες νομικής βοήθειας είναι δυνατό να παρασχεθούν από δικηγόρους, συμβολαιογράφους, οργανώσεις πολιτών οι οποίες έχουν συμβληθεί με δικηγόρους και από νομικές σχολές πανεπιστημίων, οι δε αιτούντες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ αυτών από το μητρώο που τηρεί η Κεντρική Υπηρεσία Δικαιοσύνης.

12. Αν δικαιούμαι νομική συνδρομή, θα καλύπτει όλα τα δικαστικά μου έξοδα;

Η απάντηση στο ανωτέρω ερώτημα εξαρτάται κυρίως από το είδος ευεργετήματος που λαμβάνει ο αιτών:

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

α) Στις αστικές διαδικασίες, τα ευεργετήματα όσον αφορά τα έξοδα μπορούν να προσλάβουν τις ακόλουθες μορφές, ανάλογα με το περιεχόμενό τους:

 • την ευρύτερη κατηγορία αποτελεί η απαλλαγή από τα έξοδα, η οποία περιλαμβάνει την απαλλαγή από τα δικαστικά έξοδα, την απαλλαγή από την προκαταβολή και από τα έξοδα που είναι πληρωτέα στο πλαίσιο της διαδικασίας, καθώς επίσης τη δυνατότητα υποβολής αίτησης για τον αυτεπάγγελτο διορισμό δικηγόρου από το δικαστήριο·
 • η απαλλαγή από τα δικαστικά έξοδα αποτελεί στενότερη κατηγορία σε σύγκριση με την απαλλαγή από τα έξοδα· βάσει αυτής, ο διάδικος απαλλάσσεται μεν από την υποχρέωση πληρωμής των δικαστικών εξόδων, αλλά δεν δικαιούται να λάβει πρόσθετα ευεργετήματα τα οποία συνοδεύουν την απαλλαγή από τα έξοδα·
 • το δικαίωμα αναστολής της υποχρέωσης πληρωμής των εξόδων σημαίνει απλώς ότι ο διάδικος απαλλάσσεται από την υποχρέωση προκαταβολής των εξόδων· μετά το πέρας της διαδικασίας, όμως, ο διάδικος σε βάρος του οποίου επιδικάζονται τα έξοδα από το δικαστήριο υποχρεούται να τα πληρώσει.

Η απαλλαγή από τα έξοδα, η απαλλαγή από τα δικαστικά έξοδα και το δικαίωμα αναστολής της υποχρέωσης πληρωμής των εξόδων δεν αφορούν τα έξοδα της δίκης τα οποία βαρύνουν τον αντίδικο, ούτε την υποχρέωση επιστροφής των εξόδων που έχουν καταβληθεί ή προκαταβληθεί (έξοδα αναγκαστικής εκτέλεσης) από τους διαδίκους στο πλαίσιο της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης.

β) Στο πλαίσιο μιας ποινικής διαδικασίας, αν πιθανολογείται ότι ο κατηγορούμενος, λόγω του ύψους του εισοδήματός του ή της οικονομικής του κατάστασης, δεν θα είναι σε θέση να καταβάλει τα έξοδα της διαδικασίας και εφόσον αυτό επιβεβαιωθεί από τον κατηγορούμενο, το δικαστήριο ή ο εισαγγελέας αποφασίζει σχετικά με την προσωποπαγή απαλλαγή ή όχι του κατηγορουμένου από την υποχρέωση καταβολής των εξόδων κατόπιν αιτήσεως του ιδίου ή του συνηγόρου του. Όταν η προσωποπαγής απαλλαγή του κατηγορουμένου από την υποχρέωση καταβολής των εξόδων γίνεται δεκτή:

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

 • κατόπιν αιτήσεως του κατηγορουμένου, το δικαστήριο, ο εισαγγελέας ή η ανακρίνουσα αρχή διορίζει συνήγορο·
 • δεν οφείλονται δικαστικά έξοδα για τη διάθεση αντιγράφων των εγγράφων της δικογραφίας στον κατηγορούμενο και στον διορισθέντα συνήγορό του σε μια συγκεκριμένη περίπτωση·
 • το κράτος αναλαμβάνει να καταβάλει την αμοιβή και τα βεβαιωθέντα άμεσα έξοδα του δικηγόρου που έχει διορισθεί από το δικαστήριο.

13. Αν δικαιούμαι μερική νομική συνδρομή, ποιος θα καταβάλει τα υπόλοιπα έξοδα;

Επειδή η τρέχουσα νομοθεσία δεν διακρίνει μεταξύ μερικής και πλήρους απαλλαγής από τα έξοδα που ανακύπτουν στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας, αν το δικαστήριο κάνει δεκτή την απαλλαγή από τα έξοδα, αυτή καλύπτει το σύνολο των εξόδων της δίκης, με τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στο σημείο 12.

14. Αν δικαιούμαι νομική συνδρομή, θα καλύπτει κάθε ένδικο μέσο που μπορεί να ασκήσω μετά τη δίκη;

Εφόσον γίνει δεκτή η παροχή νομικής συνδρομής, καλύπτει όλα τα στάδια της διαδικασίας, περιλαμβανομένης της εκδίκασης της τυχόν έφεσης και της εκτέλεσης της δικαστικής απόφασης.

15. Αν δικαιούμαι νομική συνδρομή, μπορεί αυτή να ανακληθεί πριν το τέλος της δίκης (ή ακόμη και μετά τη δίκη);

α) Στις αστικές διαδικασίες, το δικαστήριο ελέγχει κατά πόσον εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις λήψης νομικής συνδρομής ως εξής:

 • σε ετήσια βάση με αφετηρία την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης και μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της υπόθεσης·
 • πριν από την έκδοση του εκάστοτε εκτελεστέου εγγράφου, εφόσον έχει ήδη παρέλθει ένα έτος από την έκδοση οριστικής απόφασης επί της υπόθεσης· και
 • ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, περιλαμβανομένης της απόφασης επί της αίτησης επανεξέτασης, εφόσον έλθουν στο φως στοιχεία σχετικά με το γεγονός ότι οι σχετικοί όροι δεν πληρούνταν κατά τον χρόνο έγκρισης της αίτησης ή σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας.

Κατά την επανεξέταση το δικαστήριο ανακαλεί τη συνδρομή αν ο διάδικος δεν έχει συμμορφωθεί με τους όρους που έθεσε το ίδιο ή αν στο πλαίσιο της επανεξέτασης το δικαστήριο διαπιστώσει ότι ο αιτών έχει παύσει να είναι επιλέξιμος.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

β) Κατά τη διάρκεια ποινικής διαδικασίας, ο κατηγορούμενος που λαμβάνει νομική συνδρομή ή ο υποκατάστατος ιδιώτης κατήγορος (εγκαλών) είναι υποχρεωμένος να δηλώνει οποιαδήποτε μεταβολή του εισοδήματος και της οικονομικής κατάστασης τόσο του ιδίου όσο και των προσώπων που συντηρεί, εκτός αν πρόκειται για μείωση ή για διακοπή λήψης εισοδήματος. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για οποιαδήποτε μεταβολή των προσωπικών του περιστάσεων οι οποίες σχετίζονται με τους όρους υπό τους οποίους έγινε δεκτή η αίτηση παροχής νομικής συνδρομής. Το δικαστήριο και ο εισαγγελέας, με βάση τη δήλωση και πάντως οπωσδήποτε άπαξ ετησίως, ελέγχουν κατά πόσον εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις της προσωποπαγούς απαλλαγής από τα έξοδα. Το δικαστήριο ή, αν πρόκειται για κατηγορούμενο, ο εισαγγελέας προ της απαγγελίας κατηγορίας δύναται να επανεξετάσει αυτεπαγγέλτως την επιλεξιμότητα για τη λήψη νομικής συνδρομής, εφόσον έλθουν στο φως στοιχεία που υποδηλώνουν ότι οι σχετικοί όροι δεν πληρούνταν κατά τον χρόνο έγκρισης της αίτησης ή σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας.

Αν από την επανεξέταση προκύψει ότι δεν πληρούνταν οι όροι παροχής νομικής συνδρομής, ο εισαγγελέας προ της απαγγελίας κατηγορίας ή, στην περίπτωση υποκατάστατου ιδιώτη κατηγόρου, το δικαστήριο μετά την απαγγελία κατηγορίας ανακαλεί τη νομική συνδρομή.

16. Αν κριθεί ότι δεν δικαιούμαι νομική συνδρομή, μπορώ να ασκήσω προσφυγή κατά της απόφασης αυτής;

Ο αιτών μπορεί να προσβάλει την απόφαση του δικαστηρίου ή του εισαγγελέα με την οποία απορρίπτεται η αίτησή του για την παροχή νομικής συνδρομής σε σχέση με δικαστική διαδικασία. Για τις μορφές νομικής συνδρομής που δεν σχετίζονται με δικαστική διαδικασία, είναι δυνατή η άσκηση προσφυγής ενώπιον της Κεντρικής Υπηρεσίας Δικαιοσύνης κατά της απορριπτικής απόφασης της αρμόδιας αρχής της οικείας κομητείας. Είναι επίσης δυνατό να ζητηθεί επανεξέταση από δικαστήριο της οριστικής δευτεροβάθμιας απόφασης της Κεντρικής Υπηρεσίας Δικαιοσύνης.

Πρόσθετες πληροφορίες

Για τις σπουδαιότερες πηγές πληροφόρησης σχετικά με το σύστημα παροχής νομικής συνδρομής που ισχύει στην Ουγγαρία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης (www.im.hu Deutsch - English - français - magyar).

« Νομική συνδρομή - Γενικές Πληροφορίες | Ουγγαρία - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 19-04-2007

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο