Evropská komise > ESS > Právní pomoc > Mad'arsko

Poslední aktualizace: 19-04-2007
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Právní pomoc - Mad'arsko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Jaké jsou náklady na soudní řízení a kdo je obvykle hradí? 1.
2. Co je právní pomoc? 2.
3. Mám nárok získat právní pomoc? 3.
4. Lze získat právní pomoc u všech sporů? 4.
5. Existuje zvláštní řízení v naléhavých případech? 5.
6. Kde dostanu formulář žádosti o právní pomoc? 6.
7. Jaké doklady mám přiložit ke své žádosti o právní pomoc? 7.
8. Kde mám svou žádost o pomoc zaregistrovat? 8.
9. Jak se dozvím, zda mám nárok na získání právní pomoci, nebo ne? 9.
10. Pokud mám nárok na právní pomoc, jak mám postupovat? 10.
11. Pokud mám nárok na právní pomoc, kdo vybere mého právníka? 11.
12. Pokud mám nárok na právní pomoc, pokryje to všechny náklady na mé soudní řízení? 12.
13. Pokud mám nárok na částečnou právní pomoc, kdo uhradí ostatní náklady? 13.
14. Pokud mám nárok na právní pomoc, uhradí se z ní i přezkum, pokud bych o něj po soudním řízení požádal? 14.
15. Pokud mám nárok na právní pomoc, může mi být odebrána před skončením soudního řízení (nebo po jeho skončení)? 15.
16. Pokud nemám na právní pomoc nárok, mohu se proti tomuto rozhodnutí odvolat? 16.

 

1. Jaké jsou náklady na soudní řízení a kdo je obvykle hradí?

Náklady na soudní řízení jsou náklady, které vznikají v souvislosti se soudním řízením, buď při soudním jednávání, nebo v souvislosti s právními případy, které se neprojednávají u soudu. Různé druhy přípustných nákladů na soudní řízení a pravidla pro jejich hrazení se liší v občanskoprávním a trestním řízení.

a) Náklady na občanskoprávní řízení:

V případě občanskoprávního řízení jsou základní pravidla pro náklady na soudní řízení obsažena v zákoně III z roku 1952 o občanském soudním řádu. Zákon vyjmenovává možné druhy těchto nákladů citováním příkladů. Tyto náklady mohou například zahrnovat náklady na předběžné šetření a výměnu dopisů, poplatky za řízení, honorář svědků a znalců, odměna poručníků a tlumočníků, náklady na místní řízení a šetření. Do nákladů soudního řízení je rovněž třeba zahrnout hotovostní výdaje a náklady na právníka zastupujícího dotčenou stranu, právního poradce a patentového zástupce.

Soud stanoví náklady ve svém konečném rozhodnutí o podstatě věci, podle nějž je obecně strana, která prohrála spor, povinna uhradit náklady vítězné straně. Podle výše uvedeného zákona může soud výjimečně nenařídit straně, která spor prohrála, uhrazení soudních nákladů nebo jejich části, nýbrž může požadovat okamžité uhrazení nákladů po dotčených osobách (například pokud má být požadováno uhrazení nákladů na právní opatření od svědků, znalců nebo od jiné osoby, jíž se řízení netýká). Soud může podniknout podobné kroky, pokud jedna strana řízení nese náklady na nějaký úkon soudního řízení bez ohledu na rozhodnutí vydané v řízení (např. pokud je dotčená strana v řízení neúspěšná nebo se bezdůvodně opozdí s některými úkony, nedostaví se k určitému datu nebo v určité lhůtě nebo jinak způsobí zbytečné náklady). Pokud náklady, které má nést jedna strana, vzniknou před rozhodnutím o podstatě věci, musí být tyto náklady za tuto stranu uhrazeny předem. Pokud soud rozhodne, že tyto náklady mají být uhrazeny předem, musí platící strana nebo strana, jejíž jednání náklady vyvolalo, dočasně nést tyto vzniklé náklady, nicméně soud v rozhodnutí o podstatě věci určí, kdo má s konečnou platností nést tyto náklady.

NahoruNahoru

b) Náklady na trestní řízení:

Na základě zákona XIX z roku 1998 o trestním řízení mezi náklady na trestní řízení patří:

 • náklady, které stát v dané věci uhradil předem od zahájení řízení až do vykonání rozsudku a během mimořádného odvolacího řízení a zvláštního řízení,
 • hotovostní náklady obviněného, oběti, občanské strany, zástupce soukromého žalobce, soukromého žalobce nebo právního zástupce obviněného a oběti, které vzniknou v souvislosti s případem, i když je stát neuhradil předem,
 • hotovostní náklady a poplatky určeného právního zástupce a zástupce obviněného, občanské strany a zástupce soukromého žalobce, i když je stát neuhradil předem.

Při trestním řízení uloží soud obviněnému úhradu výdajů na trestní řízení v případě, že je uznán vinným. Obviněnému může být uložena úhrada výdajů na trestní řízení, které vznikly v souvislosti s určitým jednáním, pouze je-li shledán vinným. Obviněnému nicméně nemůže být uložena úhrada výdajů na trestní řízení, které vznikly neodůvodněně, bez souvislosti s jeho chováním. Tu část výdajů na trestní řízení, jejichž uhrazení nelze požadovat po obviněném, hradí stát. Stát rovněž hradí náklady, které vznikly v souvislosti se skutečností, že obviněný je neslyšící, němý, nevidomý, nemluví maďarsky nebo během procesu používá regionální nebo menšinový jazyk. I když je obviněný zproštěn viny nebo je řízení ukončeno, musí obviněný uhradit náklady, které vznikly z důvodu jeho nesprávného chování.

NahoruNahoru

2. Co je právní pomoc?

Právní pomoc je institucionální systém, který zajišťuje, aby osoby právně kvalifikované jako osoby bez prostředků mohly získat odbornou právní pomoc, příspěvky na náklady a být zastupovány během řízení při vymáhání svých práv a řešení právních sporů.

3. Mám nárok získat právní pomoc?

Zákon LXXX z roku 2003 o právní pomoci vstoupí v platnost ve dvou fázích: pravidla pro právní pomoc u právních případů neprojednávaných soudem vstoupila v platnost dne 1. dubna 2004, zatímco nová pravidla pro právní pomoc při soudním řízení vstoupí v platnost dne 1. ledna 2008. Na základě ustanovení zákona, která již platí, je možné využít formy právní pomoci, které nejsou spojeny se soudním řízením (právní poradenství a sepisování dokumentů). Právní pomoc u právních případů neprojednávaných soudem znamená, že honorář právního odborníka poskytujícího dotčené straně nějakou právní službu podle zákona hradí jménem dotčené strany stát.

4. Lze získat právní pomoc u všech sporů?

Podle současných pravidel je právní pomoc možno získat jak při občanskoprávním, tak trestním řízení. Během řízení spravují systém právní pomoci zejména soudy (v případě trestního řízení vyšetřovací orgány, státní zastupitelství a soudy). Rozhodnutí, zda lze právní pomoc poskytnout v daném právním sporu, ovlivňuje několik faktorů; druh právního sporu je pouze jedním z nich. Podle druhu právního sporu není možno právní pomoc poskytnout při občanskoprávním řízení, které se například týká zápisu společnosti do obchodního rejstříku, notářských formalit atd.

NahoruNahoru

Při trestním řízení závisí právní pomoc v zásadě na situaci obviněného. Pokud je tedy obviněný na základě své finanční situace kvalifikován jako osoba bez prostředků, může získat právní pomoc bez ohledu na trestný čin, z nějž je obviněn. Bez ohledu na finanční situaci musí dostat právní pomoc osoba, která o ni požádá, pokud je například nezletilá, zadržená atd.

5. Existuje zvláštní řízení v naléhavých případech?

V trestním řízení u soudu, kdy je obviněný nebo zástupce soukromého žalobce cizinec a získání potřebných osvědčení by řízení zdrželo, rozhodne soud na požádání bez přihlédnutí k požadavkům na osvědčení, zda je na základě okolností případu pravděpodobné, že obviněný je osobou bez prostředků.

V případě právní pomoci u případů neprojednávaných soudem je možné, aby žadatel o právní pomoc k ní měl okamžitý přístup. Příslušný předpis stanoví: „Pokud doba trvání právní služby je maximálně dvě hodiny nebo dotčená strana potřebuje právní službu okamžitě na maximální dobu čtyř hodin, může dotčená strana o právní službu požádat přímo osobu poskytující právní pomoc“. V takovém případě bude použití právní pomoci schváleno dodatečně.

6. Kde dostanu formulář žádosti o právní pomoc?

Formulář žádosti o právní pomoc při soudních řízeních lze získat u soudu (v případě trestních řízení pak nejen u soudu, ale i od vyšetřovacího orgánu, státního zastupitelství a v místě zadržení). V případě soudních řízení, která nejsou spojena se soudním procesem, lze formulář získat v místní kanceláři Úřadu spravedlnosti podle místa bydliště dotčené strany a je možno si ho stáhnout z internetové stránky ministerstva spravedlnosti (www.im.hu Deutsch - English - français - magyar). Pokud je žádost adresována přímo osobě poskytující právní pomoc, aby bylo možné ihned využít právní službu (bod 5), poskytne nezbytné formuláře tato osoba.

NahoruNahoru

7. Jaké doklady mám přiložit ke své žádosti o právní pomoc?

V soudním řízení musí žadatel o právní pomoc ke své žádosti přiložit doklady potřebné ke stanovení jeho způsobilosti. Jsou to tyto doklady:

 • výpis osobních údajů žadatele a závislých osob,
 • prohlášení o finanční situaci žadatele a závislých osob,
 • pokud jsou žadatel a závislé osoby zaměstnaní, potvrzení od zaměstnavatele o jejich příjmech ke dni žádosti,
 • potvrzení o zdanitelném příjmu za předchozí kalendářní rok,
 • pokud žadatel pobírá důchod, poslední poštovní stvrzenka s uvedením výše důchodu,
 • pokud žadatel nebo závislé osoby pobírají dávky v nezaměstnanosti nebo jinou pravidelnou sociální pomoc, potvrzení s uvedením období způsobilosti a vyplacené částky.

K žádosti o právní pomoc v případech neprojednávaných soudem je třeba připojit tyto dokumenty:

 • výpis osobních údajů a finanční situace žadatele a osob žijících s ním v jedné domácnosti,
 • pokud jsou žadatel a závislé osoby zaměstnaní, potvrzení od zaměstnavatele o jejich zdanitelných příjmech ke dni žádosti,
 • pokud žadatel pobírá důchod, měsíční poštovní stvrzenku z měsíce předcházejícího žádosti nebo kopii posledního výpisu z účtu,
 • pokud žadatel nebo závislé osoby pobírají dávky v nezaměstnanosti nebo jinou pravidelnou sociální pomoc, potvrzení s uvedením období způsobilosti a vyplacené částky.

8. Kde mám svou žádost o pomoc zaregistrovat?

Žádosti o právní pomoc při soudním řízení je třeba podávat soudu v průběhu řízení (v případě trestního řízení se žádosti až do okamžiku obvinění podávají vyšetřujícímu orgánu, po něm pak soudu). Žádosti o právní pomoc, které nesouvisejí se soudním řízením, je třeba podávat Úřadu spravedlnosti nebo místní kanceláři podle místa bydliště dotčené strany, v naléhavých případech pak přímo osobě, která poskytuje právní pomoc.

NahoruNahoru

9. Jak se dozvím, zda mám nárok na získání právní pomoci, nebo ne?

Podmínky pro způsobilost k získání právní pomoci jsou stanoveny v příslušných zákonech. Informace poskytuje soud v případě soudních řízení a kanceláře Úřadu spravedlnosti v případech, které se neprojednávají před soudem.

10. Pokud mám nárok na právní pomoc, jak mám postupovat?

Pokud během soudního řízení soud nebo státní zástupce žádost schválí (jmenuje právního zástupce nebo obhájce nebo dotčenou osobu osvobodí od placení nákladů), není ze strany žadatele nutná žádná další spolupráce.

Pokud kancelář ministerstva spravedlnosti schválí právní pomoc u případů, které se neprojednávají před soudem, může se pak žadatel obrátit na osoby poskytující právní pomoc, aby využil jejich služby.

11. Pokud mám nárok na právní pomoc, kdo vybere mého právníka?

Pokud bylo schváleno zastupování nebo obhajoba při soudním procesu, určí právního zástupce nebo obhájce soud. V případě právní pomoci ve věcech neprojednávaných soudně mohou služby právní pomoci poskytovat právníci, notáři, občanské organizace, které pověřily právníky, a univerzitní právnické semináře a žadatelé si je mohou vybrat v rejstříku vedeném v Ústřední úřad spravedlnosti.

12. Pokud mám nárok na právní pomoc, pokryje to všechny náklady na mé soudní řízení?

To záleží hlavně na tom, jaký druh příspěvku žadatel dostane:

NahoruNahoru

a) v občanskoprávním řízení mohou být příspěvky na náklady v závislosti na obsahu tyto:

 • osvobození od nákladů je nejširší kategorií: zahrnuje osvobození od soudních poplatků, osvobození od placení záloh a nákladů vzniklých během řízení a možnost žádat o přidělení soudem jmenovaného právníka,
 • osvobození od soudních poplatků je užší kategorie než osvobození od nákladů: jeho pomocí je dotčená strana osvobozena od povinnosti hradit soudní poplatky, ale nemá nárok na další výhody související s osvobozením od nákladů,
 • v případě práva uložit registraci může být strana požívající tohoto práva osvobozena pouze od placení poplatků předem a v takovém případě bude muset po skončení řízení uhradit poplatky strana, které to nařídí soud.

Osvobození od nákladů, osvobození od poplatků a právo uložit registraci se netýká nákladů na soudní řízení, které má nést protistrana, a povinnosti stran refundovat zaplacené poplatky a náklady uhrazené předem (náklady spojené s výkonem rozhodnutí) při výkonu soudních rozhodnutí.

b) v průběhu trestního řízení, je-li pravděpodobné, že obviněný vzhledem ke svému příjmu nebo finanční situaci nebude schopen uhradit náklady na řízení a předloží o tom potvrzení, rozhodne soud nebo státní zástupce o tom, zda obviněnému povolí osobní osvobození od nákladů na žádost obviněného nebo jeho obhájce. Pokud je osobní osvobození od nákladů povoleno:

 • na žádost obviněného soud, státní zástupce nebo vyšetřující orgán ustanoví obhájce,
 • jednou není třeba platit soudní poplatky za pořizování kopií dokladů trestního případu pro obviněného a jeho určeného obhájce,
 • stát hradí honoráře a doložené hotovostní náklady soudem jmenovaného právníka.

13. Pokud mám nárok na částečnou právní pomoc, kdo uhradí ostatní náklady?

Vzhledem k tomu, že současné právní předpisy nerozlišují mezi částečným nebo úplným osvobozením od nákladů na soudní řízení, schválí-li soud osvobození od nákladů, týká se to veškerých nákladů na řízení, kromě výjimek uvedených v bodě 12.

NahoruNahoru

14. Pokud mám nárok na právní pomoc, uhradí se z ní i přezkum, pokud bych o něj po soudním řízení požádal?

Pokud je schválena právní pomoc, týká se všech fází řízení včetně odvolacího řízení a výkonu soudního rozhodnutí.

15. Pokud mám nárok na právní pomoc, může mi být odebrána před skončením soudního řízení (nebo po jeho skončení)?

a) u občanskoprávních řízení soud zjišťuje, zda jsou nadále splňovány podmínky způsobilosti pro právní pomoc, takto:

 • před konečným rozhodnutím v řízení, každý rok podle data schválení,
 • před vydáním vykonatelného dokumentu, pokud od vydání konečného rozhodnutí v řízení již uplynul rok a
 • kdykoli během řízení - včetně rozhodnutí ohledně žádosti o přezkum - pokud vyjde najevo, že v době schválení nebo později během řízení nebyly splněny stanovené podmínky.

Během přezkumu soud pomoc odebere, pokud dotčená strana nesplňuje podmínky stanovené ve výzvě soudu, nebo pokud soud během přezkumu dojde k závěru, že žadatel již není způsobilý.

b) během trestního řízení musí obviněný, kterému je poskytována právní pomoc, nebo zástupce soukromého žalobce hlásit veškeré změny v příjmu a finanční situaci obviněného nebo v příjmu a finanční situaci závislých osob - kromě případů, kdy se příjem sníží nebo se již neposkytuje - a veškeré změny v osobní situaci, které se týkají podmínek schválení právní pomoci. Soud a státní zástupce kontrolují na základě prohlášení, minimálně však jednou ročně, zda jsou nadále splňovány podmínky pro osobní osvobození od nákladů. Soud nebo, v případě obžalovaného před jeho obžalováním, státní zástupce mohou přezkoumat způsobilost k právní pomoci z vlastní iniciativy, pokud vyjde najevo, že v době schválení nebo v pozdější fázi soudního řízení nebyly splněny požadované podmínky.

Pokud se z přezkumu zjistí, že nebyly splněny podmínky pro poskytnutí právní pomoci, pak státní zástupce před podáním obžaloby nebo soud, v případě zástupce soukromého žalobce, tuto pomoc odebere.

16. Pokud nemám na právní pomoc nárok, mohu se proti tomuto rozhodnutí odvolat?

Žadatel se může odvolat proti rozhodnutí soudu nebo státního zástupce o zamítnutí žádosti o právní pomoc při soudním řízení. V případě forem právní pomoci, které se netýkají soudního řízení, je možno se proti rozhodnutí odpovědné místní kanceláře, která žádost zamítla, odvolat k Ústřednímu úřadu spravedlnosti. Je možné požádat o to, aby soud přezkoumal konečné rozhodnutí druhé instance Ústředního úřadu spravedlnosti.

Bližší informace

Nejdůležitější informace a informační zdroje v souvislosti s maďarským systémem právní pomoci lze nalézt na domovské stránce ministerstva spravedlnosti (www.im.hu Deutsch - English - français - magyar).

« Právní pomoc - Obecné informace | Mad'arsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 19-04-2007

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království