Europeiska Kommissionen > ERN > Rättshjälp > Grekland

Senaste uppdatering: 04-04-2006
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Rättshjälp - Grekland

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vad kostar en rättegång och vem betalar den? 1.
2. Vad är rättshjälp? 2.
3. Vem kan få rättshjälp? 3.
4. Beviljas rättshjälp för alla tvister? 4.
5. Finns det ett särskilt förfarande för brådskande ärenden? 5.
6. Var finns ansökningsblanketter för rättshjälp? 6.
7. Vilka handlingar ska bifogas rättshjälpsansökan? 7.
8. Var ansöker jag om rättshjälp? 8.
9. Hur vet jag om min rättshjälpsansökan har beviljats? 9.
10. Hur skall jag gå till väga om jag har beviljats rättshjälp? 10.
11. Vem utser min advokat om jag har beviljats rätthjälp? 11.
12. Täcker rättshjälpen alla rättegångskostnader? 12.
13. Vem betalar övriga kostnader om jag har beviljats partiell rättshjälp? 13.
14. Täcker rättshjälpen överklaganden? 14.
15. Kan rättshjälpen dras in före eller efter rättegången? 15.
16. Kan jag överklaga avslag på min rättshjälpsansökan? 16.

 

1. Vad kostar en rättegång och vem betalar den?

Först och främst kostnaderna för själva domstolsförfarandet, t.ex. stämpelavgifter, avgifter till olika försäkringskassor, förskott på advokatarvoden och en säkerhet som ska ställas ifall en part inte inställer sig. Kostnaderna ska i regel betalas av den som vänder sig till domstolen (käranden), men om motparten (svaranden) förlorar målet åläggs denne att betala kostnaderna.

2. Vad är rättshjälp?

Den som beviljas rättshjälp slipper betala alla rättegångskostnader, bl.a. stämpelavgifter, avgift för domen (exekutionstiteln) och övriga avgifter. Rättshjälpen täcker också arvoden till notarier, stämningsman, advokater och andra ombud och ersättning till vittnen och sakkunniga.

Utöver den rättshjälp som hittills beviljats med stöd av civilprocesslagstiftningen har ett ytterligare system för rättshjälp införts genom lag nr 3226/2004 (grekiska offentliga tidningen (”ΦΕΚ”) nr 24 av den 4 februari 2004).

3. Vem kan få rättshjälp?

 1. Alla grekiska medborgare som kan visa att de inte klarar av att betala rättegångskostnaderna utan att få svårigheter att försörja sig själva och sin familj.
 2. Allmännyttiga eller ideella juridiska personer och grupper av personer som får föra talan inför domstol, om de visar att det kommer att bli svårt eller omöjligt för dem att fullfölja verksamhetens ändamål om de måste betala rättegångskostnaderna.
 3. Fåmansbolag eller kooperativ, om rättegångskostnaderna inte kan betalas av bolaget eller kooperativet eller av delägarna utan att de berövas möjligheten att försörja sig själva eller sin familj.
 4. Utländska medborgare som enligt internationella avtal har samma status som grekiska medborgare när det gäller rätten till rättshjälp, samt statslösa. Villkoren är de samma som för grekiska medborgare.

Alla låginkomsttagare (se definitionen nedan) som är medborgare i en EU-medlemsstat är berättigade till rättshjälp. Låginkomsttagare från länder utanför EU och statslösa låginkomsttagare är även berättigade till rättshjälp, förutsatt att de är legalt fast eller stadigvarande bosatta i EU.

Till börjanTill början

Man anses vara låginkomsttagare om familjens årliga inkomst är mindre än två tredjedelar av minimilönen för en enskild arbetstagare enligt det nationella kollektivavtalet. Om det är fråga om en familjetvist beaktas inte den frånskilda partens inkomst.

4. Beviljas rättshjälp för alla tvister?

Rättshjälp kan beviljas i alla typer av mål (tvistemål, brottmål och förvaltningsmål).

Rättshjälp kan också beviljas för andra ärenden än domstolsärenden.

Juridisk rådgivning tillhandahålls i brottmål, tvistemål och förvaltningsmål.

5. Finns det ett särskilt förfarande för brådskande ärenden?

Ja, det finns ett särskilt förfarande för brådskande ärenden för ansökningar om rättshjälp.

Förfarandet för tillhandahållande av rättshjälp i brådskande ärenden är detsamma som för icke-brådskande ärenden.

Emellertid tillhandahålls rådgivningstjänster. I brottmål tillhandahåller distrikts- och överåklagaren på häktningsorten rådgivning, och i tvistemål är det ordföranden i den lokala behöriga domstolen som informerar parterna om huruvida de är berättigade till rättshjälp på grund av låg inkomst.

6. Var finns ansökningsblanketter för rättshjälp?

Det finns ingen särskild blankett för att ansöka om rättshjälp. Rättshjälp beviljas av a) fredsdomare, b) domstolar i första instans, c) ordföranden i den domstol där målet prövas eller kommer att prövas. Om det handlar om ett ärende som avgörs utan rättegång, beviljas rättshjälpen av fredsdomaren på din hemort.

Till börjanTill början

Det finns inte heller något specifikt formulär för rättshjälp. Den ges på begäran från den ansökande parten. Ansökan bör innehålla sammanfattning av vad rättsprocessen eller stämningen gäller samt upplysningar som bekräftar att kraven för att erhålla rättshjälp är uppfyllda.

7. Vilka handlingar ska bifogas rättshjälpsansökan?

Du kan få rättshjälp om det finns risk att du inte kan försörja dig själv eller din familj på grund av rättegångskostnaderna. Du ska bifoga följande handlingar:

 1. Ett intyg från borgmästaren eller ordföranden i hemkommunen med uppgifter om din ekonomiska situation, familjeförhållanden och yrke. Det ska framgå att du inte kan betala rättegångskostnaderna och samtidigt försörja dig själv och din familj. Om sökanden är en ideell juridisk person ska det framgå att det blir svårt eller omöjligt att fullfölja verksamhetens ändamål. Om sökanden är ett fåmansbolag ska det framgå att bolaget eller dess delägare inte kan betala kostnaderna utan att det medför försörjningssvårigheter.
 2. Ett intyg från skattemyndigheten, där det framgår att du under den senaste treårsperioden har lämnat in en deklaration om inkomstskatt och andra direkta skatter och att deklarationen har kontrollerats av skattemyndigheten.
 3. Ett intyg från justitieministeriet, där det framgår att det finns ett internationellt avtal om rättshjälp (gäller utländska medborgare).

Ansökan om rättshjälp bör åtföljas av de styrkande handlingar som krävs (t.ex. en kopia av skattedeklarationen eller ett intyg från taxeringsintendenten som bekräftar att du inte behöver deklarera, en kopia av en redovisning av finansiell ställning alternativt kontoutdrag, skatteregistreringsnummer, socialbidragsintyg, edfästa förklaringar) samt för tredjelandsmedborgare, bevis för fast adress eller stadigvarande bostad.

Till börjanTill början

8. Var ansöker jag om rättshjälp?

Ansökan om rättshjälp bör göras till någon av de ovan nämnda domstolarna enligt de redan angivna kriterierna.

Ansökan om rättshjälp med styrkande handlingar bör skickas in minst femton dagar före det rättsliga förfarandet i fråga till fredsdomaren, domaren i domstolen i första instans eller ordföranden i den domstol där målet prövas eller kommer att prövas. För andra ärenden än domstolsärenden skall ansökningarna skickas till fredsdomaren på sökandens hemort. Förfarandet är kostnadsfritt och det är inte nödvändigt att biträdas av en advokat.

9. Hur vet jag om min rättshjälpsansökan har beviljats?

Du blir informerad om detta av avdelningscheferna vid de lokala behöriga domstolarna.

10. Hur skall jag gå till väga om jag har beviljats rättshjälp?

Du bör ansöka till domstolen på det sätt som har beskrivits ovan.

11. Vem utser min advokat om jag har beviljats rätthjälp?

Advokaten förordnas på din begäran av den domstol som har beviljat rättshjälpen. Du måste godta det juridiska ombud du har förordnats. Förordnandet skall förbli giltigt till dess att processen eller motsvarandedomstolsförfarandet helt avslutats och i fall av överklagande. Den förordnade advokaten skall fullt ut fungera som juridiskt ombud för den period som anges i artikel 97 i civilprocesslagen, såvida inte denna period på din begäran förlängs eller förkortas genom ett domslut.

Till börjanTill början

12. Täcker rättshjälpen alla rättegångskostnader?

Rättshjälp i tviste- eller brottmål innebär att man helt eller delvis befrias från rättegångskostnaderna och, på särskild begäran, kostnaderna för att utse en advokat, notarie och delgivningsman som försvarare, biträde i rätten och för att ge den behövliga juridiska rådgivningen för att väcka talan. Rättshjälpen täcker bland annat följande: stämpelavgifter, avgifter för handläggning av stämningsansökan och alla därmed sammanhängande avgifter, kostnader för vittnen och experter, arvoden till utsedda advokater, notarier och delgivningsmän samt säkerhet för betalning av dessa kostnader. Rättshjälpen påverkar inte skyldigheten att betala eventuell ersättning som tilldömts den andra parten.

13. Vem betalar övriga kostnader om jag har beviljats partiell rättshjälp?

Du själv.

14. Täcker rättshjälpen överklaganden?

Rättshjälp beviljas från fall till fall och omfattar hela förfarandet och alla instanser fram till och med verkställandet av domen. Rättshjälp för överklaganden kan endast ges efter godkännande och förutsatt att det inte är uppenbart omotiverat eller olämpligt. Utsikterna i målet följs också upp för din räkning.

15. Kan rättshjälpen dras in före eller efter rättegången?

Rättshjälpen kan dras in eller begränsas av domstolen på begäran av åklagare eller på domstolens eget initiativ, om förutsättningarna för rättshjälp inte längre finns eller om skälen för att bevilja rättshjälp inte gäller eller har ändrats.

Om du förlorar målet, är du fortfarande skyldig att helt eller delvis betala motpartens kostnader, om det kan visas att den situation som förelåg då rättshjälpen beviljades har förbättrats.

16. Kan jag överklaga avslag på min rättshjälpsansökan?

Du kan överklaga ett sådant beslut som fattas av en distriktsdomstol, en domstol i första instans med en domare eller av ordföranden i en domstol i första instans med flera domare genom att göra en framställan till domstolen i första instans med flera domare inom fem dagar från det att beslutet fattats. Överklaganden prövas inom ramen för ett särskilt förfarande för interimsåtgärder.

Ytterligare information

 1. Även om din familjeinkomst överskrider två tredjedelar av minimilönen per individ och år i det nationella kollektivavtalet kan du vara berättigad till rättshjälp om du kan visa att skillnaden i levnadskostnad mellan den medlemsstat där du är fast bosatt eller stadigvarande vistas och Grekland inte gör det möjligt för dig att betala rättegångskostnaderna.
 2. Du kan bland annat få ersättning för följande kostnader:
  1. tolkningsarvoden,
  2. kostnader för officiella översättningar av dokument som krävs för tvistlösning, samt
  3. kostnader du haft för transport av eventuella andra personer som är involverade som stöd för dina krav, förutsatt att dessa personer är skyldiga att inställa sig i domstolen personligen och att domstolen har beslutat att det inte finns något annat sätt för dem att delta i rättsprocessen
 3. Rättshjälp kan även bestå i att utse en advokat som ger juridisk rådgivning i syfte att lösa en tvist innan den kommer upp i domstol. En advokat kan också utses för att ge juridisk rådgivning till en person som är fast bosatt eller stadigvarande vistas i Grekland och som ansöker om rättshjälp för en rättegång eller ett domstolsförfarande i en annan EU-medlemsstat. Ett sådant arrangemang fortgår dock endast fram till dess att de behöriga myndigheterna i den medlemsstaten mottar ansökan om rättshjälp.

Justitieministeriet är den behöriga myndighet du ska skicka din ansökan till om du är fast bosatt eller stadigvarande vistas i Grekland och behöver rättshjälp i en annan EU-medlemsstat som omfattas av rådets direktiv 2003/8/ΕGΚ. Den behöriga myndigheten hjälper dig att samla in den dokumentation som krävs för att ansökan skall behandlas och förser dig vid behov kostnadsfritt med nödvändiga översättningar av ansökan och dokumentation. Den korrekt ifyllda ansökan med översatt dokumentation skickas sedan till den behöriga myndigheten i den andra medlemsstaten inom femton dagar från mottagandet.

« Rättshjälp - Allmän information | Grekland - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 04-04-2006

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket