Evropska komisija > EPM > Pravna pomoč > Grčija

Zadnja sprememba: 31-10-2007
Natisni Dodaj med priljubljene

Pravna pomoč - Grčija

EJN logo

Ta stran je zastarela. Trenutno jo posodabljamo in bo na voljo na evropskem portalu e-pravosodje.


 

KAZALO

1. Kateri so stroški postopka in kdo jih običajno nosi? 1.
2. Kaj je brezplačna pravna pomoč? 2.
3. Upravičenci do brezplačne pravne pomoči? 3.
4. Ali se lahko brezplačna pravna pomoč dodeli za vse spore? 4.
5. Ali obstaja za nujne primere posebni postopek? 5.
6. Kje je mogoče pridobiti obrazec prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči? 6.
7. Katere dokumente je treba predložiti k prošnji za dodelitev brezplačne pravne pomoči? 7.
8. Kje se predloži prošnja za dodelitev brezplačne pravne pomoči? 8.
9. Na kakšen način se prosilec seznani z odločitvijo pristojnega organa o njegovi prošnji za dodelitev brezplačne pravne pomoči? 9.
10. Kaj naj stori prosilec za brezplačno pravno pomoč, ki izpolnjuje pogoje za dodelitev brezplačne pravne pomoči? 10.
11. Kdo upravičencu do brezplačne pravne pomoči določi odvetnika? 11.
12. Ali se upravičencu do brezplačne pravne pomoči krijejo vsi stroški postopka? 12.
13. Kako se krijejo ostali stroški, kadar se upravičencu le delno dodeli brezplačna pravna pomoč? 13.
14. Ali pravna pomoč obsega tudi vložitev pritožbe? 14.
15. Ali se lahko izvajanje brezplačne pravne pomoči prekine pred koncem postopka (ali celo po končanem postopku)? 15.
16. Ali je mogoča pritožba zoper odločitev o neupravičenosti do brezplačne pravne pomoči? 16.

 

1. Kateri so stroški postopka in kdo jih običajno nosi?

Glavni stroški postopka so sodni stroški za procesna dejanja, kolkovina, dajatve v različne blagajne, predplačilo honorarja odvetnika in varščina za primer zamude. Te stroške mora praviloma kriti tožnik, vendar jih na koncu krije stranka, ki v tožbi ni uspešna.

2. Kaj je brezplačna pravna pomoč?

Če je prosilcu dodeljena brezplačna pravna pomoč, je oproščen vseh pravnih stroškov, vključno s kolkovino, takso za sklep o izvršbi, dodatnimi stroški za kolkovino, honorarji odvetnikov in sodnih izvršiteljev, stroški za priče in izvedence ter honorarji odvetnika ali drugega zastopnika.

Poleg brezplačne pravne pomoči v skladu z Zakonikom o civilnem postopku je bil z Zakonom št. 3226/2004 (Uradni list I 24 z dne 4. februarja 2004) vzpostavljen dodaten sistem brezplačne pravne pomoči.

3. Upravičenci do brezplačne pravne pomoči?

Upravičenci do brezplačne pravne pomoči so:

 1. vsak (kateri koli državljan), ki dokaže, da bi s plačilom pravnih stroškov on sam in njegova družina izgubili sredstva za preživetje;
 2. pravne osebe, ki delujejo v javnem interesu ali so neprofitne, ali skupine oseb, ki so upravičene do sodelovanja v sodnem postopku, če dokažejo, da zaradi plačila stroškov postopka ne bi mogle doseči zastavljenih ciljev ali bi bili ti cilji težje dosegljivi;
 3. partnerstva ali združenja, če ne morejo plačati stroškov postopka in če jih ne morejo plačati njihovi člani, ne da bi s plačilom ti člani in njihove družine izgubili sredstva za preživetje;
 4. tuji državljani pod pogojem vzajemnosti in osebe brez državljanstva pod enakimi pogoji, kot veljajo za grške državljane.

Do brezplačne pravne pomoči so upravičeni vsi državljani držav članic Evropske unije, ki imajo nizek dohodek. Do takšne pomoči so upravičeni tudi državljani z nizkim dohodkom iz držav, ki niso članice EU, in osebe brez državljanstva z nizkim dohodkom, če imajo zakonito stalno prebivališče ali običajno prebivališče v Evropski uniji.

Na vrh straniNa vrh strani

Državljan ima nizek dohodek, če je njegov letni družinski dohodek manjši od dveh tretjin minimalne letne plače na osebo, ki je določena v nacionalni kolektivni pogodbi. V primeru družinskih nesoglasij ali spora, se dohodek osebe, ki zapusti družino, ne upošteva.

4. Ali se lahko brezplačna pravna pomoč dodeli za vse spore?

Brezplačna pravna pomoč je na voljo za postopke pri vseh civilnih, kazenskih in upravnih sodiščih.

Dodeli se lahko za pravdne in nepravdne postopke.

Pravno svetovanje je na voljo v kazenskih, civilnih in gospodarskih zadevah.

5. Ali obstaja za nujne primere posebni postopek?

Obstaja posebni postopek za nujne primere, ki se lahko vedno uporabi pri prošnjah za dodelitev brezplačne pravne pomoči.

Postopek zagotavljanja brezplačne pravne pomoči v nujnih primerih je enak postopku v primerih, ki niso nujni.

Vendar se zagotovijo svetovalne storitve. V kazenskih zadevah svetujejo tožilci in nadzorni tožilci v kraju pripora, v civilnih zadevah pa predsedniki lokalnih pristojnih sodišč, ki obvestijo zainteresirane stranke, ali so upravičene do brezplačne pravne pomoči za državljane z nizkim dohodkom ali ne.

6. Kje je mogoče pridobiti obrazec prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči?

Poseben obrazec prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči ni na voljo. Brezplačno pravno pomoč dodeli: (a) okrajno sodišče, (b) regionalno sodišče (z enim sodnikom) ali (c) predsednik veččlanskega regionalnega sodišča, na katerem je treba začeti postopek ali ta že poteka; v zadevah, ki niso povezane s postopkom, brezplačno pravno pomoč dodeli okrajno sodišče v kraju prebivališča prosilca.

Na vrh straniNa vrh strani

Prav tako ne obstaja posebna oblika brezplačne pravne pomoči. Zagotovi se na podlagi prošnje zainteresirane stranke. V prošnji je treba na kratko opisati vsebino zadevne tožbe ali postopka ter navesti informacije, ki potrjujejo, da so vse zahteve za dodelitev brezplačne pravne pomoči izpolnjene.

7. Katere dokumente je treba predložiti k prošnji za dodelitev brezplačne pravne pomoči?

Brezplačna pravna pomoč se dodeli, če prosilec zaradi plačila stroškov postopka ne bi mogel preživljati sebe ali svoje družine. Kot dokaz takšnih okoliščin mora prosilec predložiti:

 1. potrdilo o svojem finančnem in družinskem položaju ter poklicu, ki ga izda župan ali predsednik občinskega urada in v katerem je navedeno, da bi plačilo ogrozilo prosilca in njegovo družino; pri neprofitnih pravnih osebah je treba dokazati, da ne bi mogle doseči zastavljenih ciljev ali bi bili ti cilji težje dosegljivi, pri partnerstvih ali združenjih pa je treba dokazati, da partnerstvo ali združenje ne more plačati stroškov postopka, prav tako jih ne morejo plačati njegovi člani, ne da bi s tem ti člani in njihove družine izgubili sredstva za preživetje;
 2. potrdilo lokalnega davčnega urada, da je prosilec v zadnjih treh letih predložil napoved za odmero davka na dohodek in napoved za odmero kakršnega koli drugega davka ter da je urad pregledal te napovedi;
 3. pri tujem državljanu potrdilo Ministrstva za pravosodje, da obstaja vzajemna ureditev.

Vsem prošnjam za dodelitev brezplačne pravne pomoči je treba priložiti potrebna dokazila (npr. izvod napovedi za odmero davka ali potrdilo davčnega inšpektorja, da napoved ni potrebna, izvod poročila o finančnem položaju ali obračun poslovanja, davčno številko, potrdila o socialnem zavarovanju in zaprisežene izjave), državljani držav, ki niso članice EU, pa morajo priložiti dokazila o stalnem prebivališču ali običajnem prebivališču.

Na vrh straniNa vrh strani

8. Kje se predloži prošnja za dodelitev brezplačne pravne pomoči?

Prošnjo za dodelitev brezplačne pravne pomoči je treba vložiti na enem od zgoraj navedenih sodišč v skladu z že opisanimi merili.

Prošnjo za dodelitev brezplačne pravne pomoči in dokazila je treba poslati najmanj petnajst dni pred začetkom z njimi povezane tožbe okrajnemu sodišču, regionalnemu sodišču (z enim sodnikom) ali predsedniku veččlanskega regionalnega sodišča, na katerem je treba začeti postopek ali ta že poteka; v zadevah, ki niso povezane s postopkom, brezplačno pravno pomoč dodeli okrajno sodišče v kraju prebivališča prosilca. Postopek je brezplačen, prosilec pa ne potrebuje zastopanja odvetnika.

9. Na kakšen način se prosilec seznani z odločitvijo pristojnega organa o njegovi prošnji za dodelitev brezplačne pravne pomoči?

Prosilca seznani predsednik lokalnega pristojnega sodišča.

10. Kaj naj stori prosilec za brezplačno pravno pomoč, ki izpolnjuje pogoje za dodelitev brezplačne pravne pomoči?

Prosilec mora vložiti prošnjo na sodišču tako, kot je opisano zgoraj.

11. Kdo upravičencu do brezplačne pravne pomoči določi odvetnika?

Odvetnika izbere sodišče, ki je odobrilo brezplačno pravno pomoč na podlagi prošnje prosilca. Prosilec mora sprejeti pravnega zastopnika, ki mu je dodeljen. Dodelitev pravnega zastopnika velja do konca tožbe ali enakovrednega procesnega dejanja, nadaljuje pa se tudi, če se vloži pravno sredstvo. Dodeljen odvetnik pravno zastopa prosilca v vseh s tožbo povezanih zadevah v obdobju iz člena 97 Zakonika o civilnem postopku, razen če se s sodno odločbo na zahtevo prosilca to obdobje podaljša ali skrajša.

Na vrh straniNa vrh strani

12. Ali se upravičencu do brezplačne pravne pomoči krijejo vsi stroški postopka?

Dodelitev brezplačne pravne pomoči v civilnih in gospodarskih zadevah pomeni celotno ali delno oprostitev plačila stroškov postopka, če prosilec izrecno zahteva, pa je oproščen tudi plačila stroškov za dodelitev odvetnika, notarja in sodnega izvršitelja, ki zagotovijo obrambo, zastopanje na sodišču ter kakršno koli pomoč pri izvršitvi potrebnih dejanj. Oprostitev zajema tudi: davščine in kolkovino, takso za sklep o izvršbi in vse s tem povezane dodatne stroške; stroške za priče in izvedence; honorarje dodeljenih odvetnikov, notarjev in sodnih izvršiteljev ter varščino za te stroške. Brezplačna pravna pomoč ne vpliva na obveznost plačila stroškov, dodeljenih nasprotni stranki.

13. Kako se krijejo ostali stroški, kadar se upravičencu le delno dodeli brezplačna pravna pomoč?

Plača jih prosilec.

14. Ali pravna pomoč obsega tudi vložitev pritožbe?

Brezplačna pravna pomoč se dodeli za vsako zadevo posebej in velja za vse zaporedne stopnje postopka in sodišča do izvršitve sodne odločbe. Brezplačna pravna pomoč za vložitev pravnih sredstev se lahko zagotovi le, če je pritožba sprejeta in ni očitno neutemeljena ali neprimerna. V imenu prosilca se oceni tudi stanje spora.

15. Ali se lahko izvajanje brezplačne pravne pomoči prekine pred koncem postopka (ali celo po končanem postopku)?

Brezplačno pravno pomoč lahko prekine ali omeji sodišče na zahtevo tožilca ali na lastno pobudo, če niso izpolnjene zahteve za dodelitev takšne pomoči ali če okoliščine, na podlagi katerih je bila dodeljena, ne obstajajo več ali so se spremenile.

Če stranka, ki je prejela brezplačno pravno pomoč, v zadevi ne uspe, mora delno ali v celoti plačati stroške stranke, ki je bila uspešna, takoj ko se preveri in ugotovi, da se je njen položaj izboljšal.

16. Ali je mogoča pritožba zoper odločitev o neupravičenosti do brezplačne pravne pomoči?

Prosilec se lahko pritoži zoper takšno odločitev okrajnega sodišča, regionalnega sodišča (z enim sodnikom) ali predsednika veččlanskega regionalnega sodišča z vložitvijo pritožbe pri veččlanskem prvostopenjskem sodišču v petih (5) dneh od sprejetja odločitve. Pritožbe se obravnavajo po postopku za sprejetje začasnih ukrepov.

Nadaljnje informacije

Če prosilec za brezplačno pravno pomoč v civilnih in gospodarskih zadevah stalno ali občasno prebiva v drugi državi članici Evropske unije, se uporablja posebna ureditev:

 1. Čeprav družinski dohodek prosilca presega dve tretjini minimalne letne plače na osebo iz nacionalne kolektivne pogodbe, so prosilci upravičeni do brezplačne pravne pomoči, če lahko dokažejo, da zaradi razlike med življenjskimi stroški v državi članici, v kateri imajo stalno ali običajno prebivališče, in Grčiji ne morejo plačati stroškov postopka.
 2. Prosilec je lahko oproščen plačila naslednjih stroškov:
  1. stroškov tolmačenja;
  2. stroškov uradnih prevodov kakršnih koli listin, potrebnih za rešitev spora;
  3. stroškov za prevoz katerih koli drugih oseb, ki pomagajo utemeljiti zahtevek prosilca, če morajo priti osebno na sodišče in če sodišče ugotovi, da drugače ne morejo sodelovati v postopku.
 3. Brezplačna pravna pomoč lahko vključuje tudi dodelitev odvetnika, ki zagotovi pravno svetovanje za rešitev spora, preden se predloži sodišču. Odvetnik za pravno svetovanje se lahko dodeli tudi osebam, ki stalno ali občasno prebivajo v Grčiji, vendar zaprosijo za brezplačno pravno pomoč za sojenje ali postopek v drugi državi članici Evropske unije, dokler pristojni organ v tej državi članici ne prejme prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči.

Pristojni organ za sprejem prošenj, ki jih vložijo osebe s stalnim ali običajnim prebivališčem v Grčiji za dodelitev brezplačne pravne pomoči v drugi državi članici Evropske unije in ki jih zajema Direktiva Sveta 2003/8/ES, je Ministrstvo za pravosodje. Pristojni organ pomaga prosilcu pri zbiranju vseh dokazil, za katera ve, da so potrebna pri preučitvi prošnje, in prosilcu na zahtevo brezplačno zagotovi potrebne prevode prošnje in dokazil. Pravilno izpolnjena prošnja se skupaj s prevedenimi dokazili v petnajstih dneh od datuma prejema pošlje ustreznemu organu v drugi državi članici.

« Pravna pomoč - Splošne informacije | Grčija - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 31-10-2007

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo