Európska komisia > EJS > Právna pomoc > Grécko

Posledná úprava: 29-08-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Právna pomoc - Grécko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Aké sú trovy súdneho konania a kto by ich mal obvykle zaplatiť? 1.
2. Čo je právna pomoc? 2.
3. Môžem využiť právnu pomoc? 3.
4. Je možné získať právnu pomoc v prípade všetkých sporov? 4.
5. Existuje osobitný postup v prípade naliehavej potreby? 5.
6. Kde môžem získať formulár žiadosti o právnu pomoc? 6.
7. Ktoré dokumenty by som mal pripojiť k svojej žiadosti o právnu pomoc? 7.
8. Kde mám zaregistrovať svoju žiadosť o právnu pomoc? 8.
9. Akým spôsobom ma budú informovať o tom, či som alebo nie som oprávnený získať právnu pomoc? 9.
10. Ak som oprávnený získať právnu pomoc, čo by som mal urobiť? 10.
11. Ak som oprávnený získať právnu pomoc, kto vyberie môjho právnika? 11.
12. Ak som oprávnený získať právnu pomoc, pokryje táto pomoc všetky trovy môjho súdneho konania? 12.
13. Ak som oprávnený získať čiastočnú právnu pomoc, kto zaplatí ostatné trovy? 13.
14. Ak som oprávnený získať právnu pomoc, bude sa táto pomoc vzťahovať na akékoľvek preskúmanie, o ktoré by som mohol požiadať po súdnom konaní? 14.
15. Ak som oprávnený získať právnu pomoc, je možné túto pomoc odvolať pred skončením súdneho konania (alebo dokonca po súdnom konaní)? 15.
16. Ak nie som oprávnený získať právnu pomoc, môžem sa odvolať proti tomuto rozhodnutiu? 16.

 

1. Aké sú trovy súdneho konania a kto by ich mal obvykle zaplatiť?

Hlavnými trovami súdneho konania sú náklady na procesné úkony a súdne kolky, poplatky za rôzne fondy, výber zálohy na poplatky pre právnych zástupcov a záruky predložené proti neplneniu. Tieto náklady musí spravidla znášať strana, ktorá podá žalobu, ale v prípade, že strana prehrá bude tejto strane nariadené znášať náklady.

2. Čo je právna pomoc?

Právna pomoc oslobodzuje žiadateľa od všetkých právnych poplatkov, vrátane súdneho kolkovného, poplatku za príkaz na vykonanie rozsudku, príplatkov z tohto kolkovného, poplatkov právneho poradcu a súdneho úradníka, nákladov súvisiacich so svedkami a znalcami a poplatkov obhajcu alebo iného zástupcu.

Okrem uvedenej právnej pomoci ustanovenej v Zbierke občianskych konaní bol zákonom č. 3226/2004 (Úradný vestník I 24 zo 4. februára 2004) ustanovený ďalší systém právnej pomoci.

3. Môžem využiť právnu pomoc?

Právnu pomoc môžu využiť tieto subjekty:

 1. akákoľvek osoba (akýkoľvek štátny príslušník), ktorá môže preukázať, že je pravdepodobné, že zaplatenie jej právnych nákladov pripravuje túto osobu a jej rodinu o prostriedky potrebné na ich živobytie;
 2. právnické osoby, ktoré pôsobia vo verejnom záujme alebo sú neziskovými subjektami, a skupiny osôb, ktoré majú právo zúčastňovať sa na súdnych konaniach, ak sa preukáže, že zaplatenie nákladov konania by im znemožnilo alebo sťažilo uskutočňovanie ich cieľov;
 3. spoločenstvá alebo združenia, ak spoločenstvo alebo združenie nemôže zaplatiť náklady konania a jeho členovia tak nemôžu urobiť bez toho, aby nepripravili seba alebo svoje rodiny o prostriedky potrebné na ich živobytie;
 4. zahraniční štátni príslušníci za predpokladu, že existujú recipročné dohody, a osoby bez štátnej príslušnosti za rovnakých podmienok, aké sa vzťahujú na gréckych štátnych príslušníkov.

Právnu pomoc sú oprávnení získať všetci nízkopríjmoví obyvatelia členských štátov Európskej únie. Právnu pomoc sú oprávnení získať aj nízkopríjmoví obyvatelia nečlenských štátov EÚ a nízkopríjmové osoby bez štátnej príslušnosti, pokiaľ majú legálny trvalý pobyt alebo sa obvykle zdržiavajú v Európskej únii.

HoreHore

Subjekt sa považuje za nízkopríjmovú osobu, ak jeho ročný príjem na rodinu je nižší ako dve tretiny minimálnej ročnej individuálnej mzdy stanovenej vo vnútroštátnej kolektívnej zmluve o mzdách. V prípade nezhody alebo sporu v domácnosti ohľadom výšky príjmu sa príjem odlúčenej strany nezohľadňuje.

4. Je možné získať právnu pomoc v prípade všetkých sporov?

Právna pomoc je k dispozícii na všetkých súdoch, občianskych, trestných a správnych súdoch.

Je k dispozícii pre sporové aj nesporové konania.

Právne poradenstvo sa poskytuje v trestných, občianskoprávnych a obchodných veciach.

5. Existuje osobitný postup v prípade naliehavej potreby?

V prípade naliehavej potreby existuje osobitný postup, ktorý je vždy k dispozícii v prípade žiadostí o právnu pomoc.

Postup pri poskytovaní právnej pomoci v prípade naliehavej potreby sa nelíši od postupu v prípade bežnej potreby.

Poradenské služby sa však poskytujú. V prípade trestných prípadov poskytujú poradenstvo prokurátori a dozorujúci prokurátori miesta väzby a v prípade občianskoprávnych prípadov predsedovia príslušných miestnych súdov, ktorí budú informovať zainteresované strany o tom, či sú alebo nie sú oprávnené využiť systém právnej pomoci pre nízkopríjmové osoby.

6. Kde môžem získať formulár žiadosti o právnu pomoc?

Neexistuje žiadny osobitný formulár žiadosti o právnu pomoc. Právnu pomoc schvaľuje: (a) okresný súd, (b) (samosudca) krajský súd alebo (c) predseda vyššieho krajského súdu (full regional court), na ktorom sa má konanie začať alebo už prebieha; vo veciach, ktoré sa netýkajú súdneho konania, schvaľuje právnu pomoc okresný súd v mieste bydliska žiadateľa.

HoreHore

Neexistuje ani osobitná forma právnej pomoci. Právna pomoc sa poskytuje následne na požiadanie zainteresovanej strany. V žiadosti by malo byť uvedené zhrnutie sporného prípadu, ktorý je predmetom súdneho konania alebo žaloby, a informácie potvrdzujúce všetky požiadavky na poskytnutie pomoci.

7. Ktoré dokumenty by som mal pripojiť k svojej žiadosti o právnu pomoc?

Právna pomoc je k dispozícii, ak v dôsledku zaplatenia nákladov prípadu žiadateľ nedokáže uživiť seba alebo svoju rodinu. Ako dôkaz svojej situácie musí žiadateľ predložiť:

 1. potvrdenie starostu alebo predsedu samosprávy žiadateľa, v ktorom budú uvedené jeho finančné a rodinné pomery a zamestnanie a ktoré bude potvrdzovať, že nedokáže zaplatiť trovy súdneho konania bez toho, aby neohrozil seba a svoju rodinu; v prípade neziskovej právnickej osoby sa musí preukázať, že plnenie jej cieľov by nebolo možné alebo by bolo obtiažne a v prípade spoločenstva alebo združenia, že spoločenstvoalebo združenie nemôže zaplatiť trovy konania a jeho členovia tak nemôžu urobiť bez toho, aby nepripravili seba alebo svoju rodinu o prostriedky potrebné na ich živobytie;
 2. potvrdenie miestneho daňového úradu žiadateľa potvrdzujúce, že v predchádzajúcich troch rokoch žiadateľ podal daňové priznanie k dani z príjmov a daňové priznanie k akejkoľvek inej splatnej dani a že daňové priznanie skontroloval daňový úrad;
 3. v prípade cudzieho štátneho príslušníka potvrdenie z ministerstva spravodlivosti potvrdzujúce, že existujú recipročné dohody.

Ku všetkým žiadostiam o právnu pomoc by mali byť priložené potrebné podporné dokumenty (napríklad, kópia daňového priznania alebo potvrdenia daňového kontrolóra potvrdzujúceho, že daňové priznanie sa nevyžaduje, kópia vyhlásenia o finančných pomeroch alebo výpisu z bankového účtu, daňové registračné číslo, osvedčenie o sociálnej starostlivosti a miestoprísažné vyhlásenia) a v prípade obyvateľov z nečlenských štátov EÚ dôkaz o trvalej adrese alebo obvyklom pobyte.

HoreHore

8. Kde mám zaregistrovať svoju žiadosť o právnu pomoc?

Žiadosť o právnu pomoc by sa mala predložiť jednému z už uvedených súdov v súlade s už uvedenými kritériami.

Žiadosť o právnu pomoc a podporné dokumenty by sa mali zaslať aspoň pätnásť dní pred súdnym procesom alebo žalobou, ktorých sa týka, okresnému súdu, (samosudcovi) krajskému súdu alebo predsedovi vyššieho krajského súdu, na ktorom sa má súdne konanie začať alebo na ktorom súdne konanie prebieha; vo veciach, ktoré sa netýkajú súdneho konania schvaľuje právnu pomoc okresný súd miesta bydliska žiadateľa. Konanie je bezplatné a nie je nutné dostaviť sa na súd s právnikom.

9. Akým spôsobom ma budú informovať o tom, či som alebo nie som oprávnený získať právnu pomoc?

Informovať vás budú predsedovia príslušných miestnych súdov.

10. Ak som oprávnený získať právnu pomoc, čo by som mal urobiť?

Mali by ste podať žiadosť na súd spôsobom, ktorý už bol opísaný v predchádzajúcom texte.

11. Ak som oprávnený získať právnu pomoc, kto vyberie môjho právnika?

Právnika vyberá súd, ktorý schválil pomoc na požiadanie príjemcu. Príjemca pomoci musí prijať právneho poradcu(ov), ktorý(í) mu bol(i) pridelený(í). Ustanovenie právnika ostáva v platnosti až do úplného skončenia súdneho konania alebo ekvivalentného procedurálneho kroku, ak bolo podané odvolanie. Určený právnik poskytuje plné právne zastúpenie počas obdobia stanoveného v článku 97 Zbierky občianskych konaní, pokiaľ sa na základe rozsudku toto obdobie nepredĺži alebo neskráti na základe žiadosti žiadateľa.

HoreHore

12. Ak som oprávnený získať právnu pomoc, pokryje táto pomoc všetky trovy môjho súdneho konania?

Poskytnutie právnej pomoci v prípade občianskoprávnych a obchodných prípadov pozostáva z úplného alebo čiastočného oslobodenia od procesných nákladov a v prípade osobitnej žiadosti, od nákladov na pridelenie právnika, notára a súdneho úradníka, ktorý má obhajovať príjemcu pomoci, z jeho zastupovania na súde a poskytnutia akejkoľvek pomoci potrebnej na uskutočnenie akýchkoľvek potrebných opatrení. Oslobodenie sa okrem iného vzťahuje na: finančné poplatky a súdne kolkovné, poplatok za príkaz na vykonanie rozsudku a všetky súvisiace príplatky; náklady súvisiace so svedkami a znalcami; poplatky pridelených právnikov, notárov a súdnych úradníkov; a záruku požadovanú za tieto náklady. Právna pomoc nemá vplyv na povinnosť zaplatiť akékoľvek náklady uložené protistrane.

13. Ak som oprávnený získať čiastočnú právnu pomoc, kto zaplatí ostatné trovy?

Žiadateľ.

14. Ak som oprávnený získať právnu pomoc, bude sa táto pomoc vzťahovať na akékoľvek preskúmanie, o ktoré by som mohol požiadať po súdnom konaní?

Právna pomoc sa poskytuje samostatne pre každý prípad a platí pre po sebe idúce procedurálne štádiá a súdy až po vykonanie rozsudkov. Právna pomoc v prípade odvolaní sa môže poskytnúť iba vtedy, ak sa odvolanie uzná a nie je očividne neodôvodnené ani nevhodné. Stav prípadu sa hodnotí aj v záujme žiadateľa.

15. Ak som oprávnený získať právnu pomoc, je možné túto pomoc odvolať pred skončením súdneho konania (alebo dokonca po súdnom konaní)?

Právnu pomoc môže zrušiť alebo obmedziť súd na žiadosť prokurátora alebo z vlastnej vôle, ak nie sú splnené podmienky na poskytnutie právnej pomoci alebo ak už viac neexistujú alebo sa zmenili okolnosti zaručujúce právnu pomoc.

Okrem toho ak strana, ktorej sa poskytla pomoc, prehrá spor, stále bude musieť zaplatiť niektoré alebo všetky trovy strany, ktorá spor vyhrala, len čo sa zlepší a overí jej situácia.

16. Ak nie som oprávnený získať právnu pomoc, môžem sa odvolať proti tomuto rozhodnutiu?

Žiadateľ sa môže odvolať proti takémuto rozhodnutiu prijatému okresným súdom, (samosudcom) krajským súdom alebo predsedom vyššieho krajského súdu podaním odvolania na zasadnutie súdu prvého stupňa do piatich (5) dní od doručenia rozhodnutia. Odvolania sa prerokúvajú pomocou konania o predbežných opatreniach.

Bližšie informácie

Ak má osoba podávajúca žiadosť o právnu pomoc v občianskoprávnych a obchodných veciach trvalé bydlisko alebo sa obvykle zdržiava v inom členskom štáte Európskej únie, platia tieto osobitné opatrenia:

 1. Aj keď príjem jej rodiny prekračuje dve tretiny minimálnej ročnej individuálnej mzdy stanovenej vo vnútroštátnej kolektívnej zmluve o mzdách, žiadatelia sú oprávnení získať právnu pomoc, ak môžu preukázať, že rozdiel v životných nákladoch medzi členským štátom, v ktorom majú trvalý pobyt alebo v ktorom sa obvykle zdržiavajú, a Gréckom im bráni v tom, aby mohli pokryť trovy súdneho konania.
 2. Medzi trovy, od ktorých možno žiadateľa oslobodiť, patria:
  1. poplatky za tlmočenie;
  2. náklady na úradné preklady akýchkoľvek dokumentov, ktoré sa vyžadujú na vyriešenie sporu;
  3. náklady, ktoré vznikli žiadateľovi v súvislosti s dopravou akýchkoľvek ďalších osôb, ktoré sú zapojené do podpory tvrdenia žiadateľa za predpokladu, že sa vyžaduje osobná prítomnosť takýchto osôb na súde a že súd rozhodol, že neexistuje žiadny iný spôsob, aby sa mohli zapojiť do konania.
 3. Právna pomoc môže pozostávať aj z pridelenia právnika na poskytovanie právneho poradenstva s cieľom urovnať spor skôr, ako sa dostane na súd. Právnika možno prideliť aj na poskytovanie právneho poradenstva osobám, ktoré majú trvalé bydlisko alebo sa obvykle zdržiavajú v Grécku, ale žiadajú právnu pomoc na súdny proces alebo konanie v inom členskom štáte Európskej únie dovtedy, kým príslušný orgán v uvedenom členskom štáte nedostane žiadosť o právnu pomoc.

Príslušným orgánom, ktorý prijíma žiadosti osôb, ktoré majú trvalý pobyt alebo sa obvykle zdržiavajú v Grécku, o právnu pomoc v inom členskom štáte Európskej únie, a ktoré spadajú pod pôsobnosť smernice Rady 2003/8/ES, je ministerstvo spravodlivosti. Príslušný orgán pomáha žiadateľovi získať všetky podporné dokumenty, o ktorých vie, že budú potrebné na podanie žiadosti, ktorá sa má preskúmať, a zabezpečuje pre žiadateľa, ak je to nutné, akékoľvek požadované preklady žiadosti a podporných dokumentov zdarma. Správne vyplnená žiadosť s prekladmi podporných dokumentov sa zasiela príslušnému orgánu v druhom členskom štáte do pätnástich dní odo dňa, kedy bola doručená.

« Právna pomoc - Všeobecné informácie | Grécko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 29-08-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo