Komisja Europejska > EJN > Pomoc sądowa > Grecja

Ostatnia aktualizacja: 29-10-2007
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Pomoc sądowa - Grecja

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Trwa przygotowywanie zaktualizowanej wersji, która będzie dostępna w europejskim portalu e-Sprawiedliwość.


 

SPIS TRESCI

1. Jakie są koszty procesu sądowego i kto je zazwyczaj ponosi? 1.
2. Na czym polega pomoc prawna? 2.
3. Czy mogę skorzystać z pomocy prawnej? 3.
4. Czy pomoc prawną można uzyskać w przypadku wszystkich sporów? 4.
5. Czy istnieje odrębna procedura odnosząca się do sytuacji wyjątkowych? 5.
6. Gdzie można uzyskać formularz wniosku o pomoc prawną? 6.
7. Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o pomoc prawną? 7.
8. Gdzie należy złożyć wniosek o pomoc prawną? 8.
9. Jak sprawdzić czy kwalifikuję się do uzyskania pomocy prawnej? 9.
10. Co powinienem zrobić, jeśli przysługuje mi pomoc prawna? 10.
11. Kto wybiera adwokata dla osoby, której przyznano pomoc prawną? 11.
12. Czy przyznanie pomocy prawnej jest równoznaczne z pokryciem wszystkich kosztów postępowania wnioskodawcy? 12.
13. Jeżeli przysługuje mi częściowa pomoc prawna, kto ponosi pozostałe koszty? 13.
14. Jeżeli przysługuje mi pomoc prawna, to czy obejmuje ona również koszty wszelkich odwołań po zakończeniu postępowania? 14.
15. Jeżeli przysługuje mi pomoc prawna, to czy po może ona zostać cofnięta przed zakończeniem postępowania (lub nawet po postępowaniu)? 15.
16. Jeżeli nie przysługuje mi pomoc prawna, czy mogę odwołać się od decyzji? 16.

 

1. Jakie są koszty procesu sądowego i kto je zazwyczaj ponosi?

Główne koszty procesu sądowego to koszt postępowania sądowego i opłat sądowych, opłat na poczet różnych kosztów, pobieranych z góry honorariów adwokackich oraz zabezpieczeń z tytułu niestawiennictwa. Koszty takie z zasady pokrywa strona, która wnosi sprawę do sądu, przy czym w przypadku, gdy jedna ze stron przegrywa, to ona zobowiązana zostaje do ich poniesienia.

2. Na czym polega pomoc prawna?

Pomoc prawna zwalnia wnioskodawcę ze wszelkich kosztów prawnych, w tym opłat sądowych, opłat z tytułu nakazu egzekucyjnego oraz dopłat do nich, a także honorariów radcy prawnego i komornika sądowego, kosztu przesłuchania świadków i biegłych oraz wynagrodzenia adwokata lub innego przedstawiciela.

Obok instytucji pomocy prawnej świadczonej dotychczas w oparciu o Kodeks postępowania cywilnego, stworzony został dodatkowy system pomocy prawnej działający w oparciu o Ustawę nr 3226/2004 (Dz.U. I 24 z 4.2.2004).

3. Czy mogę skorzystać z pomocy prawnej?

Do uzyskania pomocy prawnej kwalifikują się następujące osoby:

 1. każda osoba (niezależnie od przynależnosci państwowej), która jest w stanie wykazać, że poniesienie kosztów prawnych może pozbawić ją oraz jej rodzinę srodków niezbędnych do utrzymania;
 2. instytucje pożytku publicznego lub organizacje o charakterze niezarobkowym oraz grupy osób uprawnionych do udziału w postępowaniu sądowym, o ile zostanie wykazane, że poniesienie kosztów postępowania uniemożliwiłoby im bądź utrudniło realizację własnych celów;
 3. spółki cywilne lub stowarzyszenia, o ile dana spółka cywilna lub stowarzyszenie nie jest w stanie poniesć kosztów postępowania, a jej/jego członkowie nie byliby w stanie ich poniesć nie pozbawiając siebie i swoich rodzin srodków niezbędnych do utrzymania;
 4. obywatele innych krajów, o ile istnieją wzajemne uzgodnienia w tym zakresie, a także bezpaństwowcy - na tych samych zasadach, co obywatele greccy.

Do uzyskania pomocy prawnej kwalifikują się wszyscy obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej posiadający niskie dochody. Do jej uzyskania kwalifikują się również posiadający niskie dochody obywatele państw spoza UE oraz bezpaństwowcy, o ile posiadają oni w sposób zgodny z prawem stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu na terytorium Unii Europejskiej.

Do góryDo góry

W przypadku obywatela, kryterium niskiego dochodu zostaje spełnione, jeżeli roczny dochód jego rodziny jest niższy niż dwie trzecie minimalnego indywidualnego wynagrodzenia rocznego okreslonego w Krajowym Układzie Zbiorowym. W przypadku, gdy w rodzinie trwa różnica zdań lub spór, dochód strony żyjącej w separacji z rodziną nie jest brany pod uwagę.

4. Czy pomoc prawną można uzyskać w przypadku wszystkich sporów?

Pomoc prawną można uzyskać dla spraw prowadzonych przez wszystkie sądy cywilne, karne i administracyjne.

Można ją uzyskać zarówno w przypadku postępowania spornego, jak i niespornego.

Pomoc prawna przysługuje w przypadku spraw karnych, cywilnych i gospodarczych.

5. Czy istnieje odrębna procedura odnosząca się do sytuacji wyjątkowych?

Tak, osobom pragnącym ubiegać się o pomoc prawną zawsze przysługuje możliwość skorzystania ze szczególnej procedury w sytuacjach wyjątkowych.

Procedura udzielania pomocy prawnej w takich sytuacjach nie różni się od procedury w pozostałych przypadkach.

Zagwarantowane jest jednak doradztwo. W przypadku spraw karnych doradzają prokuratorzy i prokuratorzy pełniący funkcje nadzorcze w miejscu zatrzymania, a w przypadku spraw cywilnych przewodniczący właściwych miejscowo sądów, które informują zainteresowane strony, czy kwalifikują się do objęcia systemem pomocy prawnej dla obywateli o niskich dochodach.

6. Gdzie można uzyskać formularz wniosku o pomoc prawną?

Nie istnieje specjalny formularz wniosku o pomoc prawną. Pomoc prawna udzielana jest: (a) przez sąd rejonowy, (b) przez sąd okręgowy (orzekający w składzie jednoosobowym) lub (c) przewodniczącego sądu okręgowego, w którym ma zostać wszczęte bądź toczy się postępowanie, orzekającego w pełnym składzie; w kwestiach niezwiązanych z procesem, pomoc prawna przyznawana jest przez sąd rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Do góryDo góry

Nie istnieje również specjalna forma świadczenia pomocy prawnej. Jest ona udzielana po złożeniu wniosku przez zainteresowaną stronę. Wniosek taki powinien zawierać opis sprawy, której dotyczy dany proces lub czynność prawna, a także informacje potwierdzające fakt spełniania kryteriów uzyskania pomocy.

7. Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o pomoc prawną?

Pomoc prawna dostępna jest w przypadku, gdy w efekcie poniesienia kosztów procesu wnioskodawca mógłby utracić możliwosć utrzymania siebie bądź swojej rodziny. W celu potwierdzenia własnej sytuacji życiowej, wnioskodawca powinien złożyć:

 1. zaswiadczenie od burmistrza lub wójta zawierające informacje na temat sytuacji finansowej i rodzinnej wnioskodawcy, wykonywanego przezeń zawodu oraz potwierdzenie faktu jego niemożnosci poniesienia opłat bez narażania siebie i rodziny; w przypadku organizacji niezarobkowych istnieje wymóg udowodnienia, iż realizacja jej celów zostałaby uniemożliwiona bądź utrudniona, a w przypadku spółki cywilnej lub stowarzyszenia należy wykazać, że nie może ona/ono poniesć kosztów postępowania, zas jej/jego członkowie nie byliby w stanie ich poniesć nie pozbawiając siebie i swoich rodzin srodków niezbędnych do utrzymania;
 2. zaswiadczenie z własciwego miejscowo urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia deklaracji podatkowych odnosnie do podatku dochodowego oraz wszelkich innych należnych podatków za okres ostatnich trzech lat, a także fakt ich weryfikacji przez urząd skarbowy;
 3. w przypadku obywateli innych państw, zaswiadczenie z Ministerstwa Sprawiedliwosci potwierdzające fakt istnienia wzajemnych uzgodnień.

Do wszelkich wniosków o pomoc prawną należy dołączyć niezbędną dokumentację towarzyszącą (np. kopię deklaracji podatkowej lub zaswiadczenie wydane przez nadzór podatkowy stwierdzające brak koniecznosci składania deklaracji, kopię oswiadczenia o sytuacji finansowej lub wyciąg bankowy, numer ewidencji podatkowej, zaswiadczenia z opieki społecznej i oswiadczenia składane pod przysięgą), a w przypadku obywateli państw spoza UE, dodatkowo potwierdzenie stałego miejsca zamieszkania lub zwykłego miejsca pobytu.

Do góryDo góry

8. Gdzie należy złożyć wniosek o pomoc prawną?

Wniosek o pomoc prawną należy złożyć w jednym z wyżej wymienionych sądów, z zachowaniem opisanych wymogów.

Wniosek o pomoc prawną wraz z dokumentacją towarzyszącą należy przesłać do sądu rejonowego, sądu okręgowego (orzekającego w składzie jednoosobowym) lub przewodniczącego orzekającego w pełnym składzie sądu okręgowego, w którym ma zostać wszczęte bądź toczy się postępowanie, w terminie co najmniej piętnastu dni przed datą rozpoczęcia przedmiotowego procesu lub datą czynności prawnej; w kwestiach nieprocesowych pomoc prawna przyznawana jest przez sąd rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Procedura jest nieodpłatna i nie wymaga stawiennictwa z towarzyszeniem adwokata.

9. Jak sprawdzić czy kwalifikuję się do uzyskania pomocy prawnej?

Od przewodniczącego właściwego miejscowo sądu.

10. Co powinienem zrobić, jeśli przysługuje mi pomoc prawna?

Wystąpić z wnioskiem do sądu w sposób opisany powyżej.

11. Kto wybiera adwokata dla osoby, której przyznano pomoc prawną?

Prawnika wybiera sąd, który przyznał pomoc prawną, na wniosek beneficjenta. Przyznanego sobie prawnika beneficjent musi zaakceptować. Przyznanie takie pozostaje w mocy do chwili ostatecznego zakończenia procesu lub równoważnego kroku proceduralnego, a także w przypadku złożenia odwołania. Przyznany prawnik sprawuje pełne zastępstwo prawne przez okres, którego długość określa art. 97 kodeksu postępowania cywilnego, o ile na wniosek wnioskodawcy nie zostanie on przedłużony bądź skrócony postanowieniem sądu.

Do góryDo góry

12. Czy przyznanie pomocy prawnej jest równoznaczne z pokryciem wszystkich kosztów postępowania wnioskodawcy?

Pomoc prawna świadczona w przypadku spraw cywilnych lub gospodarczych obejmuje pełne lub częściowe zwolnienie z kosztów postępowania oraz, o ile zostaje to wyszczególnione we wniosku, kosztów przyznania adwokata, notariusza i komornika sądowego w celu obrony beneficjenta, jego reprezentacji przed sądem oraz udzielenia mu pomocy w przeprowadzeniu wszelkich koniecznych czynności. Zwolnienie dotyczy m.in. opłat skarbowych i sądowych, opłat z tytułu nakazu egzekucyjnego oraz wszelkich dopłat do nich, kosztów przesłuchania świadków i biegłych; honorariów wyznaczonych adwokatów, notariuszy i komorników sądowych, a także zabezpieczeń wymaganych z tytułu powyższych kosztów. Fakt świadczenia pomocy prawnej nie wpływa na obowiązek ponoszenia wszelkich kosztów zasądzonych stronie przeciwnej.

13. Jeżeli przysługuje mi częściowa pomoc prawna, kto ponosi pozostałe koszty?

Wnioskodawca.

14. Jeżeli przysługuje mi pomoc prawna, to czy obejmuje ona również koszty wszelkich odwołań po zakończeniu postępowania?

Pomoc prawna udzielana jest odrębnie dla każdej wnoszonej sprawy i obejmuje wszelkie kolejne kroki proceduralne i instancje sądowe, włącznie z wykonaniem orzeczeń. W przypadku odwołań pomoc prawna może być udzielana wyłącznie w przypadku dopuszczenia odwołania, oraz jeśli odwołanie takie nie jest w oczywisty sposób bezzasadne lub niewskazane. Stan sprawy oceniany jest również w imieniu wnioskodawcy.

15. Jeżeli przysługuje mi pomoc prawna, to czy po może ona zostać cofnięta przed zakończeniem postępowania (lub nawet po postępowaniu)?

Pomoc prawna może zostać przez sąd cofnięta lub ograniczona na wniosek prokuratora lub z własnej inicjatywy sądu, o ile nie są spełniane wymogi przyznania pomocy prawnej bądź gdy okoliczności stanowiące podstawę przyznania pomocy prawnej ustąpiły lub uległy zmianie.

Ponadto, w przypadku, gdy strona, której przyznano pomoc prawną, przegrywa sprawę, pozostaje ona zobowiązana do poniesienia części lub całości kosztów strony wygrywającej z chwilą, gdy jej sytuacja ulegnie poprawie i zostanie zweryfikowana.

16. Jeżeli nie przysługuje mi pomoc prawna, czy mogę odwołać się od decyzji?

Wnioskodawca może odwołać się od takiej decyzji wydanej przez sąd rejonowy, sąd okręgowy (orzekający w składzie jednoosobowym) lub przewodniczącego sądu okręgowego orzekającego w pełnym składzie składając wniosek o rozpatrzenie sprawy przez pełen skład sądu pierwszej instancji w terminie pięciu (5) dni od daty decyzji. Odwołania rozpatrywane są w trybie procedury tymczasowej.

Dalsze informacje

W przypadku, gdy osoba występująca o pomoc prawną w sprawie cywilnej lub gospodarczej, posiada stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, stosują się następujące regulacje szczególne:

 1. Nawet jesli dochód rodziny wnioskodawcy przekracza dwie trzecie minimalnego rocznego wynagrodzenia w wysokosci okreslonej przez Krajowy Układ Zbiorowy Pracy, wnioskodawcy kwalifikują się do uzyskania pomocy prawnej, o ile są w stanie wykazać, że różnica kosztów utrzymania pomiędzy państwem członkowskim, w którym posiadają stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu, a Grecją uniemożliwia im pokrycie kosztów procesowych.
 2. Wnioskodawca może zostać zwolniony min. z następujących kosztów:
  1. koszt tłumaczenia ustnego;
  2. koszt uwierzytelnionego tłumaczenia wszelkiej dokumentacji wymaganej dla rozstrzygnięcia sporu;
  3. koszty poniesione przez wnioskodawcę w związku z przejazdami wszelkich osób mogących potwierdzić roszczenia wnioskodawcy, o ile osoby takie zobowiązane zostają do osobistego stawiennictwa w sądzie, a sąd orzekł, że jest to jedyny możliwy sposób ich uczestnictwa w postępowaniu.
 3. Pomoc prawna może również zostać udzielona w formie przyznania prawnika, który udziela wnioskodawcy porady prawnej w celu rozwiązania sporu zanim trafi on do sądu. Istnieje również możliwosć wyznaczenia prawnika w celu udzielenia pomocy prawnej osobom, które posiadają stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu na terenie Grecji, lecz ubiegają się o pomoc prawną na potrzeby procesu lub postępowania w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, do chwili otrzymania wniosku o pomoc prawną przez własciwy organ takiego państwa członkowskiego.

Organem własciwym do odbioru wniosków o pomoc prawną na terenie innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej składanych przez osoby posiadające stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu na terenie Grecji oraz spełniających kryteria dyrektywy Rady nr 2003/8/WE jest Ministerstwo Sprawiedliwosci. Własciwy organ udziela wnioskodawcy pomocy w zebraniu wszelkiej dokumentacji towarzyszącej, która według posiadanej przezeń wiedzy jest konieczna dla rozpatrzenia wniosku, a także na wniosek wnioskodawcy nieodpłatnie zapewnia mu wymagane tłumaczenia wniosku oraz dokumentacji towarzyszącej. Prawidłowo wypełniony wniosek wraz z przetłumaczoną dokumentacją towarzyszącą przesłany zostaje własciwemu organowi drugiego z państw członkowskich w terminie piętnastu dni od jego otrzymania.

« Pomoc sądowa - Informacje ogólne | Grecja - Informacje ogólne »

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 29-10-2007

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania