Euroopan komissio > EOV > Oikeusapu > Kreikka

Uusin päivitys: 03-08-2007
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Oikeusapu - Kreikka

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Päivityksen jälkeen sivu on saatavilla Euroopan oikeusportaalissa.


 

SISÄLLYSLUETTELO

1. Mitä oikeudenkäyntikustannuksiin kuuluu ja kuka ne yleensä maksaa? 1.
2. Mitä on oikeusapu? 2.
3. Kuka voi saada oikeusapua? 3.
4. Voiko oikeusapua saada kaikenlaisiin riita-asioihin? 4.
5. Onko kiireellisiä tilanteita varten erityistä menettelyä? 5.
6. Mistä saa oikeusapua koskevan hakulomakkeen? 6.
7. Mitä asiakirjoja liitetään oikeusapuhakemukseen? 7.
8. Mihin oikeusapuhakemus jätetään? 8.
9. Miten hakija saa tietää, voidaanko hänelle myöntää oikeusapua? 9.
10. Jos hakija voi saada oikeusapua, miten hänen pitäisi toimia? 10.
11. Jos hakija voi saada oikeusapua, kuka valitsee asianajajan? 11.
12. Jos hakija voi saada oikeusapua, kattaako se kaikki oikeudenkäyntikulut? 12.
13. Jos hakijan saama oikeusapu ei kata kaikkia kuluja, kuka maksaa loput kustannukset? 13.
14. Jos hakija voi saada oikeusapua, kattaako se myös hakijan vireillepaneman muutoksenhaun kustannukset? 14.
15. Jos hakija voi saada oikeusapua, voidaanko se peruuttaa ennen oikeudenkäyntiä (tai oikeudenkäynnin jälkeen)? 15.
16. Jos hakijalle ei myönnetä oikeusapua, voiko kyseisestä oikeusapupäätöksestä valittaa? 16.

 

1. Mitä oikeudenkäyntikustannuksiin kuuluu ja kuka ne yleensä maksaa?

Oikeudenkäyntikuluja ovat pääasiassa oikeuskäsittelyyn liittyvät kulut, kuten leimaverot, erilaiset julkiset maksut, asianajajalle etukäteen suoritettavat maksut ja takuut oikeuteen saapumatta jäämisen varalta. Nämä maksut maksaa yleensä oikeusasian vireille panija, mutta jos juttu hävitään, häviäjä määrätään maksamaan oikeudenkäyntikulut.

2. Mitä on oikeusapu?

Oikeusavun saajan ei tarvitse maksaa mitään oikeudenkäyntikuluja, kuten leimaveroja ja täytäntöönpanomääräykseen liittyviä maksuja ja niiden lisiä, notaarien ja oikeudenpalvelijoiden palkkioita, todistajiin ja teknisiin asiantuntijoihin liittyviä kustannuksia tai oikeudessa esiintyvien asianajajien ja muiden edustajien palkkioita.

Oikeusapu perustui aikaisemmin lakiin oikeudenkäynnistä siviiliasioissa, ja lailla nro 32216/2004 (virallinen lehti I 24/4.2.2004) on otettu käyttöön täydellinen oikeusapujärjestelmä.

3. Kuka voi saada oikeusapua?

Oikeusapua voivat saada seuraavat henkilöt:

 1. jokainen (Kreikan kansalainen), joka voi osoittaa, ettei hän pysty maksamaan oikeudenkäyntikuluja ilman että hänen tai hänen perheensä toimeentulo vaarantuu,
 2. yleishyödylliset tai voittoa tuottamattomat oikeushenkilöt, tai oikeuskelpoisten henkilöiden ryhmät, jos ne voivat osoittaa, etteivät ne pysty maksamaan oikeudenkäyntikuluja ilman että niiden tavoitteen saavuttaminen vaarantuu,
 3. yhdistykset tai järjestöt, jos ne tai niiden jäsenet eivät pysty maksamaan oikeudenkäyntikuluja ilman että jäsenten tai näiden perheiden toimeentulo vaarantuu,
 4. ulkomaalaiset, mikäli on olemassa vastavuoroisuutta koskevat sopimukset, sekä kansalaisuudettomat henkilöt samoin edellytyksin kuin Kreikan kansalaiset.

Oikeusapuun oikeutettuja ovat pientuloiset Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansalaiset. Siihen oikeutettuja ovat myös pientuloiset Euroopan unionin ulkopuolisten maiden kansalaiset sekä kansalaisuudettomat henkilöt, jos he asuvat laillisesti ja pysyvästi Euroopan unionissa.

Sivun alkuunSivun alkuun

Pientuloisiksi katsotaan henkilöt, joiden perheen vuositulot eivät ylitä kahta kolmasosaa työntekijän minimivuosipalkasta, joka määritellään kansallisessa työehtosopimuksessa. Jos perhe on riitainen tai hajonnut, ei toisen osapuolen tuloja oteta huomioon.

4. Voiko oikeusapua saada kaikenlaisiin riita-asioihin?

Oikeusapua voi saada kaikkien oikeusistuinten oikeusasioihin (siviili-, rikos- ja hallinto-oikeus).

Sitä voi saada sekä riita- että hakemusasioissa.

Oikeusapua saa sekä rikos- että siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa.

5. Onko kiireellisiä tilanteita varten erityistä menettelyä?

Kiireisiä tilanteita varten on olemassa erityismenettely, jota voidaan soveltaa kaikkiin oikeusapuhakemuksiin.

Menettely kiireisissä tilanteissa on samanlainen kuin tavallisesti.

Näissä tilanteissa tarjotaan kuitenkin neuvontaa. Neuvontaa antavat rikosasioissa yleiset syyttäjät tai vankiloiden valvovat syyttäjät ja siviilioikeudellisissa asioissa paikallisten toimivaltaisten tuomioistuinten presidentit. He ilmoittavat asianosaisille mahdollisuudesta saada pientuloisille tarkoitettua oikeusapua.

6. Mistä saa oikeusapua koskevan hakulomakkeen?

Oikeusavun hakemista varten ei ole erityistä hakulomaketta. Oikeusavun myöntää 1) rauhantuomari, 2) yhden tuomarin oikeusistuin, 3) sen hovioikeuden presidentti, jossa oikeudenkäynti tapahtuu tai jossa se on tarkoitus aloittaa; asioissa, joihin ei liity oikeudenkäyntiä, sen myöntää hakijan kotikunnan rauhantuomari.

Sivun alkuunSivun alkuun

Myöskään oikeusasioiden neuvonnan hakemista varten ei ole erityistä lomaketta. Sitä annetaan asianosaisen hakemuksesta. Hakemuksessa on esitettävä yhteenveto oikeusasiasta tai kanteesta sekä todisteet oikeusavun myöntämisen edellytysten täyttymisestä.

7. Mitä asiakirjoja liitetään oikeusapuhakemukseen?

Oikeusapua myönnetään henkilölle, joka ei pysty maksamaan oikeudenkäyntikuluja vaarantamatta omaa tai perheensä toimeentuloa. Näiden seikkojen osoittamiseksi hakijan on toimitettava seuraavat todistukset:

 1. asuinkunnan kunnanhallituksen puheenjohtajan tai kunnanjohtajan antama todistus hakijan taloudellisesta asemasta, perhesuhteista ja ammatista, joka osoittaa, ettei hakija pysty maksamaan oikeudenkäyntikuluja vaarantamatta omaa tai perheensä toimeentuloa. Kun on kyseessä voittoa tavoittelematon oikeushenkilö, on osoitettava, että oikeushenkilön tavoitteiden saavuttaminen vaarantuu, ja yhdistysten on osoitettava, ettei yhdistys eivätkä sen jäsenet pysty maksamaan oikeudenkäyntikuluja vaarantamatta omaa tai perheensä toimeentuloa,
 2. verotoimiston antama todistus, joka osoittaa, että hakija on jättänyt ilmoituksen tuloistaan ja ilmoituksen muita mahdollisia välittömiä veroja varten kolmena edellisenä vuonna, ja että verotoimisto on tarkastanut ilmoitukset,
 3. ulkomaalaisen hakijan on toimitettava oikeusministeriön antama todistus vastavuoroisten järjestelyjen olemassaolosta.

Oikeusapuhakemukseen on liitettävä todistukset taloudellisesta asemasta (jäljennös veroilmoituksesta tai veroviranomaisen todistus veroilmoituksesta vapauttamisesta, jäljennös varallisuusselvityksestä tai tiliotteista, verotunnus, sosiaaliturvatodistus, valaehtoiset lausunnot) sekä todistus kotipaikasta tai vakinaisesta asuinpaikasta, mikäli hakija on EU:n ulkopuolisen maan kansalainen.

Sivun alkuunSivun alkuun

8. Mihin oikeusapuhakemus jätetään?

Oikeusapuhakemus jätetään jollekin edellä mainituista oikeusistuimista edellä mainittujen ohjeiden mukaan.

Oikeusapuhakemus todistusliitteineen on jätettävä vähintään 15 vuorokautta ennen sen asian oikeuskäsittelyä, jota varten oikeusapua haetaan. Hakemus osoitetaan sille rauhantuomarille, yhden tuomarin tuomioistuimelle tai sen hovioikeuden presidentille, jossa asia on käsiteltävänä tai jossa se on määrä ottaa käsittelyyn. Mikäli on kyseessa asia, joka ei edellytä oikeudenkäyntiä, hakemus esitetään hakijan asuinpaikan rauhantuomarille. Hakumenettelystä ei peritä maksua, eikä asianajajan mukanaolo ole välttämätön.

9. Miten hakija saa tietää, voidaanko hänelle myöntää oikeusapua?

Toimivaltaisen paikallisen tuomioistuimen presidentti ilmoittaa siitä.

10. Jos hakija voi saada oikeusapua, miten hänen pitäisi toimia?

Esittää hakemus, kuten edellä selostetaan.

11. Jos hakija voi saada oikeusapua, kuka valitsee asianajajan?

Asianajajan valitsee tuomioistuin, joka on myöntänyt oikeusavun hakijan anomuksesta; hakijan on hyväksyttävä hänelle määrätty asianajaja. Määräys pysyy voimassa asian oikeuskäsittelyn tai muun vastaavan menettelyn loppuun asti tai muutoksenhakuun asti. Asianajajan on hakijan pyynnöstä edustettava hakijaa kaikissa oikeuskäsittelyissä niissä aikarajoissa, jotka asetetaan oikeudenkäynnistä siviiliasioissa annetun lain 97 pykälässä, ellei niitä hakijan pyynnöstä pidennetä tai lyhennetä.

Sivun alkuunSivun alkuun

12. Jos hakija voi saada oikeusapua, kattaako se kaikki oikeudenkäyntikulut?

Oikeusapuun siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa kuuluu vapauttaminen oikeudenkäyntikuluista osittain tai kokonaan sekä, erityisesti pyydettäessä, asianajajan, notaarin ja oikeudenpalvelijan määrääminen ajamaan hakijan etuja, edustamaan häntä oikeudessa sekä avustamaan häntä tarvittavien toimien toteuttamisessa. Oikeusavun saajan ei tarvitse maksaa leimaveroja, tuomioistuimen maksuja, täytäntöönpanomääräykseen liittyviä maksuja ja niiden lisiä, todistajiin ja teknisiin asiantuntijoihin liittyviä kustannuksia, avustamaan määrättyjen asianajajien, notaarien ja oikeudenpalvelijoiden palkkioita eikä näita kustannuksia varten tarvittavia vakuusmaksuja. Oikeusavun saaminen ei vaikuta velvollisuuteen maksaa kuluja, jotka on määrätty vastapuolelle.

13. Jos hakijan saama oikeusapu ei kata kaikkia kuluja, kuka maksaa loput kustannukset?

Hakija.

14. Jos hakija voi saada oikeusapua, kattaako se myös hakijan vireillepaneman muutoksenhaun kustannukset?

Oikeusapua myönnetään kuhunkin oikeusasiaan erikseen. Se koskee jokaista oikeusastetta ja tuomioistuinta päätöksen täytäntöönpanoon asti. Edellytyksenä oikeusavun myöntämiseen muutoksenhakuun on, että muutoksenhaku on hyväksytty ja ettei se ole selvästi perusteeton eikä turha. Asian merkitys hakijalle arvioidaan myös.

15. Jos hakija voi saada oikeusapua, voidaanko se peruuttaa ennen oikeudenkäyntiä (tai oikeudenkäynnin jälkeen)?

Oikeusistuin voi peruuttaa oikeusavun tai rajoittaa sitä syyttäjän pyynnöstä tai omasta päätöksestään, mikäli oikeusavun myöntämisedellytykset eivät olleetkaan täyttyneet tai mikäli oikeusavun antamisedellytykset ovat muuttuneet tai lakanneet olemasta voimassa.

Jos oikeusapua hakenut häviää jutun, hänen on kuitenkin maksettava vastapuolen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osittain, kunhan hänen taloudellinen asemansa on parantunut todistettavasti.

16. Jos hakijalle ei myönnetä oikeusapua, voiko kyseisestä oikeusapupäätöksestä valittaa?

Hakija voi hakea muutosta rauhantuomarin, yhden tuomarin oikeusistuimen ja ensimmäisen asteen tuomioistuimen presidentin päätökseen viiden (5) päivän kuluessa tuomion julkistamisesta. Muutosta haetaan usean tuomarin muodostamalta ensimmäisen asteen tuomioistuimelta. Muutoksenhaku käsitellään väliaikaisten toimenpiteiden menettelyn mukaisesti.

Lisätietoja

Kun oikeusapua siviili- tai kauppaoikeudellisessa asiassa hakevan henkilön kotipaikka tai vakinainen asuinpaikka sijaitsee toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa, sovelletaan seuraavia sääntöjä:

 1. Oikeusapuun on oikeutettu myös sellainen lain vaatimukset täyttävä henkilö, jonka perheen tulot ylittävät kaksi kolmasosaa kansallisessa työehtosopimuksessa määritellystä työntekijän minimivuosipalkasta, mikäli hän voi osoittaa, ettei hän pysty suorittamaan oikeudenkäyntikuluja Kreikan ja hänen nykyisen asuinjäsenvaltionsa välisten elinkustannusten erojen vuoksi.
 2. Maksut, joista hänet voidaan vapauttaa, ovat:
  1. tulkkauskustannukset,
  2. sellaisten asiakirjojen virallisten käännösten kustannukset, jotka tarvitaan kiistan ratkaisuun,
  3. kustannukset, jotka hakijalle koituvat, jos jonkun hakijan asian ajamiseen liittyvän henkilön on matkustettava oikeudenkäyntipaikalle, koska hänen on oltava henkilökohtaisesti läsnä oikeudenkäynnissä ja tuomioistuin on todennut, ettei se ole mahdollista ilman matkustamista
 3. Oikeusapu voi tarkoittaa myös asianajajan määräämistä oikeudellisten neuvojen antamiseen, kun tarkoituksena on kiistan sopiminen ennen sen viemistä oikeuteen. Asianajaja voidaan määrätä antamaan oikeudellisia neuvoja myös henkilölle, jonka kotipaikka tai vakinainen asuinpaikka on Kreikassa mutta joka pyytää neuvoja toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa käytävää oikeudenkäyntiä tai muuta oikeusmenettelyä varten. Näin voidaan tehdä siihen asti kunnes kyseisen toisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on vastaanottanut oikeusapuhakemuksen.

Toimivaltainen viranomainen, joka vastaanottaa Kreikassa vakinaisesti asuvien henkilöiden hakemukset, jotka koskevat oikeusapua toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa ja joihin sovelletaan neuvoston direktiiviä 2003/8/EY, on oikeusministeriö. Toimivaltainen viranomainen tarjoaa hakijalle apua ja huolehtii siitä, että hakemukseen liitetään todistukset, joiden viranomainen tietää olevan tarpeen, jotta hakemus tutkittaisiin, ja hankkii pyydettäessä tarpeelliset käännökset hakemuksesta ja sen liiteasiakirjoista. Hakemus toimitetaan toisen jäsenvaltion viranomaiselle 15 vuorokauden kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta. Hakemus on täytettävä asianmukaisesti ja liiteasiakirjat on oltava käännettyinä.

« Oikeusapu - Yleistä | Kreikka - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 03-08-2007

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta