Evropská komise > ESS > Právní pomoc > Řecko

Poslední aktualizace: 03-08-2007
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Právní pomoc - Řecko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Jaké jsou náklady na soudní proces a kdo by je měl normálně hradit? 1.
2. Co je právní pomoc? 2.
3. Mohu využít právní pomoc? 3.
4. Lze právní pomoc získat na všechny druhy sporů? 4.
5. Existuje zvláštní postup v mimořádných situacích? 5.
6. Kde dostanu formulář žádosti o právní pomoc? 6.
7. Jaké doklady mám přiložit k žádosti o právní pomoc? 7.
8. Kam mám podat žádost o právní pomoc? 8.
9. Jak zjistím, zda mám či nemám nárok na právní pomoc? 9.
10. Pokud mám nárok na právní pomoc, co bych měl(a) udělat? 10.
11. Pokud mám nárok na právní pomoc, kdo mi vybere právního zástupce? 11.
12. Pokud mám nárok na právní pomoc, budou z ní uhrazeny všechny náklady mého procesu? 12.
13. Pokud mám nárok na částečnou právní pomoc, kdo uhradí zbývající náklady? 13.
14. Pokud mám nárok na právní pomoc, vztahuje se i na případné odvolání po ukončení procesu14.
15. Pokud mám nárok na právní pomoc, může být před koncem procesu (nebo dokonce i po něm) odebrána ? 15.
16. Pokud nemám nárok na právní pomoc, mohu se proti takovému rozhodnutí odvolat? 16.

 

1. Jaké jsou náklady na soudní proces a kdo by je měl normálně hradit?

Hlavními náklady soudního procesu jsou soudní výlohy za úkony řízení a kolky, poplatky za různé fondy, zálohový výběr odměna právních zástupců a částky účtované jako záruky proti prodlení při placení závazků. Tyto náklady hradí zpravidla žalobce, ale pokud některá strana spor prohraje, je jí nařízeno tyto náklady uhradit.

2. Co je právní pomoc?

Právní pomoc osvobozuje žadatele od všech právních nákladů, včetně soudního kolkovného, poplatku za příkaz k výkonu rozhodnutí, přirážek na kolkovném, honorářů právním poradcům a soudním úředníkům, svědečného a znalečného a odměn advokátů nebo jiných právních zástupců.

Kromě právní pomoci doposud upravené v občanském soudním řádu byl zaveden další systém právní pomoci zákonem č. 3226/2004 (viz Vládní věstník I 24 ze dne 4. února 2004).

3. Mohu využít právní pomoc?

O právní pomoc se mohou ucházet níže uvedené subjekty:

 1. jakákoli fyzická osoba (se státní příslušností kterékoli země), která je s to prokázat, že zaplacení právních nákladů připraví ji i její rodinu o prostředky nezbytné k uspokojení jejich základních životních potřeb;
 2. právnické osoby, u nichž se jedná o veřejný zájem nebo jsou to neziskové organizace a skupiny osob, které mají právo účastnit se soudního řízení, pokud je doloženo, že by jim úhrada nákladů řízení znemožnila nebo ztížila dosahování jejich cílů;
 3. společenství nebo sdružení, pokud dotyčné společenství nebo sdružení nemůže uhradit náklady řízení a nemohou tak učinit ani jeho členové, aniž by připravili sebe a své rodiny o prostředky nezbytné k uspokojení jejich základních životních potřeb;
 4. cizí státní příslušníci za předpokladu, že existují reciproční ujednání, a osoby bez státní příslušnosti za stejných podmínek jako řečtí státní příslušníci.

Všichni občané členských států Evropské unie s nízkými příjmy se mohou ucházet o právní pomoc. Státní příslušníci s nízkými příjmy pocházející ze zemí mimo EU, jakož i osoby s nízkými příjmy bez státní příslušnosti se mohou o právní pomoc rovněž ucházet, pokud oprávněně trvale pobývají nebo mají obvyklý pobyt v Evropské unii.

NahoruNahoru

Za občany s nízkými příjmy jsou považovány osoby, jejichž roční rodinný příjem je nižší než dvě třetiny minimální roční mzdy vyplácené jednotlivci podle celostátně platné kolektivní smlouvy. V případech, kdy neexistuje v rodině ohledně výše příjmu dohoda nebo došlo ke sporu, nezohledňuje se příjem stíhané strany.

4. Lze právní pomoc získat na všechny druhy sporů?

Právní pomoc je k dispozici pro řízení před všemi soudy, tj. občanskými, trestními i správními.

Je k dispozici jak pro řízení ve věcech sporných, tak pro řízení ve věcech nesporných.

Právní poradenství se poskytuje v trestních, občanskoprávních i obchodních případech.

5. Existuje zvláštní postup v mimořádných situacích?

Pro mimořádné situace existuje zvláštní postup, který je u žádostí o právní pomoc vždy k dispozici.

Postup pro poskytování právní pomoci v krizových situacích se neliší od postupu v běžných situacích.

Poradenství se však poskytuje. U trestních případů poskytují poradenství státní zástupci a dozorující státní zástupci v místě vazby, zatímco u občanskoprávních případů poskytnou poradenství předsedové místně příslušných soudů, kteří uvědomí zúčastněné strany, zda mají či nemají nárok na právní pomoc poskytovanou osobám s nízkým příjmem.

6. Kde dostanu formulář žádosti o právní pomoc?

Žádný speciální formulář žádosti o právní pomoc neexistuje. Právní pomoc přiznává:

NahoruNahoru

 1. okresní soud,
 2. nižší krajský soud představovaný samosoudcem nebo
 3. předseda vyššího krajského soudu, u kterého je jednání nařízeno nebo má proběhnout; v záležitostech s procesem nesouvisejících přiznává právní pomoc okresní soud příslušný podle místa pobytu žadatele.

Neexistuje ani zvláštní vzor, jak má formulář žádosti o právní pomoc vypadat. Je poskytován následně na žádost zúčastněné strany. Žádost o právní pomoc by měla obsahovat shrnutí sporu nebo žaloby a informace dokládající všechny podmínky, na jejichž základě se pomoc přiznává.

7. Jaké doklady mám přiložit k žádosti o právní pomoc?

Právní pomoc se přiznává, pokud – v důsledku úhrady nákladů případu – není žadatel s to uživit sebe nebo svoji rodinu. Svoji nepříznivou životní situaci musí žadatel doložit:

 1. potvrzením starosty nebo nejvyššího představeného obce, které popíše jeho finanční a rodinné poměry a zaměstnání a osvědčí, že nemůže zaplatit, aniž by vystavil riziku sebe a svoji rodinu; u neziskové právnické osoby musí být doloženo, že by bylo znemožněno nebo ztíženo dosahování jejích cílů, a u společenství nebo sdružení musí být doloženo, že společenství nebo sdružení nemůže uhradit náklady řízení a nemohou tak učinit ani jeho členové, aniž by připravili sebe a své rodiny o prostředky nezbytné pro uspokojování jejich základních potřeb;
 2. potvrzením místně příslušného finančního úřadu, které osvědčí, že v předcházejících třech letech žadatel předložil přiznání k dani z příjmu i přiznání k jiným splatným daním a že tato přiznání byla finančním úřadem zkontrolována;
 3. v případě cizího státního příslušníka potvrzením ministerstva spravedlnosti dokládajícím, že existují reciproční ujednání.

Ke všem žádostem o právní pomoc by měly být přiloženy nezbytné podpůrné doklady (např. kopie daňového přiznání nebo potvrzení daňového úředníka, že žadatel daňové přiznání podávat nemusí, kopie prohlášení o finanční situaci nebo výpisu z účtu, DIČ, rozhodnutí o výplatě sociálních dávek a prohlášení pod přísahou) a – u občanů třetích zemí – důkaz o trvalém bydlišti nebo obvyklém místě pobytu.

NahoruNahoru

8. Kam mám podat žádost o právní pomoc?

Žádost o právní pomoc se podává u některého ze shora uvedených soudů, a to v souladu s již nastíněnými kritérii.

Žádost o právní pomoc a přílohy je třeba odeslat nejméně patnáct dnů před dotyčným jednáním okresnímu soudu, nižšímu krajskému soudu představovanému samosoudcem nebo předsedovi vyššího krajského soudu, u kterého je jednání nařízeno nebo má proběhnout; v záležitostech s procesem nesouvisejících přiznává právní pomoc okresní soud příslušný podle místa pobytu žadatele. Postup vyřízení není zpoplatněn a není nutné přijít s právníkem.

9. Jak zjistím, zda mám či nemám nárok na právní pomoc?

Uvědomí mě o tom předsedové místně příslušných soudů.

10. Pokud mám nárok na právní pomoc, co bych měl(a) udělat?

Měl(a) byste se obrátit na soud shora popsaným způsobem.

11. Pokud mám nárok na právní pomoc, kdo mi vybere právního zástupce?

Právního zástupce ustanoví soud, který na žádost příjemce přiznal právní pomoc. Příjemce pomoci musí ustanoveného právního zástupce přijmout. Ustanovení zůstává v platnosti do definitivního ukončení pře nebo obdobného řízení, včetně odvolání. Ustanovený právní zástupce poskytne právní zastupování v plném rozsahu po období stanovené v čl. 97 občanského soudního řádu, pokud není toto období prodlouženo nebo zkráceno na podnět žadatele rozhodnutím soudu.

NahoruNahoru

12. Pokud mám nárok na právní pomoc, budou z ní uhrazeny všechny náklady mého procesu?

Poskytnutí právní pomoci v občanskoprávních a obchodních případech sestává z úplného nebo částečného osvobození od úhrady nákladů řízení a tam, kde je o to zvlášť požádáno, o úhrady nákladů na ustanovení právního zástupce, notáře a soudního úředníka za účelem obhajoby příjemce pomoci, jeho zastupování před soudem nebo poskytování veškeré potřebné pomoci pro provádění veškerých nezbytných úkonů. Osvobození se mezi jiným vztahuje na kolkovné vyměřované finančními úřady i soudy, na poplatek účtovaný u příkazu k výkonu rozhodnutí a na všechny další platby; svědečné a znalečné; honoráře ustanovených právních zástupců, notářů a soudních úředníků; a pojištění těchto plateb. Právní pomoc se nevztahuje na povinnost uhradit jakékoli náklady přiznané protistraně.

13. Pokud mám nárok na částečnou právní pomoc, kdo uhradí zbývající náklady?

Žadatel.

14. Pokud mám nárok na právní pomoc, vztahuje se i na případné odvolání po ukončení procesu?

Právní pomoc se poskytuje pro každý případ zvlášť a platí pro po sobě následující etapy řízení a stupně soudů až do výkonu rozsudku. Právní pomoc u odvolání se poskytuje pouze tehdy, pokud je odvolání schváleno a není zjevně neodůvodněné nebo zbytečné. Rovněž se hodnotí, jak si v dané věci žadatel stojí.

15. Pokud mám nárok na právní pomoc, může být před koncem procesu (nebo dokonce i po něm) odebrána ?

Právní pomoc může být odebrána nebo omezena soudem, a to na žádost státního zástupce nebo z vlastního podnětu soudu, pokud nejsou naplněny podmínky přiznání právní pomoci nebo pokud již neplatí okolnosti právní pomoc opravňující nebo pokud se tyto okolnosti změnily.

Dále: Jestliže příjemce právní pomoci spor prohraje, bude muset i tak uhradit některé nebo všechny náklady vítězné strany, jakmile se jeho okolnosti změní k lepšímu a tato skutečnost je ověřena.

16. Pokud nemám nárok na právní pomoc, mohu se proti takovému rozhodnutí odvolat?

Žadatel se může proti takovému rozhodnutí učiněnému okresním soudem, nižším krajským soudem představovaným samosoudcem nebo předsedou vyššího krajského soudu odvolat prostřednictvím podání k vrchnímu soudu prvního stupně do pěti (5) dnů ode dne vydání daného rozhodnutí. Odvolání se projednávají ve zkráceném řízení.

Bližší informace

Pokud má osoba žádající o právní pomoc v občanskoprávních a obchodních případech trvalé bydliště nebo obvyklý pobyt na území jiného členského státu Evropské unie, platí níže uvedená zvláštní úprava:

 1. Dokonce i když je příjem její rodiny vyšší než dvě třetiny minimální roční mzdy jednotlivce upravené v celostátní kolektivní smlouvě, může se žadatel ucházet o právní pomoc, pokud prokáže, že mu rozdíl v životních nákladech mezi členským státem, ve kterém trvale nebo obvykle bydlí, a Řeckem brání v úhradě nákladů procesu.
 2. Mezi náklady, od nichž může být žadatel osvobozen, patří:
  1. honoráře za tlumočení;
  2. náklady na vyhotovení úředních překladů veškerých dokumentů nezbytných pro urovnání sporu;
  3. náklady vzniklé žadateli dopravou veškerých dalších osob vystupujících na podporu jeho věci za předpokladu, že dotyčné osoby musí předstoupit před soud osobně a že soud rozhodl, že neexistuje žádný jiný způsob, jakým by se řízení mohly účastnit.
 3. Právní pomoc může rovněž zahrnovat ustanovení právníka za účelem poskytnutí právního poradenství v zájmu urovnání sporu ještě před zahájením soudního řízení. Právní zástupce může být rovněž ustanoven za účelem poskytování právního poradenství osobám, které mají v Řecku trvalý pobyt nebo zde obvykle přebývají, ale požadují právní pomoc pro proces nebo řízení v jiném členském státě Evropské unie, a to do té doby, než obdrží příslušný orgán v dotyčném členském státě žádost o právní pomoc.

Příslušným orgánem pro přijímání žádostí o právní pomoc v jiném členském státě Evropské unie a žádostí spadajících do působnosti směrnice Rady 2003/8/ES, které podávají osoby trvale nebo obvykle přebývající v Řecku, je ministerstvo spravedlnosti. Příslušný orgán pomůže žadateli při shromažďování veškerých podpůrných dokladů, o nichž je mu známo, že jsou pro zkoumání žádosti nezbytné, a vyhotoví žadateli zdarma na jeho žádost překlad žádosti i příloh. Náležitě vyplněná žádost včetně přeložených příloh se odešle příslušnému orgánu v cílovém členském státě do patnácti dnů ode dne doručení.

« Právní pomoc - Obecné informace | Řecko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 03-08-2007

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království