Europeiska Kommissionen > ERN > Rättshjälp > Tyskland

Senaste uppdatering: 22-03-2005
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Rättshjälp - Tyskland

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vad kostar en rättegång och vem betalar den? 1.
2. Vilka former av rättshjälp finns det? 2.
3. Vem kan få rättshjälp? 3.
4. Beviljas rättshjälp för alla tvister? 4.
5. Finns det ett särskilt förfarande för brådskande ärenden? 5.
6. Var finns ansökningsblanketter för rättshjälp? 6.
7. Vilka handlingar ska bifogas rättshjälpsansökan? 7.
8. Var ansöker jag om rättshjälp? 8.
9. Hur vet jag om min rättshjälpsansökan har beviljats? 9.
10. Hur ska jag gå till väga om jag har beviljats rättshjälp? 10.
11. Vem utser min advokat? 11.
12. Täcker rättshjälpen alla rättegångskostnader? 12.
13. Vem betalar övriga kostnader om jag har beviljats partiell rättshjälp? 13.
14. Täcker rättshjälpen överklaganden? 14.
15. Kan rättshjälpen dras in före eller efter rättegången? 15.
16. Kan jag överklaga avslag på min rättshjälpsansökan? 16.

 

1. Vad kostar en rättegång och vem betalar den?

När advokater tillhandahåller rådgivning och företräder klienter har de i princip rätt till ersättning för dessa tjänster i proportion till ärendets "värde". En eventuell rättegång medför dessutom domstolskostnader. Till rättegångskostnaderna hör inte bara domstolens avgifter och kostnader för handläggningen. De inkluderar även kostnader som den rättshjälpssökande måste betala för att kunna vidta åtgärder som domstolen beordrar och kostnader för att väcka talan eller gå i svaromål. Om du inte anses i behov av rättshjälp får du som regel bära dessa kostnader själv. Om du vinner målet brukar motparten få stå för kostnaderna.

2. Vilka former av rättshjälp finns det?

I Tyskland skiljer man mellan rådgivning och hjälp med att täcka rättegångskostnaderna (rättshjälp).

Genom lagen om rådgivning och biträde i rättsliga angelägenheter (Beratungshilfegesetz) kan personer med låga inkomster få hjälp med juridisk rådgivning och biträde utanför domstol.
Reglerna om rättshjälp ger möjlighet att få hjälp i samband med själva rättegången.

3. Vem kan få rättshjälp?

Rådgivning eller rättshjälp beviljas när den sökande på grund av sina personliga och ekonomiska omständigheter saknar nödvändiga medel och inte heller kan erhålla hjälp på annat sätt (till exempel genom rättsskyddsförsäkring eller rådgivning via en hyresgästförening eller ett fackförbund).

De rättsliga anspråken måste vara skäliga och välgrundade. Rättshjälp förutsätter också att de rättsliga åtgärderna rimligen kan leda till framgång. Den domstol som beslutar om en ansökan om rättshjälp prövar om anspråken är juridiskt lämpliga eller åtminstone godtagbara och försäkrar sig om att bevisningen håller inför rätta.

Till börjanTill början

Om dessa villkor är uppfyllda är den sökande berättigad till rådgivning eller rättshjälp.

4. Beviljas rättshjälp för alla tvister?

Rådgivning (rådgivning och, om det behövs, biträde utanför domstol) ges i civilrättsliga angelägenheter, inklusive arbetsrätt, förvaltningsrätt, författningsrätt och socialrätt. I brottmål och i ärenden rörande administrativa överträdelser finns endast rådgivning att tillgå. I fall som kräver tillämpning av andra länders lagstiftning ges rådgivning om ärendet har anknytning till Tyskland. I skattemål finns överhuvud taget ingen rätt till rådgivning.

Rättshjälp kan beviljas i alla typer av civilmål, ärenden som rör s.k. frivillig rättsvård och mål inför arbets-, förvaltnings-, socialförsäkrings- och skattedomstolar. Däremot finns ingen sådan möjlighet för tilltalade i brottmål och gäldenärer i insolvensförfaranden. För tilltalade i brottmål gäller särskilda bestämmelser om offentlig försvarare som utses av domstol. Gäldenärer i insolvensförfaranden kan få visst anstånd med betalningen av rättegångskostnaderna.

5. Finns det ett särskilt förfarande för brådskande ärenden?

Det finns inga särskilda förfaranden. Rättshjälpssystemet fungerar även i brådskande ärenden.

6. Var finns ansökningsblanketter för rättshjälp?

Ansökningsblanketter finns hos lokala domstolar och advokatkontor.

7. Vilka handlingar ska bifogas rättshjälpsansökan?

Inkomstuppgifterna måste styrkas med intyg (till exempel lönebesked eller, när det gäller egenföretagare, senaste skattebesked).

8. Var ansöker jag om rättshjälp?

Ansökan om rådgivning lämnas till den lokala domstolen (Amtsgericht) i det distrikt där du är bosatt. Om du inte räknas som bosatt i Tyskland är den lokala domstolen på den ort där behovet av rättshjälp uppstod behörig. Du kan också vända dig direkt till en advokat. I så fall ska ansökan vidarebefordras till Amtsgericht.

Ansökningar om rättshjälp ska lämnas till den domstol där rättegången äger eller kommer att äga rum. Denna domstol (och inte en social myndighet) prövar ansökan och avgör om villkoren för rättshjälp är uppfyllda.

Till börjanTill början

9. Hur vet jag om min rättshjälpsansökan har beviljats?

Information om rådgivning och rättshjälp finns hos de lokala domstolarna (Amtsgerichte) och advokatkontor.

10. Hur ska jag gå till väga om jag har beviljats rättshjälp?

Om du anses berättigad till rådgivning eller rättshjälp ska du fylla i en blankett, bifoga nödvändig dokumentation och lämna ansökan till den domstol som anges i fråga 8.

11. Vem utser min advokat?

Vid rådgivning är det du själv som väljer advokat. I Bremen och Hamburg tillhandahålls rådgivning av offentliga rådgivningsbyråer. Advokater är skyldiga att ge rådgivning och får neka endast om det finns tungt vägande skäl för detta.

Också vid rättshjälp kan du själv välja advokat. Du måste dock välja en advokat som är behörig att företräda dig. Endast om du inte kan finna en advokat som kan företräda dig träder den ansvarige domaren in och utser ett ombud.

12. Täcker rättshjälpen alla rättegångskostnader?

Den anlitade advokaten har rätt att ta ut en avgift på 10 euro för rådgivning. Avgiften kan dock bortfalla om klientens omständigheter talar för det. Andra överenskommelser om advokatarvode är inte juridiskt bindande. Resterande arvode betalas med statliga medel.

Rättshjälp täcker samtliga kostnader för målets handläggning. Personer som saknar tillräckliga tillgångar behöver inte heller betala några andra kostnader.

13. Vem betalar övriga kostnader om jag har beviljats partiell rättshjälp?

Om en ansökan uppfyller villkoren för rättshjälp kommer inga andra kostnader i fråga. I och med att rättshjälp har beviljats är alla rättegångskostnader täckta. Skulle du ha ekonomisk möjlighet att använda en del av din inkomst för att betala delar av kostnaderna kan du dock åläggas att via delbetalningar betala tillbaka det aktuella beloppet till staten.

14. Täcker rättshjälpen överklaganden?

Rättshjälp täcker inte automatiskt överklaganden, utan upphör i och med att dom har meddelats i första instans. Du kan dock lämna in en ny ansökan om rättshjälp för överklagandet. Domstolen i andra instans kontrollerar i så fall att du fortfarande är i behov av rättshjälp samt att överklagandet bygger på rimliga överväganden och har utsikter till framgång. Om dessa villkor är uppfyllda har du rätt till rättshjälp vid prövningen i högre instans.

15. Kan rättshjälpen dras in före eller efter rättegången?

Rådgivning kan dras in om den har beviljats på grundval av vilseledande uppgifter.
Rättshjälp kan endast dras in om:
 1. den har beviljats på grundval av vilseledande uppgifter om tvisten,
 2. den har beviljats på grundval av vilseledande uppgifter om den sökandes personliga förhållanden eller om viss dokumentation inte har tillhandahållits,
 3. uppgifter om de personliga eller ekonomiska förhållandena har undanhållits,
 4. den sökande ligger efter med betalningen av sin andel av kostnaderna.

16. Kan jag överklaga avslag på min rättshjälpsansökan?

Ett beslut i första instans om avslag på ansökan om rådgivning kan överklagas i särskild ordning (genom det särskilda rättsmedlet Erinnerung).

Om din ansökan om rättshjälp skulle avslås kan du överklaga domstolsbeslutet inom en månad, förutsatt att värdet på tvisten överstiger 600 euro. Om värdet ligger under detta belopp, godtas ett överklagande endast om domstolens avslag grundar sig enbart på din personliga och ekonomiska situation.

Ytterligare information

Ytterligare information om rådgivning finns i broschyren "Guter Rat ist nicht teuer" (Goda råd är inte dyra), som finns tillgänglig på webbplatsen Bundesministerium der Justiz de, under rubriken "Veröffentlichungen" (publikationer).

« Rättshjälp - Allmän information | Tyskland - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 22-03-2005

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket