Evropska komisija > EPM > Pravna pomoč > Nemčija

Zadnja sprememba: 29-06-2006
Natisni Dodaj med priljubljene

Pravna pomoč - Nemčija

EJN logo

Ta stran je zastarela. Trenutno jo posodabljamo in bo na voljo na evropskem portalu e-pravosodje.


 

KAZALO

1. Kakšni so stroški sodnih postopkov in kdo jih običajno nosi? 1.
2. Kaj je pravna pomoč? 2.
3. Kdo je upravičen do pravne pomoči? 3.
4. Ali se lahko pravna pomoč uveljavlja v vseh sodnih postopkih? 4.
5. Ali obstajajo posebni postopki za nujne primere? 5.
6. Kje je mogoče dobiti obrazec za vlogo za pravno pomoč? 6.
7. Katere dokumente je treba priložiti obrazcu za vlogo za pravno pomoč? 7.
8. Kje se vloži vloga za pravno pomoč? 8.
9. Na kakšen način se prosilca seznani o tem, ali izpolnjuje pogoje za pravno pomoč? 9.
10. Kaj stori prosilec, ki izpolnjuje pogoje za pravno pomoč? 10.
11. Kdo določi odvetnika upravičencu do pravne pomoči? 11.
12. Ali se upravičencu do pravne pomoči krijejo vsi stroški sodnih postopkov? 12.
13. Kako se krijejo ostali stroški, kadar upravičenec izpolnjuje pogoje za pravno pomoč? 13.
14. Ali pravna pomoč obsega tudi vložitev pritožb? 14.
15. Ali se lahko izvajanje pravne pomoči prekine pred koncem sodnega postopka (ali celo prekliče, ko je postopek že zaključen)? 15.
16. Ali je mogoča pritožba zoper odločbo o neupravičenosti do pravne pomoči? 16.

 

1. Kakšni so stroški sodnih postopkov in kdo jih običajno nosi?

Če odvetniki svetujejo strankam in jih zastopajo, imajo pravico do plačila za te storitve, njegova višina pa je na splošno odvisna od vrednosti zadeve. Če se sproži sodni postopek, nastanejo tudi sodni stroški. Sodni stroški vključujejo več kakor zgolj takse in izdatke, ki jih ima sodišče. Vključujejo tudi stroške, ki jih mora kriti oseba, ki potrebuje pomoč, da stori, kar zahteva sodišče, in stroške, ki so potrebni za ustrezen sodni pregon ali obrambo. Oseba, ki ni potrebna pomoči, običajno sama krije te stroške. Če stranka s tožbo uspe, stroške običajno povrne nasprotna stranka.

2. Kaj je pravna pomoč?

V Nemčiji obstaja razlika med pomočjo v obliki pravnega svetovanja (Beratungshilfe) in pomočjo v obliki oprostitve plačila stroškov sodnega postopka (Prozesskostenhilfe).

Zakon o pravnem svetovanju in zastopanju (Beratunghilfegesetz) zagotavlja ljudem z nizkimi dohodki, da prejmejo pomoč za stroške pravnega svetovanja in zastopanja zunaj sodne dvorane.

V skladu s predpisi o pomoči prejmejo osebe, potrebne pomoči, pomoč za vodenje sodnega postopka v obliki oprostitve plačila stroškov sodnega postopka.

3. Kdo je upravičen do pravne pomoči?

Pravna pomoč (pomoč v obliki pravnega svetovanja in pomoč v obliki oprostitve plačila stroškov sodnega postopka) se odobri, če je prosilčev osebni in premoženjski položaj takšen, da ne more sam zbrati potrebnih sredstev in nima nobene druge razumne možnosti za pridobitev pomoči (npr. zavarovanje pravnega varstva, svetovanje s strani združenja najemnikov ali sindikata).

Na vrh straniNa vrh strani

Razen tega predvideno uveljavljanje pravic ne sme biti niti namerno niti zlonamerno. Da se odobri pomoč v obliki oprostitve plačila stroškov sodnega postopka, mora obstajati razumna možnost uspeha načrtovanega sodnega pregona ali obrambe. Sodišče, ki odloča o vlogi za pomoč v obliki oprostitve plačila stroškov sodnega postopka, mora na podlagi prosilčeve predstavitve dejstev in razpoložljive dokumentacije preučiti, ali je pravno stališče prosilca pravilno ali vsaj upravičeno, in mora biti prepričano, da je mogoče vložiti tožbo.

Če so ti pogoji izpolnjeni, je prosilec upravičen do pomoči v obliki pravnega svetovanja in pomoči v obliki oprostitve plačila stroškov sodnega postopka.

4. Ali se lahko pravna pomoč uveljavlja v vseh sodnih postopkih?

Pomoč v obliki pravnega svetovanja (svetovanje in, če je potrebno, zastopanje) se odobri v civilnih zadevah, vključno z delovnimi, upravnimi, ustavnimi in socialnimi zadevami. V kazenskih zadevah in zadevah, ki vključujejo upravne prekrške, se odobri le svetovanje. V zadevah, v katerih je treba uporabiti zakonodajo drugih držav, se pomoč v obliki pravnega svetovanja odobri, če obstaja zveza z Nemčijo. Pri zadevah, povezanih z davčnim pravom, se pomoč v obliki pravnega svetovanja ne odobri.

Pomoč v obliki oprostitve plačila stroškov sodnega postopka se zagotovi za vse vrste civilnih zadev, za zadeve, ki vključujejo prostovoljno sodno pristojnost, in zadeve, vložene pri delovnih, upravnih, socialnih in davčnih sodiščih. Pomoč v obliki oprostitve plačila stroškov sodnega postopka se ne odobri obdolžencu v kazenskem postopku in dolžniku v stečajnem postopku. Predpisi o zagovornikih po uradni dolžnosti vsebujejo posebne določbe za obdolžence v kazenskem postopku. Dolžnikom v stečajnem postopku se odloži plačilo stroškov postopka.

Na vrh straniNa vrh strani

5. Ali obstajajo posebni postopki za nujne primere?

Takšni posebni postopki ne obstajajo. Možnosti za pridobitev pomoči v obliki pravnega svetovanja in pomoči v obliki oprostitve plačila stroškov sodnega postopka so namenjene izrecno za kritje nujnih primerov.

6. Kje je mogoče dobiti obrazec za vlogo za pravno pomoč?

Obrazci za vložitev vloge za pomoč v obliki pravnega svetovanja in pomoč v obliki oprostitve plačila stroškov sodnega postopka so na voljo pri lokalnih sodiščih in odvetnikih.

7. Katere dokumente je treba priložiti obrazcu za vlogo za pravno pomoč?

Potrebne podatke o dohodku je treba podpreti z ustreznimi dokazili (npr. plačilnimi listi ali najnovejšo davčno napoved v primeru samozaposlenih oseb).

8. Kje se vloži vloga za pravno pomoč?

Vloga za pomoč v obliki pravnega svetovanja se vloži pri lokalnem sodišču v okraju, v katerem prosilec prebiva (stalno prebivališče). Če prosilec nima stalnega bivališča v Nemčiji, je pristojno tisto lokalno sodišče, na območju katerega se pojavi potreba po pomoči v obliki pravnega svetovanja. V zvezi s pomočjo v obliki pravnega svetovanja se je mogoče obrniti tudi neposredno na odvetnika. Vlogo je treba naknadno vložiti pri sodišču.

Vloge za pomoč v obliki oprostitve plačila stroškov sodnega postopka je treba vložiti pri tistem sodišču, pri katerem zadevni postopek že teče ali se bo začel. To sodišče (in ne socialni organ) preuči vlogo in se odloči, ali so izpolnjeni pogoji za odobritev pomoči v obliki oprostitve plačila stroškov sodnega postopka.

Na vrh straniNa vrh strani

9. Na kakšen način se prosilca seznani o tem, ali izpolnjuje pogoje za pravno pomoč?

Informacije o pomoči v obliki pravnega svetovanja in pomoči v obliki oprostitve plačila stroškov sodnega postopka je mogoče dobiti pri lokalnih sodiščih in odvetnikih.

10. Kaj stori prosilec, ki izpolnjuje pogoje za pravno pomoč?

Če so prosilci upravičeni do pomoči v obliki pravnega svetovanja in pomoči v obliki oprostitve plačila stroškov sodnega postopka, morajo izpolniti ustrezen obrazec, priložiti potrebno dokumentacijo in vse skupaj predložiti uradu, navedenem pod točko 8.

11. Kdo določi odvetnika upravičencu do pravne pomoči?

Prosilec si lahko sam izbere odvetnika, ki mu bo zagotovil pomoč v obliki pravnega svetovanja. V mestih Bremen in Hamburg zagotavlja pravno svetovanje Urad za pomoč državljanom. Odvetniki so zavezani temu, da zagotovijo pravno svetovanje. Prevzem zadeve lahko zavrnejo le, če za to obstajajo opravičeni razlogi.

Tudi v primeru pomoči v obliki oprostitve plačila stroškov sodnega postopka velja prosta izbira odvetnika. Prosilci morajo izbrati odvetnika, ki je pooblaščen za njihovo zastopanje. Če prosilci sami ne morejo najti odvetnika, ki bi jih bil pripravljen zastopati, jim dodeli odvetnika predsedujoči sodnik.

12. Ali se upravičencu do pravne pomoči krijejo vsi stroški sodnih postopkov?

Odvetnik, ki zagotovi pravno svetovanje, je upravičen, da od prosilca zahteva honorar v višini 10 EUR, kateremu pa se lahko odpove glede na položaj svoje stranke. Drugi sporazumi v zvezi z kakršnim koli plačilom so neveljavni. Ostanek plačila za svoje storitve prejme odvetnik iz javnih sredstev.

Na vrh straniNa vrh strani

Če se dodeli pomoč v obliki oprostitve plačila stroškov sodnega postopka, so pokriti vsi prosilčevi stroški sodnega postopka, razen tistih, ki niso povezani z vložitvijo zadeve. Stranka, ki potrebuje pomoč, nima nobenih nadaljnjih stroškov.

13. Kako se krijejo ostali stroški, kadar upravičenec izpolnjuje pogoje za pravno pomoč?

Če je vloga za pravno pomoč upravičena, nima prosilec nobenih drugih stroškov. Vsi stroški, ki izhajajo iz postopka, se krijejo z odobritvijo pomoči. Če imajo prosilci finančna sredstva za kritje dela stroškov z delom svojega dohodka, morajo z obročnim plačevanjem vrniti zadevno vsoto nazaj v javna sredstva.

14. Ali pravna pomoč obsega tudi vložitev pritožb?

Odobritev pomoči v obliki oprostitve plačila stroškov sodnega postopka ne krije samodejno tudi vložitve pritožb. Kritje stroškov se zaključi, ko se zadeva zaključi s pravnomočno odločbo. Vendar pa je mogoče vložiti novo vlogo za pomoč v obliki oprostitve plačila stroškov za pritožbeni postopek. Pritožbeno sodišče preuči, ali stranka še vedno potrebuje pomoč, ali pritožba ni namerna ali zlonamerna in ali ima možnost uspeha. Če so ti pogoji izpolnjeni, je stranka upravičena do pomoči v obliki oprostitve plačila stroškov za pritožbeni postopek.

15. Ali se lahko izvajanje pravne pomoči prekine pred koncem sodnega postopka (ali celo prekliče, ko je postopek že zaključen)?

Pomoč v obliki pravnega svetovanja se lahko prekliče, če je bila odobrena na podlagi neresničnih izjav prosilca.

Pomoč v obliki oprostitve plačila stroškov sodnega postopka se lahko prekliče le v naslednjih primerih:

 1. če je bila pomoč odobrena na podlagi neresničnih izjav v zvezi s sporom;
 2. če so bili predloženi neresnični podatki v zvezi z osebnim položajem za odobritev pomoči, izjava pa ni bila dana;
 3. če osebni ali finančni položaj ni bil naveden;
 4. če je v zamudi z obročnim plačevanjem.

16. Ali je mogoča pritožba zoper odločbo o neupravičenosti do pravne pomoči?

Zoper odločbo lokalnega sodišča o neupravičenosti do pomoči v obliki pravnega svetovanja je mogoča posebna pritožba.

Če je bila vloga za pomoč v obliki oprostitve plačila stroškov sodnega postopka zavrnjena, se lahko prosilec zoper odločbo sodišča pritoži v roku enega meseca, če sporna vrednost v glavnem postopku presega 600 EUR. Če sporna vrednost v glavnem postopku ne presega 600 EUR, je pritožba dopustna le, če je sodišče zavrnilo vlogo zgolj na podlagi prosilčevega osebnega in finančnega položaja.

Nadaljnje informacije

Nadaljnje informacije o pomoči v obliki pravnega svetovanja so na voljo v brošuri „Guter Rat ist nicht teuer (Dober nasvet ni drag), ki je na voljo na spletni strani Deutsch s klikom na „Veröffentlichungen“ (objave).

« Pravna pomoč - Splošne informacije | Nemčija - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 29-06-2006

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo