Európska komisia > EJS > Právna pomoc > Nemecko

Posledná úprava: 29-06-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Právna pomoc - Nemecko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Aké náklady sú spojené so súdnym konaním a kto ich obvykle znáša? 1.
2. Čo presne je právna pomoc? 2.
3. Mám právo na právnu pomoc? 3.
4. Poskytuje sa právna pomoc pri všetkých typoch konaní? 4.
5. Existujú špeciálne postupy v prípadoch núdze? 5.
6. Odkiaľ môžem získať formulár žiadosti o poskytnutie právnej pomoci? 6.
7. Aké dokumenty je potrebné priložiť k žiadosti o poskytnutie právnej pomoci? 7.
8. Kde sa predkladá žiadosť o poskytnutie právnej pomoci? 8.
9. Ako zistím, či mám nárok na právnu pomoc? 9.
10. Čo by som mal urobiť, ak mám nárok na právnu pomoc? 10.
11. Kto mi vyberie právnika, ak mám nárok na právnu pomoc? 11.
12. Pokrýva právna pomoc všetky náklady konania? 12.
13. Kto znáša ostatné náklady, ak mám nárok len na obmedzenú právnu pomoc? 13.
14. Vzťahuje sa právna pomoc aj na odvolania? 14.
15. Môže sa poskytnutie právnej pomoci zrušiť pred skončením konania (alebo dokonca aj po skončení konania)? 15.
16. Môžem sa odvolať proti zamietnutiu žiadosti o poskytnutie právnej pomoci? 16.

 

1. Aké náklady sú spojené so súdnym konaním a kto ich obvykle znáša?

Ak právnici poskytujú poradenstvo a zastupujú klientov, majú právo na odmenu za tieto služby spravidla úmerne hodnote prípadu. Ak sa vo veci začne súdne konanie, vznikajú aj súdne trovy. Súdne trovy nezahŕňajú len poplatky a výdavky, ktoré vznikajú súdu. Zahŕňajú aj náklady, ktoré vzniknú osobe, ktorá potrebuje právnu pomoc, na podniknutie krokov požadovaných súdom a náklady spojené s príslušným trestným stíhaním alebo obhajobou. Osoba, ktorá nepotrebuje pomoc, zvyčajne hradí súdne trovy sama. Ak súdny prípad vyhrá, tieto náklady obvykle hradí protistrana.

2. Čo presne je právna pomoc?

V Nemecku je rozdiel medzi pomocou v rámci systému právneho poradenstva a pomocou na súdne trovy.

Zákon o systéme právneho poradenstva ustanovuje, aby sa osobám s nízkym príjmom poskytla právna pomoc na krytie nákladov za poradenstvo a mimosúdne zastupovanie.

Osobám v núdzi sa poskytuje pomoc pri súdnom konaní podľa pravidiel o pomoci na úhradu súdnych trovov.

3. Mám právo na právnu pomoc?

Právna pomoc (pomoc v rámci systému právneho poradenstva a pomoc na úhradu súdnych trovov) sa poskytuje, ak osobné a ekonomické okolnosti žiadateľa mu neumožňujú získať potrebné finančné prostriedky a nemá žiadnu inú možnosť na získanie pomoci (napr. poistenie právnej ochrany, poskytnutie poradenstva od združenia nájomníkov alebo od odborového zväzu).

HoreHore

Plánované uplatnenie práv nesmie byť ani zámerné, ani so zlým úmyslom. Ak má byť poskytnutá pomoc na úhradu súdnych trovov, plánované súdne stíhanie musí mať primerané šance na úspech. Pri rozhodovaní o žiadosti o poskytnutie pomoci na úhradu súdnych trovov musí súd na základe skutkovej podstaty uvedenej žiadateľom v žiadosti a na základe dostupnej dokumentácie posúdiť, či je právne hľadisko správne alebo aspoň oprávnené a musí byť presvedčený, že prípad je možné predložiť súdu.

Ak sú tieto podmienky splnené, žiadateľ má nárok na pomoc v rámci systému právneho poradenstva alebo na pomoc na krytie súdnych trovov.

4. Poskytuje sa právna pomoc pri všetkých typoch konaní?

Pomoc v rámci systému právneho poradenstva (poskytnutie poradenstva a v prípade potreby zastupovanie) sa poskytuje pri občianskoprávnych prípadoch, vrátane prípadov týkajúcich sa zamestnaneckých vzťahov, administratívnych, ústavných a sociálnych prípadov. V trestných prípadoch a v prípadoch týkajúcich sa správnych priestupkov sa poskytuje len právne poradenstvo. V prípadoch, kedy sa musia uplatniť zákony iných štátov, sa pomoc v rámci systému právneho poradenstva poskytuje len vtedy, ak prípad súvisí s Nemeckom. Právna pomoc sa v rámci systému právnej pomoci neposkytuje v súvislosti s daňovými prípadmi.

Pomoc na krytie súdnych trovov sa poskytuje pri všetkých typoch občianskoprávnych prípadov, prípadov, pri ktorých si je možné zvoliť príslušnú jurisdikciu, a prípadov predložených pracovným súdom, správnym súdom, sociálnym súdom a daňovým súdom. Pomoc na krytie súdnych trovov sa neposkytuje osobám obvineným z trestného konania pred trestným súdom a dlžníkom v konkurznom konaní. Pravidlá o obhajcoch určovaných súdom obsahujú osobitné ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na trestné konania. V konkurzných konaniach sa dlžníkom poskytuje určitý čas na zaplatenie nákladov konania.

HoreHore

5. Existujú špeciálne postupy v prípadoch núdze?

Neexistujú žiadne špeciálne postupy. Možnosti získania pomoci v rámci systému právneho poradenstva a pomoci na krytie súdnych trovov sú výslovne určené pre prípady núdze.

6. Odkiaľ môžem získať formulár žiadosti o poskytnutie právnej pomoci?

Formuláre žiadosti o poskytnutie pomoci v rámci systému právneho poradenstva a pomoci na krytie súdnych trovov je možné získať na miestnych súdoch alebo od právnikov.

7. Aké dokumenty je potrebné priložiť k žiadosti o poskytnutie právnej pomoci?

Musia sa zdokumentovať nevyhnutné údaje i výške príjmu (napr. výplatné pásky alebo v prípade samostatne zárobkovo činných osôb posledné daňové priznanie).

8. Kde sa predkladá žiadosť o poskytnutie právnej pomoci?

Žiadosť o poskytnutie pomoci v rámci systému právneho poradenstva sa predkladá súdu príslušnému podľa miesta bydliska. Ak žiadateľ nemá bydlisko v Nemecku, zodpovednosť spočíva na súde miestne príslušnom podľa miesta, kde potreba poskytnutia pomoci v rámci systému právneho poradenstva vznikla. So žiadosťou o poskytnutie pomoci v rámci systému právneho poradenstva je možné sa obrátiť priamo na právnika. Následne sa žiadosť musí predložiť súdu.

Žiadosti o pomoc na krytie súdnych trovov sa musia predkladať súdu, kde sa príslušné konanie koná alebo by sa malo konať. Súd (nie sociálny úrad) preskúma žiadosť a rozhodne, či sú splnené podmienky pre poskytnutie pomoci na krytie súdnych trovov.

HoreHore

9. Ako zistím, či mám nárok na právnu pomoc?

Informácie o pomoci v rámci systému právneho poradenstva a o pomoci na krytie súdnych trovov je možné získať na miestnych súdoch alebo od právnikov.

10. Čo by som mal urobiť, ak mám nárok na právnu pomoc?

Ak žiadatelia majú nárok na pomoc v rámci systému právneho poradenstva a pomoc na krytie súdnych trovov, mali by vyplniť príslušný formulár, priložiť k nemu potrebné dokumenty a podať žiadosť na úrade uvedenom v bode 8.

11. Kto mi vyberie právnika, ak mám nárok na právnu pomoc?

Žiadateľ si môže sám vybrať právnika, ktorý mu poskytne pomoc v rámci systému právneho poradenstva. V Brémach a v Hamburgu právnu pomoc poskytuje úrad pre poskytovanie poradenstva občanom. Právnici sú povinní poskytovať právne poradenstvo. Môžu odmietnuť ujať sa prípadu len vtedy, ak na to majú vážne dôvody.

Voľba právnika je vecou žiadateľa aj v prípade poskytovania pomoci na krytie súdnych trovov. Žiadatelia si musia vybrať právnika, ktorý je oprávnený ich zastupovať. Len ak si žiadatelia nemôžu nájsť právnika, ktorý by ich zastupoval, právneho zástupcu im určí predsedajúci sudca.

12. Pokrýva právna pomoc všetky náklady konania?

Právnik poskytujúci právne poradenstvo má nárok požadovať od žiadateľa poplatok 10 €, ktorého sa môže vzdať v závislosti od okolností dotknutej strany. Ostatné dojednania týkajúce sa odmeňovania nemajú oporu v zákone. Právnik dostáva zvyšnú časť odmeny z verejných zdrojov.

HoreHore

Ak sa poskytuje pomoc na krytie súdnych trovov, sú z nej kryté všetky náklady konania žiadateľa, okrem nákladov, ktoré nesúvisia s predložením prípadu. Strane v núdzi nevznikajú žiadne ďalšie náklady.

13. Kto znáša ostatné náklady, ak mám nárok len na obmedzenú právnu pomoc?

Ak je žiadosť o poskytnutie právnej pomoci odôvodnená, žiadateľovi nevznikajú žiadne ďalšie náklady. Všetky náklady, ktoré vzniknú v rámci konania, sú hradené zo schválenej pomoci. Ak žiadatelia majú finančné prostriedky na krytie časti nákladov časťou svojho príjmu, sú povinní v splátkach vrátiť príslušnú sumu do verejných zdrojov.

14. Vzťahuje sa právna pomoc aj na odvolania?

Schválenie pomoci na krytie súdnych trovov nezahŕňa automaticky aj odvolania. Krytie sa končí, keď sa prípad skončí prijatím právoplatného rozhodnutia. Na krytie nákladov na odvolacie konanie sa však môže podať nová žiadosť na krytie súdnych trovov. Odvolací súd preskúma, či je dotknutá strana stále v núdzi, či odvolanie nie je svojvoľné alebo podané so zlým úmyslom a či má šance na úspech. Ak sú tieto podmienky splnené, dotknutá strana má nárok na poskytnutie pomoci na krytie súdnych nákladov spojených s odvolaním.

15. Môže sa poskytnutie právnej pomoci zrušiť pred skončením konania (alebo dokonca aj po skončení konania)?

Pomoc poskytnutá v rámci systému právneho poradenstva sa môže zrušiť, ak bola poskytnutá na základe nepravdivých vyhlásení žiadateľa.

Pomoc na krytie súdnych trovov sa môže zrušiť len v týchto situáciách:

 1. ak bola schválená na základe nepravdivého vyhlásenie o spore;
 2. ak boli poskytnuté nepravdivé informácie o osobnej situácii pre poskytnutie pomoci a nebolo urobené vyhlásenie,
 3. ak neboli preukázané osobné alebo finančné pomery,
 4. v prípade meškania splátok.

16. Môžem sa odvolať proti zamietnutiu žiadosti o poskytnutie právnej pomoci?

Proti rozhodnutiu prijatému miestnym súdom o zamietnutí pomoci v rámci systému právneho poradenstva sa môže podať osobitné odvolanie.

V prípade zamietnutia žiadosti o pomoc na krytie súdnych trovov sa žiadateľ môže odvolať proti rozhodnutiu súdu do jedného mesiaca, ak hodnota, ktorá je predmetom sporu v rámci konania vo veci samej, prevyšuje 600 €. Ak hodnota, ktorá je predmetom sporu v rámci konania vo veci samej, neprevyšuje 600 €, odvolanie je prípustné len vtedy, len ak súd zamietol žiadosť z dôvodu osobnej alebo finančnej situácie žiadateľa.

Bližšie informácie

Bližšie informácie o pomoci v rámci systému právneho poradenstva je možné nájsť v brožúrke Guter Rat ist nicht teuer (Dobrá rada nie je drahá), ktorú môžete získať na tejto internetovej stránke Deutsch, ak kliknete na Veröffentlichungen (publikácie).

« Právna pomoc - Všeobecné informácie | Nemecko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 29-06-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo