Eiropas Komisija > ETST > Juridiskā palīdzība > Vācija

Pēdējo reizi atjaunots: 29-06-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Juridiskā palīdzība - Vācija

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


 

SATURS

1. Kādas izmaksas ir ietvertas juridiskajā tiesvedībā un kas tās parasti sedz? 1.
2. Kas tieši ir juridiskā palīdzība? 2.
3. Vai man ir tiesības saņemt juridisko palīdzību? 3.
4. Vai juridiskā palīdzība tiek piešķirta par visa veida tiesvedību? 4.
5. Vai ir īpašas procedūras vajadzības gadījumiem? 5.
6. Kur es varu saņemt juridiskās palīdzības pieteikuma veidlapu? 6.
7. Kādi dokumenti ir jāiesniedz kopā ar juridiskās palīdzības pieteikuma veidlapu? 7.
8. Kur man ir jāiesniedz juridiskās palīdzības pieteikums? 8.
9. Kā es uzzināšu, vai esmu tiesīgs saņemt juridisko palīdzību? 9.
10. Kas man ir jādara, ja esmu tiesīgs saņemt juridisko palīdzību? 10.
11. Kas izvēlas manu advokātu/juristu, ja es esmu tiesīgs saņemt juridisko palīdzību? 11.
12. Vai juridiskā palīdzība sedz visas tiesvedības izmaksas? 12.
13. Kas sedz citas izmaksas, ja es esmu tiesīgs saņemt tikai ierobežotu juridisko palīdzību? 13.
14. Vai juridiskā palīdzība ietver arī apelācijas sūdzības? 14.
15. Vai juridisko palīdzību var atsaukt pirms tiesvedības beigām (vai pat atcelt pēc tiesvedības beigām)? 15.
16. Vai es varu apstrīdēt atteikumu saņemt juridisku palīdzību? 16.

 

1. Kādas izmaksas ir ietvertas juridiskajā tiesvedībā un kas tās parasti sedz?

Ja juristi sniedz konsultācijas un pārstāv klientus, visumā viņiem ir tiesības saņemt atlīdzību par šiem pakalpojumiem proporcionāli lietas vērtībai. Ja ir sākta tiesvedība tiesā, rodas arī tiesu izdevumi. Tiesu izdevumi ietver vairāk nekā tikai nodevas un izdevumus, kas radušies tiesai. Tie ietver arī izmaksas, kas jāsedz personai, kurai vajadzīga palīdzība, lai izpildītu tiesas prasīto darbību un segtu izmaksas, kas radušās, pamatoti ierosinot lietu vai aizstāvoties. Šīs izmaksas parasti sedz persona, kurai nevajag palīdzību. Ja lieta tiesā ir uzvarēta, izmaksas parasti atlīdzina pretējā puse.

2. Kas tieši ir juridiskā palīdzība?

Vācijā ir nodalīta palīdzība saskaņā ar juridiskās konsultācijas sistēmu un palīdzība saistībā ar tiesas izmaksām.

Juridiskās konsultācijas sistēmas akts ir paredzēts cilvēkiem ar zemiem ienākumiem, lai viņi saņemtu palīdzību par konsultāciju un pārstāvības izmaksām ārpus tiesas zāles.

Cilvēki, kuriem ir vajadzīga palīdzība, to saņem tiesvedības laikā tiesā, ievērojot noteikumu par palīdzību saistībā ar tiesas izmaksām.

3. Vai man ir tiesības saņemt juridisko palīdzību?

Juridiskā palīdzība (palīdzība saskaņā ar juridiskās konsultācijas sistēmu un palīdzība saistībā ar tiesu izmaksām) tiek sniegta, ja pieteicēja personiskie un ekonomiskie apstākļi ir tādi, ka viņš nevar sagādāt vajadzīgos līdzekļus un viņam nav citas pamatotas iespējas saņemt palīdzību (piemēram, juridiskās aizsardzības apdrošināšana, konsultācijas īrnieku asociācijā vai arodbiedrībā).

Lapas augšmalaLapas augšmala

Paredzētajai tiesību izmantošanai nav jābūt ne apzinātai, ne ļaunprātīgai. Palīdzībai, ko piešķir saistībā ar tiesu izmaksām, plānotajā apsūdzībā vai aizstāvībā ir arī jāparedz saprātīga veiksmes iespēja. Tiesai, kura pārvalda šos palīdzības pieteikumus saistībā ar tiesas izmaksām ir jāapsver, pamatojoties uz pieteicēja faktu izklāstu un pieejamo dokumentāciju par to, ka juridiskais viedoklis ir pareizs vai vismaz attaisnojams un jāpārliecinās, ka ir iespējams sākt lietu.

Ja šie nosacījumi ir izpildīti, pieteicējam ir tiesības saņemt palīdzību saskaņā ar juridiskās konsultācijas sistēmu un palīdzību saistībā ar tiesas izmaksām.

4. Vai juridiskā palīdzība tiek piešķirta par visa veida tiesvedību?

Saskaņā ar juridiskās konsultācijas sistēmu palīdzība (konsultācijas un, kur vajadzīgs, pārstāvība) tiek piešķirta civillietās, ieskaitot nodarbinātības, administratīvās, konstitucionālās un sociālās lietas. Krimināllietās un lietās, kas ietver administratīvus pārkāpumus, tiek sniegta tikai konsultācija. Lietās, kur ir jāpiemēro citu valstu likumdošana, saskaņā ar juridiskās konsultācijas sistēmu palīdzība tiek sniegta, ja ir saikne ar Vāciju. Saskaņā ar juridiskās konsultācijas sistēmu netiek piešķirta nekāda palīdzība nodokļu lietu jautājumos.

Palīdzība saistībā ar tiesas izmaksām tiek sniegta visa veida civillietās, lietās, kas ietver brīvprātīgu piekritību, un lietās, kas nonāk industriālajos tribunālos, administratīvajās tiesās, sociālajās tiesās un nodokļu tiesās. Saistībā ar tiesu izmaksām netiek piešķirta palīdzība apsūdzētajam kriminālajā tiesu tiesvedībā un debitoriem bankrota tiesu procesos. Likumos par tiesas ieceltiem aizstāvības advokātiem ir īpaši nosacījumi saistībā ar kriminālo tiesvedību. Bankrota tiesvedībā debitoriem tiek dots laiks samaksāt procesuālās izmaksas.

Lapas augšmalaLapas augšmala

5. Vai ir īpašas procedūras vajadzības gadījumiem? 

Vajadzības gadījumiem īpašas procedūras nav. Iespējas iegūt palīdzību saskaņā ar juridiskās konsultācijas sistēmu un palīdzību saistībā ar tiesu izmaksām ir īpaši paredzētas, lai aptvertu vajadzības gadījumus.

6. Kur es varu saņemt juridiskās palīdzības pieteikuma veidlapu?

Palīdzības pieteikuma veidlapas saskaņā ar juridiskās konsultācijas sistēmu un palīdzībai saistībā ar tiesu izmaksām var saņemt vietējās tiesās un pie juristiem.

7. Kādi dokumenti ir jāiesniedz kopā ar juridiskās palīdzības pieteikuma veidlapu? 

Dokumenta formā ir jāiesniedz attiecīgā informācija par ienākumiem (piemēram, algas lapiņas vai jaunākā nodokļu deklarācija pašnodarbinātām personām).

8. Kur man ir jāiesniedz juridiskās palīdzības pieteikums?

Pieteikums par palīdzību saskaņā ar juridiskās konsultācijas sistēmu ir jāiesniedz vietējā tiesā rajonā, kur dzīvo iesniedzējs (pastāvīgā dzīvesvieta). Ja iesniedzējam nav dzīvesvietas Vācijā, atbildība gulstas uz vietējo tiesu, kur saskaņā ar juridiskās konsultācijas sistēmu rodas vajadzība pēc palīdzības. Ar juristu ir iespējams sazināties arī tieši, lūdzot palīdzību saskaņā ar juridiskās konsultācijas sistēmu. Pēc tam pieteikums ir jāiesniedz tiesā.

Pieteikumi par palīdzību saistībā ar tiesu izmaksām ir jāiesniedz tajā tiesā, kur attiecīgā tiesvedība notiek vai notiks. Tiesa (bet ne apgādes institūcija) pārbauda pieteikumu un izlemj, vai ir izpildīti nosacījumi palīdzības sniegšanai saistībā ar tiesu izmaksām.

Lapas augšmalaLapas augšmala

9. Kā es uzzināšu, vai esmu tiesīgs saņemt juridisko palīdzību? 

Informāciju par palīdzību saskaņā ar juridiskās konsultācijas sistēmu un palīdzību saistībā ar tiesu izmaksām var iegūt vietējās tiesās un pie juristiem.

10. Kas man ir jādara, ja esmu tiesīgs saņemt juridisko palīdzību?

Ja pieteicēji ir tiesīgi saņemt palīdzību saskaņā ar juridiskās konsultācijas sistēmu un palīdzību saistībā ar tiesu izmaksām, viņiem ir jāaizpilda attiecīga veidlapa, jāpievieno vajadzīgie dokumenti un jāiesniedz to 8. nodaļā norādītajā birojā.

11. Kas izvēlas manu advokātu/juristu, ja es esmu tiesīgs saņemt juridisko palīdzību?

Pieteicējs var izvēlēties advokātu/juristu, kuram prasīt palīdzību saskaņā ar juridiskās konsultācijas sistēmu. Brēmenē un Hamburgā juridisko konsultāciju nodrošina iedzīvotāju konsultāciju birojs. Advokāti/juristi tiek lūgti sniegt juridiskas konsultācijas. Advokāti/juristi drīkst atteikties uzņemties lietu tikai tad, ja tam ir nopietns pamats.

Advokāta/jurista izvēle arī ir pieteicēja ziņā, ja palīdzība tiek piešķirta saistībā ar tiesu izmaksām. Pieteicējiem ir jāizvēlas advokāts/jurists, kas ir pilnvarots viņus pārstāvēt. Tikai tad, ja pieteicēji nespēju atrast advokātu/juristu, kas gatavs viņus pārstāvēt, advokātu iecels vadošais tiesnesis.

12. Vai juridiskā palīdzība sedz visas tiesvedības izmaksas? 

Jurists, kas sniedz juridisko konsultāciju, ir tiesīgs no pieteicēja saņemt honorāru 10 Eiro apmērā, ko var atsaukt atkarībā no puses apstākļiem. Ja ir citas vienošanās par atlīdzību, tām nav tiesiskas vērtības. Pārējo atlīdzību jurists saņem no valsts līdzekļiem.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Ja tiek piešķirta palīdzība saistībā ar tiesas izmaksām, visas pieteicēja procesuālās izmaksas tiek segtas neatkarīgi no izmaksām, kas nav saistītas ar lietas pārstāvēšanu. Pusei, kurai ir vajadzīga palīdzība, vairāk izmaksu nav.

13. Kas sedz citas izmaksas, ja es esmu tiesīgs saņemt tikai ierobežotu juridisko palīdzību?

Ja juridiskās palīdzības pieteikums ir attaisnojams, pieteicējam citu izmaksu nav. Visas izmaksas, kas rodas no tiesvedības, sedz palīdzības apstiprinājums. Ja pieteicējiem ir finansiāli līdzekļi segt daļu izmaksu ar daļu no saviem ienākumiem, viņiem tiek prasīts atmaksāt attiecīgo summu valsts fondā iemaksu veidā.

14. Vai juridiskā palīdzība ietver arī apelācijas sūdzības?

Palīdzības apstiprinājums saistībā ar tiesu izmaksām apelācijas sūdzības automātiski nesedz. Izmaksu segšana beidzas, kad tiek pieņemts galīgais lēmums. Tomēr, lai segtu apelācijas sūdzības tiesvedību, par palīdzību saistībā ar tiesu izmaksām var aizpildīt jaunu pieteikumu. Apelācijas tiesa pārbauda, vai pusei joprojām ir vajadzība, vai apelācijas sūdzība nav apzināta vai ļaunprātīga, un vai ir veiksmes iespējas. Ja šie nosacījumi ir izpildīti, puse ir tiesīga saņemt palīdzību saistībā ar tiesas izmaksām, lai segtu apelācijas izmaksas.

15. Vai juridisko palīdzību var atsaukt pirms tiesvedības beigām (vai pat atcelt pēc tiesvedības beigām)?

Ja ir piešķirta palīdzība saskaņā ar juridiskās konsultācijas sistēmu, to var atcelt, pamatojoties uz pieteicēja iesniegtām viltotām deklarācijām.

Palīdzību saistībā ar tiesu izmaksām var atcelt tikai šādās situācijās:

 1. ja pēc viltotas deklarācijas saņemšanas attiecībā uz strīdu ir piešķirts palīdzības apstiprinājums,
 2. ja ir sniegta viltota informācija attiecībā uz personiskajiem apstākļiem par palīdzības saņemšanu, un deklarācija nav uzrakstīta,
 3. ja personiskie vai finansiālie apstākļi nav deklarēti,
 4. ja ir parāds par iemaksu maksājumiem.

16. Vai es varu apstrīdēt atteikumu saņemt juridisku palīdzību?

Saskaņā ar juridiskās konsultācijas sistēmu var būt īpaša noklausīšanās par vietējās tiesas pieņemto lēmumu atteikt palīdzību.

Ja pieteikums par palīdzību saistībā ar tiesas izmaksām ir noraidīts, pieteicējs var apstrīdēt tiesas lēmumu viena mēneša laikā, ja apstrīdētā vērtība galvenajā tiesvedībā pārsniedz 600 EUR. Ja apstrīdētā vērtība galvenajā tiesvedībā nepārsniedz 600 EUR, apelācijas sūdzība ir pieļaujama tikai tad, ja tiesa ir noraidījusi pieteikumu tikai uz pieteicēja personiskās un finansiālās situācijas pamata.

Cita informācija

Plašāku informāciju par palīdzību saskaņā ar juridiskās konsultācijas sistēmu var atrast bukletā Guter Rat ist nicht teuer (Labs padoms nav dārgs), ko var iegūt, apmeklējot tīmekļa vietni Deutsch un uzklikšķinot uz "Veröffentlichungen" (publikācijas).

« Juridiskā palīdzība - Vispārīgas ziņas | Vācija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 29-06-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste