Europos Komisija > ETIT > Teisinė pagalba > Vokietija

Naujausia redakcija: 29-06-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Teisinė pagalba - Vokietija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


 

TURINIO LENTELE

1. Kokios yra teismo išlaidos ir kas paprastai jas apmoka? 1.
2. Kas iš tikrųjų yra teisinė pagalba? 2.
3. Ar galiu gauti teisinę pagalbą? 3.
4. Ar teisinę pagalbą galima gauti bet kurioje byloje? 4.
5. Ar yra kokia nors speciali skubių veiksmų procedūra? 5.
6. Kur galiu gauti teisinės pagalbos prašymo formą? 6.
7. Kokius dokumentus būtina pateikti su teisinės pagalbos prašymu? 7.
8. Kam turiu pateikti teisinės pagalbos prašymą? 8.
9. Kaip sužinosiu, ar man yra skirta teisinė pagalba? 9.
10. Jeigu man yra skirta teisinė pagalba, ką turiu daryti? 10.
11. Jeigu man yra skirta teisinė pagalba, kas paskiria man advokatą? 11.
12. Jeigu man yra skirta teisinė pagalba, ar man bus apmokėtos visos teismo išlaidos? 12.
13. Jeigu man yra skirta ne visa teisinė pagalba, kas apmoka kitas teismo išlaidas? 13.
14. Ar teisinė pagalba apima ir apeliacijų pateikimą? 14.
15. Ar skirta teisinė pagalba gali būti atšaukta nesibaigus teismo procesui (ar netgi po teismo proceso)? 15.
16. Jeigu teisinė pagalba man nebuvo skirta, ar galiu šį sprendimą apskųsti? 16.

 

1. Kokios yra teismo išlaidos ir kas paprastai jas apmoka?

Jeigu advokatai teikia konsultacijas ir atstovauja klientams, jie paprastai turi teisę už šias paslaugas gauti atlygį pagal ieškinio vertę. Jeigu keliama teismo byla, teismo išlaidos taip pat didėja. Teismo išlaidas sudaro ne tiktai mokesčiai ir teismo patirtos išlaidos, bet ir išlaidos, kurias pagalbos prašymo pateikėjas patiria, kad atliktų teismo reikalaujamą veiksmą, taip pat deramo teisminio persekiojimo ar gynybos išlaidos. Asmuo, kuriam pagalbos nereikia, paprastai tokias išlaidas apmoka pats. Jeigu jis laimi teismo bylą, išlaidas paprastai apmoka kita bylos šalis.

2. Kas iš tikrųjų yra teisinė pagalba?

Vokietijoje pagal Teisinių konsultacijų programą teikiama pagalba ir teismo išlaidų apmokėjimas yra atskirta.

Pagal Teisinių konsultacijų programos įstatymą mažas pajamas gaunantiems asmenims pagalba gali būti skirta teisinių konsultacijų ir atstovavimo ne teisme išlaidoms apmokėti.

Remiantis teismo išlaidų kompensavimo taisyklėmis, pakankamai lėšų neturinčiam asmeniui gali būti apmokėtos teismo proceso išlaidos.

3. Ar galiu gauti teisinę pagalbą?

Teisinė pagalba (pagalba pagal Teisinių konsultacijų programą ir teismo išlaidų apmokėjimas) yra skiriama, kai dėl prašymo pateikėjo asmeninių aplinkybių ir finansinės padėties jis neturi reikalingų lėšų ir kitų realių galimybių gauti pagalbą (pvz., teisinės apsaugos draudimas, nuomininkų asociacijos ar profesinės sąjungos konsultacijos).

viršųviršų

Ketinimas pasinaudoti savo teisėmis negali būti tyčinis ar piktavališkas. Kad būtų skirta pagalba teismo išlaidoms apmokėti, numatytas teisminis persekiojimas ar gynyba taip pat privalo būti gerai pagrįsti, idant būtų sėkmingi. Remdamasis prašymo pateikėjo nurodytais faktais ir turimais dokumentais, teismo išlaidų apmokėjimo pagalbos skyrimą svarstantis teismas privalo įvertinti, ar teisiniu požiūriu byla yra teisinga ar bent jau pagrįsta, ir įsitikinti, ar byla gali būti pateikta teismui.

Jeigu minėtos sąlygos atitinka reikalavimus, prašymo pateikėjas gali gauti pagalbą pagal Teisinių konsultacijų programą ir teismo išlaidoms kompensuoti.

4. Ar teisinę pagalbą galima gauti bet kurioje byloje?

Pagalba pagal Teisinių konsultacijų programą (konsultacijos ir prireikus atstovavimas) yra skiriama civilinėse bylose, įskaitant darbo, administracines, konstitucines ir socialinių reikalų bylas. Baudžiamosiose bylose ir administracinės teisės pažeidimų bylose teikiamos tik konsultacijos. Bylose, kuriose taikomi kitų valstybių įstatymai, pagalba skiriama pagal Teisinių konsultacijų programą, jeigu asmuo yra susijęs su Vokietija. Mokesčių bylose pagalba pagal Teisinių konsultacijų programą neskiriama.

Teismo išlaidos yra apmokamos visose civilinėse bylose, savanoriškosios jurisdikcijos bylose ir darbo ginčų, administracinių, socialinių reikalų ir mokesčių teismų bylose. Pagalba teismo išlaidų apmokėjimui neskiriama kaltinamajam baudžiamosiose bylose ir skolininkams bankroto bylose. Taisyklėse dėl teismo skiriamų advokatų yra specialios nuostatos dėl baudžiamųjų bylų. Bankroto bylose skolininkams yra skiriamas laikas, per kurį jie privalo apmokėti procesinių veiksmų išlaidas.

viršųviršų

5. Ar yra kokia nors speciali skubių veiksmų procedūra?

Jokios ypatingos procedūros nėra. Pagalbos teikimo pagal Teisinių konsultacijų programą ir pagalbos teismo išlaidoms apmokėti sąlygos yra konkrečiai apibrėžtos visais atvejais, kai tokios pagalbos prašoma.

6. Kur galiu gauti teisinės pagalbos prašymo formą?

Pagalbos pagal Teisinių konsultacijų programą ir pagalbos teismo išlaidoms apmokėti prašymų formas galima gauti vietos teismuose ar advokatų kontorose.

7. Kokius dokumentus būtina pateikti su teisinės pagalbos prašymu?

Būtina pateikti duomenis apie savo pajamas (pvz., atlyginimo lapelius ar vėliausią mokesčių deklaraciją, jei pagalbos prašo privačia veikla užsiimantys asmenys).

8. Kam turiu pateikti teisinės pagalbos prašymą?

Pagalbos pagal Teisinių konsultacijų programą prašymas pateikiamas vietos teismui tame rajone, kuriame jo pateikėjas nuolat gyvena. Jeigu pateikėjas Vokietijoje neturi nuolatinės gyvenamosios vietos, dėl pagalbos skyrimo sprendžia vietos teismas, kurio rajone pateikiamas pagalbos pagal Teisinių konsultacijų programą prašymas. Dėl tokios pagalbos taip pat galima kreiptis tiesiogiai į teisininką. Tokiu būdu prašymą vėliau būtina pateikti teismui.

Prašymus dėl pagalbos teismo išlaidoms apmokėti būtina pateikti teismui, kuris nagrinėja ar ketina nagrinėti atitinkamą bylą. Teismas (ne socialinės apsaugos institucija) prašymą nagrinėja ir nusprendžia, ar jis atitinka pagalbos teismo išlaidoms apmokėti sąlygas.

viršųviršų

9. Kaip sužinosiu, ar man yra skirta teisinė pagalba?

Informaciją apie pagalbą pagal Teisinių konsultacijų programą ir pagalbą teismo išlaidoms apmokėti galima gauti vietos teismuose ir advokatų kontorose.

10. Jeigu man yra skirta teisinė pagalba, ką turiu daryti?

Jeigu prašymo pateikėjai atitinka pagalbos pagal Teisinių konsultacijos programą ir pagalbos teismo išlaidoms apmokėti skyrimo reikalavimus, jie turėtų užpildyti atitinkamą formą, pateikti reikiamus dokumentus ir įteikti juos 8 skyriuje nurodytai įstaigai.

11. Jeigu man yra skirta teisinė pagalba, kas paskiria man advokatą?

Prašymo pateikėjas gali pasirinkti advokatą, teiksiantį jam pagalbą pagal Teisinių konsultacijų programą. Brėmeno ir Hamburgo piliečių konsultavimo biurai teikia teisines konsultacijas. Advokatai privalo konsultuoti asmenis teisės klausimais. Jie gali atsisakyti imtis bylos tik tuo atveju, jeigu taip pasielgti turi rimtų priežasčių.

Jeigu yra skirta pagalba teismo išlaidoms apmokėti, advokatą taip pat renkasi prašymo pateikėjas. Jis gali rinktis advokatą, turintį teisę jam atstovauti. Tiktai jei prašymų pateikėjai negali rasti galinčio atstovauti jiems advokato, gynėją paskiria pirmininkaujantis teisėjas.

12. Jeigu man yra skirta teisinė pagalba, ar man bus apmokėtos visos teismo išlaidos?

Teisines konsultacijas teikiantis advokatas turi teisę iš pagalbos gavėjo reikalauti 10 eurų mokesčio, tačiau, atsižvelgus į bylos šalies padėtį, šio mokesčio gali nereikėti mokėti. Kiti susitarimai dėl atlygio neturi teisinės galios. Advokatas likusį atlygį gauna iš valstybės biudžeto.

viršųviršų

Jeigu yra skirta pagalba teismo išlaidoms apmokėti, visos jos gavėjo teismo išlaidos yra apmokamos, išskyrus su bylos pateikimu nesusijusias išlaidas. Kitokių išlaidų pagalbos prašanti bylos šalis nepatiria.

13. Jeigu man yra skirta ne visa teisinė pagalba, kas apmoka kitas teismo išlaidas?

Jeigu teisinės pagalbos prašymas yra pagrįstas, jo pateikėjas kitokių išlaidų, be minėtų išlaidų, nepatiria. Jei yra skirta pagalba, visos teismo proceso išlaidos yra apmokamos. Jeigu teisinės pagalbos prašymų pateikėjai turi lėšų, kad iš savo pajamų apmokėtų dalį išlaidų, jie privalo dalimis grąžinti atitinkamą pinigų sumą į valstybės biudžetą.

14. Ar teisinė pagalba apima ir apeliacijų pateikimą?

Pagalbos teismo išlaidoms apmokėti skyrimas automatiškai apeliacijų neapima. Pagalba nebeteikiama, kai byloje yra priimtas galutinis sprendimas. Visgi galima pateikti naują pagalbos prašymą apmokėti teismo išlaidas apeliacinėje byloje. Apeliacinis teismas svarsto, ar ginčo šaliai vis dar reikia pagalbos, ar prašymas nėra tyčinis ar piktavališkas ir ar apeliacija gali būti sėkminga. Jeigu prašymas šias sąlygas atitinka, ginčo šalis turi teisę gauti pagalbą teismo išlaidų apmokėjimui apeliacinėje byloje.

15. Ar skirta teisinė pagalba gali būti atšaukta nesibaigus teismo procesui (ar netgi po teismo proceso)?

Pagal Teisinių konsultacijų programą skirta pagalba gali būti atšaukta, jeigu ji buvo skirta remiantis neteisingais prašymo pateikėjo pareiškimais.

Pagalba teismo išlaidų apmokėjimui gali būti atšaukta tiktai tokiais atvejais:

 1. jeigu pagalba buvo skirta remiantis neteisingu pareiškimu dėl teisinio ginčo;
 2. jeigu prašant pagalbos buvo pateikta neteisinga informacija apie asmens padėtį, o pareiškimas nebuvo pateiktas;
 3. jeigu nebuvo pateikta informacija apie asmeninę ar finansinę padėtį;
 4. jeigu atsiskaitymai dalimis yra uždelsti.

16. Jeigu teisinė pagalba man nebuvo skirta, ar galiu šį sprendimą apskųsti?

Gali būti svarstoma speciali apeliacija dėl vietos teismo sprendimo neskirti pagalbos pagal Teisinių konsultacijų programą.

Jeigu pagalbos prašymas apmokėti teismo išlaidas buvo atmestas, prašymo pateikėjas per mėnesį gali apskųsti teismo sprendimą, kai ginčo vertė pagrindinėje byloje viršija 600 eurų. Kai ginčo vertė pagrindinėje byloje neviršija 600 eurų, apeliacija gali būti priimta tiktai tuo atveju, jeigu teismas atmetė prašymą tiktai dėl jo pateikėjo asmeninės ir finansinės padėties.

Papildoma informacija

Daugiau informacijos apie pagalbą pagal Teisinių konsultacijų programą galite rasti buklete Guter Rat ist nicht teuer („Gera konsultacija daug nekainuoja“), taip pat tinklalapyje Deutsch, kur reikia paspausti ant laukelio „Veröffentlichungen“ (leidiniai).

« Teisinė pagalba - Bendro pobūdžio informacija | Vokietija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 29-06-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė