Európai Bizottság > EIH > Jogsegély > Németország

Utolsó frissítés: 29-06-2006
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Jogsegély - Németország

EJN logo

Az oldal tartalma elavult. Már megkezdtük a szöveg frissítését. Az aktualizált tartalom az európai igazságügyi portálon lesz elérhető.


 

TARTALOMJEGYZÉK

1. Milyen költségekkel jár egy bírósági eljárás és ezeket rendszerint kinek kell viselnie? 1.
2. Pontosan mit jelent a jogi segítségnyújtás? 2.
3. Jogom van-e a jogi segítségnyújtáshoz? 3.
4. Megadják-e a jogi segítségnyújtást valamennyi típusú eljárásban? 4.
5. Vannak-e külön eljárások sajátos körülményekre? 5.
6. Hol szerezhető be formanyomtatvány költségmentesség igényléséhez? 6.
7. Milyen iratokat kell benyújtani a költségmentesség igénylésére vonatkozó formanyomtatvánnyal? 7.
8. Hol kell benyújtanom a költségmentesség igénylésére vonatkozó formanyomtatványt? 8.
9. Honnan tudhatom meg, hogy jogosult vagyok-e jogi segítségnyújtásra? 9.
10. Mit kell tennem, ha jogosult vagyok jogi segítségnyújtásra? 10.
11. Ki választja ki az ügyvédemet, ha jogosult vagyok jogi segítségnyújtásra? 11.
12. Fedezi-e a költségmentesség az eljárás minden költségét? 12.
13. Ki viseli a fennmaradó költségeket, ha csak részleges költségmentességre vagyok jogosult? 13.
14. Kiterjed-e a költségmentesség a fellebbezésre? 14.
15. Megvonható-e a költségmentesség az eljárás befejeződése előtt (vagy visszavonható-e az az eljárás lezárulása után)? 15.
16. Vitathatom-e a jogi segítségnyújtás elutasítását? 16.

 

1. Milyen költségekkel jár egy bírósági eljárás és ezeket rendszerint kinek kell viselnie?

Amennyiben ügyvédek tanácsot adnak, illetve ügyfeleiket képviselik, jogosultak e szolgáltatásokért díjazásra, nagyjából az ügy értékével arányosan. Bírósági eljárás indításkor bírósági költségek is felmerülnek. A bírósági költségek többet jelentenek az illetékeknél és a bíróságon felmerült költségeknél. Beletartoznak azon költségek is, amelyet a segítségre szoruló személynek a bíróság által elrendelt cselekmény végrehajtásának kapcsán kell viselnie, valamint a kereset ésszerű vitelével és a védekezéssel kapcsolatban felmerült költségek. A támogatásra nem szorulók rendszerint maguk viselik e költségeket. Amennyiben megnyerik a pert, a költségeket rendszerint az ellenfélnek kell megtérítenie.

2. Pontosan mit jelent a jogi segítségnyújtás?

Németországban különbséget tesznek a Jogi Tanácsadási Rendszeren keresztül történő támogatás és a bírósági költségek támogatása között.

A Jogi Tanácsadási Rendszer az alacsony jövedelműeknek nyújt támogatást a bíróságon kívüli tanácsadás és képviselet költségeihez.

A rászorulók a bírósági költségek támogatásának szabályai alapján kapnak támogatást a peres eljárások viteléhez.

3. Jogom van-e a jogi segítségnyújtáshoz?

A jogi segítségnyújtást (a Jogi Tanácsadási Rendszer alapján történő támogatást és a bírósági költségek támogatását) megadják, amennyiben a kérelmező személyi és vagyoni körülményei olyanok, hogy nem tudja előteremteni a szükséges pénzeszközöket és nincs más ésszerű lehetősége a támogatás szerzésére (pl. jogvédelmi biztosítás, a bérbeadók társulása vagy szakszervezet általi tanácsadás).

Lap tetejeLap teteje

A gyakorolni kívánt jogok nem lehetnek sem csalárdak, sem rosszhiszeműek. A bírósági költségek támogatásának elnyeréséhez a tervezett keresetnek vagy védekezésnek jelentős nyerési eséllyel kell rendelkeznie. A bírósági költségek támogatásáról döntő bíróságnak meg kell fontolnia azt – a kérelmező tényelőadása és a rendelkezésre álló iratok alapján –, hogy a jogi álláspont helyes-e vagy legalábbis indokolható-e, és meg kell arról győződnie, hogy az ügy védhető.

Ha e feltételek teljesülnek, a kérelmező jogosult a Jogi Tanácsadási Rendszeren keresztül történő támogatásra és a bírósági költségek támogatására.

4. Megadják-e a jogi segítségnyújtást valamennyi típusú eljárásban?

A Jogi Tanácsadási Rendszer alapján történő támogatást (tanácsadás, és szükség szerint képviselet) polgári ügyekben adják meg, beleértve a munkajogi, közigazgatási, alkotmányos és szociális ügyeket is. Büntetőjogi és közigazgatási szabálysértési ügyekben csak tanácsot adnak. Olyan ügyekben, amelyekben más állam jogát kell alkalmazni, német kötődés fennállása esetén adnak támogatást a Jogi Tanácsadási Rendszer alapján. Adóügyekkel kapcsolatosan a Jogi Tanácsadási Rendszer alapján támogatást nem adnak.

A bírósági költségekhez minden polgári ügyfajtában adnak támogatást, beleértve az önkéntes illetékesség alapján folyó eljárásokat és az ipari döntőbíróságok, közigazgatási bíróságok, szociális bíróságok és adózási bíróságok előtt indított ügyeket is. Nem részesítik támogatásban a vádlottat a büntetőügyben, illetve az adóst a fizetésképtelenségi eljárásban felmerült bírósági költségek vonatkozásában. A bíróság által kirendelt védőügyvédre a büntetőeljárási szabályok tartalmaznak külön rendelkezéseket. Fizetésképtelenségi eljárásokban az adósnak haladékot adnak az eljárási költségek megfizetésére.

Lap tetejeLap teteje

5. Vannak-e külön eljárások sajátos körülményekre?

Nincsenek külön eljárások. A Jogi Tanácsadási Rendszer alapján és a bírósági költségek terén kapható támogatás feltételeit úgy alakították ki, hogy azok szükséghelyzetben fedezzék a költségeket.

6. Hol szerezhető be formanyomtatvány költségmentesség igényléséhez?

A Jogi Tanácsadási Rendszer alapján és a bírósági költségek terén igényelhető támogatáshoz formanyomtatvány a helyi bíróságoktól és ügyvédektől kapható meg.

7. Milyen iratokat kell benyújtani a költségmentesség igénylésére vonatkozó formanyomtatvánnyal?

Iratokkal kell igazolni a jövedelemre vonatkozóan szükséges adatokat (például fizetési bérjegyzék, önfoglalkoztató esetén a legutóbbi adóbevallás).

8. Hol kell benyújtanom a költségmentesség igénylésére vonatkozó formanyomtatványt?

A Jogi Tanácsadási Rendszeren keresztül történő támogatás iránti kérelmet azon helyi bíróságon kell benyújtani, ahol a kérelmező lakik (ahova bejelentkezett). Ha a kérelmezőnek nincs németországi lakóhelye, azon helyi bíróságra tartozik a kérelem elbírálása, amelynek területén a Jogi Tanácsadási Rendszer alapján a támogatás szükségessége felmerül. Közvetlenül is fel lehet venni a kapcsolatot valamely ügyvéddel a Jogi Tanácsadási Rendszeren keresztül történő támogatásért. A kérelmet a bíróságra ezt követően kell benyújtani.

Lap tetejeLap teteje

A bírósági költségek támogatása iránti kérelmet azon bíróságnál kell benyújtani, amelynél a szóban forgó eljárás folyik vagy amelynél azt le kell folytatni. A bíróság (nem egy jóléti szerv) vizsgálja meg a kérelmet és határoz arról, hogy a bírósági költségek támogatásának feltételei fennállnak-e.

9. Honnan tudhatom meg, hogy jogosult vagyok-e jogi segítségnyújtásra?

A Jogi Tanácsadási Rendszer alapján és a bírósági költségek terén nyújtható támogatásról a helyi bíróságoktól és ügyvédektől kapható tájékoztatás.

10. Mit kell tennem, ha jogosult vagyok jogi segítségnyújtásra?

Amennyiben a kérelmezők jogosultak a Jogi Tanácsadási Rendszer alapján támogatásra és a bírósági költségek támogatására, ki kell tölteniük a megfelelő formanyomtatványt, csatolniuk kell a szükséges iratokat és a be kell nyújtaniuk mindezt a 8. pontban megadott helyen.

11. Ki választja ki az ügyvédemet, ha jogosult vagyok jogi segítségnyújtásra?

A kérelmező a Jogi Tanácsadási Rendszer alapján történő támogatásra közvetlenül is kiválaszthatja az ügyvédet. Bremenben és Hamburgban az állampolgári tanácsadó irodák nyújtanak jogi tanácsot. Az ügyvédeknek kötelező a jogi tanácsadás. Csak komoly indokkal utasíthatják vissza valamely ügy elvállalását.

Az ügyvéd kiválasztása akkor is a kérelmezőre tartozik, ha a bírósági költségek támogatására kerül sor. A kérelmezőnek olyan ügyvédet kell választania, aki jogosult a képviseletre. Az elnöklő bíró csak olyan esetben jelöl ki pártfogót, ha a kérelmező nem képes olyan ügyvédet találni, aki hajlandó a képviseletére.

Lap tetejeLap teteje

12. Fedezi-e a költségmentesség az eljárás minden költségét?

A jogi tanácsadást nyújtó ügyvéd 10 euró díjazásra jogosult a kérelmezőtől, ami a felek körülményeitől függően elengedhető. A díjazásra vonatkozó egyéb megállapodásoknak nincs jogi relevanciájuk. Az ügyvéd díjazása többi részét közpénzekből kapja meg.

A bírósági költségek támogatásának megadása esetén ez a kérelmező minden eljárási költségére kiterjed, az ügy bemutatásához nem kapcsolódó költségek kivételével. A rászoruló félnek egyéb költséget nem kell fizetnie.

13. Ki viseli a fennmaradó költségeket, ha csak részleges költségmentességre vagyok jogosult?

Amennyiben a jogi segítségnyújtás iránti kérelem indokolt, a kérelmezőt egyéb költségek nem terhelik. Az eljárásból eredő minden költségre kiterjed a jogi segítségnyújtás jóváhagyása. Ha a kérelmező rendelkezik a költségek egy részének fedezéséhez szükséges anyagi forrásokkal, számára elő fogják írni a szóban forgó összegnek az állami alapokba részletekben történő visszafizetését.

14. Kiterjed-e a költségmentesség a fellebbezésre?

A bírósági költségek támogatásának jóváhagyása automatikusan nem fedezi a fellebbezést. A támogatás lezárul az eljárást befejező határozat meghozatalával. Új kérelmet lehet azonban előterjeszteni a bírósági költségeknek a fellebbezési eljárásban történő támogatására. A fellebbviteli bíróság megvizsgálja, hogy vajon a fél még mindig rászorul-e a támogatásra, hogy a fellebbezés nem csalárd vagy rosszhiszemű, és hogy az ügynek van-e esélye a pernyertességre. Ha e feltételek teljesülnek, a fél jogosult a bírósági költségek támogatására a fellebbezés vonatkozásában is.

15. Megvonható-e a költségmentesség az eljárás befejeződése előtt (vagy visszavonható-e az az eljárás lezárulása után)?

A Jogi Tanácsadási Rendszer alapján történő támogatás megvonható, ha azt a kérelmező helytelen nyilatkozata alapján adták meg.

A bírósági költségek támogatása csak a következő esetekben vonható vissza:

 1. ha a jogvitára vonatkozó adatok hamis bemutatása vezetett a támogatás jóváhagyásához,
 2. ha a támogatás megadása céljából hamis információkat adtak, de nyilatkozattételre nem került sor,
 3. amennyiben a személyi vagy pénzügyi körülményekről nem tettek nyilatkozatot,
 4. amennyiben a részletfizetésekkel hátralékba kerültek.

16. Vitathatom-e a jogi segítségnyújtás elutasítását?

A Jogi Tanácsadási Rendszer alapján történő támogatás elutasítására a helyi bíróság által hozott határozat ellen külön fellebbezésnek van helye.

Ha a bírósági költségek támogatására irányuló kérelmet utasítják el, a kérelmező egy hónapon belül fellebbezhet a bíróság határozata ellen, ha a perérték az alapeljárásban meghaladja a 600 eurót. Ha az alapeljárásban a perérték a 600 eurót nem haladja meg, a fellebbezés csak akkor fogadható el, ha a bíróság kizárólag a kérelmező személyi és pénzügyi helyzete miatt utasította el kérelmet.

További információk

A Jogi Tanácsadási Rendszer alapján történő támogatásról további információk találhatók a „Guter Rat ist nicht teuer” (a jó tanács nem drága) című könyvecskében, amely elérhető az internetes oldal Deutsch felkeresése után a "Veröffentlichungen" (publikációk) ikonra kattintva.

« Jogsegély - Általános információk | Németország - Általános információk »

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 29-06-2006

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság