Euroopa Komisjon > EGV > Õigusabi > Saksamaa

Viimati muudetud: 29-06-2006
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Õigusabi - Saksamaa

EJN logo

Käesolevat lehekülge ei eksisteeri enam. See on praegu ajakohastamisel ning selle võib hiljem leida Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist.


 

SISUKORD

1. Mis on kohtumenetlusega kaasnevad kulud ja kes peab neid üldjuhul kandma? 1.
2. Mis täpselt on tasuta õigusabi? 2.
3. Kas mul on õigus tasuta õigusabile? 3.
4. Kas tasuta õigusabi antakse kõikide menetlusliikide korral? 4.
5. Kas erakorraliste olukordade jaoks on olemas erimenetlus? 5.
6. Kust on mul võimalik saada tasuta õigusabi taotlusvormi? 6.
7. Millised dokumendid pean ma oma tasuta õigusabi taotlusele lisama? 7.
8. Kuhu ma esitan oma tasuta õigusabi taotluse? 8.
9. Kuidas ma teada saan, kas mul on õigus tasuta õigusabile? 9.
10. Mida ma pean tegema, kui mul on õigus saada tasuta õigusabi? 10.
11. Kes valib mulle advokaadi, kui mul on õigus saada tasuta õigusabi? 11.
12. Kas tasuta õigusabi katab kõik menetluskulud? 12.
13. Kui mul on õigus saada vaid osalist tasuta õigusabi, siis kes maksab muud kulud? 13.
14. Kas tasuta õigusabi laieneb ka edasikaebamisele? 14.
15. Kas tasuta õigusabi võib tühistada enne menetluse lõppu (või isegi tagasiulatuvalt pärast asja menetluse lõpetamist)? 15.
16. Kas ma võin vaidlustada tasuta õigusabi andmisest keeldumise? 16.

 

1. Mis on kohtumenetlusega kaasnevad kulud ja kes peab neid üldjuhul kandma?

Kui advokaadid annavad oma klientidele nõu ja esindavad neid, on neil õigus saada oma teenuste eest üldjoontes kohtuasja väärtusega proportsioonis olevat tasu. Kui algatatakse kohtumenetlus, tõusevad ka menetluskulud. Menetluskulud hõlmavad rohkemat kui kohtulõive ja kohtu poolt tehtud kulutusi. Need sisaldavad ka kulutusi, mis kaasnevad, kui isik vajab abi kohtu poolt nõutud toimingute tegemisel, ja kulutusi, mida tuleb teha mõistlikku süüdistuse esitamiseks või kaitse korraldamiseks. Kui isik ei vaja abi, kannab ta need kulud ise. Kui üks pool võidab kohtuasja, hüvitab vastaspool talle üldjuhul mainitud kulud.

2. Mis täpselt on tasuta õigusabi?

Saksamaal eristatakse õigusalast nõustamist (Legal Advice Scheme) ja menetluskulude katmist.

Õigusalase nõustamise seadus võimaldab madala sissetulekuga inimestel saada abi kohtuvälise nõustamise ja esindamise kulude kandmisel.

Isikud, kes vajavad abi kohtumenetluse käigus, saavad seda menetluskulude alase abi reeglite järgi.

3. Kas mul on õigus tasuta õigusabile?

Tasuta õigusabi (õigusalast nõustamist ja menetluskulude alast abi) antakse juhul, kui taotleja isiklik ja majanduslik olukord ei võimalda tal hankida piisavaid vahendeid ja tal ei ole muud arvestatavat võimalust abi saada (nt õiguskaitsekindlustust, nõustamist üürnike ühingult või ametiühingutelt).

ÜlesÜles

Plaanitav õiguste kasutamine ei tohi olla etteplaneeritud ega kuritahtlik. Et saada abi menetluskulude katmiseks, peab kavandatava süüdistuse või kaitse puhul olema piisav võimalus õnnestuda. Kohus, mis teeb otsuse anda abi menetluskulude katmiseks, peab taotleja esitatud faktide ja tõendite põhjal kaalutlema, kas õiguslik vaatenurk on õige või vähemalt õigustatav, ning olema veendunud, et hagi on võimalik esitada.

Kui eeltoodud tingimused on rahuldatud, on taotlejal õigus saada abi õigusalase nõustamise ja menetluskulude tasumiseks.

4. Kas tasuta õigusabi antakse kõikide menetlusliikide korral?

Abi õigusalasel nõustamisel (nõustamist ja vajadusel esindamist) antakse tsiviilasjades, sealhulgas tööhõive-, haldus-, põhiseaduslikes ja sotsiaalasjades. Kriminaalasjades ja haldusõigusrikkumisi puudutavates kohtuasjades saavad inimesed vaid nõustamist. Juhtudel, mille puhul tuleb kohaldada teiste riikide seadusi, antakse õigusalase nõustamise süsteemi raames abi üksnes siis, kui on olemas seos Saksamaaga. Maksundusasjades õigusalase nõustamise süsteemi raames abi ei pakuta.

Abi menetluskulude katmiseks antakse kõikides tsiviilasjades, vabatahtliku kohtualluvuse küsimustes ja kõikide tööstuskohtute, halduskohtute, sotsiaalkohtute ning maksukohtute menetlusse antud kohtuasjades. Abi menetluskulude katmiseks ei anta süüdistatavatele kriminaalkohtumenetluses ega võlgnikele pankrotimenetlustes. Kohtu poolt kaitsja määramise reeglid sisaldavad kriminaalmenetlust puudutavaid erisätteid. Pankrotimenetluses antakse võlgnikele menetluskulude katmiseks aega.

ÜlesÜles

5. Kas erakorraliste olukordade jaoks on olemas erimenetlus?

Erimenetlust ei ole. Õigusalase nõustamise süsteem ja menetluskulude katmiseks saadava abi on teadlikult kujundatud nii, et need kataksid ka erivajadused.

6. Kust on mul võimalik saada tasuta õigusabi taotlusvormi?

Õigusalase nõustamise ja menetluskulude katmise taotlusvorme saab kohalikest kohtutest ja advokaatidelt.

7. Millised dokumendid pean ma oma tasuta õigusabi taotlusele lisama?

Taotlusele peab lisama sissetuleku olulisi üksikasju kirjeldavad dokumendid (nt palgatõendid või füüsilisest isikust ettevõtjate puhul viimased maksudeklaratsioonid).

8. Kuhu ma esitan oma tasuta õigusabi taotluse?

Õigusalase nõustamise taotlus esitatakse taotleja elukohajärgse piirkonna kohalikule kohtule. Kui taotleja alaline asukoht ei ole Saksamaal, vastutab taotluse menetlemise eest see kohalik kohus, kus tekib vajadus õigusalase nõustamise järele. Õigusalase nõustamise saamiseks võib advokaadiga ka otse ühendust võtta. Sellisel juhul tuleb kohtule taotlus esitada hiljem.

Taotlus abi saamiseks menetluskulude katmisel tuleb esitada kohtule, kus toimub või hakkab toimuma kõnealune menetlus. Kohus (mitte hoolekandeorgan) kontrollib taotlust ja otsustab, kas tingimused abi andmiseks menetluskulude katteks on rahuldatud.

9. Kuidas ma teada saan, kas mul on õigus tasuta õigusabile?

Teavet õigusalase nõustamise ja menetluskulude katmise kohta saab kohalikust kohtust ja advokaatidelt.

ÜlesÜles

10. Mida ma pean tegema, kui mul on õigus saada tasuta õigusabi?

Kui taotlejal on õigus õigusalasele nõustamisele ja menetluskulude katmisele, peab ta täitma vastava vormi, lisama vajalikud dokumendid ja andma selle asutusele, millele on viidatud punktis 8.

11. Kes valib mulle advokaadi, kui mul on õigus saada tasuta õigusabi?

Taotleja võib valida advokaadi, kellelt õigusalast nõustamist saada. Bremenis ja Hamburgis pakuvad õigusalast nõustamist kodanike nõustamise bürood. Advokaatidel on kohustus pakkuda õigusalast nõustamist. Nad võivad kohtuasja võtmisest keelduda vaid juhul, kui neil on selleks tõsised põhjused.

Advokaadi valimine on ka menetluskulude katmise puhul taotleja ülesanne. Taotleja peab valima advokaadi, kes on volitatud teda esindama. Vaid juhul, kui taotleja ei suuda leida advokaati, kes oleks valmis teda esindama, määrab eesistuja ise talle kaitsja.

12. Kas tasuta õigusabi katab kõik menetluskulud?

Advokaadil on õigus küsida taotlejalt õigusalase nõustamise eest 10 eurot, ent sellest tasust võidakse taotleja vabastada tema olukorra tõttu. Teised tasu puudutavad kokkulepped ei ole õiguslikult siduvad. Advokaat saab ülejäänud osa tasust riiklikest vahenditest.

Kui antakse abi menetluskulude katteks, siis kaetakse kõik taotleja menetluskulud, välja arvatud need, mis ei ole kohtuasja esitamisega seotud. Vähekindlustatud poolel ei tule kanda lisakulusid.

13. Kui mul on õigus saada vaid osalist tasuta õigusabi, siis kes maksab muud kulud?

Kui tasuta õigusabi taotlus on õigustatud, ei kanna taotleja mingeid muid kulusid. Kõik menetlusega kaasnevad kulud kaetakse, kui tasuta õigusabi andmine kiidetakse heaks. Kui taotlejal on rahalisi vahendeid, et katta oma sissetulekuga mingi osa kuludest, peab taotleja kõnealuse summa riiklikesse vahenditesse osamaksete kaupa tagasi maksma.

ÜlesÜles

14. Kas tasuta õigusabi laieneb ka edasikaebamisele?

Kui taotlejale antakse abi menetluskulude katmiseks, ei kata see automaatselt edasikaebamise kulusid, vaid lõpeb, kui lõplik kohtuotsus lõpetab kohtumenetluse. Sellest hoolimata saab teha uue taotluse, et menetluskulude alane abi kataks ka edasikaebamismenetluse. Apellatsioonikohus kontrollib, kas poolel on jätkuvalt vajadus abi järele, kas edasikaebamine ei ole ettekavatsetud või kuritahtlik ja kas sellel on edulootust. Kui need tingimused on rahuldatud, antakse poolele ka edasikaebamisele laienevat abi menetluskulude katmiseks.

15. Kas tasuta õigusabi võib tühistada enne menetluse lõppu (või isegi tagasiulatuvalt pärast asja menetluse lõpetamist)?

Õigusalase nõustamise alase abi võib tühistada, kui see on määratud taotleja poolt esitatud valeandmete alusel.

Menetluskulude katteks antud abi võib tagasi võtta vaid järgmistes olukordades:

 1. kui abi andmise on tinginud valeandmete esitamine vaidlusasja kohta,
 2. kui abi saamiseks on esitatud valeandmeid isikliku olukorra kohta ja seda ei ole põhjendatud,
 3. kui isiklikku või majanduslikku olukorda ei ole deklareeritud,
 4. kui taotleja pole tasunud ettenähtud osamakse.

16. Kas ma võin vaidlustada tasuta õigusabi andmisest keeldumise?

Kohaliku kohtu poolt tehtud otsuse peale mitte anda õigusalast nõustamist võib esitada erilise edasikaebuse.

Kui menetluskulude alase abi taotlus on tagasi lükatud, võib taotleja kohtu otsuse peale edasi kaevata ühe kuu jooksul, kui põhimenetluse nõude väärtus ületab 600 eurot. Kui põhimenetluse nõude väärtus ei ületa 600 eurot, saab edasikaebust esitada vaid juhul, kui kohus on taotluse tagasi lükanud üksnes taotleja isikliku või majandusliku olukorra alusel.

Täiendav informatsioon

Lisateavet õigusalase nõustamise süsteemi kaudu antava abi kohta leiab brošüürist “Guter Rat ist nicht teuer” („Hea nõuanne ei ole kallis”), mille leiab, külastades kodulehekülge Deutsch ja klõpsates sõnal "Veröffentlichungen" (väljaanded).

« Õigusabi - Üldteave | Saksamaa - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 29-06-2006

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik