Európska komisia > EJS > Právna pomoc

Posledná úprava: 17-11-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Právna pomoc - Všeobecné informácie

EJN logo

V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


Právna pomoc: záruka prístupu k spravodlivosti

Ak nemáte dostatok finančných prostriedkov na úhradu súdnych trov, môžete požiadať o právnu pomoc.

Predstavte si, že máte spor so spoločnosťou, s právnickou osobou, vaším zamestnávateľom, príslušníkom rodiny alebo s niekým iným vo vašej krajine alebo v zahraničí. Ak nie ste schopný vyriešiť spor priateľsky, môžete sa obrátiť na súd, alebo ak iniciatívu preberie druhá strana a podá žalobu proti vám, môžete byť povinný viesť obhajobu.

Vaším prvým krokom môže byť rozhovor s právnikom, ktorý vám vysvetlí vaše práva a povie vám, či je, alebo nie je vhodné riešiť vec súdnou cestou.

Systémy právnej pomoci existujú vo všetkých členských štátoch EÚ.

Líšia sa povahou a rozsahom dostupnej pomoci, ako aj podmienkami nároku na jej získanie, ale cieľ všetkých systémov je rovnaký – zabezpečiť účinný prístup k spravodlivosti pre všetkých.

Tieto vnútroštátne systémy poskytujú na základe určitých podmienok:

 • oslobodenie od všetkých súdnych trov alebo ich časti, respektíve pomoc s nimi,
 • pomoc právnika, ktorý poskytne právne rady pred procesom a podľa potreby vás bude zastupovať pred súdom bezplatne alebo za určitý poplatok.

Kliknutím na zástavy členských štátov získate informácie, ktoré potrebujete na oboznámenie sa s vnútroštátnymi systémami právnej pomoci a s podmienkami získania právnej pomoci, napríklad čo sa týka:

 • vašich finančných zdrojov,
 • druhov prípadov, pre ktoré možno poskytnúť právnu pomoc,
 • podmienok týkajúcich sa podstaty sporu.

Ak chcete požiadať o právnu pomoc v inom členskom štáte, ako je váš vlastný členský štát, existujú medzinárodné dohovory, ktoré môžu záležitosti uľahčiť. Bližšie informácie získate kliknutím na ikonu „Medzinárodné právo“.

Európska komisia vypracovala tiež návrh smernice o právnej pomoci, ktorý bol uverejnený v januári 2002. Bližšie informácie na ikone „Právo Spoločenstva“.

HoreHore

Posledná úprava: 17-11-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo