Európska komisia > EJS > Právna pomoc > Francúzsko

Posledná úprava: 06-07-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Právna pomoc - Francúzsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Aké sú trovy súdneho konania a kto ich obvykle znáša? 1.
2. Čo je to právna pomoc? 2.
3. Môžem mať úžitok z právnej pomoci? 3.
4. Možno získať právnu pomoc pre všetky spory? 4.
5. Existuje osobitný postup pre mimoriadne prípady? 5.
6. Kde môžem dostať formulár žiadosti o právnu pomoc? 6.
7. Aké dokumenty mám pripojiť k mojej žiadosti o právnu pomoc? 7.
8. Kde mám zaregistrovať žiadosť o právnu pomoc? 8.
9. Ako budem informovaný o tom, či mám, alebo nemám nárok na právnu pomoc? 9.
10. Čo mám urobiť, ak spĺňam podmienky pre právnu pomoc? 10.
11. Kto vyberie môjho právneho zástupcu, ak spĺňam podmienky pre právnu pomoc? 11.
12. Ak spĺňam podmienky pre právnu pomoc, pokryje to všetky náklady na moje súdne konanie? 12.
13. Ak spĺňam podmienky pre čiastočnú právnu pomoc, kto uhradí ostatné trovy? 13.
14. Ak spĺňam podmienky pre právnu pomoc, bude sa táto pomoc vzťahovať na každé preskúmanie, ktoré by som mohol urobiť po súdnom konaní? 14.
15. Ak spĺňam podmienky pre právnu pomoc, môže mi byť táto pomoc odobratá pred koncom súdneho konania (alebo dokonca po súdnom konaní)? 15.
16. Ak nespĺňam podmienky pre právnu pomoc, môžem sa odvolať proti tomuto rozhodnutiu? 16.

 

1. Aké sú trovy súdneho konania a kto ich obvykle znáša?

Trovy súdneho konania závisia od charakteru a zložitosti prípadu a postupu a od súdu pojednávajúceho žalobu.

Možno rozlišovať medzi tromi kategóriami trov:

 • odmena za právne zastúpenie, pre ktorú nejestvuje pevne stanovená stupnica - právny zástupca a klient sa môžu dohodnúť na sadzbe, ktorú musí klient spravidla zaplatiť, pokiaľ nemá nárok na právnu pomoc;
 • súdne trovy vyčerpávajúco vymenované v oddiele 695 nového Občianskeho súdneho poriadku a pozostávajúce hlavne z:
  1. dodatočných odmien pre advokátov (solicitérov na odvolacom súde); tieto dodatočné odmeny sa odlišujú od základných honorárov;

  2. procedurálnych poplatkov pre súdnych úradníkov;

  3. poplatkov za súdne preskúmanie a vyšetrovanie;

  4. svedeckých poplatkov (pevne stanovená stupnica);

  5. odmien obhajcov za účasť na pojednávaní.

  6. Výplaty: toto sú náklady zodpovedajúce výdavkom právnych odborníkov súvisiacim so súdnym konaním, ktoré sa vyplácajú podľa pevne stanovenej stupnice.

  Podľa oddielu 696 nového Občianskeho súdneho poriadku súdne náklady znáša strana, ktorá súdny spor prehrala. Súd však môže odôvodneným rozhodnutím nariadiť druhej strane, aby ich uhradila v plnej výške alebo čiastočne, a v tomto prípade súd určí, ako sa majú obidve strany na ich platení podieľať.

 • Ďalšie náklady vzniknuté stranám: tieto náklady znášajú strany spravidla samy, pokiaľ súd nerozhodne inak, a to tak v trestných, ako aj v občianskych konaniach. Súd prijíma svoje rozhodnutie nestranne, prihliadajúc aj na platobnú schopnosť strany, ktorá súdny spor prehrala. Súd má právomoc nariadiť, že sa nevydá žiadny príkaz na úhradu nákladov.

  HoreHore

V trestných konaniach súdne náklady znáša štát. Osoby odsúdené za trestný čin musia zaplatiť pevne stanovený poplatok za súdne konanie na základe závažnosti trestného činu.

2. Čo je to právna pomoc?

Súčasný systém právnej pomoci (ktorý nahradil starý systém opierajúci sa o právny poriadok z roku 1972) sa riadi zákonom o právnej pomoci (č. 91-647 z 10. júla 1991) a výnosom č. 91-1266 z 18. decembra 1991. Zahŕňa:

 • vlastnú právnu pomoc: finančnú pomoc na súdne konanie a konanie o mimosúdnom vyrovnaní;
 • pomoc na úhradu odmien obhajcov v trestných konaniach, ktoré sú k dispozícii ako alternatíva k trestnému stíhaniu (urovnanie a sprostredkovanie), na právnu pomoc pre osoby držané políciou kvôli výsluchu, a na disciplinárne konania vo väzniciach; a
 • prístup k právu (informácie, rady, bezplatné právne konzultácie). Právna pomoc oprávňuje jej príjemcu na bezplatnú pomoc od advokáta alebo iného právneho odborníka (súdneho úradníka, solicitéra na odvolacom súde, notára, dražiteľa atď.) a na oslobodenie od uhradenia súdnych nákladov.

Právna pomoc oprávňuje jej príjemcu na bezplatnú pomoc od advokáta alebo iného právneho odborníka (súdneho úradníka, solicitéra na odvolacom súde, notára, dražiteľa atď.) a na oslobodenie od uhradenia súdnych nákladov.

3. Môžem mať úžitok z právnej pomoci?

Právnu pomoc poskytuje úrad pre právnu pomoc na krajskom súde a podlieha požiadavkám na finančné prostriedky, štátnu príslušnosť, trvalý pobyt a prípustnosť.

HoreHore

 • Finančné prostriedky

Právnu pomoc môžete dostať, ak priemer vašich celkových finančných prostriedkov za predchádzajúci kalendárny rok (bez rodinných prídavkov a niektorých dávok sociálnej starostlivosti) neprekročí určitý prah stanovený na každý rok právnym predpisom.

Napríklad, žiadosti o právnu pomoc podané v roku 2004 sa skúmajú na základe finančných prostriedkov v roku 2003. Od 1. januára 2004 je limit mesačných finančných prostriedkov pre samostatne žijúcu osobu 830 eur pre právnu pomoc v plnej výške a 1244 eur pre čiastočnú právnu pomoc. V obidvoch prípadoch sa limit zvyšuje o 149 eur na prvých dvoch rodinných príslušníkov a o 94 eur na tretieho a ďalších rodinných príslušníkov.

Ak vaše finančné prostriedky prekročia uvedené limity, ešte stále môžete výnimočne dostať právnu pomoc, ak si váš súdny spor zasluhuje osobitný záujem vzhľadom na jeho predmet a pravdepodobné náklady (oddiel 6 zákona z roku 1991).

Vyhlásenie o finančných prostriedkov sa nevyžaduje, ak máte nárok na dávky z Národného fondu solidarity alebo na minimálny príjem pri zaradení do zamestnania, alebo ak poberáte dôchodok vojnového veterána alebo vojnovej obete.

 • Štátna príslušnosť

Na právnu pomoc máte nárok, ak ste francúzsky štátny príslušník alebo občan Európskej únie alebo cudzí štátny príslušník, ktorý má obvyklé legálne trvalé bydlisko vo Francúzsku. Takisto máte nárok na právnu pomoc pre prípad pojednávaný na francúzskom súde, ak, hoci ste cudzí štátny príslušník bez trvalého pobytu vo Francúzsku, ste občanom štátu, ktorý má s Francúzskom medzinárodnú alebo dvojstrannú dohodu poskytujúcu nárok na právnu pomoc.

HoreHore

 • Trvalý pobyt

Okrem prípadov uvedených vyššie, v zásade sa vyžaduje obvyklé a legálne trvalé bydlisko vo Francúzsku. Výnimočne to však nie je povinné, ak si súdny spor žiadateľa zasluhuje osobitný záujem vzhľadom na jeho predmet a pravdepodobné náklady.

Právna pomoc sa udeľuje aj bez požiadavky na trvalý pobyt cudzím štátnym príslušníkom, ktorí sú maloletí, svedkovia, osoby podrobované formálnemu vyšetrovaniu, obvinení, obžalovaní, odsúdení, alebo sa zúčastňujú na občianskoprávnej žalobe v súvislosti s trestným konaním, alebo ak sa žaloba týka vstupu do Francúzska a trvalého pobytu vo Francúzsku.

 • Prípustnosť

Právna pomoc sa poskytuje, ak žaloba nie je zjavne neprípustná alebo jej nechýba hmotnoprávna podmienka. Táto podmienka sa nevzťahuje na žalované strany, na osoby s občianskoprávnou zodpovednosťou, na svedkov, na osoby podrobované vyšetrovaniu, obvinené alebo obžalované, alebo na odsúdené osoby. V kasačných prípadoch bude právna pomoc odmietnutá, ak žiadateľ nemôže predložiť presvedčivé dôvody na kasáciu.

Ak bola právna pomoc odmietnutá z tohto dôvodu, ale súd potvrdí nárok odvolávajúceho sa, má posledne menovaný nárok na uhradenie rozličných nákladov a poplatkov, ktoré mu vznikli, až do výšky právnej pomoci, na ktorú ho jeho finančné prostriedky oprávňujú.

4. Možno získať právnu pomoc pre všetky spory?

Právna pomoc sa poskytuje navrhovateľom i odporcom v sporných a nesporných veciach pojednávaných na všetkých súdoch. Môže sa poskytnúť na celé konanie alebo na jeho časť a má pomôcť pri dosiahnutí urovnania skôr, ako sa začne súdne konanie.

HoreHore

Právnu pomoc možno poskytnúť aj na účely zamerané na dosiahnutie vynútenia rozsudku alebo iného vynútiteľného dokumentu.

5. Existuje osobitný postup pre mimoriadne prípady?

Rozhodnutie o predbežnom pripustení možno prijať, ak konanie ohrozuje základné životné podmienky žiadateľa, v prípadoch vynucovania a súdneho vysťahovania. Takéto rozhodnutie je oprávnený prijať predseda úradu pre právnu pomoc, ako aj príslušný súd a jeho predseda. V trestných veciach tento postup umožňuje poskytnúť právnu pomoc v naliehavých prípadoch (policajná väzba, úvodný výsluch, okamžité sumárne súdne konanie a podobné situácie). Poskytuje sa v priebehu konania a vzťahuje sa na všetky výkony postupu.

6. Kde môžem dostať formulár žiadosti o právnu pomoc?

Formulár žiadosti o právnu pomoc môžete dostať od krajského súdu alebo okresného súdu príslušného pre miesto vášho obvyklého trvalého bydliska, alebo kde sa prípad bude pojednávať. Ak ste francúzsky štátny príslušník s trvalým pobytom v zahraničí, môžete požiadať o formulár aj na konzulátoch a úradoch pre občiansku a komerčnú súdnu pomoc:

  Bureau de l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale

  Direction des affaires civiles et du sceau

  Ministère de la Justice, 13 place Vendôme, 75042 Paris Cedex 01.

Ak ste cudzí štátny príslušník bez trvalého pobytu vo Francúzsku, môžete dostať formulár žiadosti o právnu pomoc od ústredného orgánu, ktorý určila vaša krajina pre zasielanie medzinárodných žiadostí o právnu pomoc. Väčšina krajín určila na to svoje ministerstvo spravodlivosti. Francúzsko určilo vyššie zmienené oddelenie svojho ministerstva spravodlivosti - úrad pre občiansku a komerčnú súdnu pomoc - ako orgán oprávnený posielať a prijímať žiadosti.

HoreHore

7. Aké dokumenty mám pripojiť k mojej žiadosti o právnu pomoc?

Musíte vyplniť formulár žiadosti o právnu pomoc a priložiť k nemu sprievodné dokumenty, ktoré sú v ňom špecifikované; tie sa týkajú finančných prostriedkov (vašich vlastných i prostriedkov ľudí, ktorí žijú s vami v spoločnej domácnosti), predmetu vašej žiadosti a príslušného súdu.

8. Kde mám zaregistrovať žiadosť o právnu pomoc?

Vašu žiadosť môžete poslať Úradu pre právnu pomoc príslušnému pre oblasť, v ktorej žijete, alebo kde sa nachádza súd. Pri každom krajskom súde pôsobí jeden úrad pre právnu pomoc, ktorý vybavuje žiadosti o právnu pomoc pre prípady pojednávané na tomto súde a na ďalších súdoch v jeho oblasti: okresných súdoch, správnych súdoch, tribunáloch pre pracovné vzťahy, odvolacích súdoch a správnych odvolacích súdoch.

Výnimkou z tohto pravidla jedného úradu je skutočnosť, že ku každému z nižšie uvedených orgánov je pripojený jeden úrad:

 • Kasačný súd;
 • Štátna rada (čo je najvyšší správny súd);
 • Odvolací výbor pre utečencov.

9. Ako budem informovaný o tom, či mám, alebo nemám nárok na právnu pomoc?

O rozhodnutí úradu pre štátnu pomoc budete vyrozumený(-á) na vašej domácej adrese.

10. Čo mám urobiť, ak spĺňam podmienky pre právnu pomoc?

Spojte sa s vaším advokátom (alebo iným právnym odborníkom - súdnym úradníkom, solicitérom, notárom atď.) alebo s obhajcom určeným na riešenie vášho prípadu a poskytnite mu všetky informácie a dokumenty, ktoré potrebuje. Ak ste dostali čiastočnú právnu pomoc, musíte sa dohodnúť o tom, či mu máte zaplatiť dodatočný honorár. Má to byť písomná dohoda, ktorú máte podpísať.

HoreHore

11. Kto vyberie môjho právneho zástupcu, ak spĺňam podmienky pre právnu pomoc?

Všetky strany v spore si môžu slobodne vybrať vlastného advokáta. Ak si vyberiete svojho advokáta, musíte uviesť jeho meno vo formulári žiadosti o právnu pomoc.

Ak nepoznáte žiadneho advokáta, určí vám ho predseda senátu krajského súdu.

12. Ak spĺňam podmienky pre právnu pomoc, pokryje to všetky náklady na moje súdne konanie?

Ak dostanete právnu pomoc v plnej výške, tá pokryje všetky náklady konania, vrátane honorárov vyplatených advokátovi alebo iným právnym odborníkom (súdnemu úradníkovi, solicitérovi, notárovi atď.) Tieto honoráre sa vypočítajú podľa pevne stanovenej stupnice v závislosti od druhu konania.

13. Ak spĺňam podmienky pre čiastočnú právnu pomoc, kto uhradí ostatné trovy?

Čiastočnú právnu pomoc môžete dostať podľa jednej zo šiestich sadzieb, ktoré zaviedol štát, v závislosti od vašich finančných prostriedkov (87 %, 70 %, 55 %, 40 %, 25 % alebo 15 %). Budete musieť zaplatiť dodatočný honorár, nie však podľa pevne stanovenej stupnice, ale na základe vašej dohody s advokátom, a tento honorár môže preskúmať predseda senátu, na ktorého sa obrátite v prípade sporu. Ak dostanete čiastočnú právnu pomoc, nebude musieť uhradiť žiadne ďalšie náklady konania, ako v prípade právnej pomoci v plnej výške.

14. Ak spĺňam podmienky pre právnu pomoc, bude sa táto pomoc vzťahovať na každé preskúmanie, ktoré by som mohol urobiť po súdnom konaní?

HoreHore

 • Ak ste odporca a dostali ste právnu pomoc, budete pre ňu automaticky spĺňať podmienky v prípade, ak sa odvolá druhá strana, za predpokladu, že sa vaše finančné prostriedky nezmenili alebo sa udržali pod prahom.

  Po formálnej stránke však musíte podať novú žiadosť na úrad pre právnu pomoc pri krajskom súde príslušnom pre oblasť, v ktorej zasadá odvolací súd, a tento úrad overí, či sú vaše finančné prostriedky ešte stále pod prahom.

 • Ak ste navrhovateľ, takisto musíte podať novú žiadosť. Vaša oprávnenosť na právnu pomoc však bude závisieť od dvoch podmienok: od vašich finančných prostriedkov a od prípustnosti vašej žaloby.
 • Ak ste už dostali právnu pomoc v predchádzajúcich etapách a chcete pokračovať až po kasačnú etapu, predchádzajúce rozhodnutia týkajúce sa pripustenia už viac nie sú platné. Musíte podať žiadosť na úrad pre právnu pomoc pri kasačnom súde, ktorý preskúma tak vaše finančné prostriedky, ako aj prípustnosť vašej žaloby.

Právna pomoc môže byť odmietnutá v kasačnej etape, ak nemôžete preukázať, že máte pre kasáciu vážne dôvody.

15. Ak spĺňam podmienky pre právnu pomoc, môže mi byť táto pomoc odobratá pred koncom súdneho konania (alebo dokonca po súdnom konaní)?

Právnu pomoc možno odobrať (oddiel 50 zákona z roku 1991) počas konania alebo po ňom, ak:

 • ste dostali právnu pomoc na základe nepresných vyhlásení alebo dokumentov;
 • v priebehu konania dostanete také finančné prostriedky, že by ste právnu pomoc neboli dostali, keby ste ich boli mali v čase podania žiadosti;
 • v dôsledku vynútiteľného rozsudku dostanete také finančné prostriedky, že by ste právnu pomoc neboli dostali, keby ste ich boli mali v čase podania žiadosti; alebo
 • sa zistí, že konanie, ktoré ste začali s právnou pomocou, je zdržujúce alebo protiprávne.

16. Ak nespĺňam podmienky pre právnu pomoc, môžem sa odvolať proti tomuto rozhodnutiu?

Ak vám bola právna pomoc odmietnutá, môžete sa odvolať buď:

 • tak, že požiadate úrad pre právnu pomoc, aby preskúmal vašu žiadosť, ak sa dôvody pre odmietnutie zakladali na vašich finančných prostriedkoch; alebo
 • ak boli pre odmietnutie iné dôvody, tak, že podáte protest predsedovi krajského súdu, ku ktorému je pripojený príslušný úrad pre právnu pomoc, V tomto prípade nie je možné žiadne ďalšie odvolanie.

Právnu pomoc možno poskytnúť s retroaktívnym účinkom, ak strana podala žalobu a súdny spor vyhrala, ale právna pomoc bola odmietnutá z toho dôvodu, že žaloba nemala žiadne opodstatnené vyhliadky na úspech.

« Právna pomoc - Všeobecné informácie | Francúzsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 06-07-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo