Eiropas Komisija > ETST > Juridiskā palīdzība > Francija

Pēdējo reizi atjaunots: 06-07-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Juridiskā palīdzība - Francija

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


 

SATURS

1. Kādi ir tiesas izdevumi un kas tos parasti sedz? 1.
2. Kas ir juridiskā palīdzība? 2.
3. Vai es varu saņemt juridisko palīdzību? 3.
4. Vai juridisko palīdzību var saņemt visos strīdus gadījumos? 4.
5. Vai pastāv īpaša procedūra ārkārtas gadījumiem? 5.
6. Kur es varu saņemt juridiskās palīdzības pieteikuma veidlapu? 6.
7. Kādi dokumenti man jāpievieno juridiskās palīdzības pieprasījumam? 7.
8. Kur man jāreģistrē savs juridiskās palīdzības pieprasījums? 8.
9. Kā man paziņos, vai man ir tiesības saņemt juridisko palīdzību? 9.
10. Kas man jādara, ja man tiks sniegta juridiskā palīdzība? 10.
11. Kas izvēlēsies manu advokātu, ja man tiks sniegta juridiskā palīdzība? 11.
12. Ja man tiks sniegta juridiskā palīdzība, vai tādējādi tiks segti visi mana tiesas procesa izdevumi? 12.
13. Ja man tiks sniegta daļēja juridiskā palīdzība, kas segs pārējās izmaksas? 13.
14. Ja man tiks sniegta juridiskā palīdzība, vai tādējādi tiks segti izdevumi par iespējamu lietas pārskatīšanu pēc tiesas procesa? 14.
15. Ja man tiks sniegta juridiskā palīdzība, vai to var anulēt pirms tiesas procesa beigām (vai pat pēc tās)? 15.
16. Ja man netiks sniegta juridiskā palīdzība, vai es varu pārsūdzēt lēmumu? 16.

 

1. Kādi ir tiesas izdevumi un kas tos parasti sedz?

Tiesas procesa izdevumi atkarīgi no lietas rakstura un sarežģītības, kā arī no procedūras un iesaistītās tiesas.

Var izšķirt trīs izdevumu kategorijas:

 • advokāta honorārs, kas nav fiksēts – klients un advokāts vienojas par advokāta pakalpojumu apmaksas likmi, kas klientam parasti jāmaksā, ja vien klientam nav tiesības uz juridisko palīdzību;

 • tiesas izmaksas sīki noteiktas jaunā Civilprocesa kodeksa 695. pantā. Tās galvenokārt veido:

  1. papildu atlīdzība advokātiem un aizstāvjiem (avoués) apelācijas tiesās; šī atlīdzība atšķiras no pamata honorāra;

  2. tiesu izpildītāju procesuālās izmaksas;

  3. tiesu ekspertīzes un izmeklēšanas izmaksas;

  4. kompensācijas lieciniekiem (pēc noteiktas likmes);

  5. honorārs advokātiem par lietas izskatīšanu tiesā;

  6. Izdevumi: ar tiesas procesu saistītas izmaksas ekspertiem, kas maksājamas pēc noteiktas likmes.

  Saskaņā ar jaunā Civilprocesa kodeksa 696. pantu tiesas izdevumus sedz zaudējusī puse. Taču tiesa ar pamatotu lēmumu var likt otrai pusei samaksāt tiesas izdevumus pilnībā vai daļēji, tādā gadījumā nosakot, kā tiek sadalīta tiesas izdevumu apmaksa.

 • Citas pusēm radušās izmaksas: ja vien tiesa nav nolēmusi citādi, puses pašas apmaksā savus izdevumus gan krimināllietās, gan civillietās. Tiesa pieņem objektīvu lēmumu, ņemot vērā arī zaudējušās puses maksātspēju. Tiesai ir tiesības nolemt par atbrīvošanu no izdevumu samaksas.

  Lapas augšmalaLapas augšmala

Krimināllietās valsts sedz tiesas izdevumus. Par kriminālnoziegumiem notiesātajām personām ir jāmaksā fiksēta tiesas nodeva, kuras lieluma atkarīgs no nozieguma smaguma.

2. Kas ir juridiskā palīdzība?

Pašreizējā juridiskās palīdzības kārtību (kas nomainīja iepriekšējo, 1972. likumā noteikto) nosaka Likums par juridisko palīdzību (Nr. 91-647, 1991. gada 10. jūlijs) un 1991. gada 18. decembra Dekrēts Nr. 91-1266. Tas aptver:

 • juridisko palīdzību: finansiāla palīdzība tiesvedībai vai izšķiršanai ārpustiesas kārtībā;
 • palīdzību advokāta apmaksai tādā kriminālprocesā, kas ir alternatīva notiesāšanai (izlīgums un starpniecība), juridisko palīdzību personām, kas atrodas nopratināšanā policijā, kā arī disciplinārlietās cietumos; un
 • piekļuvi tiesību informācijai (informācija, padomi, bezmaksas juridiskās konsultācijas). Juridiskā palīdzība dod tās saņēmējam tiesības uz bezmaksas advokāta vai citu praktizējošu juristu (tiesu izpildītāju, aizstāvju (avoués), notāru, ūtrupnieku u.c.) palīdzību un atbrīvošanu no tiesas izdevumu apmaksas.

Juridiskā palīdzība dod tās saņēmējam tiesības uz bezmaksas advokāta vai citu praktizējošu juristu (tiesu izpildītāju, aizstāvju (avoués), notāru, ūtrupnieku u.c.) palīdzību un atbrīvošanu no tiesas izdevumu apmaksas.

3. Vai es varu saņemt juridisko palīdzību?

Juridisko palīdzību sniedz juridiskās palīdzības biroji augstākā posma tiesās ar noteikumu, ka persona atbilst prasībām par mantisko stāvokli, pilsonību, dzīvesvietu un pieprasījuma atbilstību.

Lapas augšmalaLapas augšmala

 • Mantiskais stāvoklis

Jūs varat saņemt juridisko palīdzību, ja jūsu vidējie kopējie ienākumi iepriekšējā kalendārajā gadā (atskaitot ģimenes pabalstus un noteiktus sociālos pabalstus) nepārsniedz noteiktu summu, ko ik gadu nosaka likumā.

Piemēram, juridiskās palīdzības pieprasījumus, kas iesniegti 2004. gadā, izskata, pamatojoties uz 2003. gadā iegūti ienākumu apjomu. No 2004. gada 1. janvāra noteiktais ikmēneša limits vienai personai juridiskās palīdzības saņemšanai ir € 830 par pilnu juridisko palīdzību un € 1244 par daļēju juridisko palīdzību. Abos gadījumos šo limitu paaugstina par € 149 par pirmajiem diviem apgādājamajiem un par € 94 par trešo un katru nākamo apgādājamo .

Ja jūsu līdzekļi pārsniedz limitus, jūs joprojām varat izņēmuma kārtā saņemt juridisko palīdzību, ja konkrētais gadījums ir īpašs lietas rakstura ziņā vai gaidāmo izmaksu ziņā (1991. gada likuma 6. pants).

Ja jums ir tiesības saņemt pabalstus no Nacionālā solidaritātes fonda vai saņemt nodarbināto integrācijas minimālo algu, vai ir tiesības uz kara veterāna vai kara upura pensiju, nav jāiesniedz paziņojums par ienākumiem.

 • Pilsonība

Jums ir tiesības uz juridisko palīdzību, ja esat Francijas vai Eiropas Savienības pilsonis vai citas valsts piederīgais, kas likumīgi dzīvo Francijā. jums ir arī tiesības uz juridisko palīdzību saistībā ar lietu, ko izskata Francijas tiesā, ja esat tādas valsts Francijā nedzīvojošs pilsonis, kurai ir starptautisks vai divpusējs līgums ar Franciju par tiesībām uz juridisko palīdzību.

Lapas augšmalaLapas augšmala

 • Dzīvesvieta

Izņemot iepriekš minētos gadījumus, personai, kas vēlas saņemt juridisko palīdzību jābūt likumīgam un pastāvīgam Francijas iedzīvotājam. Taču izņēmuma gadījumos tas nav obligāti, ja prasītāja lieta ir īpaša rakstura ziņā vai gaidāmo izmaksu ziņā.

Juridisko palīdzību bez priekšnoteikuma par pastāvīgu dzīvi Francijā sniedz citu valstu iedzīvotājiem, kas ir nepilngadīgi, liecinieki, tiek nopratināti, turēti aizdomās, apsūdzēti, notiesāti, civilprasītāji, kas piedalās krimināllietā, vai ja lieta saistīta ar iebraukšanu un uzturēšanos Francijā.

 • Atbilstība

Juridisko palīdzību sniedz, ja lieta nav acīmredzami neatbilstoša vai ja tai netrūkst būtības. Šis nosacījums neattiecas uz apsūdzētajiem, civiltiesiski atbildīgām personām, lieciniekiem, nopratinātajiem, aizdomās turētajiem un apsūdzētajiem, kā arī notiesātajiem. Kasācijas lietās juridisko palīdzību atsaka, ja palīdzības lūdzējs nevar uzrādīt pietiekamu pamatojumu kasācijai.

Ja juridiskā palīdzība šāda iemeslu dēļ atteikta, taču tiesa apstiprina pārsūdzību, pārsūdzības iesniedzējam ir tiesības saņemt kompensāciju par izmaksām un maksājumiem, kādas viņam radušās, tādā apjomā, kāds viņam pienāktos saskaņā ar viņa mantisko stāvokli.

4. Vai juridisko palīdzību var saņemt visos strīdus gadījumos?

Juridisko palīdzību nodrošina prasītājiem un apsūdzētajiem visās strīdus un bezstrīdus lietās visās tiesās. Juridisko palīdzību var sniegt visas tiesvedības vai tās daļas laikā, kā arī lai palīdzētu panākt vienošanos pirms lietas izskatīšanas tiesā.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Juridisko palīdzību sniedz gadījumos, kad jāpanāk sprieduma vai cita piemērojama dokumenta izpilde.

5. Vai pastāv īpaša procedūra ārkārtas gadījumiem?

Ja tiesvedība apdraud pretendenta būtiskos dzīves apstākļus, sevišķi piedziņas un izlikšanas gadījumos, viņam var sniegt pagaidu juridisko palīdzību. Tādu lēmumu ir tiesības pieņemt gan juridiskās palīdzības biroja priekšsēdētājam, gan attiecīgajai tiesai un tās priekšsēdētājam. Krimināllietās procedūra ļauj sniegt juridisko palīdzību steidzamos gadījumos (arests, sākotnējā nopratināšana, tūlītēja stāšanās tiesas priekšā un līdzīgas situācijas). Juridisko palīdzību sniedz procesa laikā un par visām ar procesu saistītajām darbībām.

6. Kur es varu saņemt juridiskās palīdzības pieteikuma veidlapu?

jūs varat saņemt juridiskās palīdzības pieteikuma veidlapu augstākā posma tiesā vai zemāka posma tiesā, kuras jurisdikcijā jūs esat pastāvīgais iedzīvotājs vai kurā tiks izskatīta jūsu lieta. Ja esat ārzemēs dzīvojošs Francijas pilsonis, veidlapai var pieteikties konsulātos un Civilās un komerciālās juridiskās palīdzības birojā: 

  Bureau de l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale

  Direction des affaires civiles et du sceau

  Ministère de la Justice, 13 place Vendôme, 75042 Paris Cedex 01.

Ja esat citas valsts pilsonis un pastāvīgi nedzīvojat Francijā, jūs varat saņemt pieteikuma veidlapu no centrālās iestādes, kas jūsu valstī atbildīga par starptautisko juridiskās palīdzības pieteikuma veidlapu izsniegšanu. Lielākajā daļā valstu tā ir Tieslietu ministrija. Francija atbildīgā iestāde ir iepriekš minētais Tieslietu ministrijas departaments – Civilās un komerciālās juridiskās palīdzības birojs, kas pilnvarots izsūtīt un saņemt pieprasījumus.

Lapas augšmalaLapas augšmala

7. Kādi dokumenti man jāpievieno juridiskās palīdzības pieprasījumam?

Jāaizpilda juridiskās palīdzības pieteikuma veidlapa un jāpievieno tajā minētie pavaddokumenti; tie ir saistīti ar informāciju par finansiālajiem līdzekļiem (jūsu pašu un ar jums kopā dzīvojošajiem cilvēkiem), pieteikuma būtību un attiecīgo tiesu.

8. Kur man jāreģistrē savs juridiskās palīdzības pieprasījums?

jūs varat nosūtīt savu pieprasījumu tā rajona, kurā dzīvojat un kurā atrodas attiecīgā tiesa, juridiskās palīdzības birojam. Katrā augstākā posma tiesā ir juridiskās palīdzības birojs, kas izskata juridiskās palīdzības pieprasījumus saistībā ar tajā un citās attiecīgā apgabala tiesās (zemākā posma tiesas, administratīvās tiesas, darba tiesas, apelācijas tiesas un administratīvās apelācijas tiesas) izskatāmajām lietām.

Izņēmums noteikumā par vienotu juridiskās palīdzības biroju ir šādās tiesās esošie biroji:

 • Kasācijas tiesā;
 • Valsts padomē (Conseil d'État, kas ir augstākā administratīvā tiesa);
 • Bēgļu lietu izskatīšanas komisija.

9. Kā man paziņos, vai man ir tiesības saņemt juridisko palīdzību?

Paziņojumu par juridiskās palīdzības biroja lēmumu jums nosūtīs uz mājām.

10. Kas man jādara, ja man tiks sniegta juridiskā palīdzība?

Sazinieties ar savu advokātu (vai citu praktizējošu juristu — tiesu izpildītāju, aizstāvi (avoué), notāru utt.) vai personu, kas nodarbojas ar jūsu lietu, un sniedziet viņam visu nepieciešamo informāciju un dokumentus. Ja jums piešķirta daļēja juridiskā palīdzība, jums jāvienojas par papildu izmaksu apmaksu. Šāda vienošanās jāsastāda rakstiski, un jums tā jāparaksta.

Lapas augšmalaLapas augšmala

11. Kas izvēlēsies manu advokātu, ja man tiks sniegta juridiskā palīdzība?

Visiem prāvniekiem ir tiesības brīvi izvēlēties savu advokātu. Ja vēlaties, lai jūs pārstāv jūsu advokāts, jums viņa vārds un uzvārds jānorāda juridiskās palīdzības pieteikuma veidlapā.

Ja neesat pats izvēlējies advokātu, to jums nozīmēs attiecīgās augstākā posma tiesas advokātu kolēģijas priekšsēdētājs.

12. Ja man tiks sniegta juridiskā palīdzība, vai tādējādi tiks segti visi mana tiesas procesa izdevumi?

Ja jums piešķirta pilna juridiskā palīdzība, visi tiesvedības izdevumi tiek segti, ieskaitot tiešos honorārus advokātam vai citam juristam (tiesu izpildītājam, aizstāvim (avoué), notāram u.c.). Šīs izmaksas aprēķina pēc noteiktas likmes, kas atkarīga no tiesvedības veida.

13. Ja man tiks sniegta daļēja juridiskā palīdzība, kas segs pārējās izmaksas?

Daļējo palīdzību piešķir pēc sešām likmēm atkarībā no jūsu līdzekļu apjoma (85 %, 70 %, 55 %, 40 %, 25 % vai 15 %), un to apmaksā valsts. jums būs jāmaksā papildu honorārs, kas nav noteikts, bet par ko jūs vienosities ar savu advokātu, un to izskata advokātu kolēģijas priekšsēdētājs, pie kura jūs varat vērsties strīdus gadījumos. Ja jūs saņemat daļēju juridisko palīdzību, jums nav jāmaksā nekādas citas tiesvedības izmaksas, tāpat kā pilnas juridiskās palīdzības gadījumā.

14. Ja man tiks sniegta juridiskā palīdzība, vai tādējādi tiks segti izdevumi par iespējamu lietas pārskatīšanu pēc tiesas procesa?

Lapas augšmalaLapas augšmala

 • Ja jūs esat apsūdzētais un jums piešķirta juridiskā palīdzība, jums uz to būs automātiskas tiesības gadījumā, ja otra puse iesniegs pārsūdzību, ar noteikumu, ka jūsu materiālais stāvoklis nav mainījies vai nav sasniedzis noteikto robežu.
 • Taču formāli jums jāiesniedz jauns pieteikums juridiskās palīdzības birojam tajā augstākā posma tiesā, kuras jurisdikcijas apgabalā esošā apelācijas tiesa izskatīs pārsūdzību, un birojs pārbaudīs, vai jūsu materiālais stāvoklis joprojām ir zem noteiktās robežas.

 • Ja esat prasītājs, jums tāpat jāiesniedz jauns pieprasījums. Taču jūsu tiesības uz juridisko palīdzību būs atkarīgas no diviem nosacījumiem: jūsu mantiskā stāvokļa un tā, vai pārsūdzība tiks pieņemta tiesā.

 • Ja esat saņēmis juridisko palīdzību iepriekšējās instances tiesās un vēlaties lietu pārsūdzēt kasācijas instancē, iepriekšējie lēmumi par juridiskās palīdzības piešķiršanu vairs nav spēkā. jums jāiesniedz pieprasījums Kasācijas tiesas Juridiskās palīdzības birojā, kas izskatīs jūsu mantisko stāvokli un kasācijas pamatotību.

Juridisko palīdzību kasācijas instancē var atteikt, ja jūs nevarat pierādīt, ka kasācijas pieprasījums ir pamatots.

15. Ja man tiks sniegta juridiskā palīdzība, vai to var anulēt pirms tiesas procesa beigām (vai pat pēc tās)?

Juridisko palīdzību var anulēt (1991. gada likuma 50. pants) tiesvedības laikā vai pēc tiesas, ja palīdzība saņemta uz nepatiesu apgalvojumu vai dokumentu pamata;

 • tiesvedības laikā esat saņēmis līdzekļus, kuru dēļ juridiskā palīdzība jums nebūtu tikusi piešķirta, ja tādi līdzekļi jums būtu bijuši pieprasījuma iesniegšanas brīdī;
 • tiesas sprieduma rezultātā jūs esat saņēmis līdzekļus, kuru dēļ juridiskā palīdzība jums nebūtu tikusi piešķirta, ja tādi līdzekļi jums būtu bijuši pieprasījuma iesniegšanas brīdī; vai
 • ja tiesvedība, ko jūs esat uzsācis ar juridiskās palīdzības palīdzību, tiek atzīta par nepamatotu.

16. Ja man netiks sniegta juridiskā palīdzība, vai es varu pārsūdzēt lēmumu?

Ja jums atteikta juridiskā palīdzība, jūs varat pārsūdzēt,

 • lūdzot juridiskās palīdzības biroju atkārtoti izskatīt jūsu pieprasījumu, ja atteikums pamatots ar jūsu mantisko stāvokli, vai
 • ja atteikums sniegts kāda cita iemesla dēļ, jūs varat iesniegt pārsūdzību apgabala tiesas, kurai pakļauts attiecīgais juridiskās palīdzības birojs, priekšsēdētājam. Šādā gadījumā tālāka pārsūdzība vairs nav iespējama.

Juridisko palīdzību var piešķirt ar atpakaļejošu datumu, ja puse ir uzsākusi lietu un tajā uzvarējusi, bet pieprasījums iepriekš ticis noraidīts, pamatojoties uz argumentu, ka lietā nav iespējams pozitīvs spriedums.

« Juridiskā palīdzība - Vispārīgas ziņas | Francija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 06-07-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste