Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Νομική συνδρομή > Γαλλία

Τελευταία ενημέρωση: 05-10-2004
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Νομική συνδρομή - Γαλλία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Ποιο είναι το κόστος μιας δίκης και ποιον πρέπει να βαρύνει συνήθως; 1.
2. Τι σημαίνει δικαστική αρωγή; 2.
3. Μπορώ να τύχω δικαστικής αρωγής; 3.
4. Η δικαστική αρωγή χορηγείται για όλες τις διαφορές; 4.
5. Προβλέπεται κάποια ιδιαίτερη διαδικασία για επείγουσες περιπτώσεις; 5.
6. Πού μπορώ να προμηθευτώ το έντυπο της αίτησης χορήγησης δικαστικής αρωγής; 6.
7. Ποια έγγραφα πρέπει να προσαρτήσω στο έντυπο αίτησης δικαστικής αρωγής; 7.
8. Πού πρέπει να καταθέσω την αίτηση δικαστικής αρωγής; 8.
9. Πώς θα γνωρίζω αν δικαιούμαι ή όχι δικαστικής αρωγής ; 9.
10. Αν μου χορηγηθεί δικαστική αρωγή, τι πρέπει να κάνω ; 10.
11. Αν μου χορηγηθεί δικαστική αρωγή, ποιος θα επιλέξει το δικηγόρο μου ; 11.
12. Αν μου χορηγηθεί δικαστική αρωγή, θα καλύπτει όλα τα έξοδα που θα προκαλέσει η δίκη ; 12.
13. Αν μου χορηγηθεί μερική δικαστική αρωγή, ποιος θα καλύψει τα υπόλοιπα έξοδα ; 13.
14. Αν μου χορηγηθεί δικαστική αρωγή, θα καλύπτει τα ένδικα μέσα που θα ασκήσω ενδεχομένως μετά τη δίκη ; 14.
15. Αν μου χορηγηθεί δικαστική αρωγή, μπορεί να ανακληθεί πριν το τέλος της δίκης (ή ακόμα και μετά τη δίκη) ; 15.
16. Αν δεν μου χορηγηθεί δικαστική αρωγή, μπορώ να προσβάλω την απορριπτική απόφαση ; 16.

 

1. Ποιο είναι το κόστος μιας δίκης και ποιον πρέπει να βαρύνει συνήθως;

Το κόστος μιας δίκης ποικίλλει ανάλογα με τη φύση και την πολυπλοκότητα της υπόθεσης, καθώς και ανάλογα με τη διαδικασία και το δικαστήριο που είναι αρμόδιο να κρίνει την υπόθεση.

Διακρίνονται τρεις κατηγορίες εξόδων :

 • η αμοιβή του δικηγόρου, η οποία δεν υπόκειται σε διατίμηση και συνεπώς καθορίζεται ελεύθερα μεταξύ του δικηγόρου και του πελάτη του και η οποία βαρύνει κατ' αρχήν τον πελάτη, εκτός αν του έχει χορηγηθεί το ευεργέτημα πενίας,

 • η δικαστική δαπάνη, τα κονδύλια της οποίας απαριθμούνται περιοριστικά στο άρθρο 695 του νέου κώδικα πολιτικής δικονομίας και περιλαμβάνει κυρίως :
  α) τα έξοδα παράστασης που οφείλονται στους δικηγόρους και, ενδεχομένως, στους πληρεξουσίους (εφετείο), τα οποία είναι διαφορετικά από την αμοιβή,
  β) τα διαδικαστικά έξοδα που καταβάλλονται στους δικαστικούς επιμελητές,
  γ) τα έξοδα δικαστικής πραγματογνωμοσύνης και διεξαγωγής αποδείξεων,
  δ) την ενδεχόμενη αποζημίωση των μαρτύρων, η οποία υπόκειται σε διατίμηση,
  ε) τα δικαιώματα αγόρευσης,
  στ) τα έξοδα που αντιστοιχούν στις διατιμημένες δαπάνες τις οποίες καταβάλλουν οι επαγελματίες για τις ανάγκες της δίκης.

  Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

  Η δικαστική δαπάνη βαρύνει τον ηττηθέντα διάδικο. Η αρχή αυτή τίθεται από το άρθρο 696 του νέου κώδικα πολιτικής δικονομίας. Εντούτοις, ο δικαστής μπορεί, με αιτιολογημένη απόφαση, να επιβάλει το σύνολο ή τμήμα της δικαστικής δαπάνης σε βάρος του αντιδίκου. Στην τελευταία περίπτωση, προβαίνει σε συμψηφισμό της δικαστικής δαπάνης.

 • τα υπόλοιπα έξοδα, τα οποία υποχρεώνονται να καταβάλουν οι διάδικοι επ' ευκαιρία της δίκης και τα οποία βαρύνουν κατ' αρχήν τους ίδιους, εκτός αν ο δικαστής αποφασίσει άλλως. Η εξουσία αυτή του δικαστή προβλέπεται τόσο στις ποινικές όσο και στις αστικές υποθέσεις. Ο δικαστής κρίνει με βάση την επιείκεια ή την οικονομική κατάσταση του καταδικαζομένου. Μπορεί, ακόμα και αυτεπαγγέλτως, να μην τον καταδικάσει στα έξοδα.

Στις ποινικές υποθέσεις, τα δικαστικά έξοδα βαρύνουν το κράτος. Ο καταδικασθείς καταβάλλει ένα πάγιο διαδικαστικό τέλος το ύψος του οποίου εξαρτάται από το αδίκημα.

2. Τι σημαίνει δικαστική αρωγή;

Ο μηχανισμός νομικής συνδρομής (που αντικατέστησε το καθεστώς δικαστικής αρωγής το οποίο είχε θεσπιστεί με νόμο του 1972) προβλέπεται από το νόμο αριθ. 91-647 της 10ης Ιουλίου 1991 περί νομικής συνδρομής που συμπληρώθηκε από το διάταγμα αριθ. 91-1266 της 18ης Δεκεμβρίου 1991 και καλύπτει :

 • το ευεργέτημα πενίας : πρόκειται για οικονομική αρωγή που χορηγείται για διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου και για δικαστικό συμβιβασμό,
 • την αρωγή για την παρέμβαση δικηγόρου στις ποινικές διαδικασίες που μπορούν να κινηθούν αντί της ποινικής δίωξης ( ποινικός συμβιβασμός, ποινική διαμεσολάβηση), για την παρέμβαση δικηγόρου στο πλαίσιο μέτρων προσωρινής κράτησης και, στο σωφρονιστικό επίπεδο, ενώπιον της πειθαρχικής επιτροπής.
 • καθώς και την πρόσβαση στο δίκαιο ( ενημέρωση, προσανατολισμό, δωρεάν νομικές συμβουλές).

Το ευεργέτημα πενίας επιτρέπει στο δικαιούχο να τύχει δωρεάν αρωγής εκ μέρους δικηγόρου ή άλλου παράγοντα της δικαιοσύνης (δικαστικού επιμελητή, πληρεξουσίου, συμβολαιογράφου, υπαλλήλου πλειστηριασμού κλπ...) και να απαλλαγεί της δικαστικής δαπάνης.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

3. Μπορώ να τύχω δικαστικής αρωγής;

Το ευεργέτημα πενίας χορηγείται από το αρμόδιο γραφείο που εδρεύει στο πρωτοδικείο και υπόκειται σε πολλές προϋποθέσεις όσον αφορά τα εισοδήματα, την εθνικότητα, την κατοικία και το παραδεκτό.

 • Προϋποθέσεις εισοδήματος.

  Μπορείτε να τύχετε του ευεργετήματος πενίας αν ο μέσος όρος των εισοδημάτων που αποκτήσατε από οποιαδήποτε πηγή κατά τη διάρκεια του προηγουμένου πολιτικού έτους (εξαιρουμένων των οικογενειακών επιδομάτων και ορισμένων κοινωνικών παροχών) δεν υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο όριο το οποίο καθορίζεται νομοθετικά κάθε χρόνο.

  Για παράδειγμα, οι αιτήσεις χορήγησης του ευεργετήματος πενίας που κατατίθενται το 2004 κρίνονται με βάση τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2003. Από την 1η Ιανουαρίου 2004, το ανώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος για το άτομο που ζει μόνο είναι 830 ευρώ για το ολικό ευεργέτημα πενίας και 1.244 ευρώ για το μερικό ευεργέτημα πενίας. Και στις δύο περιπτώσεις, υπολογίζεται προσαύξηση 149 ευρώ για τα πρώτα δύο άτομα που βαρύνουν τον αιτούντα και 94 ευρώ για κάθε επιπλέον άτομο, πράγμα που προσαυξάνει το όριο εισοδήματος.

 • Τα άτομα των οποίων το εισόδημα υπερβαίνει τα εν λόγω όρια μπορούν να τύχουν του ευεργετήματος κατ' εξαίρεση, αν η αγωγή τους κρίνεται ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος λόγω του αντικειμένου της διαφοράς ή του προβλεπομένου κόστους της δίκης (άρθρο 6 του νόμου του 1991).

  Δεν απαιτείται δήλωση εισοδήματος για τους δικαιούχους του επιδόματος του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης ή του Ελάχιστου Εισοδήματος Ένταξης, ούτε για όσους προβάλλουν δικαιώματα σχετικά με στρατιωτικές συντάξεις αναπηρίας και θυμάτων πολέμου.

  Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

 • Προϋπόθεση εθνικότητας

  Μπορείτε να τύχετε του ευεργετήματος πενίας αν έχετε γαλλική εθνικότητα ή εθνικότητα ενός από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή αν είστε αλλοδαπός με συνήθη κατοικία στη Γαλλία και βρίσκεστε νομίμως στη χώρα.

  Αν είστε αλλοδαπός και δεν κατοικείτε στη Γαλλία, μπορείτε επίσης να τύχετε του ευεργετήματος για υπόθεση ενώπιον των γαλλικών δικαστηρίων, εφόσον είστε κάτοικος κράτους με το οποίο η Γαλλία έχει συνάψει διεθνή ή διμερή συμφωνία που αναγνωρίζει την παροχή δικαστικής αρωγής στους υπηκόους του.

 • Προϋπόθεση κατοικίας

  Εκτός από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις, πρέπει κατ' αρχήν να υπάρχει συνήθης και νόμιμη κατοικία στη Γαλλία.

  Εντούτοις, αυτό δεν είναι υποχρεωτικό κατ' εξαίρεση σε περίπτωση που η κατάσταση του αιτούντα κρίνεται άξια ιδιαίτερου ενδιαφέροντος λαμβανομένου υπόψη του αντικειμένου της δαφοράς ή του προβλεπόμενου κόστους της δίκης.

  Το ευεργέτημα πενίας χορηγείται επίσης χωρίς προϋποθέσεις κατοικίας στους αλλοδαπούς, εφόσον είναι ανήλικοι, μάρτυρες υπό καθεστώς αρωγής, διεξάγεται εις βάρος τους προκαταρκτική εξέταση, προανάκριση, απαγγέλλεται κατηγορία, έχουν καταδικαστεί ή έχουν δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής, καθώς και όταν κινείται εις βάρος τους διαδικασία σχετικά με τις συνθήκες εισόδου και διαμονής στη Γαλλία.

 • Προϋποθέσεις παραδεκτού

  Το ευεργέτημα πενίας χορηγείται σε πρόσωπο του οποίου η αγωγή δεν κρίνεται εκδήλως απαράδεκτη ή αβάσιμη. Η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει για τον εναγόμενο, τον αστικώς υπεύθυνο, τον μάρτυρα υπό καθεστώς αρωγής, το πρόσωπο εις βάρος του οποίου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη ή διεξάγεται προανάκριση, τον κατηγορούμενο, τον καταδικασθέντα.

  Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

  Όσον αφορά την αναίρεση, το ευεργέτημα πενίας δεν χορηγείται αν δεν υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος αναίρεσης.

  Αν απορριφθεί η χορήγηση του ευεργετήματος για το λόγο αυτό, αλλά ο δικαστής κάνει δεκτή την αγωγή του αιτούντα, επιστρέφονται στον τελευταίο τα έξοδα, η δικαστική δαπάνη και η αμοιβή δικηγόρου τα οποία τον βαρύνουν ή έχει καταβάλει, μέχρι του ύψους της δικαστικής αρωγής που θα του είχε χορηγηθεί λαμβανομένων υπόψη των εισοδημάτων του.

4. Η δικαστική αρωγή χορηγείται για όλες τις διαφορές;

Το ευεργέτημα πενίας χορηγείται στους ενάγοντες και στους εναγομένους, σε υποθέσεις εκουσίας ή αμφισβητουμένης δικαιοδοσίας, ενώπιον όλων των δικαστηρίων.

Μπορεί να χορηγηθεί για ολόκληρη ή τμήμα της δίκης, καθώς και ενόψει της επίτευξης συμβιβασμού πριν την άσκηση αγωγής.

Το ευεργέτημα πενίας μπορεί επίσης να χορηγηθεί για την εκτέλεση δικαστικής απόφασης ή οποιουδήποτε άλλου εκτελεστού τίτλου.

5. Προβλέπεται κάποια ιδιαίτερη διαδικασία για επείγουσες περιπτώσεις;

Μπορεί να διαταχθεί η προσωρινή χορήγηση όταν η διαδικασία θέτει σε κίνδυνο τις στοιχειώδεις συνθήκες διαβίωσης του ενδιαφερομένου, ιδίως σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης που αφορά κατάσχεση πραγμάτων ή έξωση. Στην περίπτωση αυτή, το ευεργέτημα μπορεί να χορηγηθεί από τον πρόεδρο του γραφείου δικαστικής αρωγής αλλά και από το αρμόδιο δικαστήριο ή από τον πρόεδρό του.

Σε ποινικές υποθέσεις, η δικονομία επιτρέπει τη χορήγηση του ευεργετήματος πενίας σε επείγουσες περιπτώσεις (για παράδειγμα, κράτηση, εξέταση κατά την πρώτη προσαγωγή, άμεση προσαγωγή). Χορηγείται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και καλύπτει όλες τις πράξεις της δίκης.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

6. Πού μπορώ να προμηθευτώ το έντυπο της αίτησης χορήγησης δικαστικής αρωγής;

Μπορείτε να προμηθευτείτε το έντυπο της αίτησης χορήγησης του ευεργετήματος πενίας στο πρωτοδικείο ή στο ειρηνοδικείο της κατοικίας σας ή του τόπου όπου πρόκειται να εκδικαστεί η υπόθεση.

Αν είστε Γάλλος και κατοικείτε στο εξωτερικό, μπορείτε να ζητήσετε το έντυπο και από τα προξενεία ή από το Γραφείο δικαστικής συνδρομής σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, διεύθυνση αστικών υποθέσεων και σφραγίδας, Υπουργείο Δικαιοσύνης, 13 place Vendôme, 75042 Paris Cedex 01.

Αν είστε αλλοδαπός και δεν κατοικείτε στη Γαλλία, μπορείτε να προμηθευτείτε το έντυπο δικαστικής αρωγής από την κεντρική αρχή που έχει ορίσει η χώρα σας για τη διαβίβαση των διεθνών αιτήσεων δικαστικής συνδρομής. Οι περισσότερες χώρες έχουν ορίσει το υπουργείο δικαιοσύνης τους. Η Γαλλία έχει ορίσει την προαναφερθείσα υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, δηλαδή το γραφείο δικαστικής συνδρομής σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, το οποίο είναι αρμόδιο για τη λήψη και την αποστολή των αιτήσεων.

7. Ποια έγγραφα πρέπει να προσαρτήσω στο έντυπο αίτησης δικαστικής αρωγής;

Το έντυπο της αίτησης χορήγησης του ευεργετήματος πενίας πρέπει να συμπληρωθεί και να συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά έγγραφα που αναφέρονται στο έντυπο και αφορούν, ιδίως, τους οικονομικούς πόρους (τους δικούς σας και των ατόμων που συνοικούν συνήθως με σας), το αντικείμενο του αιτήματός σας και το δικαστήριο το οποίο θα κρίνει την υπόθεση.

8. Πού πρέπει να καταθέσω την αίτηση δικαστικής αρωγής;

Μπορείτε να καταθέσετε την αίτησή σας στο Γραφείο Δικαστικής Αρωγής της κατοικίας σας ή του δικαστηρίου το οποίο θα κρίνει την υπόθεση.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Υπάρχει ένα μόνον γραφείο δικαστικής αρωγής σε κάθε πρωτοδικείο, το οποίο χειρίζεται τις αιτήσεις χορήγησης του ευεργετήματος πενίας για υποθέσεις που φέρονται ενώπιον του πρωτοδικείου ή των άλλων δικαστηρίων της περιφέρειάς του: ειρηνοδικείων, διοικητικού πρωτοδικείου, εργατοδικείου, αλλά και εφετείου και διοικητικού εφετείου.

Κατά παρέκκλιση από τον κανόνα του μοναδικού γραφείου, υπάρχει γραφείο δικαστικής αρωγής και σε κάθε ένα από τα ακόλουθα δικαστήρια:

 • Ακυρωτικό Δικαστήριο,
 • Συμβούλιο της Επικρατείας (που είναι το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο),
 • επιτροπή προσφυγών προσφύγων.

9. Πώς θα γνωρίζω αν δικαιούμαι ή όχι δικαστικής αρωγής ;

Η απόφαση του γραφείου δικαστικής αρωγής θα σας κοινοποιηθεί στην κατοικία σας.

10. Αν μου χορηγηθεί δικαστική αρωγή, τι πρέπει να κάνω ;

Πρέπει να έλθετε σε επαφή με το δικηγόρο (ή με το λειτουργό της δικαιοσύνης : δικαστικό επιμελητή, πληρεξούσιο, συμβολαιογράφο...) που έχετε επιλέξει ή που διορίστηκε για να του εκθέσετε την υπόθεσή σας και για να του δώσετε όλες τις πληροφορίες και τα έγγραφα που θα είναι χρήσιμα για την εργασία του.

Αν σας έχει χορηγηθεί μερικό ευεργέτημα πενίας, πρέπει να συμφωνήσετε τη συμπληρωματική αμοιβή που θα χρειαστεί να του καταβάλετε. Το ποσό αυτό θα πρέπει να περιληφθεί σε σύμβαση την οποία θα υπογράψετε.

11. Αν μου χορηγηθεί δικαστική αρωγή, ποιος θα επιλέξει το δικηγόρο μου ;

Κάθε άτομο που προσφεύγει στη δικαιοσύνη έχει δικαίωμα ελεύθερης επιλογής δικηγόρου.

Αν επιλέξετε το δικηγόρο σας, θα πρέπει να αναφέρετε το όνομά του στο έντυπο της αίτησης χορήγησης του ευεργετήματος πενίας.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Αλλά αν δεν γνωρίζετε κάποιον, θα σας ορίσει δικηγόρο ο πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου του αντίστοιχου πρωτοδικείου.

12. Αν μου χορηγηθεί δικαστική αρωγή, θα καλύπτει όλα τα έξοδα που θα προκαλέσει η δίκη ;

Αν χορηγηθεί πλήρες ευεργέτημα πενίας, καλύπτει όλα τα δικαστικά έξοδα, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής που καταβάλλεται απευθείας στο δικηγόρο ή στους υπόλοιπους λειτουργούς της δικαιοσύνης (δικαστικούς επιμελητές, πληρεξουσίους, συμβολαιογράφους...). Η αμοιβή αυτή υπολογίζεται με βάση πίνακα ή διατίμηση ανά είδος διαδικασίας.

13. Αν μου χορηγηθεί μερική δικαστική αρωγή, ποιος θα καλύψει τα υπόλοιπα έξοδα ;

Μπορεί να σας χορηγηθεί μερική δικαστική αρωγή, ανάλογα με τα εισοδήματά σας, βάσει έξι ποσοστών επιβάρυνσης του δημοσίου : 85, 70, 55, 40, 25 και 15 %. Εσείς βαρύνεστε με μια συμπληρωματική αμοιβή, μη διατιμημένη, η οποία καθορίζεται συμβατικά από εσάς και το δικηγόρο και υπόκειται στον έλεγχο του προέδρου του δικηγορικού συλλόγου, στον οποίο μπορείτε να προσφύγετε σε περίπτωση διαφωνίας.

Το μερικό ευεργέτημα πενίας απαλλάσσει το δικαιούχο από όλες τις υπόλοιπες δαπάνες που απαιτούνται για τη δίκη, όπως και στην περίπτωση του ολικού ευεργετήματος πενίας.

14. Αν μου χορηγηθεί δικαστική αρωγή, θα καλύπτει τα ένδικα μέσα που θα ασκήσω ενδεχομένως μετά τη δίκη ;

 • Αν είστε εναγόμενος, το ευεργέτημα πενίας που σας χορηγείται καλύπτει αυτομάτως τα ένδικα μέσα που ασκεί ο αντίδικός σας, υπό την προϋπόθεση ότι τα εισοδήματά σας παραμένουν αμετάβλητα ή δεν υπερβαίνουν το όριο.

  Τυπικά, εντούτοις, θα πρέπει να υποβάλετε νέα αίτηση στο γραφείο δικαστικής αρωγής του πρωτοδικείου στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει το εφετείο. Το γραφείο θα επιβεβαιώσει ότι τα εισοδήματά σας παραμένουν μικρότερα από το όριο.

  Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

 • Αν είστε ενάγων, θα πρέπει να καταθέσετε νέα αίτηση σύμφωνα με τα προαναφερόμενα. Αλλά η χορήγηση του ευεργετήματος πενίας θα εξαρτηθεί από δύο προϋποθέσεις : εκτός από το επίπεδο των εισοδημάτων σας, θα εξεταστεί και το βάσιμο του ενδίκου μέσου.

 • Αν σας έχει χορηγηθεί ήδη ευεργέτημα πανίας για τους προηγούμενους βαθμούς δικαιοδοσίας, και επιθυμείτε να ασκήσετε αναίρεση, οι προηγούμενες αποφάσεις χορήγησης δεν συνεχίζουν να ισχύουν. Θα πρέπει να καταθέσετε αίτηση στο γραφείο δικαστικής αρωγής του Ακυρωτικού Δικαστηρίου, το οποίο, εκτός από το επίπεδο των εισοδημάτων σας, θα πρέπει να εξετάσει και το βάσιμο της επιχειρούμενης πράξης.

Πράγματι, όσον αφορά την αναίρεση, η αίτηση χορήγησης του ευεργετήματος πενίας μπορεί να απορριφθεί αν δεν διαπιστώνεται η ύπαρξη κάποιου σοβαρού λόγου αναίρεσης.

15. Αν μου χορηγηθεί δικαστική αρωγή, μπορεί να ανακληθεί πριν το τέλος της δίκης (ή ακόμα και μετά τη δίκη) ;

Η χορήγηση του ευεργετήματος πενίας μπορεί να ανακληθεί (άρθρο 50 του νόμου του 1991) κατά τη διάρκεια της δίκης ή μετά από αυτή υπό τις εξής προϋποθέσεις :

 • αν χορηγήθηκε επί τη βάσει ανακριβών δηλώσεων ή εγγράφων,
 • αν κατά τη διάρκεια της δίκης αποκτήσετε εισόδημα, το οποίο αν υπήρχε κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, το ευεργέτημα πενίας δεν θα είχε χορηγηθεί,
 • εφόσον η απόφαση η οποία απέκτησε ισχύ δεδικασμένου σας επεδίκασε εισόδημα, το οποίο αν υπήρχε κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, το ευεργέτημα πενίας δεν θα είχε χορηγηθεί,
 • εφόσον η διαδικασία που κινήσατε χάρη στο ευεργέτημα πενίας κρίθηκε παρελκυστική ή καταχρηστική.

16. Αν δεν μου χορηγηθεί δικαστική αρωγή, μπορώ να προσβάλω την απορριπτική απόφαση ;

Αν απορριφθεί η αίτησή σας για τη χορήγηση του ευεργετήματος πενίας, μπορείτε να προσβάλετε την απορριπτική απόφαση,

 • ζητώντας από το γραφείο δικαστικής αρωγής επανεξέταση της αίτησής σας, αν ο λόγος απόρριψης συνδέεται με το επίπεδο του εισοδήματός σας, είτε
 • αν ο λόγος απόρριψης είναι άλλος, καταθέτοντας προσφυγή κατά της απορριπτικής απόφασης ενώπιον του προέδρου του πρωτοδικείου στο οποίο εδρεύει το γραφείο δικαστικής αρωγής που εξέδωσε την απόφαση. Στη δεύτερη αυτή περίπτωση, η νέα αυτή απόφαση δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα.

Το ευεργέτημα πενίας μπορεί να χορηγηθεί αναδρομικά, αν ο διάδικος κίνησε τη διαδικασία και νίκησε, ενώ η χορήγηση του ευεργετήματος είχε απορριφθεί με την αιτιολογία ότι η αγωγή του δεν είχε εύλογες πιθανότητες ευδοκίμησης.

« Νομική συνδρομή - Γενικές Πληροφορίες | Γαλλία - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 05-10-2004

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο