Evropská komise > ESS > Právní pomoc > Francie

Poslední aktualizace: 06-07-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Právní pomoc - Francie

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Jaké jsou náklady soudního procesu a kdo by je měl obvykle zaplatit? 1.
2. Co je to právní pomoc? 2.
3. Mohu využít právní pomoci? 3.
4. Lze obdržet právní pomoc pro všechny spory? 4.
5. Existuje zvláštní postup pro nouzové případy? 5.
6. Kde mohu obdržet formulář žádosti o právní pomoc? 6.
7. Jaké dokumenty bych měl připojit ke své žádosti o právní pomoc? 7.
8. Kde bych měl zaregistrovat svůj požadavek na právní pomoc? 8.
9. Jak budu informován, zda jsem způsobilý nebo nezpůsobilý pro právní pomoc? 9.
10. Jestliže budu mít právo na právní pomoc, co bych měl udělat? 10.
11. Jestliže budu mít právo na právní pomoc, kdo vybere mého právníka? 11.
12. Jestliže budu mít právo na právní pomoc, pokryje všechny náklady mého soudního procesu? 12.
13. Jestliže budu mít právo na částečnou právní pomoc, kdo zaplatí ostatní náklady? 13.
14. Jestliže budu mít právo na právní pomoc, bude pokrývat jakékoli přezkoumání, které bych mohl provést po soudním procesu? 14.
15. Jestliže budu mít právo na právní pomoc, lze ji odebrat před koncem soudního procesu ( nebo dokonce po soudním procesu)? 15.
16. Jestliže nebudu mít právo na právní pomoc, mohu se proti tomuto rozhodnutí odvolat? 16.

 

1. Jaké jsou náklady soudního procesu a kdo by je měl obvykle zaplatit?

Náklady soudního řízení závisí na podstatě a složitosti případu a řízení a soudu, který věc projednává.

Lze rozlišit tři kategorie nákladů:

 • Poplatky právníka, pro které neexistuje pevná stupnice – právník a klient se mohou dohodnout na sazbě, kterou obecně musí klient zaplatit, pokud není způsobilý pro právní pomoc;

 • Soudní náklady, které jsou vyčerpávajícím způsobem vyjmenovány v paragrafu 695 nového Zákoníku občanského řízení a které se skládají hlavně z:

  1. Poplatků pro právní zástupce za druhý a další den soudního jednání (a avoués u odvolacího soudu); poplatky za druhý a další den soudního jednání se liší od základních poplatků;

  2. Procesních poplatků soudních úředníků;

  3. Poplatků za soudní posouzení a šetření;

  4. Příspěvků pro svědky (pevná stupnice);

  5. Poplatků za projednání právními zástupci;

  6. Výdaje: toto jsou náklady odpovídající výdajům souvisejícím se soudním procesem, pro odborníky, které je možné získat zpět na základě pevné stupnice.

  Podle paragrafu 696 nového Zákoníku občanského řízení nese soudní náklady strana, která prohraje. Soud ale může odůvodněným rozhodnutím přikázat druhé straně, aby je zaplatila celé nebo aby je zaplatila částečně a v tom případě uvede, jak se na nich mají strany podílet.

  NahoruNahoru

 • Jiné náklady, které vzniknou stranám: tyto náklady zpravidla nesou strany samy v trestním i občanském řízení, pokud soud nerozhodne jinak. Soud vydává rozhodnutí na spravedlivém základě také s ohledem na platební schopnost strany, která prohraje. Soud má pravomoc přikázat, aby nebyl vydán žádný příkaz týkající se nákladů.

V trestním řízení nese soudní náklady stát. Lidé odsouzení za trestný čin musí zaplatit pevný poplatek za řízení na základě závažnosti trestného činu.

2. Co je to právní pomoc?

Současný systém právní pomoci (který nahradil starší systém pocházející z právních předpisů z roku 1972) se řídí podle Zákona o právní pomoci (č. 91-647 ze dne 10. července 1991) a vyhlášky č. 91-1266 ze dne 18. prosince 1991. Pokrývá:

 • Vlastní právní pomoc: finanční podporu na soudní řízení a řízení mimosoudního vyrovnání;
 • Pomoc s poplatky právních zástupců při trestních řízeních, která jsou k dispozici jako alternativa trestního stíhání (vyrovnání a mediace), pro právní pomoc osobám zadrženým policií za účelem výslechu a pro kázeňská řízení ve věznicích a
 • Přístup k právu (informace, vedení, právní poradenství zdarma). Právní pomoc dává příjemci právo na pomoc zdarma od právního zástupce nebo jiného právního odborníka (soudní úředník, avoué, notář, dražitel atd.) a odpuštění soudních nákladů.

Právní pomoc dává příjemci právo na pomoc zdarma od právního zástupce nebo jiného právního odborníka (soudní úředník, avoué, notář, dražitel atd.) a odpuštění soudních nákladů.

NahoruNahoru

3. Mohu využít právní pomoci?

Právní pomoc poskytuje úřad pro právní pomoc u krajského soudu podle požadavků týkajících se zdrojů, státní příslušnosti, trvalého pobytu a přípustnosti.

 • Zdroje

Právní pomoc můžete obdržet, pokud průměr všech vašich zdrojů za předchozí kalendářní rok (mimo rodinných přídavků a určitých dávek sociální pomoci) nepřekročí určitý práh stanovený každý rok zákonem.

Například žádosti o právní pomoc podané v roce 2004 se zkoumají na základě zdrojů obdržených v roce 2003. Od 1.ledna 2004 je hranicí měsíčních zdrojů svobodné osoby 830 € pro plnou právní pomoc a 1244 € pro částečnou právní pomoc. V obou případech je hranice zvýšena o 149 € pro první dvě vyživované osoby a o 94 € pro třetí a další vyživované osoby.

Jestliže vaše zdroje tyto hranice převyšují, můžete i přesto výjimečně obdržet právní pomoc, pokud je vaše věc zvlášť významná z hlediska předmětu a pravděpodobných nákladů (paragraf 6 zákona z roku 1991).

Prohlášení o zdrojích není vyžadováno, jestliže máte nárok na dávky ze Státního fondu solidarity nebo na minimální příjem pracovního začlenění nebo pokud máte nárok na důchod válečného veterána nebo válečné oběti.

 • Státní příslušnost

Na právní pomoc máte nárok, pokud jste francouzský státní příslušník nebo občan Evropské unie nebo cizí státní příslušník, který obvykle zákonně pobývá ve Francii. Na právní pomoc máte také nárok pro případ u francouzského soudu, jestliže přestože jste cizí státní příslušník, který nepobývá ve Francii, jste státním příslušníkem státu, který má s Francií uzavřenou mezinárodní nebo dvoustrannou dohodu, kterou se uděluje právo na právní pomoc.

NahoruNahoru

 • Pobyt

Kromě případů zmíněných výše se zásadně vyžaduje obvyklý a zákonný pobyt ve Francii. Výjimečně ale není povinný, když je spor žadatele zvláště významný z hlediska předmětu a pravděpodobných nákladů.

Právní pomoc je také poskytována bez požadavku pobytu cizím státním příslušníkům, kteří jsou nezletilými, svědky, jsou podrobeni formálnímu výslechu, jsou obviněni, obžalováni, odsouzeni nebo se připojili k občanské žalobě u trestního stíhání nebo tam, kde se spor týká vstupu a pobytu ve Francii.

 • Přípustnost

Právní pomoc je poskytována, jestliže žaloba není očividně nepřípustná nebo bezpředmětná. Tato podmínka se nevztahuje na žalované strany, na osoby s občanskoprávní zodpovědností, svědky, vyslýchané, obžalované či obviněné osoby nebo na odsouzené osoby. U kasačních případů bude právní pomoc odmítnuta, jestliže žadatel nepředloží dobré důvody pro kasaci.

Tam, kde byla právní pomoc odmítnuta na tomto základě, ale soud potvrdí nárok odvolatele, je odvolatel způsobilý pro obdržení náhrady různých nákladů a poplatků, které mu vznikly až do výše právní pomoci, na kterou má právo podle svých zdrojů.

4. Lze obdržet právní pomoc pro všechny spory?

Právní pomoc je poskytována žalujícím a žalovaným stranám ve sporných a nesporných případech u všech soudů. Lze ji poskytnout na celé nebo část řízení a jako pomoc při vyrovnání předtím, než se spor začne projednávat v soudním řízení.

NahoruNahoru

Právní pomoc lze také poskytnout pro účely zajištění vynucení rozhodnutí nebo jiného vynutitelného dokumentu.

5. Existuje zvláštní postup pro nouzové případy?

O prozatímním přijetí může být rozhodnuto, když řízení ohrožuje základní životní podmínky žadatele, zejména v případech vynucení a vystěhování. Taková rozhodnutí může učinit předseda úřadu pro právní pomoc i příslušný soud a jeho předseda. U trestních případů postup dovoluje přiznat právní pomoc v naléhavých případech (vyšetřovací vazba, počáteční výslech, okamžité zkrácené řízení a podobné situace). Poskytuje se v průběhu řízení a pokrývá všechny úkony řízení.

6. Kde mohu obdržet formulář žádosti o právní pomoc?

Formulář žádosti o právní pomoc můžete obdržet u krajského nebo okresního soudu pro místo, kde obvykle pobýváte, nebo kde bude případ projednáván. Pokud jste francouzský státní příslušník s pobytem v cizině, lze o formulář také požádat na konzulátech a Úřadu pro právní pomoc pro občanskoprávní a obchodní věci: 

  Bureau de l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale

  Direction des affaires civiles et du sceau

  Ministère de la Justice, 13 place Vendôme, 75042 Paris Cedex 01.

Jestliže jste cizí státní příslušník, který nemá pobyt ve Francii, můžete obdržet formulář žádosti o právní pomoc od ústředního úřadu, který váš stát stanovil pro zasílání žádostí o mezinárodní právní pomoc. Většina zemí stanovila své ministerstvo spravedlnosti. Francie stanovila výše zmíněný útvar svého ministerstva spravedlnosti – Úřad pro právní pomoc pro občanskoprávní a obchodní věci jako úřad, který má pravomoc pro zasílání a přijímání žádostí.

NahoruNahoru

7. Jaké dokumenty bych měl připojit ke své žádosti o právní pomoc?

Formulář žádosti o právní pomoc musí být vyplněn a v něm uvedené podklady musí být připojeny, ty se týkají finančních zdrojů (vašich vlastních a zdrojů lidí, kteří s vámi žijí), předmětu žádosti a dotčeného soudu

8. Kde bych měl zaregistrovat svůj požadavek na právní pomoc?

Vaši žádost můžete zaslat úřadu pro právní pomoc pro oblast, kde žijete nebo kde se nachází soud. Na každém krajském soudu je jeden úřad pro právní pomoc, který zpracovává žádosti o právní pomoc pro případy tohoto soudu i jiných soudů v jeho oblasti: okresních soudů, správních soudů, soudů pro pracovní vztahy, odvolacího soudu a správního odvolacího soudu.

Výjimkou tohoto pravidla jednoho úřadu je, že existuje úřad u každého z následujících:

 • Kasačního soudu;
 • Conseil d'État (což je nejvyšší správní soud);
 • Odvolací komise pro uprchlíky.

9. Jak budu informován, zda jsem způsobilý nebo nezpůsobilý pro právní pomoc?

Bude vám oznámeno rozhodnutí úřadu pro právní pomoc ve vašem bydlišti.

10. Jestliže budu mít právo na právní pomoc, co bych měl udělat?

Kontaktujte svého právního zástupce (nebo jiného právního odborníka – soudního úředníka, avoué, notáře, atd.) nebo určenou osobu zodpovědnou za váš případ a poskytněte jí veškeré informace a dokumenty, které potřebuje. Pokud jste obdržel částečnou právní pomoc, musíte dosáhnout dohody o dodatečných poplatcích, které se mají zaplatit. Měla by to být písemná dohoda, kterou byste měl podepsat.

NahoruNahoru

11. Jestliže budu mít právo na právní pomoc, kdo vybere mého právníka?

Všechny strany sporu si mohou zvolit vlastního právního zástupce.Jestliže si zvolíte svého právního zástupce, musíte uvést jeho jméno na formuláři žádosti o právní pomoc.

Pokud právního zástupce neznáte, určí vám jednoho předseda advokátní komory pro krajský soud.

12. Jestliže budu mít právo na právní pomoc, pokryje všechny náklady mého soudního procesu?

Jestliže obdržíte plnou právní pomoc, pokryje to všechny náklady řízení včetně přímo zaplacených poplatků právnímu zástupci nebo jiným odborníkům (soudnímu úředníkovi, avoué, notáři atd.). Tyto poplatky jsou vypočteny na základě pevné stupnice v závislosti na typu řízení.

13. Jestliže budu mít právo na částečnou právní pomoc, kdo zaplatí ostatní náklady?

Částečnou právní pomoc můžete dostat v jedné ze šesti sazeb, které hradí stát, v závislosti na vašich zdrojích (85%, 70%, 55%, 40%, 25% nebo 15%). Budete muset zaplatit dodatečné poplatky založené nikoli na pevné stupnici, nýbrž dohodnuté mezi vámi a právním zástupcem a přezkoumatelné předsedou advokátní komory, na kterého se můžete obrátit v případě sporu. Jestliže obdržíte částečnou právní pomoc, nebudete muset platit žádné jiné náklady řízení jako v případě plné právní pomoci.

14. Jestliže budu mít právo na právní pomoc, bude pokrývat jakékoli přezkoumání, které bych mohl provést po soudním procesu? 

 • Pokud jste žalovanou stranou a obdržel jste právní pomoc, budete automaticky způsobilý pro právní pomoc v případě odvolání druhé strany za předpokladu, že se vaše zdroje nezměnily nebo zůstaly pod prahovou hranicí.

  NahoruNahoru

 • Formálně však musíte podat novou žádost úřadu pro právní pomoc u krajského soudu pro oblast, ve které se nachází odvolací soud, a úřad zkontroluje, že jsou vaše zdroje stále pod prahovou hranicí.

 • Pokud jste žalující stranou, musíte podat novu žádost stejným způsobem. Vaše způsobilost pro právní pomoc však bude záviset na dvou podmínkách: vašich zdrojích a přípustnosti vaší žaloby.

 • Jestliže jste již obdržel právní pomoc v dřívějším stádiu a přejete si postoupit do kasačního stádia, nebudou již platná dřívější rozhodnutí o přípustnosti. Musíte zažádat na úřadu pro právní pomoc u kasačního soudu, který zkontroluje vaše zdroje i přípustnost vaší žaloby.

Právní pomoc může být odmítnuta ve stádiu kasace, pokud neprokážete závažné důvody pro kasaci.

15. Jestliže budu mít právo na právní pomoc, lze ji odebrat před koncem soudního procesu ( nebo dokonce po soudním procesu)?

Právní pomoc lze odebrat (paragraf 50 zákona z roku 1991) v průběhu nebo po řízení, jestliže:

 • pomoc byla získána na základě nepřesných prohlášení nebo dokumentů;
 • průběhu řízení obdržíte takové zdroje, které kdybyste měl v době žádosti, nebyla by vám poskytnuta právní pomoc;
 • v důsledku vynutitelného rozhodnutí obdržíte takové zdroje, které kdybyste měl v době žádosti, nebyla by vám poskytnuta právní pomoc; nebo
 • je zjištěno, že řízení, které jste zahájil s právní pomocí, je zdržovací nebo protiprávní.

16. Jestliže nebudu mít právo na právní pomoc, mohu se proti tomuto rozhodnutí odvolat?

Jestliže je vám právní pomoc odmítnuta, můžete se odvolat buď:

 • tak, že požádáte úřad o právní pomoc o přezkoumání vaší žádosti, jestliže základem odmítnutí byly vaše zdroje, nebo
 • Pokud bylo odmítnutí způsobeno jinými důvody tak, že ho napadnete u předsedy krajského soudu, kam patří příslušný úřad pro právní pomoc. V tomto případě není možné další odvolání.

Právní pomoc může být přiznána se zpětnou účinností, když strana zahájila spor a vyhrála ho, ale právní pomoc byla odmítnuta z důvodu, že vyhlídka úspěchu sporu nebyla přiměřená.

« Právní pomoc - Obecné informace | Francie - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 06-07-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království