Evropska komisija > EPM > Pravna pomoč > Finska

Zadnja sprememba: 07-11-2006
Natisni Dodaj med priljubljene

Pravna pomoč - Finska

EJN logo

Ta stran je zastarela. Trenutno jo posodabljamo in bo na voljo na evropskem portalu e-pravosodje.


 

KAZALO

1. Kaj so stroški sojenja in kdo jih običajno nosi? 1.
2. Kaj je pravna pomoč? 2.
3. Kdo je upravičen do pravne pomoči? 3.
4. Ali se lahko pravna pomoč uveljavlja v vseh sporih? 4.
5. Ali obstajajo posebni postopki za nujne primere? 5.
6. Kje je mogoče dobiti obrazec za vlogo za pravno pomoč? 6.
7. Katere dokumente je treba priložiti k vlogi za pravno pomoč? 7.
8. Kje se vloži vloga za pravno pomoč? 8.
9. Na kakšen način se prosilca seznani o tem, ali izpolnjuje pogoje za pravno pomoč? 9.
10. Kaj stori prosilec, ki izpolnjuje pogoje za pravno pomoč? 10.
11. Kdo določi odvetnika upravičencu do pravne pomoči? 11.
12. Ali se upravičencu do pravne pomoči krijejo vsi stroški sojenja? 12.
13. Kako se krijejo ostali stroški, kadar upravičenec izpolnjuje pogoje za delno pravno pomoč? 13.
14. Ali pravna pomoč obsega tudi vložitev pritožbe? 14.
15. Ali se lahko izvajanje pravne pomoči prekine pred koncem sojenja (ali celo po njem)? 15.
16. Ali je mogoča pritožba zoper odločbo o neupravičenosti do pravne pomoči? 16.

 

1. Kaj so stroški sojenja in kdo jih običajno nosi?

Stroški sojenja se razlikujejo glede na velikost in vrsto zadeve in so od približno 1 000 EUR do 20 000 EUR. Največji delež teh stroškov predstavljajo honorarji pravnih zastopnikov. Sodišče zahteva od stranke, ki izgubi, da poravna sodne stroške druge stranke. Osnovna urna postavka za pravno pomoč znaša 84 EUR.

Neporočeni ljudje, ki imajo 650 EUR razpoložljivih sredstev na mesec ali manj, in poročeni ljudje, od katerih ima vsak zakonec na voljo 550 EUR sredstev na mesec ali manj, lahko dobijo brezplačno pravno pomoč.

Neporočeni ljudje, ki imajo na voljo več kot 650 EUR, toda ne več kot 1 400 EUR sredstev, in poročeni ljudje, od katerih ima vsak zakonec na voljo več kot 550 EUR, toda ne več kot 1 200 EUR sredstev, lahko prejmejo pravno pomoč, vendar morajo del teh stroškov plačati sami.

Pravna pomoč se ne odobri neporočenim ljudem, ki imajo na voljo več kot 1 400 EUR sredstev, ali poročenim ljudem, od katerih ima vsak zakonec na voljo več kot 1 200 EUR sredstev.

Država vedno krije vsaj 25 % stroškov sojenja. Največji delež, ki ga mora plačati prejemnik pravne pomoči, je 75 % skupnih stroškov sojenja; to velja v primeru neporočenih ljudi, ki imajo na voljo vsaj 1 301 EUR in ne več kot 1 400 EUR sredstev, ter poročenih ljudi, od katerih ima vsak zakonec na voljo vsaj 1 101 EUR, toda ne več kot 1 200 EUR sredstev.

Znesek, ki ga mora plačati upravičenec do pravne pomoči, je odvisen tudi od njegovega premoženja. Če ima upravičenec dobroimetje v banki ali hitro unovčljiva sredstva, ki presegajo 5 000 EUR, mora za sodne stroške nameniti vsaj 50 % tistega dela svojega premoženja, ki presega 5 000 EUR.

Na vrh straniNa vrh strani

2. Kaj je pravna pomoč?

Pravna pomoč pomeni dodelitev sredstev iz državne blagajne, ki jih za kritje sodnih stroškov potrebujejo osebe, ki same niso finančno zmožne kriti stroškov pravne zadeve.

3. Kdo je upravičen do pravne pomoči?

Pravna pomoč se lahko odobri osebam, katerih zadevo obravnava finsko sodišče ali ki imajo stalno prebivališče na Finskem. Pravna pomoč se lahko odobri tudi državljanom Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora, ki delajo ali iščejo delo na Finskem.

Pravna pomoč se ne sme odobriti gospodarskim družbam ali združenjem. Gospodarskim subjektom se lahko odobri pravna pomoč pri sojenju ali drugih zadevah, le če za to obstajajo posebni razlogi.

4. Ali se lahko pravna pomoč uveljavlja v vseh sporih?

Pravna pomoč se lahko uveljavlja za sojenje in za druge pravne zadeve, ki jih ne obravnava sodišče, kot je delitev zakonskega premoženja, delitev zapuščine, dediščine itd.

Pravna pomoč se ne odobri, če ima prosilec zavarovanje pravne zaščite, ki krije zadevo.

Pravna pomoč se prav tako ne odobri, če je zadeva za prosilca majhnega pomena ali če bi bila odobritev pravne pomoči povsem nesmiselna v primerjavi s koristjo, ki bi jo prosilec imel od nje, ali če bi predložitev zadeve predstavljala zlorabo prava ali če zadeva temelji na preneseni pravici.

Pri preprostih sojenjih pravna pomoč ne zajema zastopanja na sodišču, vendar pa lahko v takšnih primerih svetovanje zagotovi Urad za pravno pomoč (oikeusaputoimisto).

Na vrh straniNa vrh strani

5. Ali obstajajo posebni postopki za nujne primere?

Posebni postopki ne obstajajo, vendar če je zadeva nujna, je treba o tem obvestiti Urad za pravno pomoč.

6. Kje je mogoče dobiti obrazec za vlogo za pravno pomoč?

Obrazci za vlogo za pravno pomoč so na voljo pri vseh uradih za pravno pomoč in pri Ministrstvu za pravosodje.

7. Katere dokumente je treba priložiti k vlogi za pravno pomoč?

Prosilci za pravno pomoč morajo Uradu za pravno pomoč predložiti listinski dokaz o lastnih mesečno razpoložljivih sredstvih in o sredstvih zakonca ali partnerja, s katerim živijo v skupnem gospodinjstvu.

Priznajo se naslednji izdatki: davki, stroški bivanja, kot so najemnina ali stroški storitev ali obratovanja, ki jih plačajo lastniki stanovanj, obresti hipotekarnega posojila, plačila preživnine, stroški za varstvo otrok, plačila za prestrukturiranje dolga in stroški pri izterjavi dolga.

Prvih 250 EUR izdatkov se ne upošteva, kar pomeni, da se prizna le del izdatkov, ki presegajo 250 EUR.

Predložiti je treba tudi dokazilo o premoženju, npr. v obliki potrdila o dobroimetju v banki, bančnih izpiskov ali davčne odločbe.

8. Kje se vloži vloga za pravno pomoč?

Vloge za pravno pomoč se lahko skupaj z dokazilom o dohodku pošljejo kateremu koli uradu za pravno pomoč, po možnosti tistemu, ki je najbližji kraju, v katerem se bo zadeva obravnavala. Naslovi so na spletni strani suomi.

Na vrh straniNa vrh strani

9. Na kakšen način se prosilca seznani o tem, ali izpolnjuje pogoje za pravno pomoč?

O odobritvi pravne pomoči odloča Urad za pravno pomoč, odločitev pa sporoči prosilcu po pošti na ustrezen naslov.

10. Kaj stori prosilec, ki izpolnjuje pogoje za pravno pomoč?

Če se pravna pomoč odobri na podlagi vloge, prevzame Urad za pravno pomoč tudi pooblastilo za zastopanje pred sodiščem. Prosilci morajo Uradu za pravno pomoč sporočiti svoje kontaktne podatke.

11. Kdo določi odvetnika upravičencu do pravne pomoči?

Če se zadeva obravnava pred sodiščem, lahko zagotovi pravno pomoč zasebni ali javni pravni zastopnik. Prosilci lahko sami poiščejo pravnega zastopnika, preden se obrnejo na Urad za pravno pomoč. Urad za pravno pomoč lahko prav tako pomaga pri iskanju zasebnega pravnega zastopnika. Ko prosilci vložijo vlogo za pravno pomoč, lahko izrazijo tudi svojo željo glede zastopnika.

Če prosilec najde pravnega zastopnika sam, prevzame ta tudi pooblastilo za zastopanje pred sodiščem.

Če prosilec nima pravnega zastopnika, mu ga dodeli Urad za pravno pomoč.

12. Ali se upravičencu do pravne pomoči krijejo vsi stroški sojenja?

Pravna pomoč krije vse potrebne stroške, povezane z zadevo, kot so honorar in stroški pravnega zastopnika, stroški tolmačenja in prevajanja, stroški prič ter stroški prvotnega zahtevka.

Pravna pomoč ne krije stroškov druge stranke, če upravičenec do pravne pomoči v sodnem postopku izgubi.

Na vrh straniNa vrh strani

13. Kako se krijejo ostali stroški, kadar upravičenec izpolnjuje pogoje za delno pravno pomoč?

Odstotek sodnih stroškov, ki jih mora kriti upravičenec do pravne pomoči, je določen v odločbi o pravni pomoči; upravičenec plača ta znesek neposredno zasebnemu pravnemu zastopniku.

Če je pravno pomoč zagotovil javni pravni zastopnik, plača upravičenec zahtevani odstotek Uradu za pravno pomoč.

14. Ali pravna pomoč obsega tudi vložitev pritožbe?

Pravna pomoč krije vse stroške, ki so potrebni v zadevi, vključno s stroški pritožbe in prvotnega zahtevka.

15. Ali se lahko izvajanje pravne pomoči prekine pred koncem sojenja (ali celo po njem)?

Če se ugotovi, da oseba, kateri je bila pravna pomoč odobrena, ni bila upravičena do nje, ali če so se okoliščine, na podlagi katerih je bila pravna pomoč odobrena, spremenile ali ne veljajo več, lahko Urad za pravno pomoč spremeni svojo odločitev ali pa odloči, da prekine izvajanje pravne pomoči. To lahko stori tudi sodišče, ki obravnava zadevo.

Hkrati pa odloči tudi, ali mora upravičenec do pravne pomoči povrniti prejeto pomoč, in če jo mora, v kakšni višini.

16. Ali je mogoča pritožba zoper odločbo o neupravičenosti do pravne pomoči?

Če se vloga za pravno pomoč zavrne, se lahko pri sodišču vloži pritožba. Če se vloga zavrne, se prosilcu pošljejo navodila o tem, kako se lahko pritoži. Prosilec za pravno pomoč pošlje pritožbo Uradu za pravno pomoč.

Nadaljnje informacije

Javni pravni zastopnik zagotavlja pravno pomoč v vseh pravnih zadevah (vključno z zadevami, ki jih ne obravnava sodišče).

V zadevah, ki jih obravnava sodišče, lahko pravno pomoč zagotavlja tudi zasebni pravni zastopnik.

Prosilci morajo predložiti podatke o zadevi in podatke o svojem finančnem položaju.

Zgornja meja za odobritev pravne pomoči je 100 ur, čeprav lahko sodišče dovoli tudi odobritev pravne pomoči za več kot 100 ur, če za to obstajajo posebni razlogi.

Če ima prosilec zavarovanje pravne zaščite, ki krije njegovo zadevo, se pravna pomoč praviloma ne odobri.

Prosilcem, ki bi bili upravičeni do brezplačne pravne pomoči na podlagi svojih dohodkov, se lahko odobri pravna pomoč za kritje stroškov, ki presegajo zavarovanje.

V izjemnih okoliščinah se lahko pravna pomoč odobri tudi za kritje sodnih stroškov, ki presegajo zgornjo mejo zavarovanja pravne zaščite.

V kazenskih zadevah ima sistem imenovanja javnega zagovornika prednostni položaj v okviru pravne pomoči. Pravica do zagovornika ni odvisna od finančnega položaja upravičenca; zagovornik je lahko imenovan pod istimi pogoji kot pravni svetovalec. Zagovornika dodeli sodišče.

Nadaljnje informacije o vložitvi vloge za pravno pomoč so na voljo na spletni strani Oikeusapu English - suomi - svenska.

« Pravna pomoč - Splošne informacije | Finska - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 07-11-2006

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo