Európska komisia > EJS > Právna pomoc > Fínsko

Posledná úprava: 07-11-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Právna pomoc - Fínsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Aké sú trovy súdneho konania a kto ich obvykle znáša? 1.
2. Čo je to právna pomoc? 2.
3. Môžem mať úžitok z právnej pomoci? 3.
4. Možno získať právnu pomoc pre všetky spory? 4.
5. Existuje osobitný postup pre mimoriadne prípady? 5.
6. Kde môžem dostať formulár žiadosti o právnu pomoc? 6.
7. Aké dokumenty mám pripojiť k mojej žiadosti o právnu pomoc? 7.
8. Kde mám zaregistrovať žiadosť o právnu pomoc? 8.
9. Ako budem informovaný o tom, či mám, alebo nemám nárok na právnu pomoc? 9.
10. Čo mám urobiť, ak spĺňam podmienky pre právnu pomoc? 10.
11. Kto vyberie môjho právneho zástupcu, ak spĺňam podmienky pre právnu pomoc? 11.
12. Ak spĺňam podmienky pre právnu pomoc, pokryje to všetky náklady na moje súdne konanie? 12.
13. Ak spĺňam podmienky pre čiastočnú právnu pomoc, kto uhradí ostatné náklady? 13.
14. Ak spĺňam podmienky pre právnu pomoc, bude sa táto pomoc vzťahovať na každé preskúmanie, ktoré by som mohol urobiť po súdnom konaní? 14.
15. Ak spĺňam podmienky pre právnu pomoc, môže mi byť táto pomoc odobratá pred koncom súdneho konania (alebo dokonca po súdnom konaní)? 15.
16. Ak nespĺňam podmienky pre právnu pomoc, môžem sa odvolať proti tomuto rozhodnutiu? 16.

 

1. Aké sú trovy súdneho konania a kto ich obvykle znáša?

Trovy súdneho konania kolíšu v závislosti od rozsahu a druhu prípadu približne od 1000 eur do 20 000 eur. Najväčšiu časť nákladov tvoria palmáre (counsel´s fees). Súd požaduje od strany, ktorá prípad prehrala, aby uhradila trovy druhej strany. Základná hodinová sadzba za právnu pomoc je 84 eur.

Samostatne žijúce osoby, ktorých mesačné disponibilné prostriedky sú 650 eur alebo menej, a manželia, z ktorých každý má mesačné disponibilné prostriedky 550 eur alebo menej, môžu dostať právnu pomoc bezplatne.

Samostatne žijúce osoby s mesačnými disponibilnými prostriedkami viac ako 650 eur ale menej ako 1 400 eur a manželia, z ktorých každý má mesačné disponibilné prostriedky viac ako 550 eur ale menej ako 1 200 eur, môžu dostať právnu pomoc, budú však musieť sami uhradiť časť nákladov.

Právna pomoc sa neposkytuje samostatne žijúcim osobám s mesačnými disponibilnými prostriedkami viac ako 1 400 eur alebo manželom, ak mesačné disponibilné prostriedky každého z nich presahujú 1 200 eur.

Štát vždy uhradí najmenej 25 % nákladov súdneho konania. Maximálna časť, ktorú je užívateľ právnej pomoci povinný uhradiť, predstavuje 75 % celkových nákladov súdneho konania, a toto platí v prípade samostatne žijúcich osôb s mesačnými disponibilnými prostriedkami najmenej 1 301 eur a najviac 1 400 eur a manželov s mesačnými disponibilnými prostriedkami každého z nich najmenej 1 101 eur, ale najviac 1 200 eur.

HoreHore

Suma, ktorú musí zaplatiť príjemca právnej pomoci, závisí aj od jeho majetku. Ak jeho bankové vklady alebo pohotovo realizovateľné aktíva presahujú 5 000 eur, musí prispieť na trovy súdneho konania najmenej 50 percentami z tej časti svojich aktív, ktorá presahuje 5 000 eur.

2. Čo je to právna pomoc?

Právna pomoc je poskytnutie štátom financovanej pomoci, ktorú potrebujú ľudia, ktorí nie sú finančne schopní uhradiť náklady spojené s právnym prípadom.

3. Môžem mať úžitok z právnej pomoci?

Právna pomoc sa môže poskytovať ľuďom, ktorých prípad sa pojednáva pred fínskym súdom, alebo ktorých miesto trvalého pobytu je vo Fínsku. Právna pomoc sa môže poskytovať aj štátnym príslušníkom krajín Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorí pracujú alebo sa uchádzajú o prácu vo Fínsku.

Právna pomoc sa nemôže poskytovať spoločnostiam alebo združeniam. Iba na základe osobitných dôvodov možno právnu pomoc poskytnúť živnostníkom v súdnych konaniach alebo iných prípadoch.

4. Možno získať právnu pomoc pre všetky spory?

Právnu pomoc možno získať tak pre súdne konania, ako aj pre iné právne prípady, ktoré sa nepojednávajú pred súdom, ako je rozdelenie spoločného majetku manželov, rozdelenie nehnuteľnosti, inventára nehnuteľnosti a tak ďalej.

Právna pomoci sa neposkytuje, ak má žiadateľ poistenie právnych nákladov súvisiacich s daným prípadom.

HoreHore

Právnu pomoc nemožno získať, ak má prípad malú dôležitosť pre žiadateľa, alebo keby poskytnutie právnej pomoci bolo evidentne bezvýznamné v porovnaní s výhodou, ktorú by žiadateľ z nej získal, alebo keby predloženie prípadu súdu predstavovalo nesprávne uplatnenie práva, alebo keby sa prípad zakladal na prevedenom práve.

V jednoduchých súdnych konaniach sa právna pomoc nevzťahuje na zastupovanie pred súdom, hoci v takýchto prípadoch možno dostať rady od Úradu právnej pomoci (oikeusaputoimisto).

5. Existuje osobitný postup pre mimoriadne prípady?

Neexistuje žiadny osobitný postup, ale Úrad právnej pomoci musí byť o mimoriadnych prípadoch informovaný.

6. Kde môžem dostať formulár žiadosti o právnu pomoc?

Formuláre žiadostí o právnu pomoc možno dostať od Úradu právnej pomoci a ministerstva spravodlivosti.

7. Aké dokumenty mám pripojiť k mojej žiadosti o právnu pomoc?

Žiadatelia o právnu pomoc musia predložiť Úradu právnej pomoc dokumenty preukazujúce ich mesačné disponibilné prostriedky, ako aj takéto dokumenty svojho manželského alebo spolužijúceho partnera.

Výdavky, ktoré sa zohľadňujú, sú dane, náklady na domácnosť, ako je nájomné, poplatky za služby alebo zodpovedajúce poplatky, ktoré platia majitelia súkromných domov, hypotekárne úroky, náklady na údržbu, platby za dennú starostlivosť, platby na reštrukturalizáciu dlhu a platby spojené s vymáhaním pohľadávok.

HoreHore

Na prvých 250 eur z výdavkov sa neprihliada, to znamená, že sa berú do úvahy len výdavky presahujúce 250 eur.

Výška majetku sa musí preukázať napríklad aj vo forme vkladových potvrdeniek, výpisov z bankových účtov alebo potvrdeniek o zaplatení dane.

8. Kde mám zaregistrovať žiadosť o právnu pomoc?

Žiadosť o právnu pomoc spolu s dokladom o príjme možno poslať ktorémukoľvek Úradu pre právnu pomoc, najlepšie však úradu najbližšiemu k miestu, kde sa má daný prípad riešiť. Adresy možno nájsť na internete suomi.

9. Ako budem informovaný o tom, či mám, alebo nemám nárok na právnu pomoc?

Rozhodnutia o právnej pomoci prijímajú úrady pre právnu pomoc, ktoré o tom informujú žiadateľov poštou.

10. Čo mám urobiť, ak spĺňam podmienky pre právnu pomoc?

Ak sa právna pomoc udeľuje na základe žiadosti, právne zastupovanie preberá Úrad pre právnu pomoc. Žiadateľ musí poskytnúť Úradu pre právnu pomoc svoje kontaktné údaje.

11. Kto vyberie môjho právneho zástupcu, ak spĺňam podmienky pre právnu pomoc?

Právnu pomoc pre súdne konania môže poskytnúť súkromný alebo verejný právny poradca. Žiadatelia sú oprávnení sami si vyhľadať právneho poradcu pred nadviazaním kontaktu s Úradom pre právnu pomoc. Aj Úrad pre právnu pomoc im môže pomôcť pri hľadaní právneho poradcu. Pri podaní žiadosti o právnu pomoc môžu žiadatelia špecifikovať svojho preferovaného právneho poradcu.

HoreHore

Ak si žiadateľ našiel vlastného právneho poradcu, ten preberá jeho právne zastupovanie.

Ak žiadateľ nemá právneho poradcu, vymenuje ho Úrad pre právnu pomoc.

12. Ak spĺňam podmienky pre právnu pomoc, pokryje to všetky náklady na moje súdne konanie?

Právna pomoc pokrýva všetky výdavky nevyhnutné pre daný prípad, ako sú palmáre a poplatky právneho poradcu, náklady na tlmočenie a preklad, svedecké poplatky a náklady spojené s prvým uplatnením nároku.

Právna pomoc nepokrýva náklady druhej strany, ak užívateľ právnej pomoci prípad prehrá.

13. Ak spĺňam podmienky pre čiastočnú právnu pomoc, kto uhradí ostatné náklady?

Percentuálny podiel súdnych nákladov, ktoré musí uhradiť užívateľ právnej pomoci, určuje rozhodnutie o právnej pomoci; užívateľ zaplatí túto sumu priamo súkromnému právnemu poradcovi.

Ak právnu pomoc poskytol verejný právny poradca, užívateľ uhradí percentuálny podiel, ktorý je povinný zaplatiť Úradu pre právnu pomoc.

14. Ak spĺňam podmienky pre právnu pomoc, bude sa táto pomoc vzťahovať na každé preskúmanie, ktoré by som mohol urobiť po súdnom konaní?

Právna pomoc sa vzťahuje na všetky náklady nevyhnutné pre daný prípad, vrátane nákladov spojených s odvolaním a s prvým uplatnením nároku.

15. Ak spĺňam podmienky pre právnu pomoc, môže mi byť táto pomoc odobratá pred koncom súdneho konania (alebo dokonca po súdnom konaní)?

Ak sa zistí, že osoba, ktorej bola právna pomoc poskytnutá, nebola na ňu oprávnená, alebo sa okolnosti, na základe ktorých bola právna pomoc poskytnutá, zmenili alebo už neexistujú, Úrad pre právnu pomoc môže zmeniť svoje rozhodnutie, alebo sa môže rozhodnúť, že pozastaví udelenie právnej pomoci. Toto môže urobiť aj súd, ktorý daný prípad pojednáva.

Súčasne sa rozhodne aj o tom, či je užívateľ právnej pomoci povinný uhradiť každú platbu za pomoc, ktorú dostal, a ak áno, v akej výške.

16. Ak nespĺňam podmienky pre právnu pomoc, môžem sa odvolať proti tomuto rozhodnutiu?

V prípade zamietnutia žiadosti o právnu pomoc možno sa odvolať k súdu. Ak sa žiadosť zamietne, žiadateľovi sa pošlú pokyny, ako sa má odvolať. Žiadateľ o právnu pomoc pošle odvolanie Úradu pre právnu pomoc.

Bližšie informácie

Verejný právny poradca poskytuje právnu pomoc vo všetkých právnych záležitostiach (vrátane prípadov, ktoré neboli predložené súdu).

V súdnych prípadoch právnu pomoc poskytuje aj súkromný právny poradca.

Žiadatelia musia okrem informácií o svojej finančnej situácii predložiť aj informácie o danom prípade.

Časový strop právnej pomoci je 100 hodín, hoci v prípadoch, keď existujú osobitné dôvody, môže súd povoliť poskytnutie právnej pomoci v trvaní dlhšom ako 100 hodín.

Ak má žiadateľ o právnu pomoc poistenie právnych nákladov vzťahujúce sa na daný prípad, právna pomoc sa spravidla neposkytuje.

Žiadateľom, ktorí by spĺňali podmienky pre bezplatnú právnu pomoc na základe ich príjmov, možno poskytnúť právnu pomoc na krytie prebytku poistenia.

Za mimoriadnych okolností možno poskytnúť právnu pomoc na krytie súdnych nákladov presahujúcich horný limit poistenia právnych nákladov.

V trestnoprávnych prípadoch je systém verejného obhajcu hlavným mechanizmom právnej pomoci. Právo na obhajcu nezávisí od finančnej situácie užívateľa právnej pomoci; obhajcu môže dostať za tých istých podmienok ako právneho poradcu. Obhajcu určí súd.

Ďalšie informácie o podávaní žiadostí o právnu pomoc možno nájsť u Oikeusapu English - suomi - svenska.

« Právna pomoc - Všeobecné informácie | Fínsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 07-11-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo