Komisja Europejska > EJN > Pomoc sądowa > Finlandia

Ostatnia aktualizacja: 07-11-2006
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Pomoc sądowa - Finlandia

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Trwa przygotowywanie zaktualizowanej wersji, która będzie dostępna w europejskim portalu e-Sprawiedliwość.


 

SPIS TRESCI

1. Jakie są koszty procesu i kto zwykle je pokrywa? 1.
2. Co to jest pomoc prawna? 2.
3. Czy przysługuje mi pomoc prawna? 3.
4. Czy pomoc prawną można uzyskać we wszystkich sporach? 4.
5. Czy istnieje procedura specjalna dotycząca nagłych przypadków? 5.
6. Gdzie mogę uzyskać formularz wniosku o pomoc prawną? 6.
7. Jakie dokumenty powinienem załączyć do swojego wniosku o pomoc prawną? 7.
8. Gdzie powinienem zarejestrować swój wniosek o pomoc prawną? 8.
9. W jaki sposób zostanę poinformowany o tym, czy przysługuje mi pomoc prawna? 9.
10. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, co powinienem zrobić? 10.
11. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, kto wybierze mojego prawnika? 11.
12. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, kto pokryje koszty mojego procesu? 12.
13. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania częściowej pomocy prawnej, kto pokryje pozostałe koszty? 13.
14. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, czy obejmuje ona koszty apelacji, którą mogę wnieść po procesie? 14.
15. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, czy może być ona wycofana przed końcem procesu (lub nawet po zakończeniu procesu)? 15.
16. Jeśli nie kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, czy mogę odwołać się od takiej decyzji? 16.

 

1. Jakie są koszty procesu i kto zwykle je pokrywa?

Koszty procesu zależą od wielkości i rodzaju sprawy i wahają się od około 1 000 do 20 000 EUR. Największą część tych kosztów stanowią honoraria prawników. Sąd zobowiązuje stronę, która przegrywa sprawę, do pokrycia kosztów prawnych drugiej strony. Podstawowa stawka godzinowa za pomoc prawną wynosi 84 EUR.

Bezpłatną pomoc prawną mogą otrzymać osoby samotne, których miesięczny dochód dostępny wynosi 650 EUR lub mniej i współmałżonkowie, których miesięczny dochód dostępny wynosi 550 EUR na głowę lub mniej.

Osoby samotne, których miesięczny dochód dostępny wynosi więcej niż 650 EUR, ale nie przekracza 1 400 EUR i współmałżonkowie, których miesięczny dochód dostępny wynosi więcej niż 550 EUR, ale nie przekracza 1 200 EUR na głowę, mogą skorzystać z pomocy prawnej, ale mają obowiązek pokrycia części kosztów.

Pomoc prawna nie przysługuje osobom samotnym, których miesięczny dochód dostępny wynosi więcej niż 1 400 EUR ani współmałżonkom, których miesięczny dochód dostępny wynosi więcej niż 1 200 EUR na głowę.

Państwo zawsze pokrywa przynajmniej 25% kosztów procesu. Maksymalna część kosztów procesu, którą zobowiązany jest pokryć beneficjent pomocy prawnej, wynosi 75%. Taka sytuacja dotyczy osób samotnych, których miesięczny dochód dostępny wynosi przynajmniej 1 301 EUR, ale nie więcej niż 1 400 EUR i współmałżonków, których miesięczny dochód dostępny wynosi przynajmniej 1 101 EUR, ale nie więcej niż 1 200 EUR na głowę.

Do góryDo góry

Kwota, którą zobowiązany jest zapłacić beneficjent pomocy prawnej, zależy również od jego aktywów. W przypadku posiadania lokat bankowych lub aktywów o wartości powyżej 5 000 EUR, które można bezpośrednio zrealizować, osoba korzystająca z pomocy prawnej musi przeznaczyć na pokrycie kosztów prawnych przynajmniej 50% części aktywów powyżej 5 000 EUR.

2. Co to jest pomoc prawna?

Pomoc prawna to zapewnienie wsparcia prawnego, finansowanego przez państwo, którego potrzebują osoby nieposiadające możliwości finansowych, aby samodzielnie pokryć koszty związane ze sprawą.

3. Czy przysługuje mi pomoc prawna?

Pomoc prawna przysługuje osobom, których sprawa prowadzona jest przez sąd fiński lub których miejsce zamieszkania znajduje się w Finlandii. Pomoc prawna może być również udzielona obywatelom Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy pracują lub poszukują pracy w Finlandii.

Pomoc prawna nie przysługuje spółkom ani stowarzyszeniom. Osoby prawne mogą uzyskać pomoc prawną w procesie lub w innych sprawach tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

4. Czy pomoc prawną można uzyskać we wszystkich sporach?

Pomoc prawną można uzyskać zarówno w procesach, jak i w innych sprawach prawnych, które nie są rozpatrywane przez sąd, takich jak podział majątku małżeńskiego, podział majątku, inwentaryzacja majątku itp.

Pomoc prawna nie przysługuje, jeśli wnioskodawca posiada ubezpieczenie od kosztów prawnych, obejmujące daną sprawę.

Do góryDo góry

Pomocy prawnej nie można uzyskać, jeśli sprawa jest nieistotna dla wnioskodawcy lub udzielenie pomocy prawnej byłoby wyraźnie nieuzasadnione w porównaniu z korzyściami dla wnioskodawcy, albo jeśli wniesienie sprawy stanowiłoby niewłaściwe wykorzystanie prawa lub jeśli sprawa opiera się na prawie przekazanym.

W prostych procesach sądowych, pomoc prawna nie obejmuje zastępstwa prawnego w sądzie, chociaż w takich przypadkach można uzyskać pomoc z biura pomocy prawnej (oikeusaputoimisto).

5. Czy istnieje procedura specjalna dotycząca nagłych przypadków?

Nie ma procedury specjalnej, ale należy poinformować biuro pomocy prawnej o pilnym charakterze sprawy.

6. Gdzie mogę uzyskać formularz wniosku o pomoc prawną?

Formularz wniosku o pomoc prawną można uzyskać we wszystkich biurach pomocy prawnej i w Ministerstwie Sprawiedliwości.

7. Jakie dokumenty powinienem załączyć do swojego wniosku o pomoc prawną?

Osoba składająca wniosek o pomoc prawną musi dostarczyć do biura pomocy prawnej dokumenty potwierdzające jej miesięczny dochód dostępny i miesięczny dochód dostępny jej współmałżonka lub partnera pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.

Wydatki, które bierze się pod uwagę obejmują podatki, wydatki mieszkaniowe, takie jak czynsz lub media, lub podobne opłaty ponoszone przez prywatnych właścicieli domów, odsetki od kredytu hipotecznego, koszty utrzymania, koszty opieki bieżącej, płatności z tytułu restrukturyzacji zadłużenia i płatności z tytułu należności ściąganych w drodze egzekucji.

Do góryDo góry

Z wyliczenia wyłącza się kwotę 250 EUR, tj. uwzględnia się tylko część wydatków powyżej 250 EUR.

Należy również przedstawić potwierdzenie aktywów, na przykład w formie potwierdzeń lokat, wyciągów bankowych lub deklaracji podatkowych.

8. Gdzie powinienem zarejestrować swój wniosek o pomoc prawną?

Wnioski o pomoc prawną wraz z potwierdzeniem dochodu można przesłać do dowolnego biura pomocy prawnej, chociaż najlepiej wybrać biuro najbliższe miejsca, w którym rozpatrywana będzie sprawa. Adresy biur można znaleźć w sieci Internet suomi.

9. W jaki sposób zostanę poinformowany o tym, czy przysługuje mi pomoc prawna?

Decyzje dotyczące pomocy prawnej podejmowane są przez biura pomocy prawnej, a wnioskodawcy otrzymują stosowne zawiadomienie pocztą.

10. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, co powinienem zrobić?

W przypadku udzielenia pomocy prawnej na podstawie wniosku, sprawę przejmuje biuro pomocy prawnej. Wnioskodawcy muszą dostarczyć do biura pomocy prawnej swoje dane kontaktowe.

11. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, kto wybierze mojego prawnika?

W przypadku procesów sądowych, pomoc prawną mogą świadczyć obrońcy prywatni lub obrońcy publiczni. Przed nawiązaniem kontaktu z biurem pomocy prawnej, wnioskodawcy mają prawo do samodzielnego znalezienia obrońcy. Biuro pomocy prawnej może również pomóc w znalezieniu obrońcy prywatnego. Składając wniosek o pomoc prawną, wnioskodawcy mogą określić swoje preferencje w odniesieniu do obrońcy.

Do góryDo góry

Jeśli wnioskodawca znajdzie własnego obrońcy, obrońca ten przejmuje sprawę.

Jeśli wnioskodawca nie ma obrońcy, wyznacza go biuro pomocy prawnej.

12. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, kto pokryje koszty mojego procesu?

Pomoc prawna obejmuje wszystkie wydatki niezbędne w związku z daną sprawą, takie jak honoraria i koszty prawników, koszty tłumaczeń ustnych i pisemnych, opłaty na rzecz świadków i koszty wstępne roszczenia.

Pomoc prawna nie pokrywa kosztów poniesionych przez stronę przeciwną, jeśli osoba otrzymująca publiczną pomoc prawną przegra sprawę.

13. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania częściowej pomocy prawnej, kto pokryje pozostałe koszty?

Udział procentowy kosztów prawnych, które zobowiązany jest pokryć beneficjent pomocy prawnej, określony jest w decyzji o udzieleniu pomocy prawnej i beneficjent płaci tę kwotę bezpośrednio obrońcy prywatnemu.

Jeśli pomoc prawną zapewnia obrońca publiczny, beneficjent płaci należny procent na rzecz biura pomocy prawnej.

14. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, czy obejmuje ona koszty apelacji, którą mogę wnieść po procesie?

Pomoc prawna obejmuje wszystkie koszty niezbędne w sprawie, w tym koszty odwołania i koszty wstępne roszczenia.

15. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, czy może być ona wycofana przed końcem procesu (lub nawet po zakończeniu procesu)?

W przypadku stwierdzenia, że osoba, której udzielono pomocy prawnej, nie była uprawniona do skorzystania z niej lub jeśli okoliczności, na podstawie których udzielono pomocy prawnej ulegną zmianie lub przestaną istnieć, biuro pomocy prawnej może zmienić swoją decyzję lub zadecydować o zawieszeniu świadczenia pomocy prawnej. Może tego dokonać również sąd prowadzący sprawę.

Jednocześnie podjęta zostanie decyzja, czy beneficjent pomocy prawnej jest zobowiązany do wniesienia opłaty za pomoc, którą otrzymał, a jeśli tak, to w jakiej wysokości.

16. Jeśli nie kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, czy mogę odwołać się od takiej decyzji?

W przypadku odrzucenia wniosku o pomoc prawną, istnieje możliwość wniesienia odwołania do sądu. W przypadku odrzucenia wniosku o pomoc prawną, wnioskodawca otrzymuje instrukcję dotyczącą sposobu wniesienia odwołania. Wnioskodawca przesyła odwołanie do biura pomocy prawnej.

Dalsze informacje

Obrońcy publiczni świadczą pomoc prawną we wszystkich sprawach (w tym nierozpatrywanych przez sąd).

W przypadku procesów sądowych, pomoc prawną mogą również świadczyć obrońcy prywatni.

Poza informacjami o sytuacji finansowej, wnioskodawca musi przedstawić informacje o sprawie.

Pomoc prawna obejmuje maksymalnie 100 godzin, chociaż w przypadku przesłanek specjalnych, sąd może zezwolić na udzielenie pomocy prawnej powyżej 100 godzin.

Jeśli osoba składająca wniosek o pomoc prawną posiada ubezpieczenie od kosztów prawnych obejmujące daną sprawę, pomoc prawna w zasadzie nie przysługuje.

Wnioskodawcy, którzy kwalifikowaliby się do otrzymania bezpłatnej pomocy prawnej na podstawie kryterium dochodu, mogą uzyskać pomoc prawną na pokrycie udziału własnego ubezpieczenia.

W wyjątkowych okolicznościach, istnieje możliwość udzielenia pomocy prawnej na pokrycie kosztów prawnych powyżej limitu ubezpieczenia od kosztów prawnych.

W sprawach karnych, system obrońców z urzędu stanowi podstawową strukturę pomocy prawnej. Prawo do adwokata nie zależy od sytuacji finansowej beneficjenta; pomoc adwokata można uzyskać na takich samych warunkach, jak radcy prawnego. Adwokata mianuje sąd.

Więcej informacji o składaniu wniosków o pomoc prawną można uzyskać pod adresem Oikeusapu English - suomi - svenska.

« Pomoc sądowa - Informacje ogólne | Finlandia - Informacje ogólne »

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 07-11-2006

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania