Europese Commissie > EJN > Rechtsbijstand > Finland

Laatste aanpassing: 11-07-2005
Printversie Voeg toe aan favorieten

Rechtsbijstand - Finland

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

INHOUDSOPGAVE

1. Wat zijn de proceskosten en wie moet ze normaliter betalen? 1.
2. Wat is rechtsbijstand? 2.
3. Kom ik in aanmerking voor rechtsbijstand? 3.
4. Kan rechtsbijstand worden verkregen voor alle soorten geschillen? 4.
5. Bestaat er een specifieke procedure voor spoedeisende gevallen? 5.
6. Waar kan ik een aanvraagformulier voor rechtsbijstand verkrijgen? 6.
7. Welke documenten moet ik bij mijn verzoek om rechtsbijstand voegen? 7.
8. Waar moet ik mijn aanvraag om rechtsbijstand indienen? 8.
9. Hoe kom ik te weten of ik al dan niet in aanmerking kom voor rechtsbijstand? 9.
10. Wat moet ik doen als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand? 10.
11. Wie kiest mijn advocaat als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand ? 11.
12. Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, worden dan al mijn proceskosten betaald ? 12.
13. Wie betaalt de overige kosten als ik in aanmerking kom voor gedeeltelijke rechtsbijstand? 13.
14. Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, worden dan ook de kosten vergoed van het beroep dat ik eventueel na het proces instel? 14.
15. Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, kan die dan worden ingetrokken in de loop van het proces (of zelfs na het proces)? 15.
16. Als ik niet in aanmerking kom voor rechtsbijstand, kan ik dan tegen die beslissing in beroep gaan? 16.

 

1. Wat zijn de proceskosten en wie moet ze normaliter betalen?

De gerechtskosten bedragen tussen ongeveer 1000 EUR en 20 000 EUR, afhankelijk van de omvang en de aard van de procedure. Het grootste deel van deze kosten wordt gevormd door het honorarium van de justitiële medewerkers. De rechtbank veroordeelt degene die het proces verliest in de kosten van de wederpartij. Het basisuurtarief voor rechtsbijstand is vastgesteld op 84 EUR.

Alleenstaanden met een maandinkomen van maximaal 650 EUR en echtparen van wie elke echtgenoot een maandinkomen heeft van maximaal 550 EUR kunnen voor volledige rechtsbijstand in aanmerking komen.

Alleenstaanden met een maandinkomen tussen 650 EUR en 1400 EUR en echtparen van wie elke echtgenoot een maandinkomen heeft tussen de 550 EUR en 1200 EUR kunnen voor gedeeltelijke rechtsbijstand in aanmerking komen.

Alleenstaanden met een maandinkomen boven de 1400 EUR en echtparen van wie elke echtgenoot een maandinkomen boven de 1200 EUR heeft, komen niet in aanmerking voor rechtsbijstand.

Als rechtsbijstand wordt verleend, neemt de overheid altijd ten minste 25% van het bedrag van de proceskosten voor haar rekening. Alleenstaanden met een maandinkomen tussen 1 301 EUR en 1 400 EUR en echtparen van wie elke echtgenoot een maandinkomen tussen de 1 101 EUR en 1 200 EUR heeft, moeten het grootste aandeel in de proceskosten betalen, namelijk 75%.

Het bedrag dat de ontvangers van rechtsbijstand moeten betalen is bovendien afhankelijk van hun vermogen. Als de ontvangers van rechtsbijstand bankdeposito's of gemakkelijk liquide te maken activa boven de 5 000 EUR bezitten, moeten zij een bijdrage in de kosten van de procedure betalen van ten minste 50 % van het gedeelte van hun bezittingen boven 5 000 EUR.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

2. Wat is rechtsbijstand?

Rechtsbijstand is noodzakelijke door de overheid gefinancierde juridische bijstand, verleend aan personen die om financiële redenen niet zelf de kosten kunnen dragen die moeten worden gemaakt om hen in staat te stellen hun rechten voor de rechter te uitoefenen.

3. Kom ik in aanmerking voor rechtsbijstand?

Personen wier zaak door een Finse rechtbank wordt behandeld of die in Finland wonen, komen in aanmerking voor rechtsbijstand. Onderdanen van een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte die in Finland werken of werk zoeken, kunnen eveneens rechtsbijstand krijgen.

Vennootschappen en verenigingen komen niet in aanmerking voor rechtsbijstand. Beroepsbeoefenaren kunnen in het kader van een gerechtelijke of andere procedure slechts rechtsbijstand krijgen als dit door bijzondere redenen wordt gerechtvaardigd.

4. Kan rechtsbijstand worden verkregen voor alle soorten geschillen?

Rechtsbijstand kan zowel worden toegekend voor geschillen voor de gerechten als voor buitengerechtelijke procedures, zoals boedelverdeling tussen echtgenoten, verdeling van erfenissen, boedelbeschrijving van erfenissen, enz.

Wanneer de verzoeker echter door een rechtsbijstandsverzekering tegen proceskosten gedekt is, komt hij niet in aanmerking voor rechtsbijstand.

Evenmin wordt rechtsbijstand verleend wanneer de zaak slechts van weinig belang is voor de verzoeker of als de verlening van de bijstand kennelijk zinloos zou zijn gezien het profijt dat de betrokkene ervan zou trekken, als er bij de zaak sprake is van rechtsmisbruik of als de zaak op een overgedragen recht gebaseerd is.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

In eenvoudige juridische kwesties houdt rechtsbijstand geen verdediging voor de rechtbank in, maar is het mogelijk bijvoorbeeld advies te vragen bij een bureau voor rechtsbijstand (oikeusaputoimisto).

5. Bestaat er een specifieke procedure voor spoedeisende gevallen?

Nee. In spoedeisende gevallen dient dit te worden gemeld aan het bureau voor rechtsbijstand.

6. Waar kan ik een aanvraagformulier voor rechtsbijstand verkrijgen?

Bij alle bureaus voor rechtsbijstand en bij het ministerie van Justitie zijn aanvraagformulieren verkrijgbaar.

7. Welke documenten moet ik bij mijn verzoek om rechtsbijstand voegen?

De verzoeker om rechtsbijstand moet op het bureau voor rechtsbijstand de documenten overleggen waaruit blijkt hoeveel inkomsten hijzelf en zijn huwelijkspartner of de persoon met wie hij samenwoont maandelijks ontvangen.

Belastingen en, wat woonlasten betreft, de huur of de huurlasten of de woonlasten van de bezitter van een eigen woning, de rente van een lening die is aangegaan voor de aankoop van het hoofdverblijf, alimentatie, kosten van kinderopvang, afbetaling van schulden of betalingen in verband met de incasso van vorderingen worden als uitgaven beschouwd.

De ontvanger van de bijstand moet een bijdrage in de kosten betalen van 250 EUR, d.w.z. dat de kosten boven de drempel van 250 EUR in aanmerking worden genomen.

Tevens moet de omvang van het vermogen worden aangetoond, door bijvoorbeeld een overzicht van bankdeposito's en het banksaldo, de belastingaangifte, enz. over te leggen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

8. Waar moet ik mijn aanvraag om rechtsbijstand indienen?

De aanvraag om rechtsbijstand en de verklaringen omtrent de inkomsten kunnen bij elk bureau voor rechtsbijstand worden ingediend, maar bij voorkeur bij het bureau dat het dichtst gelegen is bij de plaats waar de zaak wordt behandeld. De adressen vindt u op het volgende internetadres: Oikeusapu - Yhteystiedot fi.

9. Hoe kom ik te weten of ik al dan niet in aanmerking kom voor rechtsbijstand?

Het bureau voor rechtsbijstand neemt een beslissing over de aanvraag en deelt deze beslissing aan de verzoeker mee in een brief die per post naar het door de verzoeker aangegeven adres wordt verzonden.

10. Wat moet ik doen als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand?

Wanneer rechtsbijstand overeenkomstig het verzoek wordt verleend, wordt het bureau voor rechtsbijstand met de betrokken zaak belast. De verzoeker moet zijn adresgegevens aan dit bureau doorgeven.

11. Wie kiest mijn advocaat als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand ?

In een proces kan rechtsbijstand door een onafhankelijke raadsman of door een toegewezen raadsman worden verleend. De betrokkene mag zelf een raadsman kiezen voordat hij contact opneemt met het bureau voor rechtsbijstand. Dit bureau kan hem ook helpen bij de keuze van een onafhankelijke raadsman. Bij de aanvraag om rechtsbijstand kunnen wensen ten aanzien van de raadsman kenbaar worden gemaakt.

Als de verzoeker al een raadsman heeft gevonden, blijft die de verzoeker in de betrokken zaak vertegenwoordigen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Wanneer de verzoeker geen raadsman heeft, wijst het bureau voor rechtsbijstand een raadsman aan om hem bij te staan.

12. Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, worden dan al mijn proceskosten betaald ?

Rechtsbijstand dekt alle noodzakelijke kosten van de procedure, zoals het honorarium en de onkosten van de justitiële medewerkers, de tolk- en vertaalkosten, de kosten voor getuigen, de kosten voor de eerste dwanginvordering.

Als de ontvanger van de bijstand het proces verliest, dekt de rechtsbijstand de kosten niet.

13. Wie betaalt de overige kosten als ik in aanmerking kom voor gedeeltelijke rechtsbijstand?

Het percentage van de proceskosten dat de ontvanger van de rechtsbijstand moet betalen, wordt vastgesteld in de beslissing over de rechtsbijstand en door hem rechtstreeks aan de onafhankelijke raadsman betaald.

Als het om een toegewezen raadsman gaat, betaalt de ontvanger van rechtsbijstand het door hem verschuldigde bedrag van de kosten aan het bureau voor rechtsbijstand.

14. Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, worden dan ook de kosten vergoed van het beroep dat ik eventueel na het proces instel?

De rechtsbijstand dekt alle noodzakelijke kosten van de procedure, waaronder beroep en de eerste dwanginvordering.

15. Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, kan die dan worden ingetrokken in de loop van het proces (of zelfs na het proces)?

Als geconstateerd wordt dat niet was voldaan aan de voorwaarden voor de verlening van rechtsbijstand of als er veranderingen zijn gekomen in de situatie waardoor de verzoeker niet meer of niet meer in dezelfde mate aan die voorwaarden voldoet, kan het bureau voor rechtsbijstand de beslissing inzake toekenning van de bijstand wijzigen of besluiten de bijstand op te schorten. De rechtbank die de zaak behandelt kan hetzelfde doen.

Tegelijkertijd wordt een beslissing genomen over de vraag of de ontvanger van rechtsbijstand de ontvangen bijstand geheel of gedeeltelijk moet terugbetalen en wordt het bedrag daarvan vastgesteld.

16. Als ik niet in aanmerking kom voor rechtsbijstand, kan ik dan tegen die beslissing in beroep gaan?

Wanneer rechtsbijstand wordt geweigerd, kan tegen die beslissing beroep worden ingesteld bij de rechtbank. In de beslissing over de weigering van rechtsbijstand die aan de verzoeker wordt gezonden staan de beroepsmogelijkheden vermeld. De verzoeker om rechtsbijstand dient zijn beroepschrift in bij het bureau voor rechtsbijstand.

Nadere inlichtingen

De toegewezen advocaten verstrekken juridische bijstand in alle juridische procedures (waaronder buitengerechtelijke).

In een proces wordt juridische bijstand tevens door onafhankelijke advocaten verleend.
Naast de gegevens over zijn financiële situatie moet de verzoeker ook een uiteenzetting van de feiten overleggen.

Voor rechtsbijstand geldt een plafond van 100 uur; de rechtbank kan echter om bijzondere redenen rechtsbijstand boven dit plafond van 100 uur toekennen.

In het algemeen wordt geen rechtsbijstand toegekend als de zaak gedekt wordt door de rechtsbijstandsverzekering van de verzoeker.

De verzoeker die qua financiële draagkracht recht heeft op volledige rechtsbijstand, kan rechtsbijstand krijgen voor het deel van de kosten dat niet door de verzekering wordt betaald.

Bij wijze van uitzondering kan rechtsbijstand worden verleend voor de proceskosten die het plafond van de rechtsbijstandsverzekering overschrijden.

In strafzaken is het systeem van de toegewezen raadsman de belangrijkste vorm van rechtsbijstand. Het recht op verdediging is niet afhankelijk van de financiële situatie van de verzoeker en een advocaat kan de facto onder dezelfde voorwaarden als een juridisch adviseur worden verkregen. De rechtbank benoemt de advocaat.

Meer informatie over de aanvraag om rechtsbijstand is verkrijgbaar op het volgende adres: Oikeusapu fi.


« Rechtsbijstand - Algemene informatie | Finland - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 11-07-2005

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk