Eiropas Komisija > ETST > Juridiskā palīdzība > Somija

Pēdējo reizi atjaunots: 07-11-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Juridiskā palīdzība - Somija

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


 

SATURS

1. Kādi ir tiesas procesa izdevumi un kas tos parasti sedz? 1.
2. Kas ir juridiskā palīdzība? 2.
3. Vai varu saņemt juridisko palīdzību? 3.
4. Vai juridisko palīdzību var saņemt visos strīdus gadījumos? 4.
5. Vai pastāv īpaša procedūra ārkārtas gadījumiem? 5.
6. Kur es varu saņemt juridiskās palīdzības pieteikuma veidlapu? 6.
7. Kādi dokumenti man jāpievieno juridiskās palīdzības pieprasījumam? 7.
8. Kur man jāreģistrē savs juridiskās palīdzības pieprasījums? 8.
9. Kā man paziņos, vai man ir tiesības saņemt juridisko palīdzību? 9.
10. Kā man ir jārīkojas, ja man tiks sniegta juridiskā palīdzība? 10.
11. Kas izvēlēsies manu advokātu, ja man tiks sniegta juridiskā palīdzība? 11.
12. Ja man tiks sniegta juridiskā palīdzība, vai tādējādi tiks segti visi tiesas procesa izdevumi? 12.
13. Ja man tiks sniegta daļēja juridiskā palīdzība, kas segs pārējās izmaksas? 13.
14. Ja man tiks sniegta juridiskā palīdzība, vai tādējādi tiks segti izdevumi par iespējamu atkārtotu lietas izskatīšanu pēc tiesas procesa? 14.
15. Ja man var tikt sniegta juridiskā palīdzība, vai to var anulēt pirms tiesas procesa beigām (vai pat pēc tiesas procesa)? 15.
16. Ja mans juridiskās palīdzības pieprasījumsnoraidīts, vai varu pārsūdzēt šo lēmumu? 16.

 

1. Kādi ir tiesas procesa izdevumi un kas tos parasti sedz?

Tiesas procesa izdevumi ir atkarīgi no lietas apmēra un veida un veido no apmēram €1000 līdz €20 000. Lielāko šo izmaksu daļu veido advokātu izmaksas. Tiesa pieprasa, lai lietu zaudējusī puse segtu otras puses tiesvedības izdevumus. Stundas pamatlikme par juridisko palīdzību ir €84.

Neprecēti cilvēki, kuru ikmēneša pieejamie līdzekļi ir €650 vai mazāk, un dzīvesbiedri, kuriem katram mēnesī pieejamā summa ir €550 vai mazāk, var saņemt bezmaksas juridisko palīdzību.

Neprecēti cilvēki, kuriem pieejamie līdzekļi ir vairāk nekā €650, bet nepārsniedz €1400, un dzīvesbiedri, kuriem katram pieejamie līdzekļi ir €550, bet nepārsniedz €1200, var saņemt juridisko palīdzību, pašiem daļēji sedzot izdevumus.

Juridiskā palīdzība netiek piešķirta neprecētiem cilvēkiem, kuru ikmēneša pieejamā summa pārsniedz €1400, vai dzīvesbiedriem, kuru katram pieejamā ikmēneša summa pārsniedz €1200.

Valsts vienmēr sedz vismaz 25 % no tiesas procesa izdevumiem. Juridiskās palīdzības saņēmējam ir jāsedz, maksimums, 75 % no tiesas procesa kopējiem izdevumiem; šie izdeuvemi attiecas uz neprecētiem cilvēkiem, kuriem ir pieejami vismaz €1301, bet ne vairāk kā €1400, un dzīvesbiedriem, kuriem katram ir pieejami vismaz €1101, bet ne vairāk kā €1200.

Juridiskās palīdzības saņēmēja sedzamā naudas summa ir arī atkarīga no viņa līdzekļiem. Ja juridiskās palīdzības saņēmējiem ir bankas depozīti vai viegli realizējami aktīvi, kas pārsniedz €5000, viņiem ir jāsedz vismaz 50 % no tiesvedības izmaksām no to aktīvu daļas, kas pārsniedz €5000.

Lapas augšmalaLapas augšmala

2. Kas ir juridiskā palīdzība?

Juridiskā palīdzība ir valsts finansēta atbalsta piešķiršana tiem cilvēkiem, kuriem tā ir nepieciešama un kas paši nespēj finansiāli segt ar tiesvedību saistītos izdevumus.

3. Vai varu saņemt juridisko palīdzību?

Juridiskā palīdzība var tikt sniegta tiem cilvēkiem, kuru lieta tiek iztiesāta Somijas tiesā vai kuru dzīvesvieta ir Somijā. Tāpat juridiskā palīdzība var tikt sniegta Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas pilsoņiem, kas strādā vai meklē darbu Somijā.

Juridiskā palīdzība netiek sniegta uzņēmumiem vai asociācijām. Tirgotājiem juridiskā palīdzība tiesas procesos vai citās lietās var tikt sniegta tikai īpašos gadījumos.

4. Vai juridisko palīdzību var saņemt visos strīdus gadījumos?

Juridisko palīdzību var saņemt gan tiesos procesos, gan arī citās juridiskās lietās, kas netiek iztiesātas tiesā, piemēram, īpašuma, kas iegūts laulības laikā, sadalei, īpašuma sadalei, īpašuma aprakstīšanai u. tml.

Juridiskā palīdzība netiek piešķirta, ja pieteikuma iesniedzējam ir juridisko izdevumu apdrošināšana, kas sedz lietu.

Juridisko palīdzību nepiešķir, ja pieteikuma iesniedzējam lieta nav nozīmīga, vai, ja juridiskās palīdzības piešķiršana būtu nepārprotami nelietderīga, salīdzinot ar pieteikuma iesniedzēja ieguvumsuno lietas, vai, ja lietas iesniegšana tiesā sekmētu neatbilstošu tiesību izmantošanu, vai, ja lieta pamatojas uz nododamām tiesībām.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Vienkāršos tiesas procesos juridiskā palīdzība nesedz pārstāvību tiesā, tomēr šādās lietās var saņemt konsultācijas no Juridiskās palīdzības biroja (oikeusaputoimisto).

5. Vai pastāv īpaša procedūra ārkārtas gadījumiem?

Ārkārtas gadījumiem nepastāv īpaša procedūra, bet Juridiskās palīdzības birojs par tiem ir jāinformē.

6. Kur es varu saņemt juridiskās palīdzības pieteikuma veidlapu?

Juridiskās palīdzības pieteikuma veidlapas var saņemt Juridiskās palīdzības birojos un Tieslietu ministrijā.

7. Kādi dokumenti man jāpievieno juridiskās palīdzības pieprasījumam?

Pieteikuma iesniedzējam Juridiskās palīdzības birojā ir jāiesniedz izziņa par saviem ikmēneša ienākumiem, kā arī izziņa par dzīvesbiedra vai kopdzīves partnera ikmēneša ienākumiem.

Pie izdevumiem tiek pieskaitīti nodokļi, mājsaimniecības uzturēšanas izdevumi, piemēram, īre vai izdevumi, kas saistīti ar apkalpošanu, vai privātmāju īpašniekiem atbilstoši izdevumi, hipotēkas procenti, uzturlīdzekļi, maksājumi par bērna aprūpi vecāku darba laikā, parāda pārskatīšanas maksājumi un parāda piedziņas maksājumi.

Izdevumu pirmie €250 netiek ņemti vērā, t. i., ņem vērā tikai daļu no izdevumiem, kas pārsniedz €250.

Tāpat arī jāiesniedz līdzekļu apstiprinājums, piemēram, īstermiņa parādzīmju, konta izrakstu vai nodokļu ieņēmumu veidā.

8. Kur man jāreģistrē savs juridiskās palīdzības pieprasījums?

Juridiskās palīdzības pieteikumi kopā ar izziņu par ieņēmumiem ir nosūtāmi uz jebkuru Juridiskās palīdzības biroju, tomēr labāk tos sūtīt uz tuvāko biroju, kur lieta tiks izskatīta. Biroju adreses ir atrodamas internetā suomi.

Lapas augšmalaLapas augšmala

9. Kā man paziņos, vai man ir tiesības saņemt juridisko palīdzību?

Lēmumus par juridisko palīdzību pieņemti Juridiskās palīdzības birojos, un pieteikuma iesniedzējiem lēmums tiek nosūtīts pa pastu.

10. Kā man ir jārīkojas, ja man tiks sniegta juridiskā palīdzība?

Ja juridiskā palīdzība tiek piešķirta, pamatojoties uz pieteikumu, Juridiskās palīdzības birojā ir jāiesniedz īss lietas izklāsts. Pieteikuma iesniedzēji Juridiskās palīdzības birojā dara zināmu savu kontaktinformāciju.

11. Kas izvēlēsies manu advokātu, ja man tiks sniegta juridiskā palīdzība?

Tiesas procesos juridisko palīdzību var sniegt vai nu privāts, vai valsts advokāts. Pieteikuma iesniedzējiem ir pašiem jāmeklē advokāts un tikai tad jāsazinās ar Juridiskās palīdzības biroju. Tāpat arī Juridiskās palīdzības birojs var palīdzēt atrast privātu advokātu. Piesakoties juridiskajai palīdzībai, pieteikuma iesniedzēji var norādīt sev vēlamo advokātu.

Ja pieteikuma iesniedzējs ir atradis savu advokātu, pēdējais saņem īsu lietas izklāstu.

Ja pieteikuma iesniedzējam nav advokāta, Juridiskās palīdzības birojs tādu nozīmē.

12. Ja man tiks sniegta juridiskā palīdzība, vai tādējādi tiks segti visi tiesas procesa izdevumi?

Juridiskā palīdzība sedz visus ar lietu saistītos izdevumus, piemēram, advokāta honorāru un izmaksas, tulku un tulkotāju honorārus, liecinieku nodevas un sākotnējas sūdzības izmaksas.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Juridiskā palīdzība nesedz otras puses izmaksas, ja juridiskās palīdzības saņēmējs zaudē lietu.

13. Ja man tiks sniegta daļēja juridiskā palīdzība, kas segs pārējās izmaksas?

Juridisko izmaksu daļa procentuālā izteiksmē, kas juridiskās palīdzības saņēmējam jāsedz, ir atrunāta juridiskās palīdzības lēmumā; palīdzības saņēmējs maksā šo summu tieši privātam advokātam.

Ja juridisko palīdzību sniedz valsts advokāts, palīdzības saņēmējs sedz tik procentus, par cik viņi vienojušies ar Juridiskās palīdzības biroju.

14. Ja man tiks sniegta juridiskā palīdzība, vai tādējādi tiks segti izdevumi par iespējamu atkārtotu lietas izskatīšanu pēc tiesas procesa?

Juridiskā palīdzība sedz visas ar lietu saistītas nepieciešamās izmaksas, tai skaitā pārsūdzības un sākotnējas sūdzības izmaksas.

15. Ja man var tikt sniegta juridiskā palīdzība, vai to var anulēt pirms tiesas procesa beigām (vai pat pēc tiesas procesa)?

Ja konstatē, ka persona, kurai ir piešķirta juridiskā palīdzība, nav tiesīga to saņemt, vai,ja nosacījumi, uz kuru pamata juridiskā palīdzība tika piešķirta, ir mainījušies vai vairs nav piemērojami, Juridiskās palīdzības birojs var grozīt savu lēmumu vai nolemt apturēt juridiskās palīdzības piešķiršanu. Tāpat to var veikt tiesa, izskatot lietu.

Tajā pašā laikā tiks izlemts, vai juridiskās palīdzības saņēmējam ir jāatmaksā par jau saņemto palīdzību un, ja jāmaksā, tad, cik daudz.

16. Ja mans juridiskās palīdzības pieprasījumsnoraidīts, vai varu pārsūdzēt šo lēmumu?

Ja juridiskās palīdzības pieteikums ir noraidīts, var iesniegt pārsūdzību. Ja pieteikums tiek noraidīts, pieteikuma iesniedzējam nosūta informāciju, kā iesniegt pārsūdzību. Pieteikuma iesniedzējs juridiskajai palīdzībai nosūta pārsūdzību Juridiskās Palīdzības birojam.

Cita informācija

Valsts advokāts sniedz juridisko palīdzību visā juridiskajās lietās (tai skaitā lietās, kas nav iesniegtas tiesā).

Tiesas prāvās juridisko palīdzību var arī sniegt privāts advokāts.

Pieteikuma iesniedzēji sniedz informāciju ne tikai par savu finansiālo stāvokli, bet arī par lietu.

Juridiskā palīdzība var tikt piešķirta maksimāli 100 stundu apmērā, lai gan, esot īpašam pamatojumam, tiesa var piešķirt juridisko palīdzību vairāk par 100 stundām.

Ja pieteikuma iesniedzējam juridiskajai palīdzībai ir juridisko izmaksu apdrošināšana, kas sedz lietas izmaksas, juridiskā palīdzība parasti netiek piešķirta.

Pieteikuma iesniedzēji, kuriem, pamatojoties uz viņu ieņēmumiem, ir tiesības saņemt bezmaksas juridisko palīdzību var tikt piešķirta juridiskā palīdzība, lai segtu izdevumus, kurus nesedz apdrošināšana.

Izņēmuma gadījumos juridisko palīdzību var piešķirt, lai segtu juridiskās izmaksas, kas pārsniedz juridisko izmaksu apdrošināšanas maksimālo robežu.

Krimināllietās dominējošais juridiskās palīdzības veids ir valsts aizstāvības sistēma. Tiesības uz aizstāvību nav atkarīgas no saņēmēja finansiālā stāvokļa, aizstāvība var tikt piešķirta pēc tādiem pašiem nosacījumiem kā juridiskais konsultants. Aizstāvību nozīmē tiesa.

Plašāka informācija par pieteikšanos juridiskajās palīdzības saņemšanai ir atrodama Oikeusapu English - suomi - svenska.

« Juridiskā palīdzība - Vispārīgas ziņas | Somija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 07-11-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste