Europos Komisija > ETIT > Teisinė pagalba > Suomija

Naujausia redakcija: 07-11-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Teisinė pagalba - Suomija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


 

TURINIO LENTELE

1. Kokios yra teismo išlaidos ir kas turėtų jas apmokėti? 1.
2. Kas yra teisinė pagalba? 2.
3. Ar aš galiu pasinaudoti teisine pagalba? 3.
4. Ar visose bylose galima gauti teisinę pagalbą? 4.
5. Ar yra specifinė procedūra ypatingiems atvejams? 5.
6. Kur galėčiau gauti pareiškimo dėl teisinės pagalbos formą? 6.
7. Kokius dokumentus turėčiau pridėti prie savo prašymo suteikti teisinę pagalbą? 7.
8. Kur turėčiau įregistruoti savo prašymą suteikti teisinę pagalbą? 8.
9. Kokiu būdu man bus pranešta, ar aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą? 9.
10. Jeigu aš turiu teisę į teisinę pagalbą, ką turėčiau daryti? 10.
11. Jeigu aš turiu teisę į teisinę pagalbą, kas man parinks teisinį atstovą? 11.
12. Jeigu aš turiu teisę į teisinę pagalbą, ar bus padengtos visos mano teismo išlaidos? 12.
13. Jeigu aš turiu teisę į ne visą teisinę pagalbą, kas apmokės kitas išlaidas? 13.
14. Jeigu aš turiu teisę į teisinę pagalbą, ar jos pakaks ir skundui, kuriuo gal būt apskųsčiau teismo sprendimą, nagrinėti? 14.
15. Jeigu aš turiu teisę į teisinę pagalbą, ar ji gali būti atšaukta nepasibaigus teismo procesui (arba net po teismo)? 15.
16. Jeigu aš neturiu teisės į teisinę pagalbą, ar galiu apskųsti šį sprendimą? 16.

 

1. Kokios yra teismo išlaidos ir kas turėtų jas apmokėti?

Teismo išlaidos, atsižvelgiant į bylos apimtį ir pobūdį, svyruoja nuo maždaug  1 000 eurų iki 20 000 eurų. Didžiausią išlaidų dalį sudaro teisinio atstovo honoraras. Teismas reikalauja, kad bylą pralaimėjusioji šalis apmokėtų kitos šalies teismo išlaidas. Bazinis valandinis teisinių paslaugų įkainis yra 84 eurai.

Vieniši asmenys, kurių gaunamos pajamos yra ne didesnės kaip 650 eurų per mėnesį, ir sutuoktiniai, kurių kiekvieno gaunamos pajamos yra ne didesnės kaip 550 eurų per mėnesį, gali gauti nemokamą teisinę pagalbą.

Vieniši asmenys, kurių gaunamos pajamos yra nuo 650 eurų iki 1 400 eurų, ir sutuoktiniai, kurių kiekvieno gaunamos pajamos yra nuo 550 eurų iki 1 200 eurų, gali gauti teisinę pagalbą, tačiau dalį teismo išlaidų turės apmokėti patys.

Teisinė pagalba neteikiama vienišiems asmenims, kurie gauna didesnes negu  1 400 eurų pajamas, ir sutuoktiniams, kurių kiekvienas gauna didesnes negu 1 200 eurų pajamas.

Valstybė narė visada apmoka ne mažiau kaip 25% teismo išlaidų. Daugiausia, kiek teisinės pagalbos gavėjas privalo mokėti pats, yra 75% visų teismo išlaidų. Šis reikalavimas taikomas vienišiems asmenims, kurių pajamos yra nuo 1 301 iki 1 400 eurų, ir sutuoktiniams, kurių kiekvieno pajamos yra nuo 1 101 iki 1 200 eurų.

Suma, kurią privalo mokėti teisinės pagalbos gavėjas, taip pat priklauso nuo jo turto dydžio. Jeigu jo indėlis banke arba jo likvidaus turto vertė yra didesnė kaip 5 000 eurų, jis privalo apmokėti teismo išlaidų dalį, kurios suma yra ne mažesnė kaip 50% jo turto vertės dalies, viršijančios 5 000 eurų.

viršųviršų

2. Kas yra teisinė pagalba?

Teisinė pagalba yra valstybės finansuojama parama, kurios reikia žmonėms, neturintiems finansinių galimybių patiems apmokėti išlaidas, susijusias su jų teisine byla.

3. Ar aš galiu pasinaudoti teisine pagalba?

Teisinė pagalba gali būti suteikta žmonėms, kurių byla nagrinėjama Suomijos teisme arba kurių gyvenamoji vieta yra Suomijoje. Teisinė pagalba taip pat gali būti suteikta Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės piliečiams, dirbantiems arba ieškantiems darbo Suomijoje.

Teisinė pagalba neteikiama įmonėms arba asociacijoms. Prekybininkams teisinė pagalba teisminėse ar kitose bylose gali būti suteikta tik esant ypatingiems pagrindams.

4. Ar visose bylose galima gauti teisinę pagalbą?

Teisinė pagalba gali būti suteikta teisminių ir kitų teisinių bylų, kurios nenagrinėjamos teisme, atvejais, pavyzdžiui, sutuoktinių turto dalybų, turto paskirstymo ar inventorizacijos ir panašiai atvejais.

Teisinė pagalba neteikiama, jeigu pareiškėjas turi teisinių išlaidų draudimą, galiojantį tai bylai.

Teisinė pagalba negali būti suteikta, jeigu byla yra nesvarbi pareiškėjui, arba jeigu teisinės pagalbos suteikimas būtų akivaizdžiai netikslingas, palyginti su nauda, kurią iš jos gautų pareiškėjas, arba jeigu bylos iškėlimas sudarytų pagrindą nesąžiningai pasinaudoti teise, arba jeigu bylos iškėlimo pagrindas yra perleistos teisės.

Kai bylos nesudėtingos, teisinė pagalba neteikiama atstovavimo teisme išlaidoms apmokėti, nors šiais atvejais konsultacijos galima kreiptis į Teisinės pagalbos tarnybą (oikeusaputoimisto).

viršųviršų

5. Ar yra specifinė procedūra ypatingiems atvejams?

Specifinės procedūros nėra, tačiau apie ypatingą atvejį būtina pranešti Teisinės pagalbos tarnybai.

6. Kur galėčiau gauti pareiškimo dėl teisinės pagalbos formą?

Pareiškimo dėl teisinės pagalbos formas galima gauti visose teisinės pagalbos tarnybose ir Teisingumo ministerijoje.

7. Kokius dokumentus turėčiau pridėti prie savo prašymo suteikti teisinę pagalbą?

Teisinės pagalbos prašytojai privalo pateikti teisinės pagalbos tarnybai dokumentus, patvirtinančius jų ir jų sutuoktinių arba su jais partnerystės sutartį sudariusių asmenų (sugyventinių) gaunamas mėnesines pajamas.

Išlaidos, į kurias atsižvelgiama, yra mokesčiai, būsto išlaidos, pavyzdžiui, nuomos ar komunaliniai mokesčiai arba panašūs privačių namų savininkų mokami mokesčiai, hipotekos palūkanos, būsto priežiūros mokesčiai, mokesčiai už asmenų priežiūrą per dieną, skolos restruktūrizavimo mokesčiai ir skolų išieškojimo mokesčiai.

Pirmieji 250 eurų neįtraukiami į išlaidas, t.y., atsižvelgiama tik į tą išlaidų dalį, kuri viršija 250 eurų.

Taip pat būtina pateikti dokumentus, patvirtinančius turto dydį, pavyzdžiui, indėlių kvitus, banko ataskaitas arba mokesčių kvitus.

8. Kur turėčiau įregistruoti savo prašymą suteikti teisinę pagalbą?

Prašymai suteikti teisinę pagalbą kartu su dokumentais, patvirtinančiais pajamų gavimą, gali būti siunčiami bet kuriai teisinės pagalbos tarnybai, nors pageidautina siųsti tai tarnybai, kuri yra arčiausiai bylos nagrinėjimo vietos. Šių tarnybų adresai skelbiami internete suomi.

viršųviršų

9. Kokiu būdu man bus pranešta, ar aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą?

Sprendimus dėl teisinės pagalbos skyrimo priima teisinės pagalbos tarnybos, ir pareiškėjai apie tai informuojami paštu.

10. Jeigu aš turiu teisę į teisinę pagalbą, ką turėčiau daryti?

Kai teisinė pagalba teikiama pagal gautą prašymą, teisinės pagalbos tarnyba paima trumpą bylos aprašymą. Pareiškėjai privalo pateikti teisinės pagalbos tarnybai savo duomenis ryšiams palaikyti.

11. Jeigu aš turiu teisę į teisinę pagalbą, kas man parinks teisinį atstovą?

Teisme nagrinėjamose bylose teisinę pagalbą gali teikti privatus arba valstybės teisinis atstovas. Pareiškėjai, prieš kreipdamiesi į teisinės pagalbos tarnybą, turi teisę patys susirasti teisinį atstovą. Teisinės pagalbos tarnyba taip pat gali padėti susirasti privatų teisinį atstovą. Kreipdamiesi dėl teisinės pagalbos, pareiškėjai gali nurodyti, kokio teisinio atstovo jie pageidauja.

Jeigu pareiškėjas pats susiranda teisinį atstovą, pastarasis paima bylos aprašymą.

Kai pareiškėjas neturi teisinio atstovo, jį skiria teisinės pagalbos tarnyba.

12. Jeigu aš turiu teisę į teisinę pagalbą, ar bus padengtos visos mano teismo išlaidos?

Teisinė pagalba skiriama visoms būtinoms bylos išlaidoms, pavyzdžiui, teisinio atstovo honorarams ir išlaidoms apmokėti, vertimo paslaugoms, liudytojų išlaidoms ir pradinio ieškinio išlaidoms apmokėti.

viršųviršų

Teisinės pagalbos lėšomis neapmokamos kitos šalies išlaidos, jei teisinės pagalbos gavėjas pralaimi bylą.

13. Jeigu aš turiu teisę į ne visą teisinę pagalbą, kas apmokės kitas išlaidas?

Kurią teisinių išlaidų dalį turi apmokėti pats teisinės pagalbos gavėjas, nurodoma sprendime dėl teisinės pagalbos suteikimo; šią sumą teisinės pagalbos gavėjas sumoka tiesiogiai privačiam teisiniam atstovui.

Jeigu teisinę pagalbą teikia valstybės teisinis atstovas, teisinės pagalbos gavėjas jam priklausančią mokėti dalį sumoka teisinės pagalbos tarnybai.

14. Jeigu aš turiu teisę į teisinę pagalbą, ar jos pakaks ir skundui, kuriuo gal būt apskųsčiau teismo sprendimą, nagrinėti?

Teisinės pagalbos lėšomis apmokamos visos bylos teisinės išlaidos, taip pat ir apeliacijos bei pradinio ieškinio išlaidos.

15. Jeigu aš turiu teisę į teisinę pagalbą, ar ji gali būti atšaukta nepasibaigus teismo procesui (arba net po teismo)? 

Jeigu pasirodo, kad asmuo, kuriam buvo suteikta teisinė pagalba, neturėjo teisės jos gauti, arba jeigu pasikeitė arba nebegalioja aplinkybės, dėl kurių buvo suteikta teisinė pagalba, teisinės pagalbos tarnyba turi teisę pakeisti savo sprendimą arba priimti sprendimą sustabdyti teisinės pagalbos teikimą. Tai gali padaryti ir bylą nagrinėjantis teismas.

Tuo pat metu bus sprendžiama, ar teisinės pagalbos gavėjas privalo grąžinti kurią nors gautos teisinės pagalbos lėšų dalį, ir jeigu taip, tai kiek.

16. Jeigu aš neturiu teisės į teisinę pagalbą, ar galiu apskųsti šį sprendimą?

Jeigu prašymas suteikti teisinę pagalbą atmetamas, šį sprendimą galima apskųsti teismui. Kai prašymas atmetamas, pareiškėjas gauna nurodymus, kaip gali apskųsti šį sprendimą. Savo skundą pareiškėjas, prašantis teisinės pagalbos, turi siųsti teisinės pagalbos tarnybai.

Papildoma informacija

Valstybės teisinis atstovas teikia teisinę pagalbą visais teisiniais klausimais (taip pat ir bylose, kurios nepatenka į teismą).

Teismo nagrinėjamose bylose teisinę pagalbą taip pat teikia privatūs teisiniai atstovai.

Be informacijos apie savo finansinę padėtį, pareiškėjai privalo pateikti informaciją apie bylą.

Teisinė pagalba teikiama ne daugiau kaip 100 valandų, nors, esant ypatingiems pagrindams, teismas gali leisti, kad teisinė pagalba būtų teikiama daugiau negu 100 valandų.

Jeigu teisinės pagalbos prašytojas turi jo bylai galiojantį teisinių išlaidų draudimą, teisinė pagalba paprastai neteikiama.

Pareiškėjams, pagal savo gaunamas pajamas turintiems teisę į nemokamą teisinę pagalbą, tokia pagalba gali būti suteikta draudimo perviršio sumai padengti.

Ypatingomis aplinkybėmis teisinė pagalba gali būti suteikta tuo atveju, kai teisinės išlaidos yra didesnės už teisinių išlaidų draudimo sumą.

Baudžiamosiose bylose pagrindinė taikoma teisinė pagalba yra valstybės skiriamas gynėjas. Teisė į gynėją nepriklauso nuo teisinės pagalbos gavėjo finansinės padėties; gynėjas gali būti skiriamas tokiomis pat sąlygomis kaip ir teisės patarėjas. Gynėją skiria teismas.

Daugiau informacijos apie kreipimąsi dėl teisinės pagalbos galima gauti Oikeusapu English - suomi - svenska.

« Teisinė pagalba - Bendro pobūdžio informacija | Suomija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 07-11-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė