Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Νομική συνδρομή > Φινλανδία

Τελευταία ενημέρωση: 11-07-2005
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Νομική συνδρομή - Φινλανδία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Ποιο είναι το κόστος μιας δίκης και ποιον επιβαρύνει υπό κανονικές συνθήκες το κόστος αυτό; 1.
2. Τι σημαίνει ο όρος «νομική συνδρομή»; 2.
3. Ποιος δικαιούται νομική συνδρομή; 3.
4. Παρέχεται νομική συνδρομή για όλα τα είδη νομικών διαφορών; 4.
5. Υπάρχει ειδική διαδικασία κατεπείγοντος χαρακτήρα; 5.
6. Πού μπορούν να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι τα έντυπα αίτησης για την παροχή νομικής συνδρομής; 6.
7. Ποια έγγραφα πρέπει να επισυνάψει κανείς στην αίτηση για την παροχή νομικής συνδρομής; 7.
8. Πού πρέπει να υποβάλλονται οι αιτήσεις για την παροχή νομικής συνδρομής; 8.
9. Πώς μπορεί να ξέρει κανείς εάν δικαιούται ή όχι νομική συνδρομή; 9.
10. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομική συνδρομή, τί πρέπει να κάνω; 10.
11. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομική συνδρομή, ποιός θα επιλέξει τον δικηγόρο μου; 11.
12. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομική συνδρομή, θα καλύψει αυτή όλα τα έξοδα που θα ανακύψουν στο πλαίσιο της δίκης; 12.
13. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι μερική νομική συνδρομή, ποιος θα καταβάλει τα υπόλοιπα έξοδα; 13.
14. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομική συνδρομή, θα καλύπτει αυτή τα ένδικα μέσα που ενδεχομένως θα ασκήσω μετά τη δίκη; 14.
15. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομική συνδρομή, μπορεί το ευεργέτημα αυτό να ανακληθεί πριν από το πέρας της δίκης (ή ακόμη και μετά τη δίκη); 15.
16. Εάν απορριφθεί η αίτηση που έχω υποβάλει για την παροχή νομικής συνδρομής, μπορώ να προσφύγω κατά της απορριπτικής αυτής απόφασης; 16.

 

1. Ποιο είναι το κόστος μιας δίκης και ποιον επιβαρύνει υπό κανονικές συνθήκες το κόστος αυτό;

Τα έξοδα μιας δίκης κυμαίνονται από 1000 μέχρι 20.000 ευρώ περίπου, ανάλογα με την έκταση και τον χαρακτήρα της διαδικασίας. Το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων αυτών έγκειται στην αμοιβή των επικουρικών δικαστικών λειτουργών. Το δικαστήριο καταδικάζει τον διάδικο που χάνει τη δίκη να καταβάλει τα έξοδα τα οποία έχει επωμισθεί ο αντίδικος. Το βασικό ποσό που ισχύει για τη δικαιοδοτική συνδρομή είναι 84 ευρώ ανά ώρα.

Κάθε άγαμο πρόσωπο του οποίου το μηνιαίο εισόδημα δεν υπερβαίνει τα 650 ευρώ και κάθε ζευγάρι όπου το μηνιαίο εισόδημα εκάστου συζύγου δεν υπερβαίνει τα 550 ευρώ δικαιούνται να λάβουν νομική συνδρομή για ολόκληρο το ύψος των εξόδων μιας δίκης.

Κάθε άγαμο πρόσωπο του οποίου το μηνιαίο εισόδημα είναι μεταξύ των 650 και των 1400 ευρώ και κάθε ζευγάρι όπου το μηνιαίο εισόδημα εκάστου συζύγου είναι μεταξύ 550 και 1200 ευρώ δικαιούνται να λάβουν νομική συνδρομή για ένα μέρος των εξόδων μιας δίκης.

Τα άγαμα πρόσωπα των οποίων το μηνιαίο εισόδημα υπερβαίνει τα 1400 ευρώ και τα ζευγάρια όπου το μηνιαίο εισόδημα εκάστου συζύγου υπερβαίνει τα 1200 ευρώ δεν δικαιούνται νομική συνδρομή.

Το κράτος αναλαμβάνει σε όλες τις περιπτώσεις το 25% τουλάχιστον των διαδικαστικών εξόδων. Η μέγιστη επιβάρυνση (75% του συνολικού ύψους των διαδικαστικών εξόδων) προβλέπεται για τα άγαμα πρόσωπα των οποίων το εισόδημα κυμαίνεται από 1.301 έως 1.400 ευρώ και για τα ζευγάρια όπου το εισόδημα εκάστου των συζύγων κυμαίνεται από 1.101 έως 1.200 ευρώ.

Το ποσό που καλείται να καταβάλει ο εκάστοτε δικαιούχος νομικής συνδρομής εξαρτάται ακόμη ενίοτε από την περιουσία του. Αν ο δικαιούχος διαθέτει τραπεζικές καταθέσεις ή ευκόλως ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 5.000 ευρώ, η συμμετοχή του στα διαδικαστικά έξοδα ισούται με το 50% τουλάχιστον της αξίας των περιουσιακών του στοιχείων πέραν των 5.000 ευρώ.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

2. Τι σημαίνει ο όρος «νομική συνδρομή»;

Πρόκειται για την αναγκαία νομική συνδρομή που χρηματοδοτείται από το κράτος και χορηγείται σε άτομα τα οποία, για οικονομικούς λόγους, δεν είναι σε θέση να επωμισθούν τα ίδια τις δαπάνες που συνεπάγεται η άσκηση των δικαιωμάτων τους ενώπιον της Δικαιοσύνης.

3. Ποιος δικαιούται νομική συνδρομή;

Νομική συνδρομή δικαιούται να λάβει κάθε πρόσωπο του οποίου υπόθεση εξετάζεται από φινλανδικό δικαστήριο ή το οποίο έχει την νόμιμη κατοικία του στη Φινλανδία. Το ίδιο ισχύει για τους υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου οι οποίοι εργάζονται ή αναζητούν εργασία στη Φινλανδία.

Δεν δικαιούνται νομική συνδρομή οι εταιρείες και οι ενώσεις. Ένας επαγγελματίας μπορεί να λάβει νομική συνδρομή στο πλαίσιο δικαιοδοτικής ή άλλου τύπου διαδικασίας μόνο εφόσον συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι.

4. Παρέχεται νομική συνδρομή για όλα τα είδη νομικών διαφορών;

Νομική συνδρομή μπορεί να παρασχεθεί τόσο για τις διαφορές ενώπιον δικαστηρίων όσο και για διαδικασίες που δεν έχουν δικαιοδοτικό χαρακτήρα (μοίρασμα περιουσίας μεταξύ συζύγων, μοίρασμα κληρονομιάς, απογραφή κληρονομιάς, κ.ο.κ.).

Ωστόσο, δεν παρέχεται νομική συνδρομή σε περίπτωση που ο αιτών καλύπτεται από ασφάλεια για έξοδα απονομής δικαιοσύνης.

Ομοίως, δεν παρέχεται νομική συνδρομή εάν η υπόθεση είναι ήσσονος σημασίας για το πρόσωπο που ζητά να λάβει νομική συνδρομή ή εάν η παροχή της συνδρομής αυτής θα ήταν προδήλως άσκοπη με βάση το όφελος που θα μπορούσε να αποκομίσει ο ενδιαφερόμενος ή ακόμη εάν η υπόθεση συνιστά κατάχρηση δικαιώματος ή εάν στηρίζεται σε μεταβιβασθέν δικαίωμα.

Στις απλές δικαστικές υποθέσεις, η νομική συνδρομή δεν καλύπτει την υπεράσπιση ενώπιον του δικαστηρίου, αλλά στις περιπτώσεις αυτές είναι λογουχάρη δυνατό να αποταθεί κανείς για την εξεύρεση συνηγόρου στο οικείο γραφείο νομικής συνδρομής.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

5. Υπάρχει ειδική διαδικασία κατεπείγοντος χαρακτήρα;

Όχι. Σε περιπτώσεις κατεπείγοντος, είναι σκόπιμο να ειδοποιείται το γραφείο νομικής συνδρομής.

6. Πού μπορούν να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι τα έντυπα αίτησης για την παροχή νομικής συνδρομής;

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τα έντυπα αίτησης για την παροχή νομικής συνδρομής σε όλα τα γραφεία νομικής συνδρομής καθώς και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

7. Ποια έγγραφα πρέπει να επισυνάψει κανείς στην αίτηση για την παροχή νομικής συνδρομής;

Ο αιτών νομική συνδρομή πρέπει να προσκομίσει στο οικείο γραφείο νομικής συνδρομής έγγραφα τα οποία να αποδεικνύουν το ύψος του μηνιαίου εισοδήματος τόσο του ιδίου όσο και του συζύγου του ή του προσώπου με το οποίο ενδεχομένως συζεί σε ελεύθερη ένωση.

Ως δαπάνες λογίζονται οι φόροι, τα έξοδα στέγασης (π.χ. το ενοίκιο και τα κοινόχρηστα), τα έξοδα στέγασης των ατόμων που διαμένουν σε ιδιόκτητη κατοικία, οι τόκοι αποπληρωμής ενός δανείου που έχει συναφθεί με σκοπό την απόκτηση κύριας κατοικίας, τα ποσά που καταβάλλονται ως διατροφή, τα έξοδα φύλαξης των παιδιών, οι καταβολές που γίνονται στο πλαίσιο προγράμματος απαλλαγής από χρέη και οι πληρωμές για είσπραξη απαιτήσεως.

Ο δικαιούχος της συνδρομής βαρύνεται με δαπάνες ύψους 250 ευρώ, υπό την έννοια ότι οι δαπάνες λαμβάνονται υπόψη πέραν του κατώτατου ορίου των 250 ευρώ.

Επίσης πρέπει να αποδεικνύεται η περιουσιακή κατάσταση του αιτούντος, π.χ. με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης ή παραστατικών από τα οποία προκύπτει το ύψος καταθέσεων ή τραπεζικών υπολοίπων.

8. Πού πρέπει να υποβάλλονται οι αιτήσεις για την παροχή νομικής συνδρομής;

Οι αιτήσεις για την παροχή νομικής συνδρομής και οι σχετικές βεβαιώσεις εισοδήματος μπορούν να υποβάλλονται σε οποιοδήποτε γραφείο νομικής συνδρομής, αλλά είναι προτιμότερο να επιλεγεί το γραφείο με τη μεγαλύτερη γεωγραφική εγγύτητα προς τον τόπο εξέτασης της εκάστοτε υπόθεσης. Οι διευθύνσεις παρατίθενται στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: Oikeusapu - Yhteystiedot fi.

9. Πώς μπορεί να ξέρει κανείς εάν δικαιούται ή όχι νομική συνδρομή;

Το γραφείο νομικής συνδρομής αποφαίνεται σχετικά με την αίτηση και κοινοποιεί την απόφασή του ταχυδρομικώς στη διεύθυνση που έχει επισημάνει ο αιτών.

10. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομική συνδρομή, τί πρέπει να κάνω;

Εάν η παροχή νομικής συνδρομής γίνει δεκτή σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στην αίτηση, η εντολή για την υπόθεση ανατίθεται στο οικείο γραφείο νομικής συνδρομής. Ο αιτών οφείλει να γνωστοποιήσει στο γραφείο αυτό τα στοιχεία που θα επιτρέψουν στο γραφείο να επικοινωνήσει με τον αιτούντα.

11. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομική συνδρομή, ποιός θα επιλέξει τον δικηγόρο μου;

Στο πλαίσιο δίκης, είναι δυνατό να παρασχεθεί νομική συνδρομή είτε από ανεξάρτητο δικηγόρο είτε από δικηγόρο που έχει διορισθεί αυτεπαγγέλτως. Ο ενδιαφερόμενος έχει την ευχέρεια να συμβουλευθεί ο ίδιος δικηγόρο προτού έρθει σε επαφή με το γραφείο νομικής συνδρομής. Το γραφείο μπορεί ακόμη να τον βοηθήσει να βρει ανεξάρτητο δικηγόρο. Κατά την υποβολή αίτησης για την παροχή νομικής συνδρομής είναι δυνατό να εκφρασθεί προτίμηση σχετικά με τον δικηγόρο.

Εάν ο αιτών έχει ήδη βρει μόνος του δικηγόρο, αυτός ο τελευταίος εξακολουθεί να εκπροσωπεί τον αιτούντα στη συγκεκριμένη υπόθεση.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Εάν δεν υπάρχει δικηγόρος, το γραφείο νομικής συνδρομής διορίζει δικηγόρο, που αναλαμβάνει να βοηθήσει τον αιτούντα.

12. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομική συνδρομή, θα καλύψει αυτή όλα τα έξοδα που θα ανακύψουν στο πλαίσιο της δίκης;

Η νομική συνδρομή καλύπτει όλα τα έξοδα που είναι απαραίτητα για τη διεξαγωγή της διαδικασίας, όπως είναι οι αμοιβές και τα έξοδα των επικουρικών δικαστικών λειτουργών, τα έξοδα διερμηνείας και μετάφρασης, τα έξοδα για μαρτυρικές καταθέσεις και τα έξοδα της πρώτης αίτησης αναγκαστικής εκτέλεσης.

Η νομική συνδρομή δεν καλύπτει τα δικαστικά έξοδα σε περίπτωση που ο δικαιούχος της συνδρομής χάσει τη δίκη.

13. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι μερική νομική συνδρομή, ποιος θα καταβάλει τα υπόλοιπα έξοδα;

Το ποσοστό των διαδικαστικών εξόδων που βαρύνουν τον δικαιούχο της νομικής συνδρομής καθορίζεται στην απόφαση περί της νομικής συνδρομής και καταβάλλεται από αυτόν απευθείας στον ανεξάρτητο δικηγόρο.

Εάν ο δικηγόρος έχει διορισθεί αυτεπαγγέλτως, ο δικαιούχος της νομικής συνδρομής καταβάλλει το ποσό των εξόδων που τον βαρύνουν στο οικείο γραφείο νομικής συνδρομής.

14. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομική συνδρομή, θα καλύπτει αυτή τα ένδικα μέσα που ενδεχομένως θα ασκήσω μετά τη δίκη;

Η νομική συνδρομή καλύπτει όλα τα έξοδα που είναι απαραίτητα για τη διεξαγωγή της διαδικασίας, περιλαμβανομένων των ένδικων μέσων και της πρώτης αίτησης αναγκαστικής εκτέλεσης.

15. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομική συνδρομή, μπορεί το ευεργέτημα αυτό να ανακληθεί πριν από το πέρας της δίκης (ή ακόμη και μετά τη δίκη);

Εάν διαπιστωθεί ότι δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις για την παροχή νομικής συνδρομής ή εάν οι προϋποθέσεις αυτές έχουν μεταβληθεί ή εκλείψει, το γραφείο νομικής συνδρομής δύναται να τροποποιήσει την απόφαση σχετικά με την παροχή της συνδρομής ή να αποφασίσει την αναστολή της. Το ίδιο μπορεί να πράξει το δικαστήριο που έχει επιληφθεί της υπόθεσης.

Ταυτοχρόνως, αποφασίζεται εάν ο δικαιούχος της νομικής συνδρομής υποχρεούται να επιστρέψει τη βοήθεια που του έχει καταβληθεί και καθορίζεται το επιστρεπτέο ποσό.

16. Εάν απορριφθεί η αίτηση που έχω υποβάλει για την παροχή νομικής συνδρομής, μπορώ να προσφύγω κατά της απορριπτικής αυτής απόφασης;

Σε περίπτωση που η απόφαση σχετικά με μία αίτηση παροχής νομικής συνδρομής είναι απορριπτική, επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου. Η απόφαση με την οποία απορρίπτεται η αίτηση παροχής νομικής συνδρομής και η οποία απευθύνεται στον αιτούντα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα ένδικα μέσα που αυτός έχει στη διάθεσή του. Ο αιτών νομική συνδρομή ασκεί την τυχόν προσφυγή ενώπιον του οικείου γραφείου νομικής συνδρομής.

Πρόσθετες πληροφορίες

Οι αυτεπαγγέλτως διορισθέντες δικηγόροι παρέχουν βοήθεια επί δικαιοδοτικών θεμάτων στο πλαίσιο οποιασδήποτε νομικής διαδικασίας (μη εξαιρουμένων των διαδικασιών που δεν έχουν δικαιοδοτικό χαρακτήρα).

Στο πλαίσιο δίκης, βοήθεια επί δικαιοδοτικών θεμάτων παρέχεται επίσης από ανεξάρτητους δικηγόρους.

Εκτός από τα έγγραφα που αναφέρονται στην οικονομική του κατάσταση, ο αιτών πρέπει ακόμη να υποβάλει υπόμνημα σχετικά με την υπόθεση.

Η νομική συνδρομή δεν μπορεί να υπερβεί τις 100 ώρες. Πάντως, εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, το δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει την παροχή νομικής συνδρομής και πέραν του ανώτατου ορίου των 100 ωρών.

Κατά κανόνα, πάντως, δεν γίνεται δεκτή η παροχή νομικής συνδρομής αν η υπόθεση του αιτούντος καλύπτεται από ασφάλεια για έξοδα απονομής δικαιοσύνης την οποία έχει συνομολογήσει ο αιτών.

Ο αιτών ο οποίος, με βάση τα εισοδήματά του, έχει δικαίωμα σε πλήρη δικαιοδοτική συνδρομή μπορεί να λάβει νομική συνδρομή για το μέρος της ασφάλειας που τον βαρύνει.

Κατ' εξαίρεση, μπορεί να γίνει δεκτή η παροχή δικαιοδοτικής συνδρομής για διαδικαστικά έξοδα που υπερβαίνουν το ανώτατο όριο της ασφάλειας για έξοδα απονομής δικαιοσύνης.

Στις ποινικές υποθέσεις, η συνηθέστερη μορφή δικαιοδοτικής συνδρομής έγκειται στον αυτεπάγγελτο διορισμό συνηγόρου υπεράσπισης. Το δικαίωμα σε υπεράσπιση δεν εξαρτάται από την οικονομική κατάσταση του δικαιούχου και είναι μάλιστα δυνατό να εξασφαλισθεί ο διορισμός συνηγόρου υπεράσπισης υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και για τους επικουρικούς δικαστικούς λειτουργούς. Ο συνήγορος υπεράσπισης διορίζεται από το δικαστήριο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αίτηση νομικής συνδρομής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: Oikeusapu fi.


« Νομική συνδρομή - Γενικές Πληροφορίες | Φινλανδία - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 11-07-2005

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο