Evropská komise > ESS > Právní pomoc > Finsko

Poslední aktualizace: 07-11-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Právní pomoc - Finsko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Jaké jsou náklady soudního procesu a kdo by je měl obvykle zaplatit? 1.
2. Co je to právní pomoc? 2.
3. Mohu využít právní pomoci? 3.
4. Lze obdržet právní pomoc pro všechny spory? 4.
5. Existuje zvláštní postup pro nouzové případy? 5.
6. Kde mohu obdržet formulář žádosti o právní pomoc? 6.
7. Jaké dokumenty bych měl připojit ke své žádosti o právní pomoc? 7.
8. Kde bych měl zaregistrovat svůj požadavek na právní pomoc? 8.
9. Jak budu informován, zda jsem způsobilý nebo nezpůsobilý pro právní pomoc? 9.
10. Jestliže budu mít právo na právní pomoc, co bych měl udělat? 10.
11. Jestliže budu mít právo na právní pomoc, kdo vybere mého právníka? 11.
12. Jestliže budu mít právo na právní pomoc, pokryje všechny náklady mého soudního procesu? 12.
13. Jestliže budu mít právo na částečnou právní pomoc, kdo zaplatí ostatní náklady? 13.
14. Jestliže budu mít právo na právní pomoc, bude pokrývat jakékoli přezkoumání, které bych mohl provést po soudním procesu? 14.
15. Jestliže budu mít právo na právní pomoc, lze ji odebrat před koncem soudního procesu ( nebo dokonce po soudním procesu)? 15.
16. Jestliže nebudu mít právo na právní pomoc, mohu se proti tomuto rozhodnutí odvolat? 16.

 

1. Jaké jsou náklady soudního procesu a kdo by je měl obvykle zaplatit?

Náklady soudního procesu se liší podle velikosti a typu případu v rozsahu přibližně od 1000 € do 20 000 €. Největší částí nákladů jsou poplatky právního zástupce. Soud požaduje, aby strana, která případ prohraje, zaplatila právní náklady druhé strany. Základní hodinová sazba právní pomoci je 84 €.

Svobodní lidé, jejichž měsíční fondy k dispozici jsou 650 € nebo méně, a manželé, kde každý z nich má fondy k dispozici 550 € měsíčně nebo méně, mohou obdržet právní pomoc zdarma.

Svobodní lidé s fondy k dispozici více než 650 €, ale ne více než 1 400 € a manželé, kde každý z nich má fondy k dispozici více než 550 €, ale ne více než 1 200 €, mohou obdržet právní pomoc, ale budou muset zaplatit část nákladů sami.

Právní pomoc se neuděluje svobodným lidem s fondy k dispozici více než 1 400 € nebo manželům, kde každý z nich má fondy k dispozici více než 1 200 €.

Stát vždy hradí alespoň 25% nákladů soudního procesu. Největší část, kterou musí příjemce právní pomoci zaplatit, je 75% celkových nákladů soudního procesu a to se vztahuje na případ svobodných lidí s fondy k dispozici nejméně 1 301 € a ne více než 1 400 € a manželů, kde každý z nich má fondy k dispozici alespoň 1 101 €, ale nikoli více než 1 200 €.

Částka, kterou musí příjemce právní pomoci zaplatit, také závisí na jeho jiných aktivech. Pokud má příjemce bankovní vklady nebo snadno zpeněžitelná aktiva v hodnotě nad 5 000 €, musí vynaložit na náklady soudního procesu alespoň 50% té části svých aktiv, která přesahuje 5 000 €.

NahoruNahoru

2. Co je to právní pomoc?

Právní pomoc je pomoc financovaná státem, kterou potřebují lidé, kteří sami nejsou schopni finančně pokrýt náklady související s právním případem.

3. Mohu využít právní pomoci?

Právní pomoc může být udělena lidem, jejichž případ je projednáván u finského soudu nebo jejichž místo pobytu je ve Finsku. Právní pomoc může být také udělena státním příslušníkům Evropské unie a Evropské hospodářské oblasti, kteří pracují nebo hledají práci ve Finsku.

Právní pomoc nelze udělit společnostem nebo sdružením. Pouze kde existují zvláštní důvody, může být obchodníkům udělena právní pomoc v soudních procesech nebo jiných případech.

4. Lze obdržet právní pomoc pro všechny spory?

Právní pomoc lze obdržet jak pro soudní procesy, tak pro jiné právní případy, které neprojednává soud, jako je rozdělení jmění manželů, soupisy majetku a tak dále.

Právní pomoc není udělena, jestliže má žadatel pojištění právních výloh vztahující se na případ.

Právní pomoc nelze obdržet, jestliže je případ pro žadatele málo významný nebo jestliže udělení právní pomoci by bylo jasně zbytečné ve srovnání s přínosem, který by pro žadatele znamenala, nebo pokud by zahájení případu představovalo zneužití práva nebo pokud je případ založen na postoupeném právu.

V jednoduchých soudních procesech právní pomoc nepokrývá zastupování u soudu, i když v takových případech lze získat radu od úřadu pro právní pomoc (oikeusaputoimisto).

NahoruNahoru

5. Existuje zvláštní postup pro nouzové případy?

Žádný zvláštní postup neexistuje, ale úřad pro právní pomoc musí být informován o nouzovém případu.

6. Kde mohu obdržet formulář žádosti o právní pomoc?

Formuláře žádosti o právní pomoc lze obdržet od úřadů pro právní pomoc a ministerstva spravedlnosti.

7. Jaké dokumenty bych měl připojit ke své žádosti o právní pomoc?

Žadatelé o právní pomoc musí poskytnout úřadu pro právní pomoc písemné potvrzení o vlastních měsíčních dostupných fondech a dostupných fondech svého manžela/ manželky nebo druha/družky žijící ve společné domácnosti.

Výdaje, které se zohledňují, jsou daň, výdaje na bydlení jako nájem nebo poplatky za služby či odpovídající poplatky placené vlastníky nemovitosti, hypotéční úrok, platby vynaložené na údržbu, platby za péči o děti během dne, platby za změnu struktury pohledávek a platby za vymožení pohledávek.

Prvních 250 € výdajů se nebere v úvahu, tedy zohledňuje se pouze ta část výdajů, která překročí 250 €.

Je třeba také poskytnout důkaz o aktivech, například ve formě výpisů vkladů, bankovních výpisů nebo potvrzení o platbě daně.

8. Kde bych měl zaregistrovat svůj požadavek na právní pomoc?

Žádosti o právní pomoc spolu s prokázáním příjmu mohou být zasílány jakémukoli úřadu pro právní pomoc, ale nejraději úřadu, který se nachází nejblíže místu, kde má být případ řešen. Adresy lze nalézt na internet suomi.

NahoruNahoru

9. Jak budu informován, zda jsem způsobilý nebo nezpůsobilý pro právní pomoc?

Rozhodnutí o právní pomoci přijímají úřady pro právní pomoc a oznamují se žadatelům poštou.

10. Jestliže budu mít právo na právní pomoc, co bych měl udělat?

Tam, kde právní pomoc není udělena na základě žádosti, dokument o případu přebírá úřad pro právní pomoc. Žadatelé musí poskytnout úřadu pro právní pomoc své kontaktní údaje.

11. Jestliže budu mít právo na právní pomoc, kdo vybere mého právníka?

Pro soudní procesy může být právní pomoc poskytnuta soukromým nebo veřejným právním zástupcem. Žadatelé mají právo vyhledat si právního zástupce před tím, než se spojí s úřadem pro právní pomoc. Úřad pro právní pomoc může také pomoci s vyhledáním soukromého právního zástupce. Když žadatelé žádají o právní pomoc, mohou uvést, jakému právnímu zástupci dávají přednost.

Když žadatel nalezl vlastního právního zástupce, ten přebírá dokument o případu.

Když žadatel nemá právního zástupce, úřad pro právní pomoc ho stanoví.

12. Jestliže budu mít právo na právní pomoc, pokryje všechny náklady mého soudního procesu?

Právní pomoc pokrývá veškeré výdaje nezbytné pro případ, jako jsou poplatky a platby pro právního zástupce, náklady na tlumočení a překlady, poplatky svědkům a počáteční náklady žaloby.

NahoruNahoru

Právní pomoc nepokrývá náklady druhé strany, pokud příjemce právní pomoci případ prohraje.

13. Jestliže budu mít právo na částečnou právní pomoc, kdo zaplatí ostatní náklady?

Procento právních nákladů, které musí zaplatit příjemce právní pomoci, je stanoveno v rozhodnutí o právní pomoci; příjemce zaplatí tuto částku přímo soukromému právnímu zástupci.

Pokud byla právní pomoc poskytnuta veřejným právním zástupcem, příjemce zaplatí procento nákladů, za které je odpovědný, úřadu pro právní pomoc.

14. Jestliže budu mít právo na právní pomoc, bude pokrývat jakékoli přezkoumání, které bych mohl provést po soudním procesu?

Právní pomoc pokrývá veškeré nezbytné náklady případu včetně odvolání a počátečních nákladů žaloby.

15. Jestliže budu mít právo na právní pomoc, lze ji odebrat před koncem soudního procesu ( nebo dokonce po soudním procesu)?

Pokud se zjistí, že osoba, které byla udělena právní pomoc, pro ni nebyla způsobilá nebo pokud se změnily či již neplatí okolnosti, na základě kterých byla právní pomoc udělena, může úřad pro právní pomoc své rozhodnutí změnit nebo se rozhodnout, že pozastaví udělení právní pomoci. To může učinit také soud, který případ řeší.

Současně bude také rozhodnuto, zda příjemce právní pomoci ručí za některé platby za pomoc, kterou obdržel, a pokud ano, v jaké výši.

16. Jestliže nebudu mít právo na právní pomoc, mohu se proti tomuto rozhodnutí odvolat?

Jestliže je žádost o právní pomoc odmítnuta, lze podat odvolání k soudu. Když je žádost odmítnuta, zašlou se žadateli pokyny, jak se odvolat. Žadatel o právní pomoc zasílá odvolání úřadu pro právní pomoc.

Bližší informace

Veřejný právní zástupce poskytuje právní pomoc ve všech právních věcech (včetně případů, které nejsou postoupeny před soud).

U soudních případů je právní pomoc poskytována také soukromým právním zástupcem.

Žadatelé musí kromě informací o své finanční situaci předložit také informace o případu.

Strop právní pomoci je 100 hodin, i když pokud existují zvláštní důvody, může soud dovolit udělení právní pomoci na více než 100 hodin.

Když má žadatel o právní pomoc pojištění právních výloh vztahující se na případ, právní pomoc zpravidla není udělena.

Žadatelům, kteří by byli způsobilí pro právní pomoc zdarma na základě příjmů, může být udělena právní pomoc pro pokrytí výloh přesahujících pojištění.

Za výjimečných okolností může být udělena právní pomoc pro pokrytí právních nákladů převyšujících horní hranici pojištění právních nákladů.

V trestních případech je systém veřejného právního zástupce přednostním režimem právní pomoci. Právo na obhájce nezávisí na finanční situaci příjemce, obhájce lze získat za stejných podmínek jako právního poradce. Obhájce je jmenován soudem.

Další informace o tom, jak žádat o právní pomoc, lze nalézt na Oikeusapu English - suomi - svenska.

« Právní pomoc - Obecné informace | Finsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 07-11-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království