Európska komisia > EJS > Právna pomoc > Právo spoločenstva

Posledná úprava: 12-07-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Právna pomoc - Právo spoločenstva

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


Základné právo v celej Únii

Charta základných práv Európskej únie stanovuje vo svojom článku 47 ods. 3, že právna pomoc sa poskytuje osobám, ktoré nemajú dostatok finančných prostriedkov, pokiaľ by takáto pomoc bola potrebná na zabezpečenie efektívneho prístupu k spravodlivosti.

Smernica o právnej pomoci pri cezhraničných sporoch bola prijatá v januári 2003.

27. januára 2003 Rada prijala smernicu, ktorou sa zlepšuje prístup k spravodlivosti pri cezhraničných sporoch ustanovením minimálnych spoločných pravidiel týkajúcich sa právnej pomoci v takýchto sporoch.

Ustanovenia tejto smernice sa uplatňujú pri „cezhraničných“ občianskych sporoch, inými slovami v prípadoch, keď osoba žiadajúca o právnu pomoc nesídli v členskom štáte, v ktorom bude súd rozhodovať vo veci, alebo v ktorom sa má vykonať rozhodnutie.

Smernica ustanovuje princíp, podľa ktorého všetky osoby, ktoré nemajú dostatok finančných prostriedkov na uplatnenie svojich práv na súdoch, majú právo na získanie primeranej právnej pomoci.

Smernica určuje potrebné plnenia na zabezpečenie primeranej právnej pomoci:

 • prístup k poradenstvu pred súdnym procesom,
 • pomoc právneho zástupcu na zabezpečenie poradenstva a zastupovania na súde,
 • oslobodenie od trov konania, ako aj od nákladov súvisiacich s cezhraničným charakterom sporu.

Smernica takisto určuje podmienky vzťahujúce sa na finančné prostriedky žiadateľa alebo na oprávnenosť sporu, ktoré môžu členské štáty požadovať pri poskytovaní právnej pomoci.

Ďalej text stanovuje, že právna pomoc musí byť za určitých podmienok poskytnutá osobám, ktoré sa uchýlia k alternatívnym spôsobom riešenia sporov.

Nakoniec smernica Rady určuje niektoré mechanizmy justičnej spolupráce medzi orgánmi členských štátov, ktorých cieľom je uľahčiť postúpenie a vybavovanie žiadostí o právnu pomoc. Smernica predovšetkým stanovuje, že osoba má možnosť podať si žiadosť o právnu pomoc v krajine pobytu, ktorá bude zodpovedná za bezodplatné a bezodkladné postúpenie tejto žiadosti orgánom krajiny, ktorá pomoc poskytne.

Smernica mala byť transponovaná do vnútroštátnych právnych predpisov najneskôr do 30. novembra 2004. Členské štáty mali k tomuto dátumu oznámiť aj určité užitočné informácie týkajúce sa uplatňovania smernice (príslušné orgány, spôsoby prijímania žiadostí a prijateľné jazyky pre predkladanie žiadostí). Rozhodnutiami Komisie z roku 2003 a 2004 boli stanovené dva štandardné formuláre žiadosti o právnu pomoc a ich doručovanie medzi členskými štátmi. Ďalšie informácie môžete nájsť v Európskom súdnom atlase, v oddiele „Právna pomoc“ v občianskych veciach.

Referenčné dokumenty

 • Smernica Rady 2003/8/ES z 27. januára 2003 o zlepšení prístupu k spravodlivosti pri cezhraničných sporoch ustanovením minimálnych spoločných pravidiel týkajúcich sa právnej pomoci pri takýchto sporoch
 • Zelená kniha Komisie - Právna pomoc v občianskych veciach: problémy, na ktoré naráža cezhraničná sporná strana
 • Amsterdamská zmluva (články 61 až 67)
 • Závery zasadania Európskej rady v Tampere (bod 30)
 • Charta základných práv Európskej únie (článok 47)
 • Rozhodnutie Komisie z 30. apríla 2003, ktorým sa stanovuje forma doručovania žiadostí o právnu pomoc K (2003) 1829 (bude čoskoro uverejnené v Úradnom vestníku)
 • Rozhodnutie Komisie 2004/844/ES z 9. novembra 2004, ktorým sa stanovuje forma žiadostí o právnu pomoc podľa smernice Rady 2003/8/ES na zlepšenie prístupu k spravodlivosti pri cezhraničných sporoch stanovením minimálnych spoločných pravidiel, ktoré sa týkajú právnej pomoci pri týchto sporoch

« Právna pomoc - Všeobecné informácie | Právo spoločenstva - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 12-07-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo