comisia europeană > RJE > Asistenţă juridică > Drept comunitar

Ultima actualizare: 12-07-2007
Versiune pentru tipărit Adaugă la preferinţe

Asistenţă juridică - Drept comunitar

EJN logo

Această pagină nu mai este de actualitate. Actualizarea este în curs şi va fi publicată pe portalul european e-justiţie.


Un drept fundamental pe întreg teritoriul Uniunii

Articolului 47 al treilea paragraf din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene prevede că va fi oferită asistenţă judiciară persoanelor care nu au resurse financiare suficiente, în măsura în care această asistenţă este necesară pentru a asigura accesul eficient la justiţie.

În ianuarie 2003 a fost adoptată o directivă privind asistenţa judiciară în litigiile transfrontaliere.

La data de 27 ianuarie 2003, Consiliul a adoptat o directivă pentru a îmbunătăţi accesul la justiţie în litigiile transfrontaliere prin stabilirea unor norme minime comune privind asistenţa judiciară în astfel de litigii.

Dispoziţiile acestei directive se aplică la cauzele civile „transfrontaliere”, cu alte cuvinte atunci când persoana care solicită asistenţă judiciară nu locuieşte în statul membru în care va fi judecată cauza sau unde se va executa decizia.

Directiva stabileşte principiul conform căruia persoanele care nu dispun de resurse suficiente pentru a-şi apăra drepturile în instanţă sunt îndreptăţite să beneficieze de asistenţa judiciară corespunzătoare.

Directiva stabileşte serviciile care trebuie furnizate pentru ca asistenţa judiciară să fie considerată corespunzătoare:

 • acces la consiliere în faza precontencioasă
 • asistenţă judiciară şi reprezentare în instanţă
 • scutire de la plata costurilor procedurale sau sprijin în plata acestora, inclusiv a costurilor legate de caracterul transfrontalier al cauzei

Directiva specifică, de asemenea, condiţiile privind resursele financiare ale solicitantului sau obiectul litigiului, care trebuie să fie îndeplinite pentru ca statele membre să acorde asistenţă judiciară.

Mai mult, textul prevede că asistenţa judiciară trebuie acordată, în anumite condiţii, persoanelor care recurg la căi alternative de soluţionare a litigiilor.

În ultimul rând, Directiva Consiliului stabileşte anumite mecanisme de cooperare judiciară între autorităţile statelor membre menite să faciliteze transmiterea şi procesarea cererilor de asistenţă judiciară. În special, directiva prevede posibilitatea ca o persoană să înainteze cererea în ţara sa de reşedinţă, care trebuie apoi să o transmită, repede şi în mod gratuit, autorităţilor ţării care va oferi asistenţa.

SusSus

Directiva ar fi trebuit transpusă în dreptul naţional cel târziu la data de 30 noiembrie 2004. La acea dată, statele membre ar fi trebuit să comunice, de asemenea, anumite informaţii utile privind punerea în aplicare a directivei (autorităţile competente, modul de primire a cererilor şi limbile acceptabile pentru stabilirea cererilor). Prin deciziile Comisiei din 2003 şi 2004, au fost stabilite două formulare standardizate pentru cererile de asistenţă judiciară şi pentru transmiterea acestora între statele membre. Pentru mai multe informaţii, puteţi consulta secţiunea „Asistenţă judiciară” din Atlasul Judiciar European în materie civilă.

Documente de referinţă

 • Directiva nr. 2003/8/CE a Consiliului din 27 ianuarie 2003 de îmbunătăţire a accesului la justiţie în litigiile transfrontaliere prin stabilirea unor norme minime comune privind asistenţa judiciară acordată în astfel de litigii.
 • Cartea verde a Comisiei - Asistenţă juridică în materie civilă: problemele cu care se confruntă părţile litigante în cauzele transfrontaliere
 • Tratatul de la Amsterdam (articolele 61-67)
 • Concluziile Consiliului European de la Tampere (punctul 30)
 • Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene (articolul 47)
 • Decizia Comisiei din 30 aprilie 2003 de stabilire a unui formular pentru transmiterea cererile de asistenţă judiciară C(2003) 1829 (ce va fi publicată în curând în Jurnalul Oficial)
 • 2004/844/CE: Decizia Comisiei din 9 noiembrie 2004 de stabilire a unui formular pentru cererile de asistenţă judiciară în aplicarea Directivei nr. 2003/8/CE a Consiliului de îmbunătăţire a accesului la justiţie în litigiile transfrontaliere prin stabilirea unor norme minime comune privind asistenţa judiciară în astfel de litigii.

« Asistenţă juridică - Informaţii generale | Drept comunitar - Informaţii generale »

SusSus

Ultima actualizare: 12-07-2007

 
 • Drept comunitar
 • Drept internaţional

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Republica Cehă
 • Danemarca
 • Germania
 • Estonia
 • Irlanda
 • Grecia
 • Spania
 • Franţa
 • Italia
 • Cipru
 • Letonia
 • Lituania
 • Luxemburg
 • Ungaria
 • Malta
 • Ţările de Jos
 • Austria
 • Polonia
 • Portugalia
 • România
 • Slovenia
 • Slovacia
 • Finlanda
 • Suedia
 • Regatul Unit