Komisja Europejska > EJN > Pomoc sądowa > Prawo wspólnotowe

Ostatnia aktualizacja: 12-07-2007
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Pomoc sądowa - Prawo wspólnotowe

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Trwa przygotowywanie zaktualizowanej wersji, która będzie dostępna w europejskim portalu e-Sprawiedliwość.


Podstawowe prawo w całej Unii

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej przewiduje w art. 47 akapit trzeci, że pomoc prawna jest udzielana osobom, które nie posiadają wystarczających środków, w zakresie, w jakim jest ona konieczna dla zapewnienia skutecznego dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

W styczniu 2003 r. przyjęta została dyrektywa dotycząca pomocy prawnej w sporach transgranicznych.

Dnia 27 stycznia 2003 r. Rada przyjęła dyrektywę w celu usprawnienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sporach transgranicznych poprzez ustanowienie minimum wspólnych zasad odnoszących się do pomocy prawnej w sporach o tym charakterze.

Przepisy tej dyrektywy stosują się do transgranicznych spraw cywilnych, innymi słowy do sytuacji, gdy osoba zwracająca się o pomoc prawną nie zamieszkuje w państwie członkowskim, w którym sprawa zostanie rozpatrzona lub w którym decyzja ma być wykonywana.

Dyrektywa ustanawia zasadę, że osoby nieposiadające wystarczających środków, aby bronić swoich praw, są uprawnione do otrzymania stosownej pomocy prawnej.

Dyrektywa określa usługi, które należy zapewnić, aby pomoc prawną można było uznać za właściwą:

 • dostęp do przedprocesowej porady prawnej
 • pomoc prawna oraz reprezentowanie w sądzie
 • zwolnienie z kosztów postępowania lub pomoc w ich pokryciu, w tym kosztów związanych z transgranicznym wymiarem sprawy.

Dyrektywa określa także warunki dotyczące środków finansowych wnioskującego lub istoty sporu, których spełnienia może wymagać państwo członkowskie przed przyznaniem pomocy prawnej.

Tekst stanowi ponadto, że pomoc prawna musi zostać udzielona - pod pewnymi warunkami - osobom mającym możność korzystania z alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

Wreszcie dyrektywa Rady porządkuje pewne mechanizmy współpracy sądowej między organami państw członkowskich wyznaczonymi, aby ułatwiać przekazywanie wniosków o pomoc prawną i prowadzić postępowanie ich dotyczące. W szczególności, dyrektywa przewiduje możliwość składania wniosku w kraju zamieszkania, który następnie winien szybko i nieodpłatnie przekazać wniosek władzom państwa, które ma przyznać pomoc.

Do góryDo góry

Transpozycja dyrektywy do prawa krajowego powinna była nastąpić najpóźniej do dnia 30 listopada 2004 r. Do tego dnia państwa członkowskie powinny były przekazać pewne użyteczne informacje dotyczące stosowania dyrektywy (właściwe organy, sposoby przyjmowania wniosków oraz dopuszczalne języki dla ustanowienia wniosków). Decyzjami Komisji z 2003 i 2004 r. ustanowiono dwa standardowe formularze wniosków o pomoc prawną oraz określono sposób ich przekazywania między państwami członkowskimi. Dalsze informacje można znaleźć w europejskim atlasie sądowniczym w sprawach cywilnych w sekcji „Pomoc prawna”.

Dokumenty źródłowe

 • Dyrektywa Rady 2003/8/WE z dnia 27 stycznia 2003 r. w celu usprawnienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sporach transgranicznych poprzez ustanowienie minimalnych wspólnych zasad odnoszących się do pomocy prawnej w sporach o tym charakterze
 • Zielona Księga Komisji - Pomoc prawna w sprawach cywilnych: problemy kontaktu ze stroną w sporze transgranicznym
 • Traktat z Amsterdamu (art. 61-67)
 • Konkluzje Rady Europejskiej z Tampere (pkt 30)
 • Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (art. 47)
 • Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2003 r. ustanawiająca formę przekazywania wniosków o pomoc prawną C(2003) 1829 (zostanie wkrótce opublikowana w Dzienniku Urzędowym)
 • 2004/844/WE: Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2004 r. ustanawiająca wzór formularza wniosku o pomoc prawną zgodnie z dyrektywą Rady 2003/8/WE w celu usprawnienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sporach transgranicznych poprzez ustanowienie minimum wspólnych zasad odnoszących się do pomocy prawnej w sporach o tym charakterze

« Pomoc sądowa - Informacje ogólne | Prawo wspólnotowe - Informacje ogólne »

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 12-07-2007

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania