Eiropas Komisija > ETST > Juridiskā palīdzība > Kopienas tiesību akti

Pēdējo reizi atjaunots: 12-07-2007
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Juridiskā palīdzība - Kopienas tiesību akti

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


Pamattiesības visā Eiropas Savienībā

Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. panta trešajā punktā ir noteikts, ka juridiskā palīdzība tiek sniegta tiem, kam nav pietiekamu līdzekļu, ciktāl šī palīdzība ir nepieciešama, lai nodrošinātu efektīvu tiesiskuma īstenošanu.

Direktīvu par juridisko palīdzību pārrobežu strīdu gadījumos pieņēma 2003. gada janvārī.

Padome 2003. gada 27. janvārī pieņēma direktīvu par to, kā uzlabot tiesu pieejamību pārrobežu strīdos, nosakot kopīgus obligātus noteikumus attiecībā uz juridisko palīdzību šādos strīdos.

Minētās direktīvas noteikumus piemēro "pārrobežu" strīdos civillietās, proti, ja persona, kas pieprasa juridisku palīdzību, nedzīvo dalībvalstī, kurā notiek lietas izskatīšana vai kurā jāizpilda nolēmums.

Ar direktīvu nosaka principu, ka personas, kurām nav pietiekamu līdzekļu, lai aizstāvētu savas likumīgās tiesības, ir tiesīgas saņemt atbilstīgu juridisku palīdzību.

Direktīvā ir izklāstīti pakalpojumi, kas ir jānodrošina, lai juridisku palīdzību uzskatītu par atbilstīgu:

 • pirmstiesas konsultācijas pieejamība;
 • juridiskā palīdzība un pārstāvība tiesā;
 • palīdzības saņēmēja atbrīvojums no tiesāšanās izdevumu segšanas vai palīdzība saistībā ar tiesāšanās izdevumiem, tostarp izdevumiem, kas saistīti ar lietas pārrobežu raksturu.

Direktīvā ir arī norādīti nosacījumi, kas saistīti ar pieprasītāja finanšu līdzekļiem vai strīda būtību, kuru esību dalībvalsts var pieprasīt, lai sniegtu juridisku palīdzību.

Turklāt dokumentā ir noteikts, ka juridiskā palīdzība ir jāpiešķir saskaņā ar konkrētiem nosacījumiem personām, kas izmanto alternatīvas strīdu izšķiršanas metodes.

Visbeidzot, Padomes direktīvā ir organizēti norādīti konkrēti mehānismi attiecībā uz tiesu iestāžu sadarbību starp dalībvalstu iestādēm, kuras pilnvarotas veicināt juridiskās palīdzības pieteikumu pārsūtīšanu un apstrādi. Jo īpaši direktīvā ir noteikta iespēja personai iesniegt pieteikumus savā mītnes valstī, kurai tie ātri un bez maksas jānosūta tās valsts iestādēm, kura piešķir palīdzību.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Direktīva ir jātransponē valstu tiesību aktos vēlākais līdz 2004. gada 30. novembrim. Līdz minētajam datumam dalībvalstīm ir arī jāsniedz noteikta lietderīga informācija minētās direktīvas piemērošanai (kompetentās iestādes, pieteikumu saņemšanas veidi un valodas, kas pieņemamas pieprasījumu sagatavošanai). Ar Komisijas 2003. un 2004. gada lēmumiem nosaka divas standarta veidlapas juridiskās palīdzības pieprasīšanai, kā arī to nosūtīšanu no vienas dalībvalsts uz citām. Ar plašāku informāciju var iepazīties Eiropas Tiesiskās sadarbības atlasa civillietās un komerclietās nodaļā "Juridiskā palīdzība".

Atsauces dokumenti

 • Padomes 2003. gada 27. janvāra Direktīva Nr. 2003/8/EK par to, kā uzlabot tiesu pieejamību pārrobežu strīdos, nosakot kopīgus obligātus noteikumus attiecībā uz juridisko palīdzību šādos strīdos
 • Komisijas Zaļā grāmata "Juridiskā palīdzība civillietās - problēmas, ar ko saskaras prāvnieki pārrobežu lietās"
 • Amsterdamas Līgums (61. līdz 67. pants)
 • Eiropas Padomes Tamperes secinājumi (30. punkts)
 • Eiropas Savienības Pamattiesību harta (47. pants)
 • Komisijas 2003. gada 30. aprīļa Lēmums, ar ko ievieš veidlapu juridiskās palīdzības pieprasījumu pārsūtīšanai, C(2003) 1829 (drīzumā tiks publicēts Oficiālajā Vēstnesī)
 • 2004/844/EK: Komisijas 2004. gada 9. novembra lēmums, ar ko ievieš veidlapu juridiskās palīdzības pieprasījumiem saskaņā ar Padomes Direktīvu 2003/8/EK par to, kā uzlabot tiesu pieejamību pārrobežu strīdos, nosakot kopīgus obligātus noteikumus attiecībā uz juridisko palīdzību šādos strīdos

« Juridiskā palīdzība - Vispārīgas ziņas | Kopienas tiesību akti - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 12-07-2007

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste