Europos Komisija > ETIT > Teisinė pagalba > Bendrijos teisė

Naujausia redakcija: 12-07-2007
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Teisinė pagalba - Bendrijos teisė

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


Viena pagrindinių teisių visoje Sąjungoje.

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnio 3 punkte numatyta, kad asmenys, neturintys pakankamai lėšų, turi gauti nemokamą teisinę pagalbą, jei tai reikalinga užtikrinti teisei į veiksmingą teisingumą užtikrinti.

2003 m. sausio mėn. buvo priimta direktyva dėl teisinės pagalbos sprendžiant tarptautinius ginčus.

2003 m. sausio 27 d. Taryba priėmė direktyvą, numatančią teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo tarptautiniuose ginčuose pagerinimą nustatant minimalias bendras teisinės pagalbos tokiems ginčams taisykles.

Šios direktyvos nuostatos taikomos vadinamosioms tarpvalstybinėms civilinėms byloms, kitaip tariant, tokiais atvejais, kai teisinės pagalbos prašantis asmuo negyvena toje valstybėje narėje, kurioje bus nagrinėjama byla, arba toje valstybėje narėje, kurioje bus vykdomas teismo sprendimas.

Direktyvoje nustatomas principas, pagal kurį kiekvienas asmuo, neturintis pakankamai lėšų, kad galėtų tinkamai įgyvendinti savo teisę kreiptis į teismą, turi teisę gauti tinkamą teisinę pagalbą.

Direktyvoje apibrėžiamos paslaugos, būtinos tam, kad teisinė pagalba būtų tinkama:

 • galimybė gauti ikiteismines konsultacijas,
 • teisinė pagalba ir atstovavimas teisme,
 • atleidimas nuo bylinėjimosi išlaidų arba jų apmokėjimas, taip pat atleidimas nuo išlaidų, susijusių su tarptautiniu bylos pobūdžiu, arba jų apmokėjimas.

Direktyvoje taip pat apibrėžiami su teisinės pagalbos prašytojo finansine padėtimi ar bylos pagrįstumu susiję reikalavimai. Kad būtų suteikta teisinė pagalba, valstybės narės gali pareikalauti šių reikalavimų atitikties įrodymų.

Be to, šioje direktyvoje numatoma, kad tam tikromis sąlygomis teisinė pagalba turi būti suteikta asmenims, kurie naudojasi alternatyviais ginčų sprendimo būdais.

Galiausiai šioje Tarybos direktyvoje yra sukurti tam tikri valstybių narių teisinio bendradarbiavimo mechanizmai, turintys palengvinti teisinės pagalbos prašymų įteikimą ir tvarkymą. Pavyzdžiui, direktyvoje numatoma galimybė asmeniui įteikti savo teisinės pagalbos prašymą toje šalyje, kurioje jis gyvena, o ši privalo nemokamai ir greitai perduoti jį pagalbą skiriančios šalies institucijai.

viršųviršų

Direktyva turėjo būti perkelta į nacionalinę teisę vėliausiai 2004 m. lapkričio 30 d. Tą dieną valstybės narės turėjo būti perdavusios tam tikrą naudingą su direktyvos taikymu susijusią informaciją (kompetentingos valdžios institucijos, prašymų gavimo būdai ir priimtinos kalbos, kuriomis gali būti pateikiami prašymai). Dvi standartinės teisinės pagalbos prašymų ir jų perdavimo tarp valstybių narių formos buvo nustatytos Komisijos sprendimais 2003 ir 2004 m. Daugiau informacijos galite rasti Europos teisminio atlaso civilinėse bylose skyriuje „Teisinė pagalba“.

Informaciniai dokumentai

 • 2003 m. sausio 27 d. Tarybos direktyva 2003/8/EB, numatanti teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo tarptautiniuose ginčuose pagerinimą nustatant minimalias bendras teisinės pagalbos tokiems ginčams taisykles.
 • Komisijos Žalioji knyga - Teisinė pagalba civilinės teisės srityje: sunkumai, su kuriais susiduria tarptautinėje byloje besibylinėjantis asmuo.
 • Amsterdamo sutartis (61- 67 straipsniai).
 • Europos Vadovų Tarybos susitikimo Tamperėje išvados (30 punktas).
 • Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija (47 straipsnis).
 • 2005 m. rugpjūčio 26 d. Komisijos sprendimas, nustatantis teisinės pagalbos prašymų perdavimo formą pagal Tarybos direktyvą 2003/8/EB (2005/630/EB), OL L 225/23, 2005 8 31.
 • 2004/844/EB: 2004 m. lapkričio 9 d. Komisijos sprendimas, nustatantis teisinės pagalbos prašymo formą pagal Tarybos direktyvą 2003/8/EB, numatančią teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo tarptautiniuose ginčuose pagerinimą nustatant minimalias bendras teisinės pagalbos tokiems ginčams taisykles.

« Teisinė pagalba - Bendro pobūdžio informacija | Bendrijos teisė - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 12-07-2007

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė