Euroopa Komisjon > EGV > Õigusabi > Ühenduse õigus

Viimati muudetud: 12-07-2007
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Õigusabi - Ühenduse õigus

EJN logo

Käesolevat lehekülge ei eksisteeri enam. See on praegu ajakohastamisel ning selle võib hiljem leida Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist.


Põhiõigus kogu Euroopas

Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 47 lõikes 3 on sätestatud, et isikule, kellel puuduvad piisavad vahendid, antakse tasuta õigusabi sellises ulatuses, mis tagab talle võimaluse kohtusse pöörduda.

2003. aasta jaanuaris võeti vastu direktiiv tasuta õigusabi kohta piiriüleste vaidluste korral.

Nõukogu võttis 27. jaanuaril 2003. aastal vastu direktiivi, millega parandatakse õiguskaitse kättesaadavust piiriüleste vaidluste korral, kehtestades sellistes vaidlustes antava tasuta õigusabi kohta ühised miinimumeeskirjad.

Kõnealuse direktiivi sätteid kohaldatakse piiriülestele tsiviilasjadele, st juhul, kui tasuta õigusabi taotleja ei ela liikmesriigis, kus asi tuleb menetlemisele või kus kohtuotsus kuulub täitmisele.

Direktiivis on sätestatud põhimõte, mille kohaselt isikul, kellel puuduvad piisavad vahendid oma seaduslike õiguste kaitsmiseks, on õigus saada asjakohast tasuta õigusabi.

Direktiivis on määratletud teenused, mis peavad olema tagatud, et tasuta õigusabi saaks pidada asjakohaseks:

 • kohtumenetluse eelne nõustamine;
 • õigusabi ja kohtus esindamine;
 • menetluskuludest, sealhulgas kohtuasja piiriülesusega seotud kuludest vabastamine või nende osaline katmine.

Direktiivis täpsustatakse samuti taotleja rahalistele vahenditele ja vaidluse sisule esitatavad tingimused, mille täitmist võivad liikmesriigid nõuda tasuta õigusabi andmiseks.

Samuti on direktiivis sätestatud, et teatavatel tingimustel tuleb tasuta õigusabi anda isikutele, kes kasutavad vaidluste kohtuvälise lahendamise meetodeid.

Nõukogu direktiivis on ette nähtud liikmesriikide ametiasutuste vahelise õigusalase koostöö teatavad mehhanismid, et hõlbustada tasuta õigusabi taotluste edastamist ja läbivaatamist. Eelkõige on direktiivis ette nähtud võimalus esitada tasuta õigusabi taotlus taotleja elukohariigis, kes peab omakorda edastama selle tasuta ja kiiresti selle riigi ametiasutustele, kus abi hakatakse andma.

Direktiiv tuli siseriiklikku õigusesse üle võtta hiljemalt 30. novembril 2004. Nimetatud kuupäeval pidid liikmesriigid edastama direktiivi kohaldamist käsitleva asjakohase teabe (pädevad asutused, taotluste vastuvõtmise kord ja taotluse täitmisel aktsepteeritavad keeled). Komisjoni 2003. ja 2004. aasta otsustega kehtestati kaks õigusabitaotluse tüüpvormi ja nende edastamise viisid liikmesriikide vahel. Täiendava teabe saamiseks vt Euroopa tsiviilasjade õigusatlase osa „Õigusabi”.

Allikad

 • Nõukogu 27. jaanuari 2003. aasta direktiiv 2003/8/EÜ, millega parandatakse õiguskaitse kättesaadavust piiriüleste vaidluste korral, kehtestades sellistes vaidlustes antava tasuta õigusabi kohta ühised miinimumeeskirjad
 • Komisjoni roheline raamat - Tasuta õigusabi tsiviilasjades: probleemid, millega menetluse pool puutub kokku piiriüleste vaidluste korral
 • Amsterdami leping (artiklid 61 - 67)
 • Euroopa Ülemkogu Tampere kohtumise järeldused (punkt 30)
 • Euroopa Liidu põhiõiguste harta (artikkel 47)
 • Komisjoni 30. aprilli 2003. aasta otsus, millega kehtestatakse tasuta õigusabi taotluste edastamise vorm K(2003) 1829, (avaldatakse varsti Euroopa Liidu Teatajas)
 • Komisjoni 9. novembri 2004. aasta otsus 2004/844/EÜ, millega kehtestatakse õigusabitaotluse vorm, mis on sätestatud nõukogu direktiivis 2003/8/EÜ, millega parandatakse õigusabi kättesaadavust piiriüleste vaidluste korral, kehtestades sellistes vaidlustes antava tasuta õigusabi kohta ühised miinimumeeskirjad

« Õigusabi - Üldteave | Ühenduse õigus - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 12-07-2007

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik