Evropská komise > ESS > Právní pomoc > Právo Společenství

Poslední aktualizace: 12-07-2007
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Právní pomoc - Právo Společenství

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


Základní právo v Unii

Charta základních práv Evropské unie v čl. 47 odst. 3 stanoví, že právní pomoci se musí dostat i těm, kteří nedisponují dostatečnými prostředky, je-li tato pomoc nezbytná k zajištění účinného přístupu ke spravedlnosti.

V lednu 2003 byla přijata směrnice o právní pomoci v přeshraničních sporech.

Dne 27. ledna 2003 přijala Rada směrnici, jejímž cílem je zlepšit přístup ke spravedlnosti v přeshraničních sporech stanovením minimálních společných pravidel pro právní pomoc v těchto sporech.

Ustanovení uvedené směrnice se vztahují na „přeshraniční“ občanské případy, tedy jinými slovy případy, kdy osoba žádající o právní pomoc nemá bydliště v členském státě, kde bude řízení probíhat nebo kde má být vykonáno rozhodnutí.

Směrnice zavádí zásadu, podle které osoby, které nemají dostatek prostředků na to, aby mohly uplatnit svá práva, mají právo na přiměřenou právní pomoc.

Směrnice stanoví služby, které musí být poskytnuty, aby právní pomoc byla přiměřená:

 • přístup k poradenství před zahájením soudního řízení
 • právní pomoc a zastupování před soudem
 • osvobození od nákladů řízení nebo částečná náhrada těchto nákladů včetně nákladů spojených s přeshraniční povahou případu.

Směrnice rovněž stanoví podmínky spojené s finančními prostředky žadatele nebo s podstatou sporu, jejichž splnění mohou členské státy pro poskytnutí právní pomoci vyžadovat.

Směrnice také stanoví, že právní pomoc musí být za určitých podmínek poskytnuta i osobám, které použijí alternativní způsoby řešení sporů.

Konečně směrnice Rady uspořádává určité mechanismy soudní spolupráce mezi orgány členských států,  které mají usnadnit předávání a zpracovávání žádostí o právní pomoc. Směrnice stanoví zejména možnost, aby dotčená osoba podala žádost v zemi, kde má bydliště, a aby tato žádost byla zdarma a rychle předána orgánům země, která pomoc poskytuje.

NahoruNahoru

Směrnice měla být provedena do vnitrostátního práva nejpozději do 30. listopadu 2004. K tomuto datu měly členské státy sdělit určité užitečné informace o uplatňování směrnice (příslušné orgány, způsob přijímání žádostí a přijatelné jazyky při předkládání žádostí). Rozhodnutím Komise z roku 2003 a 2004 byly zavedeny dva standardní formuláře pro žádosti o právní pomoc a pro předávání těchto žádostí mezi členskými státy. Více informací získáte v oddíle „Právní pomoc“ Evropského soudního atlasu ve věcech občanských.

Referenční dokumenty

 • Směrnice Rady 2003/8/ES ze dne 27. ledna 2003 o zlepšení přístupu ke spravedlnosti v přeshraničních sporech stanovením minimálních společných pravidel pro právní pomoc v těchto sporech
 • Zelená kniha Komise - Právní pomoc v občanských věcech: problémy, s nimiž se potýká přeshraniční sporná strana
 • Amsterdamská smlouva (články 61 až 67)
 • Závěry ze zasedání Evropské rady v Tampere (bod 30).
 • Charta základních práv Evropské unie (článek 47)
 • Rozhodnutí Komise ze dne 30. dubna 2003, kterým se zavádí standardní formulář pro předávání žádostí o právní pomoc, K(2003) 1829 (v nejbližší době bude zveřejněno v Úředním věstníku)
 • 2004/844/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. listopadu 2004, kterým se zavádí standardní formulář pro žádosti o právní pomoc, v souladu se směrnicí Rady č. 2003/8/ES o zlepšení přístupu ke spravedlnosti v přeshraničních sporech stanovením minimálních společných pravidel pro právní pomoc v těchto sporech

« Právní pomoc - Obecné informace | Právo Společenství - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 12-07-2007

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království