Европейска комисия > ЕСМ > Правна помощ > Право на Общността

Последна актуализация: 12-07-2007
Версия за печат Прибавете към предпочитани

Правна помощ - Право на Общността

EJN logo

Тази страница вече не е актуална. В момента се работи по нейното актуализиране, след което тя ще бъде достъпна на Европейския портал за електронно правосъдие.


Основно право в целия Европейски съюз

В чл. 47, трети параграф на от Хартата на основните права на Европейския съюз се предвижда предоставяне на правна помощ на лица, които не разполагат с достатъчно финансови средства, доколкото тази помощ е необходима, за да им се осигури ефективен достъп до правосъдие.

През януари 2003 г. беше приета директива за правната помощ при трансгранични спорове.

На 27 януари 2003 г. Съветът прие директива за подобряване на достъпа до правосъдие при трансгранични спорове чрез установяване на минимални общи правила, отнасящи се до правната помощ за такива спорове.

Разпоредбите на тази директива се прилагат при „трансгранични“ граждански дела, с други думи, когато лицето, желаещо правна помощ, не живее в държавата-членка, в която ще се разглежда делото или в която ще влезе в сила решението.

Директивата установява принципа, че лицата, които не разполагат с достатъчно средства да защитят правата си по закон, имат право да получат съответната правна помощ.

Директивата определя услугите, които трябва да бъдат предоставени, за да се счита за отпусната правната помощ:

 • достъп до правна консултация преди съдебния процес
 • правна помощ и представителство пред съда
 • освобождаване от или подпомагане за разходите по съдебното производство, в това число и за разходите, свързани с трансграничния характер на делото.

Директивата също така формулира условията и изискванията на страните-членки за отпускане на правна помощ, свързани с финансовите източници на кандидата или предмета на съдебния спор.

НагореНагоре

Освен това текстът предвижда предоставяне на правна помощ при определени условия на лица, които прибягват до алтернативни методи за разрешаване на спорове.

И накрая, Директивата на Съвета организира определени механизми за правно сътрудничество между съответните власти в страните-членки, предназначени да улеснят прехвърлянето и обработката на молбите за правна помощ. По-конкретно директивата предвижда възможност дадено лице да подаде молба в държавата, в която пребивава, която от своя страна да прехвърли молбата своевременно и безплатно до властите в държавата, която ще предостави помощта.

Директивата би трябвало да бъде преведена в националните законодателства не по-късно от 30 ноември 2004 г. Освен това до тази дата страните-членки би трябвало да са обменили полезна информация за прилагането на директивата (компетентни власти, начини за получаване на молби и езици, на които да се приемат молбите). Решенията на Комисията от 2003 г. и 2004 г. установяват два стандартни формуляра за подаване на молби за правна помощ и прехвърляне на тези молби между страните-членки. За повече информация вижте раздел „Правна помощ“ в Европейския юридически атлас по граждански въпроси.

Документи за справка

 • Директива на Съвета 2003/8/ЕО от 27 януари 2003 г. за подобряване на достъпа до правосъдие при трансгранични спорове чрез установяване на минимални общи правила за правната помощ при такива спорове
 • Зелена книга на Комисията - Правна помощ по граждански въпроси: проблеми, пред които е изправен трансграничният участник в съдебния процес
 • Договор от Амстердам (Чл. 61 до 67)
 • Заключения на Европейския съвет в Тампере (точка 30)
 • Харта на основните права на Европейския съюз (чл. 47)
 • Решение на Комисията от 30 април 2003 г., установяващо формуляр за прехвърляне на правната помощ по подадени молби за правна помощ C(2003) 1829, (предстоящо за обнародване в Официалнеи вестник)
 • 2004/844/EO: Решение на Комисията от 9 ноември 2004 г., установяващо форма за молбите за правна помощ по Директива на Съвета 2003/8/ЕО за подобряване на достъпа до правосъдие при трансгранични спорове чрез установяване на минимални общи правила, отнасящи се за правната помощ при такива спорове

« Правна помощ - Обща информация | Право на Общността - Обща информация »

НагореНагоре

Последна актуализация: 12-07-2007

 
 • Право на Общността
 • Международно право

 • Белгия
 • България
 • Чешка република
 • Дания
 • Германия
 • Естония
 • Ирландия
 • Гърция
 • Испания
 • Франция
 • Италия
 • Кипър
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Унгария
 • Малта
 • Холандия
 • Австрия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словения
 • Словакия
 • Финландия
 • Швеция
 • Обединено кралство