Europeiska Kommissionen > ERN > Rättshjälp > Tjeckien

Senaste uppdatering: 17-12-2008
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Rättshjälp - Tjeckien

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vad kostar en rättegång och vem betalar den? 1.
2. Vilka former av rättshjälp finns det? 2.
3. Vem kan få rättshjälp? 3.
4. Kan rättshjälp erhållas för alla tvister? 4.
5. Finns det ett särskilt förfarande för nödsituationer? 5.
6. Var kan jag erhålla en ansökningsblankett för rättshjälp? 6.
7. Vilka dokument ska bifogas till min ansökan om rättshjälp? 7.
8. Var ansöker jag om rättshjälp? 8.
9. Hur får jag information om huruvida jag har beviljats rättshjälp eller inte? 9.
10. Hur skall jag gå till väga om jag har beviljats rättshjälp? 10.
11. Vem utser min advokat om jag beviljas rättshjälp? 11.
12. Om jag har beviljats rättshjälp, täcker den alla kostnader för rättegången? 12.
13. Om jag har beviljats delvis rättshjälp, vem betalar då de övriga kostnaderna? 13.
14. Om jag har beviljats rättshjälp, täcks då eventuella överklaganden? 14.
15. Om jag har beviljats rättshjälp, kan den dras in före (eller till och med efter) rättegångens slut? 15.
16. Om jag inte beviljas rättshjälp, kan jag överklaga detta beslut? 16.

 

1. Vad kostar en rättegång och vem betalar den?

Enligt civilprocesslagen finns följande typer av kostnader i tvistemål: parternas och deras ombuds utlägg (exempelvis för resor, kost eller logi), domstolsavgifter, parternas och deras ombuds förlorade arbetsförtjänst, utgifter för bevisning, notaries arvode och utlägg (i arvsmål), arvode till boutredningsman och dennes utlägg, utgifter för tolkning och arvode till ombud. Denna uppräkning är inte fullständig, då även andra utgifter kan komma i fråga. Det måste dock alltid handla om utgifter i samband med tvistemålet. Utgifter som därför inte kan komma ifråga är exempelvis kostnader för påminnelser till en gäldenär innan talan väcks i domstol. Ett annat exempel är kostnader i samband med försök till utomrättslig lösning av en tvist.

I princip ska en part betala sina egna och sitt ombuds kostnader för tvistemålet, även om parten har befriats från domstolsavgifter. Staten betalar ombudets utlägg, om domstolen utsett denne till ombud (30 § civilprocesslagen). Har en advokat utsetts till ombud, betalar staten även dennes arvode.

Betalningen av domstolsavgifter regleras i en särskild lag om sådana avgifter. De betalas vanligtvis av käranden i ett normalt tvistemål. I lagen anges för vilka typer av mål som domstolsavgifter inte tas ut (exempelvis förmyndarärenden, domstolsförfaranden som rör underåriga, mål om underhåll till barn eller föräldrar samt arvsmål i första instans).

2. Vilka former av rättshjälp finns det?

Enligt tjeckisk lag finns följande former av rättshjälp i tvistemål:

Till börjanTill början

 • Parts befrielse från domstolsavgifter.
 • Förordnande av ombud (kan även ske innan målet inleds för att biträda vid väckande av talan). Part som har förordnats ett ombud betalar varken dennes utlägg eller arvode.
 • Förordnande av advokat från tjeckiska advokatsamfundet.

Rättshjälp i gränsöverskridande tvistemål omfattas av en särskild lag om beviljande av rättshjälp i gränsöverskridande tvistemål inom EU. Rättshjälp beviljas för

 • förordnande av ombud,
 • förordnande av tolk,
 • befrielse från domstolsavgifter och förskottsbetalning för bevisning vid förfarande före rättegång,
 • översättning av skrivelser (ej skrivelser på slovakiska),
 • ersättning för nödvändiga resekostnader.

Enligt lagen om advokatverksamhet får rättshjälp även beviljas för juridisk hjälp vid utomrättsliga förfaranden. Den som inte har råd med sådana tjänster, kan på vissa villkor be tjeckiska advokatsamfundet att utse en advokat.

3. Vem kan få rättshjälp?

Domstolen kan efter ansökan befria en part i förfarandet (eller en part som har fått ett föreläggande av domstolen) från domstolsavgifter

 • om partens förhållanden motiverar detta, och
 • om det inte är fråga om att godtyckligt eller utsiktslöst hävda eller försvara en rättighet.

Detta gäller både fysiska och juridiska personer.

En part får inte hindras att hävda eller försvara en rättighet i domstol på grund av att han saknar tillräckliga tillgångar. Domstolen tar främst hänsyn till den sökandes förmögenhet, till domstolsavgifternas storlek, till de sannolika utgifterna för bevisning och till anspråkets karaktär. När det gäller fysiska personer tas det främst hänsyn till deras sociala förhållanden, hälsa osv. Handlar det om fysiska och juridiska personer som är näringsidkare, tas det även hänsyn till deras företagande eller annan verksamhet, förmögenhetssituation och förmögenhetsstruktur samt betalningsförmåga.

Till börjanTill början

Hävdande eller försvarande av en rättighet är utsiktslös, om det redan av den sökandes påståenden framgår att denna inte kan få rätt i ärendet. Godtyckligt hävdande eller försvarande av en rättighet handlar främst om trakasserier eller om uppenbar obstruktion av en gäldenärs klara skyldigheter.

Om domstolen beslutar om befrielse från domstolsavgifter, får parten varken åläggas förskottsbetalning av kostnader för bevisning eller åläggas betala ersättning för statens utgifter.

Domstolen kan efter ansökan förordna ett ombud för en part som uppfyller villkoren för befrielse från domstolsavgifter, om detta krävs för att försvara dennes intressen. Det finns dock ingen automatisk rätt till ombud, bara för att förfarandet eller parten inte omfattas av domstolsavgifter (dvs. enligt lagen om domstolsavgifter). Villkoren för befrielse från domstolsavgifter måste uppfyllas i enlighet med civilprocesslagen. Till ombud får varje fysisk person förordnas som har rättskapacitet, som uppfyller kraven för att agera ombud och som samtycker till uppdraget. En advokat förordnas till ombud, om detta krävs för att försvara partens intressen eller om det rättsliga förfarandet så kräver (överklaganden). Det är då staten som betalar advokaten för dennes utlägg och arvode. Domstolen kan förordna ett ombud redan innan det rättsliga förfarandet inleds, om parten avser att väcka talan med ombudets hjälp.

Om domstolen avslår ansökan om att ett ombud ska förordnas, kan den sökande vända sig till Tjeckiska advokatsamfundet och ansöka om att en advokat utses. Advokatsamfundet kan då utse en advokat, om den sökande kan styrka att minst två advokater vägrat att ge juridisk hjälp. Enligt lagen har man dock inte automatiskt rätt till en advokat. Förutsättningen är att den sökandes konkreta situation är sådan att det krävs en advokat eller att advokattvång föreskrivs i lag. Om advokatsamfundet tillstyrker ansökan, utser det en advokat för att bistå med en specifik juridisk tjänst. Det kan här aldrig bli fråga om att lösa flera juridiska problem åt den sökande.

Till börjanTill början

4. Kan rättshjälp erhållas för alla tvister?

Rättshjälp enligt punkterna 2 och 3 kan beviljas i domstolsärenden som rör civilrätt, arbetsrätt, familjerätt och handelsrätt.

Rättshjälp kan även kan beviljas i förvaltningsärenden i enlighet med förvaltningsprocesslagen.

5. Finns det ett särskilt förfarande för nödsituationer?

Finns ej.

6. Var kan jag erhålla en ansökningsblankett för rättshjälp?

Det finns ingen särskild ansökningsblankett. Ansökan måste dock innehålla följande uppgifter:

 • Uppgifter om sökanden.
 • Uppgifter om målet.
 • Intyg av sökanden om att den ekonomiska situationen förhindrar denne att försvara sina rättigheter inför domstol.
 • Uppgift om begäran avser: a) befrielse från domstolsavgifter, b) ansökan om förordnande av ombud, c) ansökan om förordnande av advokat med hänvisning till ärendets svårighetsgrad.
 • Uppgift om genomsnittlig månadsinkomst av anställning (eller verksamhet som egenföretagare).
 • Uppgift om eventuella extrainkomster (exempelvis kapitalinkomster från värdepapper).
 • Uppgift om och specificering av den sökandes pensionsinkomster.
 • Specificering av personliga tillgångar av större värde (exempelvis sparande, värdepapper, värdesaker, fordon, fastigheter som ej primärt används som den sökandes bostad eller för dennes verksamhet - mark, fritidshus m.m.).
 • Uppgifter om fasta månadsutgifter (för boende och uppehälle, arbetsresor, underhållsskyldighet gentemot barn eller (tidigare) make/maka - inklusive uppgifter om ansvarig myndighet och det beslut som ligger till grund för denna skyldighet).
 • Eventuell uppgift om skulder och borgenärer, inkl. leasing och konsumentkrediter (eventuellt även beteckning på exekutionsförfarande mot den sökande).
 • Uppgift om andra relevanta omständigheter.
 • Hänvisning till bilagor, dvs. främst officiella intyg om inkomster (inkomstintyg från arbetsgivare eller skatteförvaltning - för företagare från senaste skatteinbetalning). Vidare intyg om pensionsutbetalning, beslut om den sökandes underhållsskyldighet, dokument om nödvändiga utgifter (exempelvis redovisning av hyror).
 • En försäkran på heder och samvete om att uppgifterna i ansökan är korrekta och fullständiga.
 • Datum och underskrift.

Vid gränsöverskridande fall måste ansökan lämnas på ett förtryckt formulär. Detta formulär kan fyllas i direkt på webbplatsen för den europeiska civilrättsatlasen (Europeisk civilrättsatlas).

Till börjanTill början

7. Vilka dokument ska bifogas till min ansökan om rättshjälp?

För intygande av förmögenhetsförhållanden ska dokument bifogas som styrker alla de inkomster och utgifter som den sökande hänvisar till i ansökan (se punkt 6).

8. Var ansöker jag om rättshjälp?

Ansökan om befrielse från domstolsavgifter kan lämnas till den domstol som handlägger det aktuella ärendet. Beslut om en sådan ansökan fattas av domstol i första instans, även om ansökan avser befrielse från domstolsavgifter i ett förfarande i högre instans.

Ansökan om förordnande av ombud kan före förfarandet normalt lämnas till den distriktsdomstol som den sökande tillhör, eventuellt även till annan distriktsdomstol.

Ansökan om att tjeckiska advokatsamfundet utser en advokat (se punkt 3) lämnas till samfundet på följande adress: České advokatní komory, pobočky Brno, nám. Svobody 84/15, CZ-602 00 Brno, Tjeckien.

9. Hur får jag information om huruvida jag har beviljats rättshjälp eller inte?

Om parten inte företräds av advokat eller notarie, är domstolen skyldig att informera parten om dennes rätt att ansöka om befrielse från domstolsavgifter. Domstolen är också skyldig att informera parten om dennes rätt att ansöka om förordnande av ombud.

Advokater har i allmänhet rätt att tillhandahålla juridisk rådgivning.

10. Hur skall jag gå till väga om jag har beviljats rättshjälp?

Det är domstolen som efter ansökan beviljar rättshjälp. För upplysningar om hur ansökan ges in, se punkterna 6-8.

Till börjanTill början

11. Vem utser min advokat om jag beviljas rättshjälp?

Det är domstolen som på ansökan av den berörda parten förordnar ett ombud (se punkt 2). Den kan också förordna en advokat, om detta krävs för att försvara partens intressen eller om det rättsliga förfarandet så kräver. Domstolen utser då en särskild advokat, som ska tillhandahålla juridisk hjälp. Denne kan dock avböja om det finns legitima skäl (exempelvis på grund av intressekonflikt). Om minst två advokater vägrar att ge juridisk hjälp, kan parten vända sig till tjeckiska advokatsamfundet som kan utse en advokat.

12. Om jag har beviljats rättshjälp, täcker den alla kostnader för rättegången?

Se punkt 2.

13. Om jag har beviljats delvis rättshjälp, vem betalar då de övriga kostnaderna?

Domstolen kan också bevilja delvis befrielse från domstolsavgifter eller befrielse för delar av förfarandet (exempelvis enbart för förfarandet i första instans) eller bara för vissa domstolsavgifter. Resterande domstolsavgifter måste då parten själv stå för.

Om ett ombud har förordnats för en part som befriats från domstolsavgifter, betalar parten inte ombudets utlägg och arvode i enlighet med vad befrielsen avser.

14. Om jag har beviljats rättshjälp, täcks då eventuella överklaganden?

Man måste skilja mellan rättshjälp i rent tjeckiska förfaranden och i gränsöverskridande förfaranden inom EU.

Till börjanTill början

I rent tjeckiska förfaranden upphör den beviljade befrielsen från domstolsavgifter i princip att gälla, när domen i målet vinner laga kraft. Detta innebär att en befrielse i första instans även omfattar normalt överklagande, men däremot aldrig extraordinära rättsmedel (resning, besvär över domvilla…). För de senare fallen kan dock ny ansökan om befrielse från domstolsavgifter lämnas in.

I gränsöverskridande tvistemål avser beviljande av rättshjälp även alla efterföljande förfaranden, inklusive extraordinära rättsmedel, erkännande av dom, verkställbarhetsförklaring och verkställighetsförfaranden.

15. Om jag har beviljats rättshjälp, kan den dras in före (eller till och med efter) rättegångens slut?

Domstolen kan återkalla befrielsen från domstolsavgifter, om partens förhållanden ändras så att befrielsen inte längre är befogad. Den kan också göra det, om den i efterhand konstaterar att partens faktiska förhållanden inte berättigade till en befrielse vid tidpunkten för beslutet om befrielsen. En sådan åtgärd har retroaktiv verkan bara om domstolen explicit beslutar om det. Domstolen kan bara återkalla befrielsen medan förfarandet pågår.

Förändrade bedömningsregler beträffande den sökandes situation kan dock inte i sig ligga till grund för att dra in en befrielse från domstolsavgifter. Detsamma gäller för en domstols förändrade bedömning av om det handlar om godtyckligt eller utsiktslöst hävdande eller försvarande av en rättighet.

16. Om jag inte beviljas rättshjälp, kan jag överklaga detta beslut?

Om en ansökan om befrielse från domstolsavgifter beviljas bara delvis eller om befrielsen återkallats, får parten överklaga sådant beslut. Appellationsdomstolens utslag får dock inte överklagas.

Om tjeckiska advokatsamfundets förordnande av advokat avgör dess ordförande i ett förvaltningsförfarande. Mot beslutet kan förvaltningsbesvär lämnas in.

« Rättshjälp - Allmän information | Tjeckien - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 17-12-2008

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket