Evropska komisija > EPM > Pravna pomoč > Češka republika

Zadnja sprememba: 17-10-2007
Natisni Dodaj med priljubljene

Pravna pomoč - Češka republika

EJN logo

Ta stran je zastarela. Trenutno jo posodabljamo in bo na voljo na evropskem portalu e-pravosodje.


 

KAZALO

1. Kateri so stroški postopka in kdo jih običajno nosi? 1.
2. Kaj je brezplačna pravna pomoč? 2.
3. Upravičenci do brezplačne pravne pomoči? 3.
4. Ali se lahko brezplačna pravna pomoč dodeli za vse spore? 4.
5. Ali obstaja za nujne primere posebni postopek? 5.
6. Kje je mogoče pridobiti obrazec prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči? 6.
7. Katere dokumente je treba predložiti k prošnji za dodelitev brezplačne pravne pomoči? 7.
8. Kje se predloži prošnja za dodelitev brezplačne pravne pomoči? 8.
9. Na kakšen način se prosilec seznani z odločitvijo pristojnega organa o njegovi prošnji za dodelitev brezplačne pravne pomoči? 9.
10. Kaj naj stori prosilec za brezplačno pravno pomoč, ki izpolnjuje pogoje za dodelitev brezplačne pravne pomoči? 10.
11. Kdo upravičencu do brezplačne pravne pomoči določi odvetnika? 11.
12. Ali se upravičencu do brezplačne pravne pomoči krijejo vsi stroški postopka? 12.
13. Kako se krijejo ostali stroški, kadar se upravičencu le delno dodeli brezplačna pravna pomoč? 13.
14. Ali brezplačna pravna pomoč obsega tudi vložitev pravnega sredstva? 14.
15. Ali se lahko izvajanje brezplačne pravne pomoči prekine pred koncem postopka (ali celo po končanem postopku)? 15.
16. Ali je mogoča pritožba zoper odločitev o neupravičenosti do brezplačne pravne pomoči? 16.

 

1. Kateri so stroški postopka in kdo jih običajno nosi?

Zakonik o civilnem postopku določa naslednje vrste stroškov v civilnem postopku: denarne izdatke strank in njihovih zastopnikov (npr. potni stroški, stroški za hrano in nastanitev), sodne takse, izgubljen dohodek strank in njihovih pravnih zastopnikov, stroške predložitve dokazov, notarske stroške za izvršitev aktov sodnega pooblaščenca in njegove denarne izdatke (v zapuščinskem postopku), plačilo izvršitelja v zapuščinskem postopku in njegove denarne izdatke, stroške tolmačenja ter stroške zastopanja. Ta seznam ni izčrpen, zato se lahko kot stroški štejejo tudi drugi izdatki. Vendar morajo biti ti stroški povezani s postopkom. To pomeni, da se za stroške v postopku ne morejo šteti na primer stroški za opomine, poslane dolžniku pred vložitvijo tožbe, ali stroški zunajsodne poravnave.

Stranka v postopku plača praviloma stroške postopka, ki jih nosita stranka in njen zastopnik, tudi če je opravičena plačila sodnih taks. Država krije denarne izdatke zastopnika, če ga stranki določi sodišče (oddelek 30 Zakonika o civilnem postopku). Če se kot zastopnik stranke določi odvetnik, krije država tudi stroške njegovega zastopanja.

Plačilo sodnih taks ureja drug zakon, tj. Zakon o sodnih taksah. V rednem pravdnem postopku sodno takso običajno plača vlagatelj. Zakon določa, v katerih postopkih se ne plača sodna taksa (npr. skrbništvo, sodno skrbništvo mladoletnikov, postopki za določitev preživnine za otroke ali starše, zapuščinski postopki na prvi stopnji).

2. Kaj je brezplačna pravna pomoč?

Po pravu Češke brezplačna pravna pomoč v civilnih zadevah vključuje:

Na vrh straniNa vrh strani

 • oprostitev plačila sodne takse s strani stranke;
 • določitev zastopnika – lahko tudi pred začetkom postopka, če je treba imeti zastopnika za vložitev tožbe (predlog za uvedbo postopka) – stranka, za katero je določen zastopnik, ne plača denarnih izdatkov zastopnika ali stroškov zastopanja;
 • določitev odvetnika s strani Odvetniške zbornice Češke.

Za brezplačno pravno pomoč v čezmejnih sporih se uporablja poseben zakon, tj. Zakon o zagotavljanju brezplačne pravne pomoči v čezmejnih sporih v Evropski uniji. Brezplačna pravna pomoč pomeni:

 • določitev zastopnika,
 • določitev tolmača,
 • oprostitev plačila sodnih taks in vnaprejšnjega plačila stroškov za predložitev dokazov v sodnem postopku,
 • pridobitev prevoda pisnih dokumentov (razen dokumentacije v slovaškem jeziku),
 • vračilo glavnih potnih stroškov.

Brezplačna pravna pomoč se lahko dodeli tudi za zadeve, ki niso del sodnega postopka, pri čemer je takšna pomoč v obliki pravnih storitev v skladu z Zakonom o pravni praksi. Osebe, ki si ne morejo privoščiti takšnih storitev, lahko pri Odvetniški zbornici Češke zahtevajo, da jim določi odvetnika, če izpolnjujejo za to opredeljene pogoje.

3. Upravičenci do brezplačne pravne pomoči?

Sodišče lahko na zahtevo oprosti stranko v postopku (ali udeleženo stranko) plačila sodne takse,

 • če to utemeljujejo okoliščine, v katerih je stranka, in
 • če primer ne vključuje arbitrarnega ali očitno neuspešnega uveljavljanja ali varstva pravice.

Plačila sodne takse so lahko oproščene fizične in pravne osebe.

Na vrh straniNa vrh strani

Stranke v postopku morajo imeti možnost uveljavljanja ali varstva pravice na sodišču, tudi če so finančno šibkejše. Sodišče upošteva zlasti celotno finančno stanje prosilca, znesek sodne takse, verjetne stroške predložitve dokazov in naravo vloženega zahtevka. Pri fizičnih osebah sodišče upošteva njihove socialne razmere, zdravje itd. Pri pravnih osebah in samostojnih podjetnikih posameznikih pa se lahko upoštevajo tudi narava njihovega poslovanja ali drugih dejavnosti, znesek in struktura njihovega premoženja ter plačilna sposobnost.

Očitno neuspešno uveljavljanje ali varstvo pravice je značilno zlasti v primerih, v katerih je na podlagi dejstev, ki jih predloži prosilec, jasno, da njegovemu zahtevku v zadevnih okoliščinah ni mogoče ugoditi. Glavni primer arbitrarnega uveljavljanja ali varstva pravice je izvajanje pravice, da bi se s tem povzročile neprijetnosti ali očitna zamuda pri izpolnitvi obveznosti, ki jih mora očitno izpolniti dolžnik.

Če sodišče oprosti stranko plačila sodnih taks, stranki ni treba vnaprej plačati stroškov predložitve dokazov ali vrniti državi kakršnih koli stroškov, ki jih je pokrila država.

Sodišče stranki, ki izpolnjuje pogoje za oprostitev plačila sodnih taks, na njeno zahtevo določi zastopnika, če je to potrebno, da se zavarujejo njeni interesi. Vendar stranka ni samodejno upravičena do določitve zastopnika, če je za postopek ali stranko predvidena oprostitev plačila sodne takse ex lege (tj. na podlagi Zakona o sodnih taksah). Tudi v takšnem primeru morajo biti izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji za oprostitev plačila sodnih taks v skladu z Zakonikom o civilnem postopku. Vsaka poslovno sposobna fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za ustrezno izvajanje zastopanja, se lahko določi kot zastopnik; ta oseba mora soglašati z določitvijo. Kot zastopnik se določi odvetnik, če je to potrebno zaradi varstva interesov stranke ali če mora osebo v postopku obvezno zastopati odvetnik (vložitev pritožbe pri vrhovnem sodišču). Denarne izdatke in stroške zastopanja odvetnika krije država. Sodišče lahko določi zastopnika pred začetkom postopka, če stranka želi, da ji zastopnik pomaga pri vložitvi tožbe.

Na vrh straniNa vrh strani

Če sodišče zavrne prošnjo za določitev zastopnika, lahko prosilec zahteva pri Odvetniški zbornici Češke, da mu določi odvetnika. Odvetniška zbornica lahko določi odvetnika, če prosilec dokaže, da sta izvajanje pravnih storitev zavrnila najmanj dva odvetnika. Pravica do določitve odvetnika ni izrecno določena z zakonom. Iz posamezne zadeve mora biti razvidno, da je zastopanje odvetnika nujno potrebno ali da to zahteva zakon zaradi varstva pravic prosilca. Če Odvetniška zbornica ugotovi, da je prošnja za določitev odvetnika utemeljena, določi odvetnika, ki izvede le eno vrsto pravne storitve; odvetniku ni nikoli treba obravnavati več različnih težav prosilca.

4. Ali se lahko brezplačna pravna pomoč dodeli za vse spore?

Brezplačna pravna pomoč, opisana v odgovorih na vprašanji 2 in 3, se lahko odobri v sodnem postopku, povezanem z vprašanji s področja civilnega, delovnega, družinskega ali gospodarskega prava.

Brezplačna pravna pomoč se lahko dodeli tudi za upravne zadeve v skladu z Zakonikom o upravnem postopku.

5. Ali obstaja za nujne primere posebni postopek?

Za takšne primere ni posebnega postopka.

6. Kje je mogoče pridobiti obrazec prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči?

Na voljo ni posebnega vzorčnega obrazca prošnje. Prošnja mora vključevati:

 • podatke o prosilcu, da se lahko ugotovi njegova istovetnost;
 • podatke o zadevi;
 • izjavo prosilca, da zaradi finančnega stanja ne more ustrezno uveljavljati svojih pravic v sodnem postopku;
 • natančne podatke o tem, ali prosilec zahteva: a) oprostitev plačila sodne takse, b) določitev zastopnika, c) določitev odvetnika kot zastopnika, ob upoštevanju zapletenosti zadeve;
 • izpisek o povprečnem mesečnem dohodku prosilca iz zaposlitve (samozaposlitve);
 • izpisek o znesku kakršnega koli dodatnega dohodka (npr. kapitalski prihodek iz vrednostnih papirjev);
 • izpisek o pokojnini, ki jo je prejel prosilec, in vse podatke v zvezi s tem;
 • popolne podatke o osebnem premoženju višje vrednosti (npr. finančni prihranki, vrednostni papirji, osebni okrasni predmeti, avtomobili, premoženje, ki se ne uporablja za osnovne stanovanjske potrebe prosilca ali njegovo delo - zemljišče, rekreacijske zgradbe itd.);
 • popolne podatke o osnovnih mesečnih izdatkih (izdatki za stanovanje, preživljanje; stroški prevoza na delo; preživnina za otroke ali (nekdanjega) zakonca - s popolnimi podatki o organu in sodni odločbi, s katero je bila določena ta obveznost prosilca);
 • popolne podatke o kakršnih koli dolgovih in upnikih, zakupih in potrošniških posojilih (in natančne podatke o izvršilnem postopku zoper prosilca, če je primerno);
 • popolne podatke o vseh drugih pomembnih dejstvih;
 • sklicevanje na priloge k prošnji, tj. zlasti na uradno potrdilo o znesku navedenega dohodka (potrdilo delodajalca ali davčne uprave o dohodku - pri samozaposleni osebi je to potrdilo za zadnje davčno obdobje); potrdilo, da prosilec plačuje pokojninske prispevke; odločbe, na podlagi katerih mora prosilec plačevati preživnino drugim osebam; dokumenti o nujnih izdatkih (npr. potrdila o plačilu najemnine);
 • formalna izjava prosilca, da je v prošnji navedel resnične informacije in ni prikril nobenih dejstev;
 • datum, podpis prosilca.

Pri čezmejnih zadevah je treba vložiti pripravljen obrazec prošnje. Ta obrazec se lahko izpolni neposredno na spletni strani Evropskega pravosodnega atlasa za civilne zadeve.

Na vrh straniNa vrh strani

7. Katere dokumente je treba predložiti k prošnji za dodelitev brezplačne pravne pomoči?

Potrdilu o finančnem stanju prosilca je treba priložiti dokumente, ki dokazujejo vse podatke o dohodku in izdatkih prosilca, navedene v prošnji (glejte točko 6).

8. Kje se predloži prošnja za dodelitev brezplačne pravne pomoči?

Prošnja za oprostitev plačila sodnih taks se lahko vloži pri sodišču, ki vodi sodni postopek, v zvezi s katerim prosilec zahteva oprostitev. O prošnjah odloča sodišče prve stopnje, tudi takrat, kadar prosilec zahteva oprostitev plačila sodnih taks za postopek po vložitvi pritožbe.

Prošnja za določitev zastopnika pred začetkom postopka se običajno lahko vloži pri okrajnem sodišču v okraju, v katerem prebiva prosilec, ali pri drugem okrajnem sodišču.

Prošnja za določitev odvetnika s strani Odvetniške zbornice Češke (glejte točko 3) se vloži pri Odvetniški zbornici Češke pri območnem uradu v Brnu na naslovu nám. Svobody 84/15, 602 00 Brno.

9. Na kakšen način se prosilec seznani z odločitvijo pristojnega organa o njegovi prošnji za dodelitev brezplačne pravne pomoči?

Sodišče mora obvestiti stranke o tem, da lahko vložijo prošnjo za oprostitev plačila sodnih taks, če jih ne zastopa odvetnik ali notar. Prav tako mora sodišče obvestiti stranke, da lahko zahtevajo določitev zastopnika.

Odvetniki so običajno pooblaščeni za svetovanje o pravnih vprašanjih.

10. Kaj naj stori prosilec za brezplačno pravno pomoč, ki izpolnjuje pogoje za dodelitev brezplačne pravne pomoči?

O tem, ali stranka izpolnjuje pogoje za dodelitev brezplačne pravne pomoči, odloči sodišče na podlagi prošnje. Več informacij o vložitvi prošnje je na voljo v odgovorih na vprašanja od 6 do 8.

Na vrh straniNa vrh strani

11. Kdo upravičencu do brezplačne pravne pomoči določi odvetnika?

Sodišče določi zastopnika na podlagi prošnje, ki jo vloži stranka (glejte odgovor na vprašanje 2). Sodišče določi odvetnika kot zastopnika, če je to potrebno zaradi varstva interesov stranke ali če mora osebo v postopku obvezno zastopati odvetnik. Sodišče izbere odvetnika, ki mora opraviti pravne storitve za stranko, razen če obstajajo utemeljeni razlogi za zavrnitev določitve (npr. nasprotje interesov). Če najmanj dva odvetnika zavrneta izvajanje pravnih storitev, lahko oseba poišče pomoč pri Odvetniški zbornici Češke, ki lahko določi odvetnika.

12. Ali se upravičencu do brezplačne pravne pomoči krijejo vsi stroški postopka?

Glejte odgovor na vprašanje 2.

13. Kako se krijejo ostali stroški, kadar se upravičencu le delno dodeli brezplačna pravna pomoč?

Sodišče lahko odobri oprostitev plačila sodnih taks le delno ali le za del postopka (npr. za postopek na prvi stopnji) ali le za nekatere sodne takse. Preostali znesek sodnih taks mora plačati stranka.

Če se stranki, ki je oproščena plačila sodnih taks, določi zastopnik, tej stranki ni treba plačati denarnih izdatkov zastopnika ali stroškov zastopanja, če je oproščena plačila sodnih taks.

14. Ali brezplačna pravna pomoč obsega tudi vložitev pravnega sredstva?

Pri tem je treba razlikovati med brezplačno pravno pomočjo v nacionalnem postopku in čezmejnem postopku v Evropski uniji.

Na vrh straniNa vrh strani

V nacionalnem postopku oprostitev plačila sodnih stroškov načeloma preneha, kadar postane sodna odločba, s katero se konča postopek, izvršljiva. To pomeni, da oprostitev, odobrena v postopku na prvi stopnji, velja tudi za redna pravna sredstva, ne velja pa za postopke z izrednimi pravnimi sredstvi (pravno sredstvo zoper postopek pri vrhovnem sodišču za obnovo postopka, pravno sredstvo zaradi nepravilnosti). Vendar se lahko v postopku z izrednimi pravnimi sredstvi vloži nova prošnja za oprostitev plačila sodnih taks.

V postopkih v zvezi s čezmejnim sporom odločitev o dodelitvi brezplačne pravne pomoči velja za vse nadaljnje postopke, vključno s postopkom z izrednimi pravnimi sredstvi, postopkom o priznanju sodne odločbe, postopkom o izdaji izjave o izvršljivosti in izvršilnim postopkom.

15. Ali se lahko izvajanje brezplačne pravne pomoči prekine pred koncem postopka (ali celo po končanem postopku)?

Če se položaj stranke spremeni tako, da oprostitev plačila sodnih taks ni več utemeljena, ali če sodišče pozneje ugotovi, da dejanski položaj stranke ni utemeljeval takšne oprostitve, ko je bila odobrena, jo sodišče razveljavi. Ta ukrep učinkuje za nazaj, le če sodišče to izrecno določi. Sodišče lahko razveljavi oprostitev plačila le do konca postopka s končno pravnomočno sodno odločbo.

Vendar sprememba pravil za oceno položaja prosilca ali sprememba mnenja sodišča o tem, ali zadeva vključuje arbitrarno ali očitno neuspešno uveljavljanje in varstvo pravice, sama po sebi ni razlog za razveljavitev oprostitve plačila sodnih taks.

16. Ali je mogoča pritožba zoper odločitev o neupravičenosti do brezplačne pravne pomoči?

Če prošnja za oprostitev plačila sodne takse ni v celoti odobrena ali če je taka oprostitev razveljavljena, lahko stranka vloži pritožbo zoper takšno odločitev. Pritožba pri vrhovnem sodišču zoper sodno odločbo pritožbenega sodišča ni dopustna.

O določitvi odvetnika s strani Odvetniške zbornice Češke v upravnih postopkih odloča predsednik Odvetniške zbornice Češke. Zoper odločitev se lahko uvede upravni postopek.

« Pravna pomoč - Splošne informacije | Češka republika - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 17-10-2007

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo